Velkommen til ABTM

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog, letbane og metro.

 

Husk inden du klager

Inden du kan få din klage behandlet i ankenævnet, skal du have modtaget en skriftlig afgørelse fra trafikvirksomheden, som du ikke er tilfreds med.

Når du klager til ankenævnet, skal du benytte vores klageskema, som du kan udfylde her på hjemmesiden ved at klikke på "klageskema" ovenfor. Du kan også få tilsendt et klageskema ved at skrive eller ringe til sekretariatet på mail@abtm.dk eller tlf. 22 62 65 00 (tirsdag 9:30-11:30 og fredag 10:00-11:30).

Det koster et klagegebyr at få din sag behandlet.

Klagegebyrbetalingen fremgår af lov om forbrugerklager § 6   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/524

Og af bekendtgørelse nr. 41 af 22/01/2009 samt af ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets vedtægter er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.

I vedtægterne fremgår følgende om klagegebyret, jf. § 26, stk. 2: Ved indgivelse af klage til ankenævnet opkræves et gebyr pr. klage. Gebyrets størrelse svarer til det tilsvarende gebyr for klager indsendt til Forbrugerklagenævnet.

Der er derfor ikke mulighed for at påbegynde en klagesagsbehandling, før klageskemaet og klagegebyret er registeret modtaget i ankenævnet.

Hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret til dig. Hvis du ikke vinder sagen i ankenævnet, tilbagebetaler vi ikke klagegebyret.

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til ankenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet, ankenævnet og trafikvirksomheden modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen. Desuden kræves det, at du giver udtrykkeligt samtykke til, at der kan blive indhentet, behandlet og opbevaret elektroniske logs/udskrifter vedrørende dit rejsekort, dine mobilbilletter og -kort, periodekort, kontrolafgift(er) og øvrige relevante kvitteringer.

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt som et led i udøvelsen af vores virksomhed.

Hvad koster det at klage?

Det koster 160 kr. i klagegebyr at få behandlet en klage. Klagegebyret er dog 80 kr., hvis klagen vedrører et beløb under 160 kr., eller hvis klagen udelukkende angår et principielt spørgsmål og ikke drejer sig om penge. 

Beløbet skal indbetales på ankenævnets konto

reg.nr. 4183 kontonummer 12040768 

HUSK at anføre dit navn på indbetalingen!

Man får sit klagegebyr retur, hvis man vinder sagen. 

Kan det betale sig at klage?

Det kan i mange tilfælde betale sig at klage til ankenævnet: I 2020 fik ca. 35 % af klagerne medhold i deres klage. Enten fordi trafikvirksomheden frafaldt sit krav under ankesagen, eller fordi klageren fik helt eller delvist medhold i ankenævnet.

Du skal dog være opmærksom på, at i sager, som vedrører manglende registrering af check-ind på rejsekort, har klagerne stort set ikke fået medhold. Du kan læse afgørelserne her

Det samme gør sig gældende i sager, hvor passageren har rejst i en zone, som ikke var på pågældendes periodekort. Læs her

Og i sager hvor passageren ikke har modtaget sin mobilbillet på telefonen inden ombordstigning. Læs her

English

When you want to lodge a complaint to The Appeal Board for Bus, Train and Metro firstly you have to send a complaint to the transport company, which issued the fine or with which you have a dispute. Log on to their website in order to find a complaint form. Await their decision before complaining to the appeal board.

English Guidance - Click here.
ENGLISH COMPLAINT FORM: (click here)

Mandatory complaint fee: 160 DKK or 80 DKK. Depends on the dispute. Read more in the guidance above.  

If you have an account in Denmark, please transfer the money to our account: 

Danske Bank:
Reg. nr: 4183
Konto nr. 12040768

If you transfer the complaint fee from abroad:

IBAN: DK6630000012040768
SWIFT: DABADKKK
 

Bank's address:

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
 

The appeal board's telephone number: 

(+45) 22 62 65 00  - Tuesdays 9:30-11:30 am and Fridays 10:00-11:30 am 

CLOSED ON FRIDAY 26th of NOVEMBER 201

 

 

 

 

 

 

 

 


EU Passenger Rigths: Click here 
The appeal board has been registered as an Alternative and Online Dispute Resolution body by the Commission of the EU. Read more click here     
Det er også en betingelse for at få din sag behandlet, at du indbetaler et klagegebyr. 

Dette skal ske via bankoverførsel til vores konto i 
                                   Danske Bank:  

                                   4183 12040768

                      HUSK AT ANFØRE DIT NAVN 


Du kan læse om klagegebyrets størrelse i fanen til venstre - "Hvad koster det at klage". 

                  Ankenævnets telefonnummer: 
                            
                                22 62 65 00 

                        tirsdag 9:30 - 11:30
                        fredag 10:00-11:30

LUKKET FREDAG DEN 26. NOVEMBER 2021

                                                             
                        


                                         
         


Webtilgængelighedserklæring kan læses her