Principielle spørgsmål

Skiltning og information på stationer

Afgørelse 2014-0200, 21. november 2014 - DSB. Klagen over støjende højttalerudkald på Dyssegård st. afvist, idet spørgsmålet falder uden for ankenævnets kompetence men henhører under Kommunalbestyrelsens kompetence efter Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse 2013-0478, 17. juni 2014 - Metro. Klage over utilstrækkelig skiltning og information vedr. indsættelsen af metrobusser. Klageren finder ikke, at Metro Service har overholdt de gældende rejseregler og har indsendt dokumentation for, at korrekt skiltning mangler. Metro Service finder derimod, at reglerne er overholdt og gør gældende, at driftsafdelingen har opsat korrekt skiltning. Ankenævnet afgør, at sagens afgørelse kræver en bevisførelse, der ligger uden for nævnets kompetence, hvorfor sagen afvises som uegnet til behandling i ankenævnet. Det bemærkes, at Metro Service hargodtgjort klagerens udgift til billet og har tilkendegivet at ville præcisereordlyden i rejsereglerne om stoppestederne.

Afgørelse 2013-0096, 23. september 2013 – Metro. Tilstrækkelig info til passagerer på engelsk om at der skal købes billet til mindst 2 zoner pr. passager.

Bevisbyrderegler

Afgørelse 2015-0268, 19. april 2016 - DSB. Bevisbyrden for, at klagerens søn havde modtaget Ungdomskort pålagt DSB, som ansås for at have løftet bevisbyrden. Ankenævnet fandt det samtidig godtgjort, at klagerens søn havde bestilt det pågældende Ungdomskort. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2014-0212, 21. november 2014 - DSB. Bevisbyrden for at klageren havde modtaget Ungdomskort blev pålagt DSB, som ansås for at have løftet bevisbyrden. Da Ungdomskortet var udsendt med et sort felt, hvor der skulle være foto af indehaveren kunne dette ikke anvendes som rejsehjemmel, hvorfor klageren ikke skulle betale for kortet. Klageren medhold. 

Afgørelse 2013-0346, 3. april 2013 – Movia. Ankenævnet opstillede bevisbyrderegler og retningslinjer for, hvad en passager skal gøre ved omstigning, hvorefter en passager, som skifter bus undervejs på ruten, må pålægges at bede en chauffør på den nye buslinje om at bekræfte, at den alleredeydet vejledning fra den anden chauffør, er korrekt. En passager, som herefterundlader at spørge chaufføren ved omstigning, må selv bære risikoen for ved ensenere kontrol i bussen ikke at have tilstrækkeligt antal zoner på kort eller billet.

Kontrolafgifter

Afgørelse 2013-0169, 28. november 2013 – Metro. Nedsættelse af kontrolafgift afvist, idet Metro med hjemmel i loven har fastsat kontrolafgift til 750 kr. for passagerover 16 år, som i kontrolsituation ikke kan forevise gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2012-0046,25. juni 2012 – Movia. For få zoner/forkert startzone. Sms-billet. 

Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt

Afgørelse 2016-0032, 14. juni 2016 - Metro. Klageren, som er ikke-dansktalende, ankom til Danmark og købte på et rejsekort anonymt hos en salgsmedarbejder i en 7/eleven på Københavns Hovedbanegård. Klageren talte engelsk under ekspeditionen. Da saldoen på rejsekortet efter nogle dage nåede ned på 69 kr., kunne hun ikke checke kortet ind, da rejsekort anonymt kræver en saldo på 70 kr. Hun steg herefter ombord på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet hun ikke forstod den danske tekst på displayet om for lav saldo. Nævnet fastholdt kontrolafgiften men henstillede til, at salgsmedarbejderne instrueres i at oplyse alle engelsktalende kunder om, at rejsekort kan indstilles til at vise al tekst på standeren på engelsk. 

Afgørelse 2015-0272, 19. april 2016 - DSB. Klageren rejste under et praktik forløb mellem Odense og København. Disse rejser foretog han på pendlerkort, selvom han kunne have været berettiget til ungdomskort. Ankenævnet fandt, at passageren selv bære ansvaret for at købe korrekt billet, yderligere fandt ankenævnet ikke, at DSB havde pådraget sig et erstatningsansvar for forkert vejledning, da klagen først fremkom 15 måneder efter den af klageren påståede fejlagtige vejledning, og at det derfor ikke var muligt at undersøge, hvilken rådgivning, som var givet, samt henset til at ungdomskortet købes via internettet og ikke i et betjent billetsalg.  

Afgørelse 2013-0217, 28. november 2013 – Metro. Metro medarbejderens arbejdsbeskrivelse forpligter ikke stewarden til at være opmærksom på og orientere samtligepassagerer om "rejseruter, tider, billetter og rejseregler", idet der er tale om et kontraktuelt dokument mellem Metro Selskabet I/S og Metroservice A/S, og er ikke gældende i forholdet mellem passagerer og Metroservice A/S.

Afgørelse 2013-0161, 16. december 2013 – Arriva. Klageren havde krav på at få oplyst af medarbejderen i billetsalget, hvor hun kunne søge informationer om billigste billetter. Arriva skulle refundere differencen mellem prisen på den solgte billet og den billigere sms-billet, som klageren kunne have købt. 

Rykkergebyrer

Afgørelse 3013-0104, 23. september 2013 – Metro. Kontrolafgift nedskrevet til 100 kr. men ikke betalt inden for fristen. Rykkergebyr på 100 kr. kunne opkræves, men kontrolafgiftens fulde beløb kunne ikke. 

Afgørelse 2012-0431, 23. april 2013 – Metro. Rykkergebyr skulle frafaldes, da klagerens anvendelse af gammel e-mailadresse måtte antages for at være rettidig indsigelse. Spørgsmål om periodekorts gyldighed.

Afgørelse 2010-0264 - S-tog. Fornyelse af udløbet kort og betaling af ekspeditionsgebyr forannullering af kontrolafgift skal ske samtidigt. Rykkerbreve blevanset for at være kommet frem til klageren.

Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort)

Afgørelse 2016-0202, 7. marts 2017 -Metro. Klagerens mor rejste på klagerens personlige rejsekort, mens klageren anvendte sit periodekort på samme rejse. Klageren medhold, da de dagældende rejsekort kortbestemmelser og rejseregler ikke var ens.

Afgørelse 2014-0157, 21. november 2014 - Metro. Upersonligt flexcard forevist efter kontrolafgiften blev udstedt. Ikke grundlag for at tolke rejsereglerne således, at rejsehjemmelen kan forevises under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på metrostationens område, når der ER udstedt en kontrolafgift. 

Afgørelse 2013-0064, 27. juni 2013 – Midttrafik. Fortolkning af rejseregler om billetter til hunde. Hun rejser til "børnepris" kunne ikke tolkes således, at hunden var gratis. Dissens.

Afgørelse 2012-0366,18. februar 2013 – Metro. Fortolkning af rejseregler om hunde.

Afgørelse 2011-0018,27.juni 2011 – Movia. Sammenklappelig cykel, - cykel eller rejsegods? Klageren medhold. Dissens.

Afgørelse 2014-0104, 22. september 2014 - Sydtrafik. Klagerens søn skulle tage bussen hjem fra sin skole langt fra hjemmet. Bussen standsede imidlertid ikke for at medtage sønnen. Chaufføren oplyste, at der ikke stod nogen ved stoppestedet. Klagerens søn kunne imidlertid beskrive chaufførens tøj, og at det var en kvindelig chauffør. Ankenævnet udtalte, at når man befinder sig på landet, og der er et stoppested, hvor der står en person, må udgangspunktet være, at bussen skal standse eller sætte farten ned for at få kontakt med personen. Det er derfor kritisabelt, at chaufføren under de foreliggende omstændigheder ikke holdt ind. Da sønnen imidlertid befandt sig 4,70 m. fra stoppestedsskiltet, blev sagsomkostningerne ophævet grundet begåede fejl hos begge parter. 

Principielt om zoner

Afgørelse 2012-0389, 23. april 2013 – Movia. Buslinjer kan have forskellig zone ved det samme stoppested. Trafikselskabets takstkompetence omfatter pris- og zonestrukturen,og dette kan omfatte spørgsmålet om, i hvilken zone en bus kører.

Afgørelse 2010-0183 - S-tog. Passageren skal rejse i sammenhængende zoner

Købt for dyr billet

Afgørelse 2012-0248, 3. december 2012 – ARRIVA. Købt dyrere billet til kortere strækning. Kontrolafgift annulleret.

Afgørelse 2013-0161, 16. december 2013 – Arriva. Klageren havde krav på at få oplyst af medarbejderen i billetsalget, hvor hun kunne søge informationer om billigste billetter. Arriva skulle refundere differencen mellem prisen på den solgte billet og den billigere sms-billet, som klageren kunne have købt. 

Krav til stamkort og kontrolafgift.

Afgørelse 2015-0172, 5. december 2015 - Movia. Afgørelse 2015-0172, 5. december 2015 - Movia. Klagerens stamkort slidt og zonenumrene herpå var ikke læselige, hvorfor klageren blev pålagt en kontrolafgift. Henset til, at kontrolløren ved kontrollen indrog kortet, og det herefter blev destrueret, samt at klageren i en længere periode og på talrige busrejser havde anvendt det slidte kort, uden at buschaufførene havde kommenteret dette, skulle Movia frafalde kontrolafgiften. 

Afgørelse 2012-0327. Billede i stamkortet sad løst. Periodekortet blev inddraget. 


Afgørelse 2012-0236, 3. december 2012 - S-tog. Numre på stamkort ulæselige. Klageren fik ved en tidligere kontrol besked om at bringe i forholdet i orden men forholdt sig passiv i 14 dage, hvorefter han blev kontrolleret på ny. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2012-0101,18. september 2012 - DSB S-tog. Kontrolafgiften som udleveres på en strimmel i toget anset for tilstrækkelig tydelig. 

Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse.

Afgørelse 2012-0261, 3. december 2012 – Metro. Metro blev pålagt at betale klagegebyr på grund af utilstrækkelig indledende sagsbehandling.

Afgørelse 2013-0006,23. april 2013 – Metro. Pålagt at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr, da samtlige klagepunkter ikke blev besvaret i den oprindelige klage.

Afgørelse 2012-0201,3. december 2012 – Metro. Metro blev pålagt at betale klagegebyret til ankenævnet, da Metro Service ikke havde besvaret alle oprindelige klagepunkter.

Afgørelse 2011-0211, 6. februar 2012 – Metro. Kontrolafgift bortfaldet på grund af retsfortabende passivitet. Samlet sagsbehandlingstid på 15 måneder trods oplysning om 3-5 uger.

Afgørelse 2010-0248 – Metro.Selvom sagsbehandlingstiden var på 7 måneder, var klageren ikke berettiget at anse kontrolafgiften for bortfaldet. 

Afgørelse 2013-0151,23. september 2013 – Metro. Kontrolafgift for manglende zone. Ikke indtrådt forældelse eller retsfortabende passivitet ved en sagsbehandlingstid på 5 måneder trods besked til klageren om at denne ville modtage besked inden for 3-5 uger.

Frister

Afgørelse 2014-0126, 22. september 2014 - Metro. Det fremgår af forsiden på kontrolafgiften, som klageren fik udleveret ved kontrollen den 10. januar 2014, at ankefristen er 14 dage. Klageren klagede først til Metro Service den 11. marts 2014 efter at have modtaget en rykkerskrivelse. Herefter var indsigelsesfristen, som ikke findes urimelig, for længst overskredet. Metro Service var derfor berettiget til at fastholde kontrolafgiften med henvisning til fristoverskridelsen uden at behandle realiteten i klagen.

Afgørelse 2012-0063,25. juni 2012 – Metro. Overholdelse af 14 dages frist for indsigelse over kontrolafgift.

Afgørelse 2012-0030,25. juni 2012 – Metro. Overholdelse af 14 dages frist for indsigelse overkontrolafgift.

Sagsbehandlingsfejl

Afgørelse 2016-0153, 7. marts 2017 - Metro. Klagerens 12-årige datter var sammen med moderen blevet pålagt en kontrolafgift, som ikke var blevet udleveret til dem af uafklarede årsager. I et brev stilet til moderen, og som også havde nægtet at forevist sin rejsehjemmel, anførte Metro Service: ”Vi skriver til dig, da din datter, i forbindelse med billetkontrol i Metroen, har modtaget en kontrolafgift, der endnu ikke er blevet betalt, til trods for at betalings- og ankefristen nu er overskredet. Da [din datter] er mindreårig, kan vi imidlertid ikke vide, om [hun] har fortalt dig om billetteringssituationen og vist dig kontrolafgiften. Med dette brev vil vi derfor, som en ekstra service og uden ekstra omkostninger for jer, henlede opmærksomheden på ovenstående kontrolafgift, inden vi igangsætter vor rykkerproce-dure."Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: "Imidlertid finder ankenævnet det kritisabelt, at Metro Service i en situation som den foreliggende, hvor kontrollen blandt andet vedrørte en 12-årig passager, ikke straks efter kontrolafgifternes oprettelse i den elektroniske database sendte en udtrykkelig kontrolafgift - i det mindste til klagerens datter med kopi til forældrene/værgerne, således at det stod dem klart, at stewarden havde udfærdiget en kontrolafgift til en umyndig.Den manglende fremsendelse af en udtrykkelig kontrolafgift har i den konkrete sag ikke haft no-gen skadevirkning, da Metro Service den 19. maj 2016 orienterede [moderen] om, at datteren var blevet pålagt en kontrolafgift... Herefter foretager ankenævnet sig ikke videre men henstiller til Metro Service om at indføre forretningsgange til sikring af, at en sådan automatisk underretning om udstedelse af kontrolafgifter til umyndige finder sted i fremtidige lignende sager."


Afgørelse 2015-254, 14. juni 2016 - Metro. Klageren, som var ikke-dansktalende, modtog en afgørelse på dansk, hvori en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens blev annulleret, idet selskabet ikke kunne godtgøre, at pågældende passager havde kørt med metroen. Efterfølgende sendte selskabet en afgørelse på engelsk til klagerens adresse, hvori hendes kontrolafgift blev fastholdt grundet manglende check-ind på rejsekort. Klageren betalte ikke kontrolafgiften og en rykker blev sendt til klagerens adresse. Klageren gjorde gældende, at hun regnede med, at kontrolafgiften var blevet annulleret, samt at hun ikke havde modtaget selskabets brev med afgørelsen i hendes sag. Ankenævnet udtalte følgende: "Metro Services sagsbehandling er ikke omfattet af forvaltningsloven, da Metro Service ikke er en forvaltningsmyndighed.Det er ankenævnets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt Metro Service er bundet af afgørelsen sendt til klageren den 20. august 2015 om annullering af kontrolafgiften vedrørende en anden person, dog skal afgøres efter principperne i de forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter.Tilbagekaldelse af en forvaltningsakt til ugunst for adressaten sker ud fra en afvejning af særligt to hovedhensyn; nemlig hensynet til adressatens berettigede forventninger og hensynet til de mod-stående offentlige interesser i en ophævelse af den oprindelige forvaltningsafgørelse.Således som sagen foreligger oplyst, blev klageren pålagt en kontrolafgift for manglende zone på sit periodekort, som hun udleverede til stewarden, der tog et foto heraf. Klageren anførte sit kon-trolafgiftsnummer i sin klage til Metro Service og beskrev de faktiske forhold som gengivet ovenfor under sagens omstændigheder. Imidlertid modtog hun en afgørelse vedrørende et andet kontrol-afgiftsnummer, og i afgørelsen statuerede Metro Service, at klageren efter en sammenligning af underskriften ikke ansås for at have rejst med metroen den pågældende dag. Klageren havde dog ikke underskrevet sin klage til Metro Service, hvorfor der ikke var flere underskrifter at sammenlig-ne.På den baggrund og henset til, at spørgsmålet om underskriftens ægthed ikke havde været pro-blematiseret under den hidtidige sagsbehandling, er det ankenævnets opfattelse, at det måtte have været åbenbart for klageren, at Metro Service havde begået en sagsbehandlingsfejl, hvorfor hun ikke berettiget kunne forvente, at afgørelsen vedrørte hende.Metro Service er herefter ikke bundet af afgørelsen i brev af 20. august 2015, som ved en fejl blev sendt til klageren om annullering af en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens, og som vedrørte en passager, som påstod ikke at have rejst med metroen."

Afgørelse 2014-0055, 22. september 2014 - Metro. Klageren og dennes mor troede, at det var gratis at rejse fra i samme zone. De blev begge pålagt en kontrolafgift hver. Den omstændighed, at Metro Service begik en sådan åbenbar sagsbehandlingsfejl ved efterfølgende at annullere klagerens mors kontrolafgift, medførte efter ankenævnets opfattelse ikke, at Metro Service derved var forpligtet til også at annullere klagerens kontrolafgift.

Afgørelse 2013-0182, 28. november 2013 - Metro. Klageren og kæreste stemplede ikke klippekort. Ved anke til selskabet fik kæresten men ikke klageren grundet en åbenbar sagsbehandlingsfejl eftergivet kontrolafgift. Klageren ikke medhold.

Deleklip

Afgørelse 2012-0012,25. juni 2012 – Metro. Kørt forkert. Steward burde have lagt zonerne sammen for den ene passager. Klageren delvist medhold. Sagsomkostningerne ophævet.

Erstatning for personskade

Afgørelse 2011-0146,5.december 2011 – Abildskou. Erstatning for personskade kan ikke behandles af nævnet.

Ikke pligt til at oplyse om cpr.-nummer, 

Afgørelse 2011-0178, 5.december 2011 – Midttrafik. Kontrol foretaget på fortov efter klageren havde forladt bussen samt krav om at oplyse cpr-nummer.

Afgørelse 2010-0273 – DSB. DSB's krav om cpr.-nr. ved udbetaling på NEMKonto berettiget.

Afgørelse 2010-0190 - S-tog. Hvor foregik kontrollen?

Afgørelse 2009-0142, DSB S-tog, 7. december 2009 - cpr.-nummer.

Videresendt inddrivelse af krav

Afgørelse 2011-0108, 27. september – Midttrafik. Manglende straksbillettering. Klageren fik delvist medhold, da Midttrafik ikke var berettiget til at videresende inddrivelse af krav til Aarhus kommune.

Videooptagelser

Afgørelse 2010-0337-Midttrafik. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser

Fornyelse af kort og betaling af ekspeditionsgebyr skal ske samtidigt

Afgørelse 2010-0264 -S-tog. Fornyelse af udløbet kort og betaling af ekspeditionsgebyr forannullering af kontrolafgift skal ske samtidigt. Rykkerbreve blevanset for at være kommet frem til klageren.

NEMKonto

Afgørelse 2010-0273 – DSB. DSBskrav om cpr-nr. ved udbetaling på NEMKonto berettiget.

Afgørelse 2010-0163 – DSBFirst. DSBFirsts krav om udbetaling til NEMKONTO var ikke berettiget.

Hvornår er man passager

Afgørelse 2010-0164 - S-tog. Anset for at være rejsende selv om klageren befandt sig på perronen for at stemple.

Afgørelse 2014-0003, 22. september 2014 - Metro. Det fremgår af Metro Services rejseregler, at passageren skal have gyldig billet eller kort inden påstigning samt i forbindelse med udstigning på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, idet der ellers kan udstedes en kontrolafgift. Ankenævnet finder, at denne formulering naturligt må forstås således, at i hvert fald når man har passeret trinbrættet og er trådt om bord på metroen, kan man med rette antages at have til hensigt at modtage en transportydelse, hvorfor man er at betragte som passager, også selv om man af den ene eller anden grund efterfølgende måtte beslutte at forlade metroen igen uden at have modtaget denne ydelse. Klageren blev pålagt en kontrolafgift, efter at han havde været om bord på metroen uden billet. Det af klageren anførte om, at han alene var inde i metroen for at kysse sin kæreste farvel, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet har ved afgørelsen herom lagt vægt på stewardens notat, hvorefter klageren hoppede af metroen, da han fik øje på stewarden, samt oplysningen om, at klagerens kæreste hoppede med klageren af på Forum st. Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.

Kontrolafgift kræver en egentlig kontol

Afgørelse 2009-0104 -  FynBus - ikke hjemmel til flere kontrolafgifter på baggrund af elektroniske logs med oplysninger om rejser.

Politi

Afgørelse 2009-0047 - DSB S-tog - anvendelse af politi til identifikation af passageren var berettiget i et tilfælde, hvor passageren ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel.

Stewarden noteret forkert på sin PDA (håndholdte computer)

Afgørelse 2014-0100, 22. september 2014 - Metro. Klageren skulle fra Lufthavnen til Kgs. Nytorv og klippede 1 gang med et 2-zoners klippekort. Der er divergerende oplysninger om hvor klageren blev kontrolleret. Det fremgår af Metroens rejseregler, at alle passagerer skal have gyldig billet eller kort inden påstigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises på forlangende. (...). Det står således ikke anført i forretningsbetingelserne, at passageren skal sikre sig gyldig rejsehjemmel til hele rejsen, inden rejsen påbegyndes. Dette ville efter ankenævnet opfattelse i øvrigt heller ikke stemme overens med de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet om tilkøbsbilletter, hvorefter det er muligt at foretage tilkøb af ekstra zoner under rejsen, så længe dette sker inden for grundbillettens gyldighedsområde. Det er imidlertid ankenævnets opfattelse at Metro Services svar både til klageren og til ankenævnet kunne forstås således, at passageren inden påstigning skal have gyldig billet til hele rejsen, hvilket ikke er korrekt. Ankenævnet henviser i den forbindelse til reglerne om tilkøbsbilletter i de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, hvorefter der inden for grundbillettens gyldighedsområde kan tilkøbes billet til flere tilstødende zoneringe. To medlemmer med i alt 3 stemmer lagde efter en samlet vurdering til grund at kontrollen skete efter Øresund st., hvor zonen skifter fra 03 til 01, hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette. To nævnsmedlemmer med 2 stemmer udtalte at "Vi bemærker os, at stewarden ikke har noteret From To??station korrekt, idet klageren skulle til Kgs. Nytorv og ikke Nørreport. Når stewarden kan notere forkert i ”to- feltet”, kan vi ikke afvise, at han også har noteret forkert i ”from-feltet”. De dissentierende medlemmer lagde således til grund, at kontrollen blev foretaget inden for de zoner, hvortil klageren havde stemplet, men at kontrolafgiften blev udstedt som følge, af at klageren oplyste, at hun skulle til Kgs. Nytorv st., hvortil hun ikke havde gyldig rejsehjemmel.

Tider ikke korrekt indlæst på rejseplanen.dk

Afgørelse 2014-0311, 4. maj 2015 - DSB. Færgetid ikke korrekt indlæst på rejseplanen.dk, hvorfor færgetiden ikke passerede med toget. Klageren kom 1½ time for sent frem til destinationen og måtte tage tidligere derfra end planlagt. Klageren ikke lidt et økonomisk tab, derfor ikke erstatning. Klageren fik i stedet for et skønsmæssigt forholdsmæssigt afslag. Delvis medhold.

Ankenævnets mulighed for at behandle sager, selvom der oprindelig er klaget for sent

2015-0160, 19. april 2016 Ankenævnet kan behandle sagen, uanset at klageren ikke har fremsat indsigelser mod kontrolafgiften over for Metro Service inden udløbet af klagefristen. Det er ankenævnets opfattelse, at klagesagsbehandlingen må sidestilles med den prøvelse som fogedretten kan foretage, jf. lov om jernbaner § 14 om kontrolafgifter, hvorefter kontrolafgifter inddrives efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Efter denne lov er fristen for begæring om indbringelse af indsigelser om kravets berettigelse 4 uger fra skyldneren har modtaget meddelelse om lønindeholdelse eller modregning fra SKAT, der har modtaget sagen fra det pågældende trafikselskab med henblik på inddrivelse af en pålagt kontrolafgift.

Manglende adgang til køb billettype

Afgørelse 2016-0108, 13. september 2016 - DSB. Klageren var indehaver af en Windows Phone og kunne derfor ikke hente DSB's applikation, hvori man kunne købe et mobilt 10-turskort, da applikationen kun var udviklet til IOS og Android. Klager ikke medhold i, at DSB skulle tilpligtes at udvikle en applikation til Windows-Phone.    

Andet

Afgørelse 2015-0297, 19. april 2016 - Metro. Klageren rejste med cykel i metroen i spærretiden, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. Ifølge klageren var beløbsfeltet på det girokort, som han modtog ved kontrollen tomt, han smed derfor girokortet ud. Herefter blev klageren pålagt et rykkergebyr på 100 kr., således at det samlede skyldige beløb var på 200 kr. Klageren indbetalte herefter 100 kr. og anførte at beløbet var til dækning af kontrolafgiften, og at han ikke agtede at betale de 100 kr. i rykkergebyr, da han ikke kendte beløbet. Herved pålagde Metro Service ham atter et rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnet bemærkede at klageren vidste, at han var blevet pålagt en berettiget kontrolafgift, han burde derfor have kontaktet Metro Service, hvis beløbsfeltet på girokortet var tomt, istedet for at smide det ud. Efter ankenævnets opfattelse var Metro Service berettiget til at henføre klagerens indbetaling på 100 kr. til dækning af de første rykkergebyr. Klageren er herefter Metro Service skyldig et beløb på 200 kr.

Afgørelse 2015-0097, 29. september 2015 - Metro. Klageren rejste på venindes personlige rejsekort og modtog en kontrolafgift. Klageren gjorde yderligere gældende, at veninden havde krav på refusion af rejsens pris. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2013-0281, 27. januar 2013 - Metro. En passager kan ikke påtage sig en anden passagers kontrolafgift. 

Afgørelse 2013-0032, 27. juni 2013 – DSB Øresund. Udlevering af svensk klageskema til klageren med anmodning om at søge godtgørelse i SJ grundet forsinkelse opstået i Sverige. Ikke anset for stridende mod forvaltningslovens § 7.

Afgørelse 2013-0148, 23. september 2013 – Movia. Passager over 16 år kan ikke klippe dobbelt på et børneklippekort, uanset at prisen er den samme som ved et voksenklip.

Afgørelse 2010-0268- Midttrafik. Midttrafiks krav om fuldmagt berettiget.

Afgørelse 2012-0160,18. september 2012 – Metro. Ikke berettiget at rejse fra endestation til endestation i flere timer, selv om sidste påstigning skete mens sms-billet var gyldig.

Afgørelse 2011-0249, 25. juni 2012 - DSB. Rejsegarantibillets gyldighedsperiode.

Afgørelse 2011-0028 – DSB First. Ankenævnet udøver ikke responderende virksomhed.

Afgørelse 2010-0239 – Metro. Metro Service ikke anset for omfattet af forvaltningsloven.

Afgørelse 2013-0016, 23. april 2013 – Metro.  Sagen hjemvist til fornyet behandling da klagerens e-mail til Metroselskabet burde have haft opsættende virkning på indsigelsesfristen.

Afgørelse 2009-0035 - S-tog. Kontrolafgift selv om klageren havde gyldig rejsehjemmel. Ville ikke forevise klippekort.

Sager vedrørende passagerer under 18 år:

Afgørelse 2016-0177, 6. december 2016 -Metro. Klagerens datter, som er islænding, var på besøg i København og kørte for langt med metroen. Klagerens oplysning om datterens alder, manglende danskkundskaber og psykiske sygdom ændrede ikke ved kontrolafgiften.

Afgørelse 2016-0055, 7. november 2016 - Metro. I den konkrete sag har Metro Service frafaldet kontrolafgiften, hvorfor ankenævnet herefter ikke foretager sig yderligere. Udstedelsen af en voksenkontrolafgift i stedet for en børnekontrolafgift var en åbenlys fejl, som Metro Service har beklaget. Klageren ønskede endvidere en undskyldning fra Metro Service. Ankenævnet kan ikke pålægge en trafikvirksomhed at give en undskyldning til en part og er derfor ikke gået videre ind i behandlingen af dette klagepunkt.

Afgørelse 2015-0203, 19. april 2016 - Metro. Klagerens datter på 13 år havde købt mobilbillet, men telefonen var gået ud ved kontrollen. Metro Service havde annulleret kontrolafgiften på 375 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr., som klagesagen omhandlede. Parterne gav divergerende oplysninger om det passerede i forbindelse med kontrollen.Således gjorde klageren gældende, at datterens telefon var gået ud, da hun skulle forevise bil-letten, men at hun fik genstartet telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet. Hun fik dog at vide af stewarden, at de ikke havde tid til at vente. De to stewards stod dog blot på perronen efter kontrollen og ventede på det næste tog, hvorfor de nemt havde kunnet se billetten, hvis de øn-skede det.Stewarden anførte derimod, at klagerens datter ikke kunne tænde sin mobil igen og derved ikke kunne fremvise gyldig rejsehjemmel.Nævnet udtalte, at således som sagen forelå oplyst, var det uomtvistet, at klagerens datter på forlangende ikke kunne forevise gyldig billet, således som rejsereglerne foreskriver.Det er ankenævnets opfattelse, at kontrol af passagerers rejsehjemmel i almindelighed - og i en situation som den foreliggende, hvor der er tale om en passager på 13 år - i særdeleshed skal ske med hensynsfuldhed. Heri ligger også, at passageren skal gives tilstrækkelig tid til at fremfinde rej-sehjemmelen.Metro Service skal godtgøre, at kontrolafgifter udstedes på berettiget grundlag.Ankenævnet fandt efter en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder sammenholdt med, at ankenævnet ikke kunne afvise, at klagerens datter genstartede telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet, men at stewarden ikke ville afvente, at hun kunne forevise billetten, at der forelå sådanne særlige forhold, at kontrolafgiften skulle annulleres uden ekspeditionsgebyr.

Afgørelse 2014-0300, 5. maj 2015 - Metro. Metro Services sendte deres afgørelse til klagerens datter, selv om klageren havde klaget på datterens vegne. Kritisabelt

Afgørelse 2013-0059, 27. juni 2013 - Midttrafik - 10-årig foreviste værdidelen af skolekort. Kontrollør burde have noteret "glemt kort", således at Midttrafiks procedure ville blive iværksat, hvorefter passageren oplyses om at forevise kortet inden 14 dage. Klageren medhold. 

Afgørelse 2012-0419, 23. april 2013 - ARRIVA-tog -  børnebillet og -klippekort behandles efter samme regler

Afgørelse 2012-0255, 3. december 2012 - Metro - rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år. 

Afgørelse 2011- 0282, 26. marts 2012 - Midttrafik - rejst på børnebillet selv om om fyldt 16 år, passageren selv ansvarlig for at oplyse alder

Afgørelse 2012-0033, 26. marts 2012 - Midttrafik - rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år. Ankenævnet ikke kompetent til at afgøre om markedsføringsloven er overtrådt.

Afgørelse 2010-0184 - DSB S-tog - ikke pligt til underretning af forældre/værge

Afgørelse 2009-0201: S-tog - manglede zone mellem 2 stationer. 

 2010-0034: ARRIVA - Manglende stempling af klippekort. Var 13 år. 

Afgørelse 2009-0290: Sydtrafik - Glemt at stemple -slog sin tå

Afgørelse 2009-0264: FynBus - Rejst på børnebillet selv om fyldt 17 år.

Afgørelse 2009-0295: DSB - Havde kun sedler, var 14 år.  

Afgørelse 2009-0308:S-tog - Rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år.

Afgørelse 2009-0198: Midttrafik - Rejst på børnebillet selv om fyldt 16 år. 

Afgørelse 2010-0089: Midttrafik - Ikke billetteret ved indstigning i Århus bybus
Klik på afgørelsen for at læse denne.