Kontrolafgift - Billet/periodekort udløbet

Billet udløbet

Afgørelse 2016-0174, 7. marts 2017 - Metro. Klagerne, som var turister og skulle overnatte i København 1 nat, købte billetter i lufthavnen til metroen for at komme til hotellet. Samtidigt købte de billetter til den kommende morgen, men disse var udløbet ved kontrollen, hvor de viste alle 4 billetter. Ankenævnet udtalte:  I det engelsksprogede købsforløb var der med rød tekst anført følgende passus:“Please note all tickets issued by this ticket vending machine ARE VALIDATED AT THE TIME OF PURCHASE”,hvilket ikke i sig selv er en oplysning om billetternes tidsbegrænsede gyldighed.Ankenævnet finder, at tidsbegrænsningen er en så væsentlig oplysning til kunder, at den burde fremgå under selve købsforløbet, som når kunder anvender DSB billetautomater, eller på selve billetten på engelsk.Henset til de oplysninger, der i øvrigt gives, måtte klagerne have en forventning om, at de ved den røde advarselstekst havde fået de vigtigste oplysninger i forbindelse med selve købet; herunder oplysninger om billettens tidsbegrænsede gyldighed og en henvisning til informationstavlen for nærmere oplysning herom.For dansksprogede kunder fremgår oplysningen om billettens tidsbegrænsede gyldighed på selve billetten.Ankenævnet finder således, at Metro Service ikke ved købet gav klagerne tilstrækkelig information om billetternes gyldighed, og at det derfor var undskyldeligt, at klagerne, som anført af dem, reg-nede med, at de ved købet modtog billetter, som var gyldige fra udstedelsen; ”validated at the time of purchase”, men uden tidsbegrænsning.Som følge af det anførte sammenholdt med, at ankenævnet modtager et stigende antal klager fra turister/ikke-dansktalende passagerer, som af den ene eller anden grund ikke har købt korrekt billet blandt andet grundet mangelfuld information på engelsk, finder ankenævnet, at Metro Service skal frafalde klagernes kontrolafgifter. Ankenævnet er bevidst om, at der er tale om en ændring i praksis i forhold til afgørelsen 2015-0222, hvor en ikke-dansktalende spanier bosiddende i DK havde købt en billet dagen før afrejsen, og hvor nævnet fandt, at informationen på tavlerne på stationerne på engelsk var tilstrækkelig. Ankenævnet henstiller til Metro Service om at genoptage behandlingen af sagen 2015-0222, således at udfaldet stemmer overens med nærværende afgørelse. Metro Service skal derfor ikke betale 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet i denne konkrete sag 

Afgørelse 2016-0098, 13. september 2016 - Metro - klagerne var en hollandsk familie på ferie i Danmark. De havde købt en billet om morgenen kl. 9:15 i Lufthavnen, som udløb kl. 10:30, og rejste på samme billet igen om eftermiddagen ved 17-tiden. Ankenævnet udtalte: "Ved køb af billet i DSB-automater kan kunden ikke gennemføre købet uden først at blive præsenteret for et skærmbillede, hvoraf billetters gyldighedslængde er anført afhængig af antal zoner.Man får valget mellem at købe en ”Dayticket” og en ”Ticket”, og klageren valgte det sidste.En 3-zoners billet er gyldig i 75 minutter fra udstedelsen. På billetterne stod på dansk ”gyldig til 10:30”, og købstidspunktet fremgik endvidere.Ved kontrol i metroen den 29. april 2016 omkring klokken 17:00 foreviste klagerne 4 billetter til 3-zoner, som var købt ca. klokken 9:15 samme morgen.Det er ankenævnets opfattelse, at klagerne ikke med rette kunne tro, at de kunne rejse en hel dag på billetten, når de havde valgt ”Ticket” fremfor ”Dayticket”, eller at de uden at have undersøgt dette nærmere, kunne gå ud fra, at reglerne om billetters gyldighed i Holland fandt umiddelbar anvendelse i den kollektive trafik i Danmark."

Afgørelse 2015-0234, 13. september 2016 - Metro. Klageren som var englænder, rejste på udløbet billet. Stewarden anvendte en upræcis begrundelse for udstedelsen af kontrolafgiften. Der blev i sagen afgivet divergerende forklaringer. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2015-0262, 19. april 2016 - Metro. Klageren og dennes medrejsende var alle tyskere og på ferie i Danmark. På vej mod lufthavnen købte de hver kl. 13:30 en billet, som var gyldig i 75 minutter fra udstedelsen. Dette fremgik ikke på engelsk ved billetbestillingen. Klagerne spiste derpå en frokost og begav sig nogle timer senere med metroen mod lufthavnen. Da billetterne ikke længere var gyldige, blev de hver pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet gav klagerne medhold i klagen og udtalte følgende: "I det engelsksprogede købsforløb var der ikke på købstidspunktet en oplysning om billetternes tidsbegrænsede gyldighed. Ankenævnet finder, at det er en så væsentlig oplysning til kunder, at den burde fremgå af selve købsforløbet. Henset til de oplysninger, der i øvrigt gives, måtte kun-derne have en forventning om, at de havde fået alle de relevante oplysninger i forbindelse med selve købet. Oplysningen om tidsgyldighed er under sagens behandling indlagt i købsforløbet. For dansksprogede kunder fremgår oplysningen på selve billetten.Ankenævnet finder således i den konkrette sag, at Metro Service ikke ved købet gav passagererne tilstrækkelig information om billettens gyldighed, og dermed tilpligtes Metro Service at frafalde klagernes kontrolafgifter."

Afgørelse 2015-0222, 23. februar 2016 - Metro. Klageren, som er spanier men bosiddende i Danmark, købte dagen før en billet en billetautomat. Hun blev derfor pålagt en kontrolafgift for udløbet rejsehjemmel.

Klippekort udløbet

Afgørelse 2014-0187, 21. november 2014 - Metro. Klageren og hendes ægtefælle kom på afveje, som følge af omlægning af trafikken i forbindelse med VM i Halvmarathon i København. Kontrolafgift for udløbet stempel på klippekort.

Afgørelse 2014-0197, 21. november 2014 - Metro. Klippekortstempel udløbet. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2014-0034, 17. juni 2014 - Metro. Klippekort udløbet. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0204, 28. november 2013 - Metro. Klageren bærer ansvaret for udløb af klippekort, idet dette beroede på klagerens egne forhold. Metro Service sagsbehandlingstid medfører ikke retsfortabende passivitet.

Afgørelse 2013-0208, 28. november 2013 - Metro. Klagerens klippekort udløbet inden omstigning til metroen. Klagerens påstand om at dette var grundet forsinkelse hos DSB, kan ikke tage til følge, da klageren selv i sin planlægning ikke havde påregnet nok tid.

Vist gammelt klippekort

Afgørelse 2014-0017, 17. juni 2014 - Movia. Klageren steg på bussen og stemplede ved indstigningen ét klip for ægtefællen og datteren. Klageren viste et andet 3-zoners klippekort til chaufføren som nikkede til ham. Efter at have opdaget at hans ur var en time bagud, gik han op for at stemple. Imidlertid var fire kontrollører netop stået på bussen, og da klageren forsøgte at stemple, holdt en af kontrollørerne hånden over stempelmaskinen og forhindrede klageren i at stemple. Klageren ikke medhold.

24-timers billet udløbet

Afgørelse 2014-0316, 4. maj 2015 - Metro. Rejste på 24-timers billet, som var udløbet. Rykkergebyr på 100 kr.

Copenhagen Card udløbet 

Afgørelse 2016-0249, 7. marts 2017 - Metro. En familie rejste på tre Copenhagen card, som var udløbet. Klageren ikke medhold. 

Rejste før kortets gyldighed

Afgørelse 2016-0022, 14. juni 2016 - Metro. Klageren rejste op mobil-periodekort dagen før gyldighedsdato.

Afgørelse 2015-0210, 23. februar 2016 - Metro. Klageren rejste på mobil-periodekort dagen før gyldighedsdatoen.

Afgørelse 2014-0011, 17. juni 2014 - Metro. Klageren rejste før Ungdomskort var gyldig. Klagerens påstand om, at udbyderen havde sagt, at han kunne benytte kortet før gyldighedsdatoen, kunne ikke lægges til grund.

Manglende fornyelse af periodekort /periodekort udløbet

Afgørelse 2016-0087, 7. marts 2017 - Metro. DISSENS. Klageren gjorde gældende, at applikationen selv havde slået "autofornyelse" af periodekort fra. Et flertalt i ankenævnet udtalte: "Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 29. marts 2016 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da hans periodekort var udløbet den 26. marts 2016. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.Ifølge det oplyste får kunden ved autofornyelse en notifikation 6 dage før kortets udløb, og kunden vil få en ny notifikation hver dag, indtil dagen før sidste gyldighedsdato, med en påmindelse om at fortage et download af det nye periodekort. Først når der er foretaget download og hermed et køb, vil kunden modtage en kvitteringsmail på den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Klageren har 16 gange foretaget køb af periodekort i applikation, og 6 af disse er sket med auto-fornyelse på forskellige tidspunkter afhængigt af, om der ville være en fordel ved at undlade at betale for nogle dage. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren er en rutineret og aktiv bruger af applikationen, som i 10 perioder har været uden autofornyelse og har et indgående kendskab til proceduren ved at slå autofornyelse til og fra.Det er videre oplyst, at når kunden enten slår autofornyelse til eller fra, sendes en e-mail til den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Op til periodekortets udløb den 26. marts 2016 modtog klageren ikke notifikationer om, at han skulle huske at downloade sit periodekort, idet autofornyelse var frameldt den 13. marts 2016. Derfor foretog han heller ikke den aktive handling, som påkræves ved at åbne applikationen og foretage download af periodekortet. Ydermere modtog han heller ikke den kvitteringsmail, som i de foregående tre måneder, når han havde foretaget download af periodekortet, hvilket han burde have undret sig over og have reageret på.De tre forrige autofornyelser var i øvrigt alle sket den 25. eller 26. i måneden, hvorfor klageren efter ankenævnets opfattelse burde have været særlig opmærksom på, om periodekortet var ud-løbet en af disse datoer i marts 2016.På baggrund af det anførte er det vores opfattelse, at klageren selv og ikke Metro Service bærer ansvaret for, at hans periodekort ikke var blevet fornyet, inden han steg ombord på metroen den 29. marts 2016.Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne om at kunne forevise gyldigt periodekort ved kontrollen, hvorfor ankenævnet finder, at der ikke er grund-lag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering.Vi finder det dog kritisabelt, at Metro Service under den indledende sagsbehandling ikke anmodede om de logs fra Nets, som kunne have dokumenteret, om der var sendt mail til klageren den 13. marts 2016 i forbindelse med, at autofornyelse fra slået fra."

Afgørelse 2016-0049, 7. november 2016 -Metro. Klagerens periodekort var udløbet dagen forinden. Vildledende information til hende om, hvor hun kunne forny kortet. Efter sagens konkrete omstændigheder fandt ankenævnet, at Metro Service skulle have nedsat klagerens kontrolafgift til 125 kr. svarende til efterfølgende indsendelse af korrekt fornyet periodekort. Metro Service tilpligtet at betale 10.000 kr. for tabt sag.

Afgørelse 2016-0042, 13. september 2016 - Metro. Klagerens periodekort udløb den 13. november 2015. Klageren rejste den 15. november på kortet og fik en kontrolafgift, hvorefter han fornyede dette med virkning fra den 16. november 2016. 

Afgørelse 2015-0053, 15. december 2015 - Metro. Klagerens periodekort var udløbet fredag, hans manglende fornyelse af periodekortet mandag kunne ikke føre til, at kontrolafgiften kunne nedsættes efter Metros administrative regel, hvorefter en kontrolafgift for manglende fornyelse af periodekort nedsættes til et ekspeditionsgebyr, såfremt en række betingelser er opfyldt herunder, at kontrolafgiften udstedes senest et døgn efter, at periodekortet er udløbet, og at det fornyes den dag, hvor kontrolafgiften udstedes.

Afgørelse 2015-0063, 15. december 2015 - Metro. Periodekort var udløbet, og der var ikke fremsendt dokumentation for, at klageren havde haft et gyldig periodekort på kontrolafgiftens tidspunkt. Ydermere blev rykkergebyr pålagt. 

Afgørelse 2014-0350, 4. maj 2015 - Movia. Ungdomskort udløbet. Klageren, der var fyldt 16 år, forsøgte at købe en børnebillet i stedet.

Afgørelse 2014-0333, 4. maj 2015 - Midttrafik. Kontrolafgift for at rejse med ugyldigt Ungdomskort, idet dette ikke var betalt.

Afgørelse 2014-0156, 21. november 2014 - Metro. To kontrolafgifter for glemt ungdomskort hhv. udløbet ungdomskort.

Afgørelse 2013-0393, 17. juni 2014 - Metro. Manglende fornyelse af mobilt periodekort. Manglende påmindelse på mobilen, skyldtes ikke fejl på applikation, men derimod at klageren ikke havde åbnet applikationen.

Afgørelse 2013-0348, 27. januar 2014 - Movia. Klageren glemte at forny periodekort. Ikke krav på nedsættelse af kontrolafgiften. Ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Movias sagsbehandling og klagevejledning ikke kritisabel. 

Afgørelse 2013-0192, 28. november 2013 - Metro. Periodekort udløbet med 7 dage, hvorfor det ikke var muligt at få nedskrevet kontrolafgiften til ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Afgørelse 2012-0030, 25. juni 2012 - Metro. Periodekort udløbet, fristen for at nedsætte kontrolafgiften til administrationsgebyr på 100 kr. overskredet.

Afgørelse 2011-0206, 6. februar 2012 - DSBFirst. Periodekort udløbet. Efterfølgende betingelser for nedsættelse af kontrolafgiften til administrationsgebyr på 125 kr. var ikke opfyldt.

Afgørelse 2011-0072, 27.september - Movia. Periodekort udløbet. Ikke muligt at nedsætte kontrolafgiften.

Afgørelse 2009-0012, 3. juni 2009 - DSB. Klageren nåede ikke at forny kortet, rejste uden billet. 

Afgørelse 2009-0174, 12. februar 2010 - S-tog. Kortet ikke fornyet inden 2 dage.

Afgørelse 2009-0304, 5. maj 2010 - Movia. Glemt at forny kort grundet sygdom

Ungdomskort udløbet

Afgørelse 2015-0112, 23. februar 2016 - Metro. Klageren fremviste udløbet ungdomskort. Indsendte efterfølgende gyldigt ungdomskort. Sagen hjemvist til fornyet behandling. 

Pensionistkort udløbet

Afgørelse 2015-0103, 19. april 2016 - Metro. Klageren fremviste ved kontrollen et udløbet pensionistkort. Klageren ikke medhold i at kontrolafgiften skulle frafaldes, men ankenævnet fandt, at Metro Services begrundelse for fastholdelsen var misvisende og vildledende, hvorfor Metro Service skulle godtgøre klageren klagegebyret for indbringelsen af sagen for ankenævnet. 

Periodekort købt med forkert startdato

Afgørelse 2012-0274, 3. december 2012 - Metro. Periodekort købt med forkert startdato.

Flexcard udløbet

Afgørelse 2013-0045, 27. juni 2013 - Metro. Flexcard udløbet ved forevisning.

Hypercard udløbet

Afgørelse 2014-0111, 22. september 2014 - Metro. Klageren foreviste et Hypercard, som var udløbet. Klageren var af den overbevisning, at han havde bestilt et HyperCard til juli måned, men forholdt sig passiv og sikrede sig ikke, at han ville modtage et kort med gyldighed fra den 1. juli 2013. Klageren kunne ikke fremvise gyldig rejsehjemmel ved kontrollen og kunne ikke indsende et HyperCard, som var gyldigt på kontroltidspunktet.

Afgørelse 2012-0150, 18. september 2012 - Metro. Forevist udløbet HyperCard også ved efterfølgende personlig henvendelse i Metro. Ikke grundlag for nedsættelse til 100 kr.  

Afgørelse 2012-0144, 18. september 2012 - Metro. Forevist gammelt HyperCard. Ikke dokumenteret, at indsendt gyldigt HyperCard inden 14 dages fristen. Væsentlig overskridelse. Ikke nedsat til 100. kr. 

Ulæseligt kort

Afgørelse 2015-0172, 5. december 2015 - Movia. Klagerens stamkort slidt og zonenumrene herpå var ikke læselige, hvorved klageren blev pålagt en kontrolafgift. Henset til, at kontrolløren ved kontrollen indragede kortet og det herefter blev destruet, samt at klageren i en længere periode og på talrige busrejse havde anvendt det slidte kort uden, at buschaufførene havde kommenteret på dette, skulle Movia frafalde kontrolafgiften. 

Afgørelse 2013-0357, 3. april 2014 - Metro. Klagerens stamkort var ikke længere læseligt, og der var således ikke oplysninger om, til hvilken zoner kortet var købt, eller om nummeret var det samme som på værdiindstikket. Derudover fremgik det af kortet at det var gyldigt i perioden 1. august - 31. august 2013, men klageren havde ikke betalt for kortet. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. Klagerens påstand om at Metro service skal refundere beløbet for de billetter, som klagerens købte, mens hans kort var inddraget kan ikke imødekommes, da klageren ikke har fået påført ekstra udgifter ved inddragelsen.

Afgørelse 2013-0269, 27. januar 2014 - Metro. Ulæselig stamkort. Periodekort inddraget. Efter bekræftelses af at periodekortet var gyldigt, blev kontrolafgiften nedsat til 100 kr.

Ulæselig billet

Afgørelse 2012-0177, 3. december 2012 - Metro - Tillægsbillets gyldighedstid kunne ikke læses. Klageren medhold. Dissens

Indsendelse af periodekort

Afgørelse 2013-0266, 27. januar 2014 - Metro. Nægtede at modtage kontrolafgiften, hvorfor klageren ikke blev bekendt med fristen for forevisning af periodekortet, der fremgår tydeligt af kontrolafgiftens bagside. Da klageren ikke havde gyldig periodekort kunne kontrolafgiften ikke blive nedsat til ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Afgørelse 2013-0218, 28. november 2013 - Metro. Fristen for indsendelse af gyldigt periodekort overskredet med henholdsvis 113 dage og 42 dage, hvor kontrolafgifterne og rykkergebyr fastholdes.

Afgørelse 2011-0136, 5.december 2011 - Midttrafik. Kontrolafgift ej nedsat, da abonnementskort ikke blev forvist inden 14 dage.

Afgørelse 2011-0095, 27. september - S-tog. Gyldigt periodekort ikke forevist inden for 14 dage.

SMS-billet

Afgørelse 2013-0240, 27. januar 2014 - Metro - SMS-billet købt på nettet. Klageren ikke opmærksom på at han skulle ændre gyldighedsdatoen, hvorfor hans billet ved kontrol var udløbet 2 dage før.

Fortolkning af regler og andet

Afgørelse 2013-0022, 27. juni 2013 - Movia. Ikke regler om nedsættelse af kontrolafgift ved efterfølgende fornyelse af periodekort med tilbagevirkende kraft.

Afgørelse 2012-0431, 23. april 2013 - Metro. Periodekort først gyldigt fra købstidspunktet.

Fornyelse med tilbagevirkende kraft

Afgørelse 2012-0380, 23. april 2013 - Metro. Periodekort udløbet dagen før. Metro oplyst under ankenævnssagen, at hvis det var fornyet med tilbagevirkende kraft, ville de have annulleret kontrolafgiften. Klageren medhold samt pålæg til Metro Service om at lægge den administrative interne regel på hjemmesiden.

Afgørelse 2012-0158, 3,. december 2012 - Metro. Periodekort fornyet dagen efter kontrollen med tilbagevirkende kraft.

Afgørelse 2011- 0174, 5.september 2011 - DSB S-tog. Kontrolafgift for udløbet abonnementskort ikke nedskrevet, da kortet ikke blev fornyet med tilbagevirkende kraft.

Afgørelse 2011-0069, 28.juni 2011 - S-tog. Periodekort fornyet, men ikke fremvist til nedsættelse af kontrolafgift. Afgørelse hjemvist til fornyet behandling hos DSB.

Afgørelse 2010-0264, 31. januar 2011 - S-tog. Betaling af 100 kr. i ekspeditionsgebyr for annullering af kontrolafgift skal betales samtidig med fornyelse af periodekortet. 

Afgørelse 2009-0309, 5. maj 2010 - Movia. Ej regler om nedsættelse af kontrolafgift ved fornyelse.

Rykkergebyr

Afgørelse 2011-0165, 5. december 2011 - Metro. Rykkergebyr 100 kr.

ÅrskortKlik på "Afgørelse" for at læse den