Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Orangebillet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Orangebillet 24-0004

Klageren rejste med Metroen på DSB Orangebillet, der ikke er gyldig til Metro. Et mindretal fandt, at der kunne have været informeret tydeligere

17. april 2024 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0300

Klageren rejste med Metroen på en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig til rejse med Metro. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og fandt ikke grundlag for at statuere, at klageren ikke havde fået udleveret kontroafgiften, som han gjorde gældende.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0179
Klagerens kontrolafgift for at rejse på DSB Orangebillet i Metroen blev fastholdt af et flertal i ankenævnet, fordi det står i købsflowet og på selve billetten, at den kun er gyldig i DSB og Arriva-tog.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0102
Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for at rejse med Letbanen i Odense. Klageren gjorde gældende, at kontrolløren havde tvunget ham til at oplyse sit CPR-nummer. Flertallet udtalte: "Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gøres tilstrækkeligt opmærksom på, at billetten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Letbanen, og vi finder, at klageren ikke var berettiget til at kunne regne med at kunne fortsætte rejsen fra Odense Banegård efter kl. 07:07 på en billet, der var gyldig til Odense kl. 07:07. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Da det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og som følge af ankenævnets hidtidige praksis, har der ikke foreligget sådanne særlige omstændighe-der, at Fynbus skal frafalde kontrolafgiften. For så vidt angår kontrollørens spørgsmål til klageren, fremgår det af lov om trafikselskaber § 29, stk. 2, at en passager skal fremvise legitimation med henblik på at fastslå identiteten og af de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.7.4, at der kan foretages opslag i CPR-registret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Det må ikke afkræves kunden at oplyse sit cpr-nummer mundtligt, så andre passagerer kan høre dette. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder vi ikke grundlag for at udtale af kritik af kontrol-situationen, som Fynbus har beklaget, hvis klageren fandt ubehagelig. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden i ankenævnet, og har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, som gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på op til 1.000 kr. Vi har noteret os, at DSB har ændret appen, så billettens begrænsede anvendelsesområde er anført på selve mobilbilletten."
16. august 2023 FynBus Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0187
Klageren ønskede, at ankenævnet annullerede kontrolafgiften, og gjorde gældende, at han efter indtastning af Lufthavnen st. som startdestination i DSBs billetapp fik forelagt muligheden for at købe en Orangebillet, der lignede de andre billetter med undtagelse af prisen. Han overså den lille orange trekant i købsflow’et. Ugen inden købte han i samme DSB-app en billet, der var gyldig til en Metrostrækning. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Klageren indtastede afgangs- og ankomstdestinationen, hvorunder han i det efterfølgende købs-flow ved valg af Orangebillet, fik oplyst, at billetten ikke var gyldig til den del af rejsen, der foregik med Metro, og ved en pop-upbesked fik oplyst, at de særlige vilkår for billetten blandt andet var, at den ikke gjaldt i Metroen. Klageren fik efter valg af Orangebilletten udstedt en billet gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Her stod det anført på engelsk, at billetten kun var gyldig til DSB, NJ og Arriva. Ankenævnet har tidligere udtalt, at det giver god mening, at kunden tilbydes Orangebilletter, selv om disse ikke er gyldige til hele den rejse, der indtastes, fordi der kan være mange penge at spare på togrejsen ved denne billettype, selv om der skal købes en yderligere separat billet. Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gø-res tilstrækkeligt opmærksom på, at Orangebilletten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Metro. Vi finder derfor, at klageren ikke med rette kunne regne med, at han kunne rejse med Metroen til Nørreport st. på en billet, der var gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og vi finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden, hvilket sandsynligvis beror på et stigende udbud af disse billetter, som ikke længere kræver, at rejsen krydser Storebælt. Vi har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, der gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på 750 kr. Vi anbefaler derfor, at DSB overvejer, om billettens begrænsede anvendelsesområde kan gøres endnu tydeligere for kunden under hensyntagen til, at købet foregår på en mobiltelefonskærm."
16. august 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0088
Klageren købte en Orange-billet til en rejse på strækningen Holbæk - Frederiksberg st., der er en Metrostation. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da Orangebilletter ikke er gyldige i Metroen.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0229
Klageren rejste med bussen på Orangebillet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som et flertal i ankenævnet fastholdt.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0230
Klagren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen på 750 kr. grundet rejse med DSB Orange Fribillet og efterfølgende en kontrolafgift i DSB-tog, da hun grundet kontrolafgiften i Metroen ikke nåede togafgangen fra Kbh. H, men måtte tage et senere tog, hvortil billetten ikke var gyldig. Ankenævnets flertal fastholdt kontrolafgiften pålagt i Metroen og alle medlemmer fastholdt kontrolafgiften pålagt af DSB, da de fandt, at klageren ikke have beregnet tilstrækkelig tid til skiftet mellem Metroen og DSB-toget.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0236
Klagerens søn rejste med bussen på en DSB Orange billet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som hun anmodede ankenævnet om at annullere, da købsprocessen i DSB's app er vildledende, når kunden undervejs 3-4 gange præsenteres for en hel rejseplan, der inkluderer bus- og togrejsen, uden af billetten gælder dertil. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0241
Klageren rejste med Orangebillet i Metroen, og blev pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0009
Rejse på Orangebillet i Metroen. Kontrolafgiften blev fastholdt med dissens.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0139
Klageren rejste på en DSB Orangebillet i bussen, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, og kunne ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om han kunne rejse med bussen på sin DSB Orange Fribillet. Ankenævnet bemærkede, at det anså det for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og hvis ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren. Kontrolløren noterede på kontrolafgiften efter at have spurgt chaufføren, at klageren havde spurgt chaufføren, om DSB-billet er gyldig i bus, men uden at vise, at hans billet var en DSB Orange Fri-billet, hvortil chaufføren havde svaret ”som regel”. Ankenævnet udtalte, at klageren tydeligt burde have oplyst og vist chaufføren, hvilken DSB-billet, der var tale om, og ansvaret for, ved en eventuel senere kontrol at kunne forevise gyldig rejsehjemmel, påhvilede derfor fortsat klageren, jf. selvbetjeningsprincippet i de Fælles landsdækkende rejseregler.
15. december 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2022-0091
Klageren rejste med en DSB Orangebillet i Metroen, men det fremgik både under købsflow'et og på billettens forside, at den kun var gyldig til DSB og Arriva tog. Kontrolafgiften blev fastholdt.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2022-0096
Klagerens mor, der ikke er dansktalende rejste med Metro med en DSB Orangemobilbillet, hvor det både i købsflow'et oplyses på engelsk, at billetten ikke er gyldig til Metroen, og på selve billetten at billetten kun var gyldig i DSB og Arriva tog. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2022-0020
Klageren rejste på en DSB Orangebillet med Lokaltog fra Nykøbing F. til Maribo, hvor billetten ikke var gyldig. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det oplyses tydeligt på selve billetten, at den ikke er gyldig til busser, metro eller lokalbaner, og da billettens begrænsede gyldighed også oplyses i selve købsflow’et, hvor det med rød tekst er anført, at DSB-billetten ikke er gyldig til strækningen mellem Nykøbing Falster og Maribo (Lokaltogs-trækningen). Kunden gøres opmærksom på både i købsflow’et for Orange DSB-billetter og i handelsbetingelserne, som kunden accepterer inden køb af billetten, og på selve billetten, at der gælder særlige vilkår for billetten, herunder at den ikke er gyldig til rejse med lokalbane. Et mindretal fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften, da kunderne kan komme til at opfatte oplysningerne på ”Din Rejseplan” som en integreret del af billetten. Da der samtidigt på billetten under ”Betingelser” stod anført, at billetten ikke gjaldt til busser, metro eller lokalbaner, var det som følge af denne uklarhed undskyldeligt, at klageren regnede med, at hans billet var gyldig til rejsen med Lokal-tog til Maribo st. Det er ikke nødvendigvis gennemskueligt for kunden, hvilke jernbanevirksomheder eller trafikselskaber, der driver de forskellige togbanestrækninger i Danmark, og det kan derfor ikke bebrejdes klageren, at det ikke var klart for ham, at Lokaltog, der er et tog, er en lokalbane, der udbydes af busselskabet Movia.
6. april 2022 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2021-0142
Klageren regnede med, at han kunne rejse med bussen på sin DSB Orange Fribillet, fordi den er dyrere end en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig i bus, metro, letbane og lokaltog. Prisen er imidlertid højere, fordi DSB Orange Fribillet er fleksibel og kan refunderes. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften udstedt på bussen.
8. februar 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0148
Klageren troede fejlagtigt, at vedtagelsen af "Sommerpakken 2021", der indebar visse gratis færgeruter og udstedelse af 100.000 rejsepas til DSB for 299 kr. i 8 dage i sommerferien, også gjaldt gratis rejse med DSB, hvis man blot først havde købt en billet og efterfølgende annullerede købet. Ifølge klageren var det, hvad han havde fået at vide ved telefoniske at kontakte DSB Kundeservice. Klageren havde fravalgt, at samtalen blev optaget. Klageren rejste derpå uden gyldig billet, da han ved kontrol i toget, viste den billet, som han havde annulleret efterfølgende. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da informationen om rejsepas, og den ekstraordinære mulighed for at annullere Orangebilletter, var tilstrækkelig tydelig.
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0150
Klageren indtastede forkert rejsedato, da han købte to DSB Orange Fri-billetter på DSB's hjemmeside. Han og hustruen blev derfor pålagt hver en kontrolafgift, da de rejste på en anden dato, end deres billetter var gyldige til. Ankenævnet fandt, at kontrolafgifterne var korrekt pålagt, da der gælder særlige vilkår for denne billettype, hvilket klageren blev oplyst om i forbindelse med købet, og da det var klagerens eget ansvar, at kontrollere, at han havde indtastet de korrekte oplysninger. Ikke medhold
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0115
Klageren rejste på DSB Orange Printselvbillet i bussen, hvorefter han blev pålagt en kontrolafgift. Ifølge klageren viste han billetten til chaufføren og spurgte, om han kunne køre til stoppestedet Dyssegårdsvej, hvortil chaufføren bad ham tage plads i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at klageren ved køb af billetten havde anført Næstved st. som slutdestination, til en rejse, der imidlertid gik til busstoppestedet Dyssegårdsvej i Næstved. På den Print-Selvbillet, klageren modtog, stod der tydeligt, at billetten ikke var gyldig til andre transportformer som bus, metro, letbane eller lokalbane. Hertil kom, at det på selve billetten stod anført, at den var gyldig til Næstved st. med ankomst kl. 17:29. Klageren kunne derfor ikke med rette kunne gå ud fra, at hans DSB Orange-billet var gyldig til rejse med buslinje 601 efter dette tidspunkt. Ankenævnet tilføjede: "Således som sagen foreligger oplyst, kan ankenævnet ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om han kunne rejse med bussen på sin DSB Orangebillet, hvilket ankenævnet anser for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren. Klageren spurgte efter egne oplysninger, om ”han kunne køre til Dyssegårdsvej”, hvilket med rette kunne opfattes af chaufføren som et spørgsmål om bussens rute, snarere end et spørgsmål om rejsehjemlens gyldighed. Ankenævnet finder derfor, at ansvaret for at forevise gyldig rejsehjemmel fortsat påhvilede klageren".
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0123
Klagerne skulle rejse fra Odense til Københavns Lufthavn med DSB-tog og havde købt Orange Fri-billetter til rejsen. På grund af driftsforstyrrelser besluttede de på Københavns Hovedbanegård at omlægge deres rejserute og rejste således videre fra Hovedbanegården med metroen i stedet for med DSB-toget. I metroen blev de pålagt hver en kontrolafgift for at rejse på DSB Orange Fri-billetter, som ikke er gyldige i metroen. Et flertal i ankenævnet fandt, at Metro Service var berettiget til at fastholde kontrolafgifterne, da det ikke kunne lægges til grund, at DSB-togpersonalet havde oplyst, at klagerne kunne benytte netop deres billettype til andre transportformer, og da de selv havde en særlig forpligtelse til at undersøge, om billetterne gjaldt til den ændrede rejse. Et mindretal i ankenævnet udtalte, at det burde ligge i DOT-samarbejdet at afdæmpe virkningen for passagerer af ekstraordinære situationer, såsom dokumenterede driftsforstyrrelser. Disse medlemmer fandt derfor, at kontrolafgifterne skulle frafaldes. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS
15. december 2021 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2021-0058
Ankenævnet genoptog sagen og stadfæstede den tidligere afgørelse med den ændring, at Metro Service ikke skulle betale sagsomkostninger. Både klageren og Metro Service fremlagde fotos af, hvorledes appen så ud i oktober 2021. Versionerne var ikke identiske. Ankenævnet udtalte blandt andet følgende: Klageren kan ikke dokumentere, hvorledes appen så ud på tidspunktet for hans tilkøb den 2. juni 2021, men han gør gældende, at den ikke så ud, som Metro Service har påstået, og har til støtte herfor fremlagt teksten på den opdaterede app fra sin telefon den 6. oktober 2021, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med anden billet. Heroverfor står Metro Services oplysning om, at appen blev ændret den 20. april 2021, og at de udelukkende kan genskabe købsforløb, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med pendlerkort. Det er efter genoptagelsen fortsat ikke muligt for ankenævnet at se, hvorledes appen så ud den 2. juni 2021, hvor klageren købte sin billet, og denne tvivl må komme klageren til gode. Ankenævnet finder derfor fortsat, at det var undskyldeligt, at klageren på baggrund af teksten i sin version af appen om, at tilkøbsbillet kun er gyldig med anden billet, regnede med, at hans tilkøbs-billet på 1 zone til - en på tidspunktet gyldig Orangebillet - ville være gyldig til rejse i zone 03 i metroen. Kontrolafgiften på 750 kr. skal derfor frafaldes. Ankenævnet henviser til den tidligere begrundelse om, at der også kan ske tilkøb til et pendlerkort, der ikke er gyldig i metroen, hvorved tilkøbsbilletten på 1 zone vil gælde som metrotillæg. Ankenævnet har ved afgørelsen ikke statueret, at en Orangebillet i sig selv er gyldig i metroen, og Metro Services argumentation derom, har ikke tilført nye oplysninger til sagen. Ankenævnet bemærker, at klageren med sin nuværende viden ikke fremover vil kunne anvende tilkøbsbillet til 1 zone til en Orangebillet i metroen.
10. november 2021 Metro Klageren overvejende medhold
Orangebillet 2021-0078
Klageren havde købt en DSB Orangebillet fra Odense til Kbh. H, men rejste videre på billetten i S-toget. Her blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr., som DSB senere nedsatte til 125 kr., fordi proisen for billetten med korrekt S-togsdestination ville have kostet det samme. Ankenævnet fastholdt, at DSB kunne kræve 125 kr., fordi den fejl, som klageren begik ved ikke at indtaste korrekt endestation, er et forhold, som DSB ikke kan gøres ansvarlig for.
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0108
Klageren indtastede start- og slutdestination (metrostation - DSB station) i DSB billet-appen, som derefter kom op med en række billetforslag. Klageren købte en Orange DSBbillet og overså, at der i købsflow'et blev oplyst, at billetten ikke var gyldig på den del af rejsen, der foregik med metroen, og hun læste heller ikke de særlige vilkår, der stod anført for billetten, inden hun godkendte handelsbetingelserne og købet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
10. november 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0028
Klageren og ægtefællen rejste med bussen på DSB Orange mobilbilletter, som ægtefællen viste til chaufføren ved påstigning, mens hun spurgte, om de kunne rejse på togbilletten. Når man køber en almindelig DSB standardbillet, er gyldigheden et døgn fra kl. 04.00, men der vil alligevel også stå tid og sted for togets afgang, selv om kunden kan anvende billetten til, med bus eller metro, at rejse hen til billettens afgangstid- og sted. Dette er ikke tilfældet med DSB Orangebilletter. Ved en efterfølgende kontrol i bussen blev de hver pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte: "Det fremgår af de fælles landsdækkende rejseregler, at chaufføren kan give vejledning om billet-ten på passagerens forespørgsel. Når passageren spørger chaufføren, overgår ansvaret for, at billetten er gyldig til rejsen, som udgangspunkt til chaufføren. Klagerens ægtefælle viste telefonen til chaufføren, mens hun spurgte, om de kunne rejse på tog-billetten. Det er uvist om hun kun foreviste QR-koden eller hele billetten, men chaufføren har udtalt, at han valgte, at ”lade tvivlen komme kunden til gode.” Ankenævnet lægger med den nævnte udtalelse til grund, at chaufføren gav tilladelse til, at kunden kunne rejse på den foreviste rejsehjemmel. Som følge af det anførte er det ankenævnets opfattelse, at Movia efter at have fået forelagt disse oplysninger, burde have frafaldet kontrolafgifterne. Efter sagens udfald skal Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, jf. vedtæg-terne § 25, stk. 2. Movia anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, men overholdt ikke 30 dages fristen i vedtægterne § 22, stk.3, hvorfor dette blev afvist.
15. september 2021 Movia Klager medhold
Orangebillet 2021-0058
Klageren var blevet pålagt en kontrolafgift grundet rejse i metroen på tilkøbsbillet (1 zone) til DSB Orangebillet, og gjorde gældende over for ankenævnet, at ifølge reglerne skal tilkøbsbilletten købes, mens grundbilletten er gyldig, og det gjorde han om bord på DSB-toget, mens Orangebilletten var gyldig. Den 17. januar 2021 ændrede DOT reglerne, så det ikke længere var gyldigt at rejse på tilkøbsbillet til andet end pendlerkort ellers om metrotillæg. fremover skulle passageren købe en almindelig 2 zoners billet. Men i klagerens app stod anført, at tilkøbsbilletter kun er gyldige med sammen med anden billet. Blandt andet derfor annullerede ankenævnet kontrolafgiften og besluttede, at Metro Service skulle betale sagsomkostninger. Afgørelsen blev efterfølgende begæret genoptaget, og ankenævnet traf en fornyet afgørelse, som også kan læses her på siden.
15. september 2021 Metro Klager medhold