Rejsekort - mgl. check-ud


Manglende check-ud, da ændrede planer 
Afgørelse 2014-0078, 22. september 2014 - Movia. Klageren skulle skifte bus, men da der var længere til bussen kom, end hun havde troet, tog hun imod et lift hjem og fik derfor ikke checket ud. Det fremgår af reglerne for anvendelse af rejsekort, at afslutning på en rejse sker ved at foretage check-ud på rejsekort. Det beroede således på klagerens egen beslutning om at tage i mod et lift, at rejsen blev afsluttet efter udstigning af den første bus. Herefter fandt ankenævnet, at Movia ikke skulle pålægges ansvaret for klagerens manglende check-ud og derfor ikke var forpligtet til at tilbageføre forskellen mellem rejsens pris 12 kr. og forudbetalingen på 50 kr., i alt 38 kr.

Fejl på rejsekortstanderen?

Afgørelse 2014-0176, 21. november 2014 - Metro. Check-ud var ikke registreret i Back Office. Klageren fik derfor ikke differencen på 3 kr. mellem rejsens pris og forudbetalingen på 50 kr. tilbagebetalt. 

Afgørelse 2013-0409, 3. april 2014 - Movia. Manglende check ud. Klagerens anførte, at standeren havde givet information om "Fejl på kortlæser. Prøv anden kortlæser". Påstanden blev ikke taget til følge, idet denne besked kun forekommer på standere til gruppecheck-ind, som ikke forefindes i busserne. Klageren havde i stedet modtaget beskeden "læsefejl - prøv igen", hvilket betyder at kortet er kørt for hurtigt forbi standeren. Ikke fejl registreret på standeren.

Afgørelse 2013-0092, 30. september 2013 - Movia. Manglende check-ud. Standeren viste "læsefejl -prøv igen". Flere passagerer checkede ud på samme stander stoppestedet efter. Standeren kunne ikke anses for at være skyld i det manglende check-ud.

Afgørelse 2013-0039, 27. juni 2013 - Movia. Den ene check-ud-stander til rejsekort i bussen var i stykker, hvilket blev dokumenteret efterfølgende. Klageren fik medhold i, at der skulle betales for selve rejsen fratrukket forudbetalingen på 50 kr. 

2011-0182, 5. december 2011 - Movia. Kunne ikke checke ud ved rejsens afslutning. Ukorrekt besked på standeren. Klageren medhold.


Automatisk check-ud

Afgørelse 2013-0197, 28. november 2013 - Movia. Klageren havde ikke tjekket ud, idet hun ikke anså sin rejse for afsluttet. Klageren skulle senere samme dag retur. Da klagerens rejse overskred maximum-tiden på 4 timer i Hovedstadsområdet, skete der automatisk tjek ud, hvorfor klageren ved kontrol ikke kunne forevise et rejsekort, som var behørigt checket ind.

Spærring af rejsekort

Afgørelse 2016-0283, 7. marts 2017 - Movia. Ankenævnet anså det for godtgjort, at indklagede havde været berettiget til at spærre rejsekortet og opretholde spærringen. Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0184, 21. november 2014 - DSB. Klagerens søn havde 2 gange ikke checket ud, da han var blevet bange for nogle mænd på stationen. I det første tilfælde havde DSB tilbageført forudbetalingen, men ikke i det andet tilfælde. Klageren ville gerne betale 50 kr. for det manglende check-ud i det seneste tilfæde, men ville have at det ikke indgik i en fremtidig sammentælling ved en bedømmelse af om rejsekortet skulle spærres. Ankenævnet udtalte: Det fremgår af Rejsekort Kortbestemmelser 4.2.2, at hvis der tre gange inden for 12 måneder undlades at checke ud ved afslutningen af en rejse, er Rejsekort A/S berettiget til at spærre et rejsekort personligt efter pr. brev eller e-mail at have sendt to advarsler til kortindehaveren.Baggrunden for de manglende check-ud skal således efter reglerne ikke indgå i bedømmelsen af, om et rejsekortet skal spærres efter 3 manglende check-ud.DSB har oplyst, at det ikke er muligt at få annulleret et manglende check ud fra rejsekorthistorik-ken, selv om rejsekortindehaveren efter en konkret bedømmelse i Rejsekort Kundecenter får tilba-gebetalt differencen mellem rejsens pris og forudbetalingen, således som det skete for klagerens søn den 22. oktober 2013 efter et manglende check ud den 20. oktober 2013.Det er imidlertid ankenævnets opfattelse, at i de tilfælde, hvor det af den ene eller anden årsag er besluttet at tilbageføre forudbetalingen minus rejsens pris til kortindehaveren, er det ikke beretti-get, at lade det manglende check-ud indgå i den efterfølgende sammentælling, når det skal vurde-res, om der er grundlag for spærring af rejsekortet.Det manglende check-ud den 20. oktober 2013, som beløbsmæssigt er annulleret, må derfor ikke indgå i sammentællingen af manglende check-ud.DSB har oplyst, at når det vurderes, om man kan genanskaffe et rejsekort på samme vilkår, som det kort, der er blevet spærret, skal kunden i umiddelbar tilknytning til det manglende check ud på eget initiativ have taget kontakt til Rejsekort Kundecenter, og der skal ske betaling for de uafslut-tede rejser.På den baggrund finder ankenævnet, at hvis klagerens søns rejsekort bliver spærret på grund af manglende check-ud, hvor det manglende check-ud den 21. marts 2014 indgår, og hvis det skal afgøres, om et nyt rejsekort kan generhverves på samme vilkår, skal det tages i betragtning, at klageren henvendte sig dagen efter det manglende check-ud den 22. marts 2014 og angav grun-den hertil. Ankenævnet har ikke grundlag for at statuere, at det manglende check-ud den 21. marts 2014 ikke må indgå i den samlede sammentælli
ng.

Afgørelse 2014-0174, 21. november 2014 - Rejsekort Kundecenter v/DSB. Klagerens datter under 16 år fik ved brev af 18 februar 2014 besked om, at rejsekortet ville blive spærret ved næste manglende check-ud. Efter 3 yderligere manglende check-ud var rejsekortet ikke blevet spærret. Meddelelsen om at der ville ske spærring af rejsekortet inden for de nærmeste dage, blev sendt ved brev af 5. maj 2014 -samme dag som kortet blev spærret. Ankenævnet fandt, at Rejsekort Kundecenter v/DSB derved havde begået en fejl, hvorfor klageren fik medhold i klagen. 


Afgørelse 2013-0094, 23. september 2013 - Rejsekort A/S. Spærring af klagerens kort på grund af flere manglende check-ud blev godkendt. Spørgsmål om rette klagemyndighed.


Manglende spærring af rejsekort


Steward checkede klageren ind. Manglende check ud