Personale-adfærd

Henvendelse til barn

Afgørelse 2014-0220, 14. januar 2015- Metro. Metro Service var berettiget til at spørge barn på 10 år, som skulle have en kontrolafgift om navn mv. 

Passager smidt af

Afgørelse 2013-0384, 3. april 2014 - Movia. Henset til den forløbne tid fra den påståede hændelse til klagens indgivelse samt at kontrolafgiften er en gyldig billet med ret til transport til endestationen eller til det stoppested, hvor passageren oplyser at skulle af bussen, og kontrollørens oplysning om, at han ikke smider passagerer af bussen, samt Movias oplysning om, at inddragne klippekort indleveres til Movia, finder ankenævnet, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for at hendes søn blev smidt af bussen, eller at klippekortet skulle være blevet inddraget.

Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng

Afgørelse 2013-0256, 3. april 2014 - Metro. Sådan som sagen foreligger oplyst, har ankenævnet ikke fundet belæg for at lægge til grund, at kontrollen af rejsehjemmelen skulle have foregået ved, at stewarden tvang klagerens klient tilbage i metroen.

Afgørelse 2013-0340, 3. april 2014 - Metro. Således som sagen foreligger oplyst, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt i kontrolsituationen. Metro Service har oplyst, at i henhold til sædvanlig procedure indebærer en klage over en steward, at forholdet undersøges og håndteres internt. Herefter finder ankenævnet ikke grundlag for at rejse yderligere kritik af Metro Services håndtering af klagen over metro stewardens opførelse.

Afgørelse 2013-0074, 27. juni 2013 - Metro. Efter at klageren var trådt ind i metroen, opdagede han, at han havde glemt at stemple. Kontrolafgiften fastholdt. Spørgsmål om metrosteward havde udsat klageren for frihedsberøvelse måtte afgøres ved en eventuel politianmeldelse. Metro Service pålagt at betale klagerens udgift til klagegebyr, da de ikke havde besvaret klagen over adfærden.

Afgørelse 2011-0247, 26. marts 2012 - Movia. Anvendelse af pensionistkort i spærretiden, samt klage over kontrollørens adfærd i forbindelse med udstedelse af kontrolafgiften.

Afgørelse 2010-0310, 11. april 2011 - Metro. Ikke grundlag for at lægge klagerens oplysninger til grund.

Afgørelse 2010-0179, 3.december 2010 - S-tog. Klagerens påstand kunne ikke udelukkende lægges til grund. Kritik af DSB S-tog for manglende indhentelse af udtalelse fra involverede medarbejdere. 

Afgørelse 2010-0140, 2. september 2010 - Metroservice. Ikke grundlag for at udtale kritik.

Afgørelse 2010-0012, 24. juni 2010 - DSB. Klagerens påstand om krænkende adfærd ikke taget til følge

Mobiltelefoner, billetter, kort mv. må fås i hånden, men ikke beholdes

Afgørelse 2013-0267, 27. januar 2014 - Metro. Divergerende oplysninger om hvorledes kontrollen foregik. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har tilsidesat sine beføjelser i den henseende. Kontrolpersonalets beføjelser i forbindelse med kontrol af mobilbilletter er, at de må få mobiltelefonen i hånden, men ikke må beholde mobiltelefonen, efter at billetterne er undersøgt.

Afgørelse 2013-0200, 28. november 2013 - Metro. Divergerende oplysning om stewards opførelse. Kritisabelt at Metro ikke havde indhentet oplysninger om kontrolsituation efter klagerens første henvendelse. Steward må ikke fratage passager deres kort/mobiltelefon/identitetskort, hvis ikke det sker frivilligt. Skal i stedet noteres på kontrolafgiften.

Afgørelse 2011-0164, 16. december 2011 - Metro. Adfærd ved kontrol. Kontrollør beholdt klippekort. Klageren fik delvist medhold. Metro skal refundere resterende klip.

Begrundelse for udstedelse af kontrolafgifter


Afgørelse 2013-0248, 27. januar 2014 - Metro - Metro Service skal indskærpe overfor sit kontrolpersonale, at passageren skal have en begrundelse for udstedelsen, hvilket også fremgår at Metro Services egne oplysninger på kontrolafgiften.

Identificering af ansatte

Afgørelse 2012-0048, 25. juni 2012 - Metro. Spørgsmål om metrostewards identificering af sig selv.

Racisme/Diskrimination/chikane 

Afgørelse 2016-0153, 7. marts 2017 - Metro - Klageren gjorde blandt andet gældende, at kontrolafgifterne ikke var berettiget, da der allerede var forevist gyldige billetter til stewardens kollega, og at det var chikane, når stewarden også anmodede om at se billetter. Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: "Der findes ingen regler, som foreskriver, at en billettering kun må ske én gang pr. rejse, og da det er usikkert, om stewarden var klar over, at kollegaen allerede havde kontrolleret deres rejsehjemmel, finder ankenævnet under de givne omstændigheder, hvorefter stewarden tidligere på dagen havde konstateret, at klagerens datter ikke havde haft rejsehjemmel til zone 03, at det ikke var et uproportionalt skridt at anmode om at se hendes rejsehjemmel (i zone 03). Der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes. På baggrund af det oplyste, hvorefter det er uklart, hvorledes kontrolforløbet i øvrigt har været, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt eller chikanøst i kontrolsituationen."

Afgørelse 2016-0157, 7. november. - Metro. Klageren mente at være blevet diskrimineret på baggrund af sit hørehandicap i forhold til Metro Service inddragelse af dette forhold i sin afgørelse. Ankenævnet finder, at klageren selv har henvist til, at han grundet sit hørehandicap ikke hørte, hvad stewarden sagde. Herefter er det ankenævnets opfattelse, at Metro Service er berettiget til at inddrage dette forhold i deres svar til klageren. Klageren mente også, at stewardens adfærd var kritisabel, ankenævnet finder det ikke godtgjort, at stewarden i situationen handlede på en måde ud over det forventelige. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2011-0067, 27. september - DSB. Klagerens påstand om racistisk krænkende adfærd ikke taget til følge.

Selskabet havde ikke indhentet udtalelser eller oplysninger

Afgørelse 2010-0179, 3.december 2010 - S-tog. Klagerens påstand kunne ikke udelukkende lægges til grund. Kritik af DSB S-tog for manglende indhentelse af udtalelse fra involverede medarbejdere. 

Afgørelse 2013-0200, 28. november 2013 - Metro. Divergerende oplysning om stewards opførelse. Kritisabelt at Metro ikke havde indhentet oplysninger om kontrolsituation efter klagerens første henvendelse. Steward må ikke fratage passager deres kort/mobiltelefon/identitetskort, hvis ikke det sker frivilligt. Skal i stedet noteres på kontrolafgiften.

Bevistvivl

Afgørelse 2010-0042, 28. juni 2010 - DSB. Sagen afvist grundet bevistvivl.

Afgørelse 2009-0074, 6. oktober 2009 - S-tog. Adfærdsklagen afvist på grund af bevistvivl.

Afgørelse 2009-0279, 24. juni 2010 - S-tog. Sagen afvist grundet bevistvivl.


Klik på en afgørelse hvis du vil læse denne