Straksbillettering

Kort stemplet for sent / billet købt for sent

Afgørelse 2016-0058, 7. november 2016 - Midttrafik. Klageren gjorde gældende at han havde stemplet sit klippekort ved indstigning. Divergerende forklaringer. Efter en samlet bedømmelse af sagens samlede omstændigheder, finder ankenævnet at klageren ikke overholdt Midttrafiks rejsebestemmelser om straksbillettering.  

Afgørelse 2015-0308, 14 juni 2016 - Midttrafik. Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, divergerende forklaringer. Klagerens forklaring overfor ankenævnet vedrørende, at den manglende straksbillettering skyldtes en afvist mønt ikke lagt til grund, da data fra billetautomat viste, at mønterne blev godkendt ved første indkast. 

Afgørelse 2016-0013, 14. juni 2016 - Midttrafik. Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun først købte billetten ved næste stoppested.

Afgørelse 2015-0228, 23. februar 2016 - Midttrafik. Klagerens søn pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da han først skulle finde sin klippekort frem efter påstigning. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2015-0044, 23. juni 2015 - Midttrafik. Klagerens datter pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun først stemplede, ved næste stoppested, hvor kontrollørene steg på bussen. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0088, 23. juni 2015 - Midttrafik. Klagerens datter pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun ikke stemplede inden bussen nåede næste stoppested. Klageren ikke medhold, da datteren ikke stemplede straks ved indstigning, og da disse omstændigheder beroede på hendes egne forhold. 

Afgørelse 2014-0091, 22. juni 2014 - Movia. Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, at sønnen satte sig ned, efter at han havde fået anvist af chaufføren ved fordøren, at klippemaskinen, hvor han skulle stemple sit klippekort, befandt sig ved midterdørene i bussen. Ankenævnet lægger videre til grund som oplyst af klage-ren og som noteret af kontrolløren, at klagerens søn rejste sig og klippede klippekortet, da han så kontrollørerne stige på bussen.

Afgørelse 2014-0040, 17. juni 2014 - Midttrafik. Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering. Kontrolløren havde på kontrolafgiften noteret "klippede da han så os". Klageren ikke medhold, idet hans stempling, som ikke skete straks ved indstigning, må betegnes, som omgåelse af kravet om at kunne fremvise gyldig billet til kontrollør.

Afgørelse 2009-0297, 24. juni 2010 - Midttrafik. Kort stemplet ved 3. stoppested.

Betaling med dankort

Afgørelse 2015-0281, 19. april 2016 - Lokaltog A/S. Klageren troede, at han kunne anvende dankort i billetautomaten om bord på toget. Ingen skiltning på perron eller på selve toget.Ankenævnetfandt herefter, at det ikke kunne bebrejdes klageren, at han steg på toget meden forventning om at kunne købe billet i toget ved betaling med dankort, som eret gængs betalingsmiddel. Denomstændighed, at det står anført på selve toget, at det koster en afgift på 750kr. at køre uden gyldigt kort eller billet, kan ikke i denne relation anses foren oplysning om, at passageren ikke kan købe billet med dankort om bord. Det ernetop tilladt at stige om bord og derefter muligt at købe billet med mønter ogvisse sedler.Henset til denkorte tid klageren opholdt sig i toget, før kontrollen fandt sted, sammenholdtmed den omstændighed, at klageren straks forsøgte at købe billet via sintelefon, fandt ankenævnet, at der forelå sådanne særligeomstændigheder, at Lokaltog A/S skal frafalde deres krav på betaling afkontrolafgiften.Ankenævnetfandt i den konkrete situation, at kontrollørens notat:"U/B [uden billet] Ville købe da jegkom” uden nærmereforklaring fra kontrolløren, fx om han havde iagttaget klageren i et stykke tid,ikke er ensbetydende med, at klageren ikke straks begyndte at bestille enmobilbillet, efter han fandt ud af, at han ikke kunne anvende sit dankort. Når passagereni øvrigt har mulighed for at stige om bord på toget uden billet for at købebillet i automaten, fandt ankenævnet, at der burde været givet klageren rimeligtid til at købe billet på anden vis, da han konstaterede, at han ikke kunneanvende dankort.

Afgørelse 2013-0075, 27. juni 2013 - Midttrafik. Klageren kunne ikke betale med dankort. Ankenævnet lagde til grund, at klageren efter chaufførens besked om, at hun ikke kunne køre med uden billet, tog imod en anden passagers klippekort og derefter stemplede dette uden unødigt ophold. Nævnet kunne ikke afvise, at klageren ikke havde kunnet handle hurtigere end sket, omend dette skete ved det stop, hvor kontrollører steg på bussen. Klageren medhold.

Afgørelse 2012-0173, 3. december 2012 - Midttrafik. Forsinkelse ved betaling med Dankort? Selskab medhold. Dissens.

Veksling af penge

Afgørelse 2014-0241, 21. november 2014 - Midttrafik. Manglende straksbillettering. Billettering skal ske uden unødigt ophold.

Kø ved automaten

Afgørelse 2013-0036, 27. juni 2013 - Midttrafik. Klagerens forklaring om kø ved automaten ikke lagt til grund. Endvidere måtte klageren bære risikoen for ikke at kunne forevise billet ved en eventuel kontrol, når han havde benyttet bagdøren til indstigning, hvor billetteringsudstyret ikke befandt sig.

Afgørelse 2013-0011, 23. april 2013 - Midttrafik. Steg ind ad bagdør, hvor billetautomaten ikke var. Log fra billetsalg underbyggede ikke klagerens oplysninger om kø ved automaten.

For mange menneske i bussen

Afgørelse 2014-0331, 4. maj 2015 - Midttrafik. Kontrolafgift for manglende straksbillettering. For mange mennesker i bussen til at klageren kunne komme frem for at stemple sit klippekort. Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0312, 14. januar 2015 - Midttrafik. Kontrolafgift for manglende straksbillettering i Århus bybus. Efter det af klageren oplyste var der for mange mennesker i bussen, til at kunne komme frem og købe billet. Klageren ikke medhold.

Manglende straksbilletering - klagerens forhold

Afgørelse 2015-0229, 7. marts 2017 - Metro.Klageren var i snak med en medrejsende, derfor kom en anden hen tilrejsekortstanderen før ham. Det er ankenævnets opfattelse, at klageren ikke hargodtgjort, at det manglende check ind af hans rejsekort straks efter påstigningskyldtes, at en anden passager benyttede samme stander. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0290, 19. april 2016 - Movia. Klageren var indehaver af et mobilperiodekort gyldigt i zonerne 01, 02 og 33, men steg på bussen i zone 32. Ankenævnet lagde kontrollørernes uafhængige forklaringer om, at klageren havde passeret chaufføren og check-ind-standeren til grund. Klageren ikke medhold.  

Afgørelse 2013-0021, 23. april 2013 - Midttrafik. Talte i telefon og købte ikke billet straks efter indstigning.

Afgørelse 2012-0234, 3. december 2012 - Movia. Under de konkrete omstændigheder hvor pasageren bar krykker, måtte han gerne stille tasken inden køb af billet. Klageren medhold.

Afgørelse 2011-0215, 6. februar 2012 - Midtrtafik. Sat sig ned inden billet blev trukket. Betingelserne for straksbillettering ikke opfyldt.

Steg ind ved forkert dør

Afgørelse 2013-0020, 23. april 2013 - Midttrafik. Klageren steg ind ad midterdør, selv om indstigning skulle ske ad fordøren (i Silkeborg). Stemplede ikke inden kontrol.

Afgørelse 2013-0011, 23. april 2013 - Midttrafik. Steg ind ad bagdør, hvor billetautomaten ikke var. Log fra billetsalg underbyggede ikke klagerens oplysninger om kø ved automaten.

Afgørelse 2010-0337, 31. januar 2011 - Midttrafik. Indstigning ad bagdør i Århus bybus.

Fejl på automat

Afgørelse 2015-0132, 29. september 2015 - Midttrafik. Manglende straksbillettering. Påstand om fejl på billetautomaten ikke taget til følge. Klageren henvendte sig ikke chaufføren. 

Afgørelse 2011-0253, 26. marts 2012 - Midttrafik. Manglende straksbillettering. Påstand om fejl på billetautomat ikke taget til følge.

Afgørelse 2012-0008, 26. marts 2012 - Midttrafik. Spørgsmål om stempelautomaten virkede. Klageren henvendte sig ikke til chaufføren.

Afgørelse 2011-0196, 6. februar 2012 - Midttrafik. Manglende straksbillettering. Påstand om fejl på dankort- og billetautomat ikke taget til følge.

Uberettiget at videresende sagen

Afgørelse 2011-0108, 13.oktober - Midttrafik. Ikke foretaget straksbillettering. Klager delvis medhold, da Midttrafik ikke var berettiget til at videresende sagen til Aarhus kommune.

Ingen billet

Afgørelse 2010-0089, 24. juni 2010 - Midttrafik. Ingen billet ved kontrol 12 stoppesteder efter indstigning.

Særlige omstændigheder

Afgørelse 2009-0310, 1. september 2010 (genoptagelse) - Midttrafik. Ganske særlige omstændigheder der burde have medført, at selskabet frafaldt kontrolafgiften.

Andre sager om manglende straksbillettering

Afgørelse 2010-0337, 31. januar 2011. Manglende straksbillettering i Århus bybus. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. 

Afgørelse 2010-0089, 24. juni 2010 - Midttrafik. Klageren billetterede ikke straks i bybus i Århus.

Afgørelse 2012-0237, 3. december 2012, Midttrafik. Klageren havde afgivet divergerende forklaringer.

Afgørelse 2012-0007, 26. marts 2012 - Midttrafik. Manglende straksbillettering.

Afgørelse 2012-0031, 26. marts - Midttrafik. Manglende straksbillettering.

Afgørelse 2011-0123, 27. september 2011 - Midttrafik. Manglende straksbillettering.

Afgørelse 2011-0103, 27.september 2011 - Midttrafik. Manglende straksbillettering.

Afgørelse 2011-0062, 27.september 2011 - Midttrafik. Manglende straksbillettering.

Afgørelse 2011-0051, 28.juni 2011 - Midttrafik. Ikke foretaget straksbillettering.

Afgørelse 2011-0030, 28.juni 2011 - Midttrafik. Ikke foretaget straksbillettering.
Klik på afgørelsen for at læse denne