Kontrolafgift - Chaufføren udstedt billetten/spurgt chaufføren

Chauffør nikkede

Afgørelse 2014-0017, 17. juni 2014 - Movia. Klageren steg på bussen og stemplede ved indstigningen ét klip for ægtefællen og datteren. Klageren viste et andet 3-zoners klippekort til chaufføren som nikkede til ham. Efter at have opdaget at hans ur var 1 time bagud, gik han op for at stemple. Imidlertid var 4 kontrollører netop stået på bussen, og da klageren forsøgte at stemple, holdt en af kontrollørerne hånden over stempelmaskinen og forhindrede klageren i at stemple. Klageren ikke medhold.

Chauffør pegede

Afgørelse 2014-0050, 17. juni 2014 - Movia (dissens). Klageren spurgte chaufføren, hvor hun skulle klippe, hvorpå han pegede ned i bussen. Klageren gik ned i bussen og spurgte en herre om hvor hun skulle klippe. Han pegede på fordøren i bussen. Da klageren gik tilbage og skulle til at stemple, lagde en kontrollør hånden over automaten og udskrev en kontrolafgift. Tre medlemmer udtaler at der ikke findes tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens anvisninger til hende om at gå ned i bussen, og at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren gik forbi klippemaskinen oppe ved indgangsdøren og derfor ved kontrollen ikke kunne forevise et stemplet klippekort. To medlemmer stemte for at frafalde kontrolafgiften.

Chauffør svarede

Afgørelse 2014-0012 - Movia. Ved indstigning i bussen spurgte klageren chaufføren, om kortet var OK, hvilket chaufføren svarede ja til. På kontrolafgiften var anført "kort udløbet", og der var sat kryds ud fra "nej" ved "Har kunden spurgte chaufføren af denne bus" samt "har kontrolløren spurgt chaufføren af denne bus". Klageren havde underskrevet kontrolafgiften. Klageren ikke medhold.

Forkert billettering

Afgørelse 2014-0358 - Metro. Klageren fik udstedt billet til 1 zone, i stedet for 3 zoner. Klageren så ikke på billetten. Ikke medhold.  

Afgørelse 2013-0247 - Metro. Klageren købte billet til 4 zoner på turen ud. På vejen hjem har klageren oplyst at hun bad om en billet til Hovedstadsområdet, hvorefter hun modtog en billet til 3 zoner. Idet klageren undrede sig over antal af zoner, burde hun havde reageret. Klageren bærer derfor selv ansvaret for den manglende zone.

Afgørelse 2009-0237, 5. maj 2010 - Metro. Klageren burde have været klar over at busbillet var udstedt til for få zoner.

Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt

Afgørelse 2015-0164, 15. december 2015 - Metro. Klageren, som var turist, rejste fra delezone 01/02 til Lufthavnen st. og fik i bussen udstedt en 2 zoners billet istedet for en 3 zoners billet. Ikke godtgjort, at chaufføren blev forespurgt om korrekt billettering. 

Afgørelse 2014-0363, 4. maj 2015 - Movia. Klagerens datter havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning på bussen, da denne ikke blev bekræftet inden for tidsrammen. Fik klageren lov til at stige ombord af chaufføren? Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0262, 14. januar 2015 - Movia. Klageren havde ikke SMS-billet, havde ifølge klagere fået lov af chaufføren til at stige på uden. Klager ikke på tilstrækkelig vis godtgjort, at han spurgte chaufføren, da han ikke gjorde dette gældende i kontrolsituationen.

Afgørelse 2014-0165, 21. november 2014 - Movia. Klagerens periodekort var gyldigt ved påstigning. Klagerens spørgsmål om bussen kørte til Ejby Industrivej burde chaufføren ikke opfatte som en direkte anmodning om at hjælpe med billettering. Dette skal passageren udtrykkeligt anmode om.

Afgørelse 2014-0101, 22. september 2014 - Movia. Der foreligger divergerende oplysninger fra parterne om, hvorvidt klageren spurgte chaufføren, om hun skulle stemple klippekortet. Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger, finder ankenævnet imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at klageren har dokumenteret at have spurgt chaufføren, om hun skulle stemple, og at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens an-visninger til hende om at gå videre ned i bussen. Ankenævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for, at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ved kontrollen foreviste et klippe-kort, som ikke var stemplet med tilstrækkeligt antal zoner.

Afgørelse 2013-0190, 28. november 2013 - Metro. Klageren søgte oplysninger om zoneantal for kort og billetter, men havde selv periodekort. Divergerende oplysninger om, hvad klageren spurgte chaufføren om. Klageren ikke løftet bevisbyrden for, at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ikke fik korrekt billet.

Afgørelse 2013-0165 - Movia. Klageren ikke på tilstrækkelig vis godtgjort, at han spurgte chaufføren, idet han i kontrolsituationen ikke gjorde dette gældende.

Afgørelse 2011-0175, 5. december 2011 - Movia. For få zoner. Tilkøbsbillet ikke gyldig. Klageren oplyste ikke ved kontrol, at hun havde spurgt chaufføren.

Afgørelse 2011-0114, 6. februar 2012 - Movia. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren.

Afgørelse 2010-0339, 11. april 2011 - Movia. Ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren om antal zoner.

Klageren spurgte chaufføren, som burde have hjulpet

Afgørelse 2016-0150, 6. december 2016 - Movia. Ankenævnet udtalte: "Når en passager ved påstigning spørger chaufføren, om bussen kører til en nærmere angiven destination på bussens rute samtidig med, at passageren foreviser sin rejsehjemmel, er det ankenævnets opfattelse, at chaufføren bør betragte dette som en forespørgsel om, hvorvidt kunden på den foreviste rejsehjemmel kan rejse til den pågældende destination. Dette gælder i hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor passageren var mindreårig og foreviste et skolekort. Ankenævnet finder herefter, at chaufførens manglende eller fejlagtige vejledning i den foreliggende situation medfører, at ansvaret for klagerens søns manglende gyldige rejsehjemmel ikke skal placeres hos klageren, men hos operatøren v/Movia, som udbyder af bustransporten." Sammenholdt med, at Movia ikke kunne dokumentere, at passageren havde fået lejlighed til at tage stilling til det ”nej”, som kontrolløren taster ind i systemet vedrørende passagerens forespørgsel hos chaufføren, og da Movia heller ikke på anden måde med tilstrækkelig sikkerhed havde godtgjort, at kontrolløren i kontrolsituationen stillede spørgsmål herom til klagerens søn, skulle kontrolafgiften frafaldes og Movia betale 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet. 

Afgørelse 2011-0101, 6. februar 2012 - Movia. Chauffør burde have hjulpet med korrekt billettering, idet klageren spurgte til specifik adresse. Klageren medhold.

Afgørelse 2010-0035, 28. juni 2010 - Movia. Chauffør burde have hjulpet med korrekt billettering, klageren medhold.

Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt

Afgørelse 2011-0188, 26. marts 2012 - Movia. Sms-systemet ude af drift. Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold.

Afgørelse 2011-0204, 26. marts 2012 - Movia. Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold.

Afgørelse 2011-0102, 26. marts 2012 - Movia. Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold.

Chauffør oplyste forkert antal zoner?

Afgørelse 2014-0238, 4. maj 2015 - Metro. Klageren spurgte chaufføren om antal zoner. Den rejserute, som klageren oplyste at have spurgt chaufføren til råds om, stemte ikke overens med den faktisk foretagende rute. Klageren forvekslede Ørestad st. med Øresund st. Ikke medhold.

Afgørelse 2010-0335, 11. april 2011 - Metro. Buschauffør oplyst forkerte antal zoner. Klageren medhold.

Afgørelse 2009-0040, 3. juni 2009 - Movia. Ikke nok zoner/ klageren havde oplyst destination. Klageren medhold.

Den gule streg

Afgørelse 2014-0298, 4. maj 2015 - Movia. Der foreligger divergerende oplysninger om det passerede. Klageren har oplyst, at hun spurgte chaufføren, om hun måtte stå og vente på at hendes mobilbillet gik igennem, hvortil chaufføren ifølge klageren svarede "nej, Movia er her", hvorefter klageren ville forlade bussen. Ifølge Unwire havde klageren på intet tidspunkt den dag bestilt en mobilbillet på sin telefon. Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0128, 22. september 2014 - Movia. Klageren spurgte chaufføren om bussen kørte til Gentofte Hospital, hvilket denne bekræftede. Klageren havde normalt periodekort, men havde blandt andet på grund af hospitalsindlæggelse ikke fornyet dette. Da hun skulle spørge chaufføren om vej, glemte hun at stemple og kom først i tanke om det, da hun var nået lidt ned i bussen, hvorefter hun vendte om, men blev pålagt en kontrolafgift af en kontrollør. Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger fandt ankenævnet ikke grundlag for at statuere, at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens forhold, og at chaufføren skulle bære ansvaret for, at klageren gik forbi klippemaskinen oppe ved indgangsdøren uden at stemple og derfor ved kontrollen ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet bemærkede, at det af Movia anførte om at passere den gule streg ikke kunne anvendes som hjemmel til at udstede kontrolafgifter for manglende billet. 

Klageren ville forlade bussen 

Afgørelse 2014-0298, 4. maj 2015 - Movia. Der foreligger divergerende oplysninger om det passerede. Klageren har oplyst, at hun spurgte chaufføren, om hun måtte stå og vente på at hendes mobilbillet gik igennem, hvortil chaufføren ifølge klageren svarede "nej, Movia er her", hvorefter klageren ville forlade bussen. Ifølge Unwire havde klageren på intet tidspunkt den dag bestilt en mobilbillet på sin telefon. Ikke medhold.

Klik på Afgørelsen for at læse den.