Gå til sidens indhold

Rejst på forkert billet/kort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Orangebillet 23-0300

Klageren rejste med Metroen på en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig til rejse med Metro. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og fandt ikke grundlag for at statuere, at klageren ikke havde fået udleveret kontroafgiften, som han gjorde gældende.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0179
Klagerens kontrolafgift for at rejse på DSB Orangebillet i Metroen blev fastholdt af et flertal i ankenævnet, fordi det står i købsflowet og på selve billetten, at den kun er gyldig i DSB og Arriva-tog.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejsekort (rejst på forkert kort) 23-0027
Ankenævnet fastholdt en kontrolafgift på 1.000 kr. til klagerens søn grundet sønnens rejse med Rejsekort med kundetypen ”barn” efter, at han var fyldt 16 år, hvilket kræver kundetypen ”voksen”. Klageren gjorde gældende, at man på www.rejsekort.dk undervejs i bestillingen ikke får oplyst, at der skelnes ved alderen 16 år, og i mange andre henseende betragtes man som barn, når man er 16 år. De har købt et nyt Rejsekort voksen til sønnen og ønsker at få refunderet det Rejsekort til barn, som sønnen ikke kunne benytte. Ankenævnet udtalte blandt andet: "Indledningsvist bemærker ankenævnet, at udgangspunktet er, at det er kundens eget ansvar at have gyldigt kort eller billet, der kan forevises på forlangende. Kontrolafgiften til klagerens søn, der rejste med forkert kundetype, blev dermed pålagt med rette. Som følge af at der i den kollektive transport er et selvbetjeningsprincip, der pålægger passage-rerne ansvaret for at have gyldig rejsehjemmel, finder ankenævnet, at der påhviler trafikvirksomhederne et ansvar for at sikre fyldestgørende, tydelig, præcis og let tilgængelig information til de-res brugere. Ankenævnet har tidligere påpeget dette, især når målgruppen er de helt unge. Det fremgår af Rejsekort.dk, at fra man fra sit 15. år selv kan oprette sig som bruger af et Rejsekort. I denne sag var det dog klagerens ægtefælle, der oprettede et Rejsekort til sønnen som bruger, efter at sønnen var fyldt 16 år. Ankenævnet medgiver, at der ikke i selve købsflow’et gøres opmærksom på aldersgrænsen for ”Barn” er 16 år, og linket ”se flere detaljer”, som klagerens ægtefælle åbnede, var efter det oplyste tomt. Ankenævnet finder på den baggrund, at informationen i købsflow’et, hvor man vælger Rejsekortets kundetype, bør forbedres. Imidlertid kunne klagerens ægtefælle have søgt information om kundetyper på Rejsekort.dk ved at klikke på ”Børn”, hvor det oplyses, at kundetypen fra det fyldte 16. år skal være Voksen. Klagerens ægtefælle har som voksen en anden forudsætning for at finde og forstå de regler og handelsbetingelser, der gælder for produktet. Derfor finder ankenævnet, at der i den konkrete sag foreligger sådanne særlige omstændigheder, at Movia trods den manglende information på Rejsekort selvbetjening ved bestillingen om, at alderen for barn går til og med 15 år, kan fastholde kontrolafgiften." Vedrørende det nye Rejsekort til sønnen udtalte ankenævnet: "Klageren har oplyst, at de efter kontrolafgiften købte et nyt Rejsekort med kundetypen ”Voksen” til sønnen. Klageren har under ankenævnssagen anmodet Movia om refusion af udgiften hertil på 50 kr. Når et Rejsekort lukkes, overføres et eventuelt indestående til kundens Nemkonto. Det er ankenævnets opfattelse, at Movia som forvaltningsmyndighed burde have besvaret klagerens ægtefælles spørgsmål i hendes første henvendelse til Movia den 5. januar 2023 om overførsel af saldoen ”fra børnekort til voksenkort”. Og Movia burde desuden have vejledt om, at indstillingen af kundetypen ”Barn” permanent kunne ændres til kundetypen ”Voksen” på det Rejsekort Flex, som sønnen allerede benyttede. Herefter ville der ikke have været behov for at bestille et nyt Rejsekort til sønnen. På baggrund af disse to forhold finder ankenævnet, at Movia skal godtgøre klagerens udgifter på 160 kr. til at klage til ankenævnet samt udgiften på 50 kr. til et nyt Rejsekort til sønnen."
16. august 2023 Movia Trafikvirksomhed overvejende medhold
Orangebillet 23-0102
Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for at rejse med Letbanen i Odense. Klageren gjorde gældende, at kontrolløren havde tvunget ham til at oplyse sit CPR-nummer. Flertallet udtalte: "Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gøres tilstrækkeligt opmærksom på, at billetten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Letbanen, og vi finder, at klageren ikke var berettiget til at kunne regne med at kunne fortsætte rejsen fra Odense Banegård efter kl. 07:07 på en billet, der var gyldig til Odense kl. 07:07. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Da det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og som følge af ankenævnets hidtidige praksis, har der ikke foreligget sådanne særlige omstændighe-der, at Fynbus skal frafalde kontrolafgiften. For så vidt angår kontrollørens spørgsmål til klageren, fremgår det af lov om trafikselskaber § 29, stk. 2, at en passager skal fremvise legitimation med henblik på at fastslå identiteten og af de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.7.4, at der kan foretages opslag i CPR-registret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Det må ikke afkræves kunden at oplyse sit cpr-nummer mundtligt, så andre passagerer kan høre dette. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder vi ikke grundlag for at udtale af kritik af kontrol-situationen, som Fynbus har beklaget, hvis klageren fandt ubehagelig. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden i ankenævnet, og har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, som gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på op til 1.000 kr. Vi har noteret os, at DSB har ændret appen, så billettens begrænsede anvendelsesområde er anført på selve mobilbilletten."
16. august 2023 FynBus Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 23-0187
Klageren ønskede, at ankenævnet annullerede kontrolafgiften, og gjorde gældende, at han efter indtastning af Lufthavnen st. som startdestination i DSBs billetapp fik forelagt muligheden for at købe en Orangebillet, der lignede de andre billetter med undtagelse af prisen. Han overså den lille orange trekant i købsflow’et. Ugen inden købte han i samme DSB-app en billet, der var gyldig til en Metrostrækning. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Klageren indtastede afgangs- og ankomstdestinationen, hvorunder han i det efterfølgende købs-flow ved valg af Orangebillet, fik oplyst, at billetten ikke var gyldig til den del af rejsen, der foregik med Metro, og ved en pop-upbesked fik oplyst, at de særlige vilkår for billetten blandt andet var, at den ikke gjaldt i Metroen. Klageren fik efter valg af Orangebilletten udstedt en billet gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Her stod det anført på engelsk, at billetten kun var gyldig til DSB, NJ og Arriva. Ankenævnet har tidligere udtalt, at det giver god mening, at kunden tilbydes Orangebilletter, selv om disse ikke er gyldige til hele den rejse, der indtastes, fordi der kan være mange penge at spare på togrejsen ved denne billettype, selv om der skal købes en yderligere separat billet. Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gø-res tilstrækkeligt opmærksom på, at Orangebilletten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Metro. Vi finder derfor, at klageren ikke med rette kunne regne med, at han kunne rejse med Metroen til Nørreport st. på en billet, der var gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og vi finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden, hvilket sandsynligvis beror på et stigende udbud af disse billetter, som ikke længere kræver, at rejsen krydser Storebælt. Vi har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, der gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på 750 kr. Vi anbefaler derfor, at DSB overvejer, om billettens begrænsede anvendelsesområde kan gøres endnu tydeligere for kunden under hensyntagen til, at købet foregår på en mobiltelefonskærm."
16. august 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 23-0037
På en rejse med Metroen foreviste klageren et pendlerkort, hvortil der ikke var købt metrotillæg. Ankenævnet vurderede, at klageren var bevidst om, at han ikke kunne benytte sit pendlerkort til rejse med Metroen uden at betale tillæg, og fastholdt kontrolafgiften. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på forkert billet/kort 23-0067
Klageren tog grundet et betydeligt synshandicap den forrige kundes kvittering i automaten, fordi han troede, det var hans billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Klageren har ifølge det oplyste et betydeligt synshandicap, der gjorde det umuligt for ham at læse, hvad der stod på den lap papir, han tog i automaten. Det ankenævnets opfattelse, at klageren er den nærmeste til at tage de hjælpemidler i anven-delse, det måtte kræve for, at han kunne sikre sig en gyldig billet, hvorfor ansvaret for, at klage-ren kunne forevise en gyldig billet i kontrolsituationen, ikke var overgået til Metro Service, men påhvilede klageren. Herefter, og da en upersonlig kontantbillet kun er gyldig for ihændehaveren, der foreviser billetten ved kontrol, kan kvittering for køb af billet efter ankenævnets faste praksis ikke kan træde i stedet for en forevisning af billetten. På den baggrund blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det kan ikke føre til et andet resultat, at klageren har en særlig ordning med Skånetrafiken som følge af sit synshandicap."
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 23-0088
Klageren købte en Orange-billet til en rejse på strækningen Holbæk - Frederiksberg st., der er en Metrostation. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da Orangebilletter ikke er gyldige i Metroen.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0229
Klageren rejste med bussen på Orangebillet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som et flertal i ankenævnet fastholdt.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0230
Klagren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen på 750 kr. grundet rejse med DSB Orange Fribillet og efterfølgende en kontrolafgift i DSB-tog, da hun grundet kontrolafgiften i Metroen ikke nåede togafgangen fra Kbh. H, men måtte tage et senere tog, hvortil billetten ikke var gyldig. Ankenævnets flertal fastholdt kontrolafgiften pålagt i Metroen og alle medlemmer fastholdt kontrolafgiften pålagt af DSB, da de fandt, at klageren ikke have beregnet tilstrækkelig tid til skiftet mellem Metroen og DSB-toget.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0236
Klagerens søn rejste med bussen på en DSB Orange billet og blev pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som hun anmodede ankenævnet om at annullere, da købsprocessen i DSB's app er vildledende, når kunden undervejs 3-4 gange præsenteres for en hel rejseplan, der inkluderer bus- og togrejsen, uden af billetten gælder dertil. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2022-0241
Klageren rejste med Orangebillet i Metroen, og blev pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0273
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for rejse med Metroen på pendlerkort, hvortil der ikke var tilkøbt metrotillæg, da der var blevet oplyst om metrotillægget i DSB-automaten, da klageren fornyede pendlerkortet.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 23-0009
Rejse på Orangebillet i Metroen. Kontrolafgiften blev fastholdt med dissens.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0194
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for at rejse med Metroen på et pendlerkort, hvor hun ikke havde betalt metrotillæg. Selv om det ikke fremgik af selve pendlerkortet, at det var uden Metro, fandt ankenævnet, at det fremgik tydeligt af købsflowet, som klageren blev præsenteret for, da hun godt 14 dage forinden købte pendlerkortet, at fravalget af Metro betød, at der ikke var nogen adgang til at benytte Metroen. Ikke medhold
8. februar 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2022-0139
Klageren rejste på en DSB Orangebillet i bussen, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, og kunne ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om han kunne rejse med bussen på sin DSB Orange Fribillet. Ankenævnet bemærkede, at det anså det for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og hvis ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren. Kontrolløren noterede på kontrolafgiften efter at have spurgt chaufføren, at klageren havde spurgt chaufføren, om DSB-billet er gyldig i bus, men uden at vise, at hans billet var en DSB Orange Fri-billet, hvortil chaufføren havde svaret ”som regel”. Ankenævnet udtalte, at klageren tydeligt burde have oplyst og vist chaufføren, hvilken DSB-billet, der var tale om, og ansvaret for, ved en eventuel senere kontrol at kunne forevise gyldig rejsehjemmel, påhvilede derfor fortsat klageren, jf. selvbetjeningsprincippet i de Fælles landsdækkende rejseregler.
15. december 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2022-0191
Klageren og hendes veninde rejste på børnebilletter, selv om de begge var fyldt 18 år. Ikke mehold
15. december 2022 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0207
Klageren købte et pendlerkort i Skånetrafikens app, hvor han valgte Islands Brygge Metrostation, som destination og derfor regnede med, at kortet ville blive udstedt med Metrotillæg. Dette var imidlertid ikke tilfældet, og klageren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften, da informationen i appen ikke var tydelig nok, hvilket vejede tungere end generelle handelsbetingelser, og at der er en særlig oplysningsforpligtelse i forbrugerforhold om tungtvejende forhold.
15. december 2022 Metro Klager medhold
Rejst på forkert billet/kort 2022-0107
Klageren har siden 2019 haft et handicap ledsagerkort, der indebærer, at han kan rejse på børnebillet. Klageren troede, at han kunne rejse gratis, og blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Klageren indsendte videoer til ankenævnet, der skulle dokumentere, at han ofte fik lov af chaufførerne til at stige om bord ved kun at vise ledsagerkortet. Ankenævnet udtalte, at klageren ofte havde påbegyndt billetkøb, som ikke blev gennemført, hvilket dokumenterede, at han var vidende om at skulle købe børnebillet sammen med ledsagerkortet. Ankenævnet udtalte videre, at chaufførerne ikke udfører systematisk kontrol, og ifølge Midttrafik ikke kan vejlede kunder om billetter og kort, men skal oplyse, at kunden skal kontakte Midttrafik. Ankenævnet bemærkede dog, at der ikke var overensstemmelse mellem de Fælles landsdækkende rejseregler og Midttrafiks rejseregler på dette punkt, idet chauffører kan give vejledning på forespørgsel ifølge de landsdækkende rejseregler, og anbefalede en præcisering i reglerne. Klageren gjorde gældende, at når det var en børnebillet, han manglede, skulle han kun betale en børnekontrolafgift. Dette afviste ankenævnet, da kontrolafgiften følger personen og ikke den manglende rejsehjemmel.
1. november 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0126
Der gælder for alle Metroens linjer et lovbestemt krav om, at der skal betales et metrotillæg til billetprisen. Kort tid efter, at klageren havde købt et DSB pendlerkort og havde fravalgt at betale metrotillægget på 60 kr., rejste han med Metroen i en af pendlerkortets gyldighedszoner, men uden at købe en tillægsbillet til pendlerkortet. Ved kontrol ombord på Metroen blev han derfor pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at have betalt metrotillægget. Ankenævnet udtalte, at det som udgangspunkt ikke kan lægges passageren til last, at den pågældende ikke er opmærksom på, at pendlerkortet ikke er gyldig til rejser med metroen i de zoner, som pendlerkortet omfatter, når det ikke fremgår af selve pendlerkortet, at det er købt uden metrotillæg. I den konkrete sag fandt et flertal af ankenævnets medlemmer imidlertid, at klageren burde have været bevidst om, at han ikke havde adgang til at rejse med Metroen på pendlerkortet uden at betale et tillæg, når han kun 13 dage forinden aktivt havde fravalgt at betale metrotillægget og havde valgt en pendlerrute til Ørestaden uden Metro, hvortil han også kunne have valgt en rute med Metroen. Disse medlemmer fastholdt derfor kontrolafgiften. Et mindretal fandt, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften mod klagerens betaling af prisen for en tilkøbsbillet på 12 kr. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0137
Der gælder for alle Metroens linjer et lovbestemt krav om, at der skal betales et metrotillæg til billetprisen. Omkring 6 uger efter, at klageren havde købt et DSB pendlerkort og havde fravalgt at betale metrotillægget på 60 kr., rejste han med Metroen i en af pendlerkortets gyldighedszoner, men uden at købe en tillægsbillet til pendlerkortet. Ved kontrol ombord på Metroen blev han derfor pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at have betalt metrotillægget. Et flertal i ankenævnet udtalte, at det som udgangspunkt ikke kan lægges passageren til last, at den pågældende ikke er opmærksom på, at pendlerkortet ikke er gyldig til rejser med metroen i de zoner, som pendlerkortet omfatter, når det ikke fremgår af selve pendlerkortet, at det er købt uden metrotillæg. I den konkrete sag fandt disse medlemmer imidlertid, at klageren burde have været bevidst om, at han på en rejse uden for sin sædvanlige pendlerrute ikke havde adgang til at rejse med Metroen på pendlerkortet uden at betale et tillæg, når han kun ca. halvanden måned forinden aktivt havde fravalgt at betale metrotillægget, og disse medlemmer fastholdt derfor kontrolafgiften. Et mindretal fandt, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften mod klagerens betaling af prisen for en tilkøbsbillet på 12 kr. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejsekort (rejst på forkert kort) 2022-0140
Klageren havde ikke læst mailen fra Rejsekort om, at sønnens Rejsekort Pendler Barn skulle ændres til Voksen, når sønnen fyldte 16 år. Ca. 1 måned efter sønnens fødselsdag, forlængede faderen pendlerkortet i 100 dage - stadig med kundetypen Barn. Sønnen blev ved en efterfølgende kontrol pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som ankenævnet fastholdt. Ankenævnet udtalte, at det er et kendt fænomen, at mails ryger i spamfilter og slettes, og at vigtig information skal sendes via E-boks, hvis afsenderen vil være sikker på, at modtageren får denne. Informationen om at ændre kundetype er ikke tydelig nok, når det angår de delt unge, fra de er 15 år, kan oprette sig som bruger af et Rejsekort. Men da faderen i det konkrete tilfælde administrerede sønnens Ungdomskort, havde han som voksen andre forudsætninger for at forstå informationen om reglerne.
1. november 2022 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2022-0091
Klageren rejste med en DSB Orangebillet i Metroen, men det fremgik både under købsflow'et og på billettens forside, at den kun var gyldig til DSB og Arriva tog. Kontrolafgiften blev fastholdt.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2022-0096
Klagerens mor, der ikke er dansktalende rejste med Metro med en DSB Orangemobilbillet, hvor det både i købsflow'et oplyses på engelsk, at billetten ikke er gyldig til Metroen, og på selve billetten at billetten kun var gyldig i DSB og Arriva tog. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på forkert billet/kort 2022-0007
Klagerens datter købte en billet til zone 42 i Rejseplanens app, men denne udsteder kun billetter til Bornholm, hvorfor datterens billet ikke var gyldig til rejse i zone 42 i DOT's område (Ballerup). Ankenævnet fandt, at dette ikke var tilstrækkeligt tydeligt for kunden, og statuerede at Movia skulle annullere kontrolafgiften mod datterens betaling af rejsens pris, som Movia ikke havde fået betaling for. Movia blev pålagt at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet.
6. april 2022 Movia Klager medhold