Rykkergebyrer

Ungdomskort ikke modtaget

Afgørelse 2014-0120, 22. september 2014 - Metro (dissens). Klagerens Ungdomskort var udløbet, da han steg om bord på metroen. Kontrolafgiften blev derfor i kontrolsituationen pålagt med rette. Imidlertid skyldtes det en fejl hos DSB, at klageren ikke i tide havde fået tilsendt et Ungdomskort, som var gyldigt på kontroltidspunktet. Klageren indsendte efterfølgende Ungdomskortet. Tre medlemmer udtalte blandt andet at "Klageren sikrede sig ikke, at hans Ungdomskort var gyldigt inden afrejsen (...) og opdagede således ikke, at kortet var udløbet. Klageren rettede derfor heller ikke henvendelse til DSB med henblik på at rykke for det nye Ungdomskort eller få udstedt et midlertidigt kort, således som han gjorde efter kontrolafgiftens udstedelse. Vi finder, at Metro Service som følge af klagerens passivitet er berettiget til at opkræve klageren den nedskrevne kontrolafgift på 100 kr. for manglende forevisning af gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. Da Metro Service under denne sag nedskrev kontrolafgiften til 100 kr. og således ikke fastholdt opkrævningen på 750 kr., er Metro Service ikke berettiget til at fastholde rykkergebyret på 100 kr., som blev opkrævet den 18. februar 2014 på baggrund af manglende rettidig betaling af 750 kr.". To medlemmer udtalte at "Uanset at det i selve kontrolsituationen var berettiget at pålægge klageren en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af gyldig rejsehjemmel, er det vores opfattelse, at Metro Service i den efterfølgende sagsbehandling burde have frafaldet kontrolafgiften helt, da det ikke beroede på en fejl hos klageren i form af glemt kort, men hos DSB, at klageren ikke havde fået tilsendt periodekortet i tide til at kunne forevise gyldig rejsehjemmel på rejsen den 27. oktober 2013. Da Metro Service ikke er berettiget til at fastholde kontrolafgiften, skal rykkergebyret også frafaldes."

Forkert betalingsfrist

Afgørelse 2014-0014, 17. juni 2014 - Movia. Da klageren ikke betalte rettidigt, sendte Movia et rykkergebyr til hende, hvilket var berettiget. Det andet rykkergebyr som Movia sendte til klageren, havde en forkert betalingsfrist, hvorfor klagerens tvivl om betalingsdatoen var berettiget. Klageren delvist medhold.

Indsigelse sendt til forkert mail

Afgørelse 2014-0119, 22. september 2014 - Metro. Klagerens periodekort var gyldigt til zonerne 01, 02. Hun havde derfor ikke gyldig rejsehjemmel ved Ørestad st. i zone 03, hvor hun foreviste sit periodekort til stewarden. Kontrolafgiften blev herefter pålagt med rette. Ankenævnet lagde til grund, at klageren besvarede Metros brev om fastholdelse af kontrolafgiften til ”noreply@m.dk”, hvorfra hun tidligere havde modtaget besked om sagens status. Klageren anvendte således ikke e-mailadressen Kundeservice@m.dk, som sender et autogeneret svar om, at denne adresse ikke længere kan anvendes. Klageren modtog derfor ikke noget autogeneret svar på sin e-mail sendt til noreply@m.dk. Da klageren således allerede i mail af 11. oktober 2013 gjorde indsigelser, og var berettiget til at anse denne indsigelse for at være kommet frem til Metro Service, var de ikke berettiget til den 3. december 2013 at sende hende en betalingspåmindelse med et rykkergebyr.

Rev kontrolafgift i stykker

Afgørelse 2013-0391, 3. april 2014 - Metro. Klageren rev kontrolafgiften i stykker. Det beroede således på klagerens eget forhold, at han ikke er blevet bekendt med kontrolafgiftens betalingsfrist m.v..

Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen

Afgørelse 2014-0157, 21. november 2014 - Metro. Klageren nægtede at kvittere for modtagelse af kontrolafgiften, men steward havde noteret, at han havde fået udleveret denne. Klagerens påstand om ikke at have fået udleveret en kontrolafgift blev ikke taget til følge.

Afgørelse 2013-0292, 27. januar 2014 - Movia. Klagerens mor nægtede at modtage kontrolafgiften, som samtidig er et girokort til brug for betaling. Det beror således på hendes egne forhold, at hun ikke er blevet bekendt med kontrolafgiftens betalingsfrist m.v..

Afgørelse 2013-0158, 28. november 2013 - Metro. Klageren nægtede at modtage kontrolafgift, hvorfor det beroede på klagerens egne forhold, at han ikke blev bekendt med indsigelses- og betalingsfristen.

Afgørelse 2012-0361, 18. februar 2013 - Metro. Klageren nægtede at modtage kontrolafgiften/girokortet og ville ikke betale efterfølgende rykkergebyr.

Manglende overholdelse af betalingsfrist

Afgørelse 2016-0126, 7. november 2016 - Metro. Klageren overholdt ikke betalingsfristen, for betaling af første af i alt 3 afdrag. Klageren betalte efterfølgende kontrolafgiften på 750 kr. Hun havde modtaget en rykker på 100 kr. og gebyr på rateaftale på i alt 75 kr. Hun mente at ikke, at hun skulle betale de i alt 175 kr.  Klager ikke medhold. 

Afgørelse 2013-0374, 27. januar 2014 - Movia/Lokalbanen. Klageren overholdt ikke betalingsfristen. Påkravskrivelsen opfylder inkassoloven § 10, hvorfor den samlede opkrævning godkendes af ankenævnet.

Betalingspåmindelse modtaget

Afgørelse 2013-0210, 28. november 2013 - Metro. Begge betalingspåmindelser blev sendt til den samme adresse, og da klageren havde tilkendegivet at "Betalingsmeddelelse 2" er modtaget, anses begge betalingsmeddelelser for modtaget af klageren.

Afgørelse 2010-0264, 31. januar 2011 - DSB S-tog. Rykkerbreve anset for at være kommet frem til klageren.

Bevisbyrde

Afgørelse 2013-0157, 28. november 2013 - Metro. Klageren bar bevisbyrden for, at hendes brev ikke er kommet frem. Metro berettiget til at fastholde rykkergebyrer.

Selskabet skulle frafalde rykkergebyr

Afgørelse 2016-0165, 6. december 2016 - Metro. Afgørelsen eller kopi af denne om fastholdelse af kontrolafgift blev ikke sendt til klagerens repræsentant, og da klageren ikke kunne forstå dansk, var Metro Service ikke berettiget til at sende en rykkerskrivelse med et rykkergebyr. 

Afgørelse 2012-0379, 27. juni 2013 - Metro. Metro skulle frafalde det ene rykkergebyr, da klageren anses for at have klaget rettidigt ved at anvende adresse som oplyst på kontrolafgiften.  

Afgørelse 2012-0412, 23. april 2013 - Metro. Rykkergebyr skulle frafaldes da klagerens brug af tidligere e-mailadresse medførte, at indsigelsen ansås for rettidig. Metro Service kunne ikke dokumentere, at der var sendt autosvar.

Afgørelse 2012-0327, 18. februar 2013 - Metro. Rykkergebyr skulle frafaldes, da klage ansås for indgivet inden 14- dages fristen. Kontrolafgift skulle nedsættes til 100 kr., da den lange rykkerperiode gjorde, at klageren ikke havde mulighed for at godtgøre sin forklaring, og Metro ikke havde mulighed for at undersøge sagen.

Forældelse

Afgørelse 2012-0303, 18. februar 2013 - Metro. Rykkergebyr efter 9 måneder godkendt.

Afgørelse 2012-0258, 3. december 2012 - Metro. Rykkergebyr efter 7 måneder godkendt. 

Afgørelse 2012-0090, 10. oktober 2012 - Metro. Rykkergebyr efter 14 måneder godkendt. Ikke grundlag for at anse kontrolafgiften for bortfaldet. Klagerens forklaring om henvendelse til Metro Service kunne ikke lægges til grund. 

Afgørelse 2012-0098, 10. oktober 2012 - Metro. Rykkergebyr efter 14 måneder godkendt. Dissens. 

Afgørelse 2012-0109, 10. oktober 2012 - Metro. Rykkerperiode på 15 måneder godkendt. 

Manglende indsendelse af kort inden 14-dages fristen

Afgørelse 2012-0178, 18. september 2012 - DSB S-tog. Rykkergebyr blev godkendt, da periodekort aldrig indsendt.

Afgørelse 2012-0146, 18. september 2012 - Metro. Rykkergebyrer blev godkendt, da periodekort ikke blev indsendt inden 14 dage.

Afgørelse 2012-0114, 18. september 2012 - Metro. Rykkergebyr blev godkendt, da HyperCard ikke var indsendt inden 14 dage. 

Afgørelse 2012-0150, 18. september 2012 - Metro. Ikke forevist gyldigt kort inden fristen på 14 dage. Rykker godkendt.

Afgørelse 2012-0144, 18. september 2012 -Metro. Ikke dokumenteret, at der var indsendt gyldigt kort inden 14-dages fristen. Rykkergebyr godkendt.

Kontrolafgift tilstrækkelig tydelig

Afgørelse 2012-0101, 18. september 2012 - DSB S-tog. Rykkergebyr blev godkendt, da kontrolafgiften ansås for tilstrækkelig tydelig.