Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Behandling af personoplysninger

Hvor personoplysninger stammer fra

Ankenævnet for Bus Tog og Metro behandler personoplysninger modtaget fra sagens parter, det vil sige fra dig, din eventuelle repræsentant og den trafikvirksomhed, du klager over.

Dataansvarlig

Ankenævnet for Bus Tog og Metro er dataansvarlig for de personoplysninger, som ankenævnet behandler i forbindelse med din klagesag.

Kontaktoplysninger

Ankenævnet for Bus Tog og Metro
Automatikvej 1
2860 Søborg

Telefon +45 22 62 65 00

Telefontider:

Tirsdag 09:30-11:30
Fredag: 09:30-11:30

E-mail: mail@abtm.dk

CVR: 32036473

Modtagere eller kategorier af modtagere

Ankenævnet for Bus Tog og Metro videregiver de modtagne personoplysninger til modparten i den pågældende klagesag. Endvidere videregives sagens akter til de nævnsmedlemmer, der skal være med til at afgøre sagen.

Kategorier af personoplysninger

Ankenævnet for Bus Tog og Metro behandler de personoplysninger, som du og trafikvirksomheden, du klager over, udleverer til os.

Sagsakterne vil i alle klagesager indeholde almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens artikel 6. Disse kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, kontrolafgiftsnummer, rejsekortnummer mv.

I sjældne klagesager vil sagsakterne også indeholde særlige kategorier af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art 9. Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger.

Formål medbehandlingen af personoplysninger

Ankenævnet behandler personoplysninger til brug for ankenævnets afgørelse af din konkrete klagesag.

Retsgrundlaget forbehandling af personoplysninger

Behandlingen sker på baggrund af det samtykke, du giver ved indgivelse af din klage. Ankenævnets hjemmel til at måtte behandle almindelige personoplysninger om dig findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Dog vil behandlingen af oplysninger om din indbetaling af klagegebyret til ankenævnet og vores tilbagebetaling af klagegebyr ske efter forordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Hjemlen til at ankenævnet må behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk.2, litra a).

I nogle sager kan der indgå oplysninger om tredjemand, som er nødvendige for, at ankenævnet kan forstå sagens rette sammenhæng og afgøre sagen. Ankenævnets hjemmel til at måtte behandle sådanne almindelige personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet ankenævnets stillingtagen til en klagesag er en legitim interesse og tredjemands interesser ikke går forud herfor i denne situation. I sjældne tilfælde kan der være særlige kategorier af personoplysninger – eksempelvis helbredsoplysninger – om tredjemand, som er nødvendige for, at ankenævnet kan tage stilling til klagesagen. Hjemlen til behandlingen vil i så fald følge af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, idet behandlingen vil være nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du bedes i så fald kontakte os på vores mail eller ved at sende et brev.

Hvis dit samtykke tilbagekaldes, vil oplysningerne i klagesagen blive slettet og vil ikke længere være tilgængelige. Klagesager, der endnu ikke er afgjort af ankenævnet, anses for frafaldet og tilbagekaldt, og sagen lukkes. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen, ligesom det heller ikke påvirker lovligheden af en allerede afsagt afgørelse.

For så vidt angår behandling af oplysninger om din indbetaling af klagegebyr og ankenævnets tilbagebetaling af klagegebyr, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c), i tilfælde af at du tilbagekalder et samtykke, vil disse specifikke oplysninger ikke blive slettet, fordi ankenævnet i medfør af Bogføringsloven § 10 er pligtig at opbevare disse oplysninger i 5 år, efter du har tilbagekaldt et samtykke, eller i 5 år efter regnskabsårets afslutning vedrørende de pågældende transaktioner.

Opbevaring af personoplysninger

Sagens akter opbevares af ankenævnet i 5 år efter udløbet af det år, hvor sagen blev afgjort af ankenævnet eller i øvrigt blev afsluttet. Herefter slettes sagens akter, medmindre vi i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig.

Oplysninger om dit navn, adresse og mailadresse opbevarer ankenævnet i 5 år efter udløbet af det år, hvor sagen blev afgjort af ankenævnet eller i øvrigt blev afsluttet, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c), idet vi efter bogføringsloven § 10 skal opbevare data om de registreredes navn og adresse.

Ankenævnets afgørelse – der som udgangspunkt tillige lægges på vores hjemmeside i anonymiseret udgave – opbevares tidsubegrænset, idet kendelsen ikke indeholder oplysninger om dit eller tredjemands navn, adresse mv, og idet vi har ret til at drive en database med nævnets afgørelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Registreredes rettigheder

Personer, som vi behandler oplysninger om (registrerede), har efterdatabeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Anmodninger vedrørende dine rettigheder, der er åbenbart grundløse eller overdrevne – især fordi de gentages – kan afvises, eller ankenævnet kan opkræve et rimeligt gebyr for at besvare anmodningen.

Retten til indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Vi videresender løbende dokumenter (indlæg og bilag), som vi modtager fra den indklagede virksomhed til dig som klager, og du får derved indsigt i alle sagens oplysninger.

Du har som registreret desuden ret til at få oplysning om formålet medbehandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere, tidsrummet og kilden til personoplysninger, hvilket er oplyst ovenfor.

Som registreret har du endvidere ret til at få oplysning om dine øvrige rettigheder, jf. nedenfor.

Ret til berigtigelse.

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget eller opdateret. Det kan bl.a. ske ved, at du kommer med en supplerende erklæring med dit syn på sagen, der bliver inddraget i klagesagen. Du får som klager løbende mulighed for at komme med en sådan supplerende erklæring, når du får tilsendt de oplysninger og sagsindlæg, som det/de indklagede selskab(er) har fremlagt.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du kan som klager til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter sagens akter slettes. Har ankenævnet ikke allerede truffet afgørelse i klagesagen, vil en tilbagekaldelse af samtykket betyde, at sagen lukkes, og at ankenævnet ikke afgør tvisten.

Vi vil dog som udgangspunkt gemme dit navn og adresse som angivet ovenfor, idet vi efter klagenævnsloven skal kunne gøre os bekendt med, om vi tidligere har modtaget en tilsvarende klage, idet en klage kun kan behandles én gang.

Ret til begrænsning af behandling.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du i et konkrettilfælde har ret til at få begrænset behandlingen, må ankenævnet fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Vælger du som klager at begrænse ankenævnets mulighed for at behandlepersonoplysninger i din sag, må ankenævnet tage stilling til, om det – med en indskrænket ret til behandling af personoplysningerne – fortsat er forsvarligt at træffe afgørelse i en sag. En begrænsning af ankenævnets ret til behandling af dine personoplysninger i din klagesag kan derfor betyde, at ankenævnet behandler sagen på det foreliggende grundlag. Du har fortsat mulighed for at anlægge retssag mod selskabet ved domstolene medhenblik på at få en afgørelse af din tvist med selskabet.

Ret til dataportabilitet og transmission af personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv – som du har indgivet til ankenævnet – i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at få transmitteret disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Det er en forudsætning, at behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1,litra e eller f. Da behandlingen af oplysninger om dig som klager sker på baggrund af dit samtykke, har retten til indsigelse ikke selvstændig betydning for dig som klager. Du har derimod altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage, jf. ovenfor. Hvis du derimod er registreret, men ikke er klager, kan indsigelsesretten have selvstændig betydning.

Automatiske afgørelser og profilering.

Ankenævnet foretager ikke automatiske afgørelser og foretager ikke profilering på baggrund af personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfredsmed den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.