Gå til sidens indhold

Manglende straks-check-ind

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende straks-check-ind 23-0135

Klagerens påstand om, at hun slet ikke rejste med bussen, fordi hun havde for lav saldo til check ind, og derfor steg af med det samme, blev ikke taget til følge af ankenævnet. Saldoen på hendes kort var tilstrækkelig.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0152

Klagerens søn checkede ind 21 sekunder efter bussens ankomst til stoppestedet og gik først forbi chaufføren uden at checke ind.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0188

Klagerens datter passerede check ind kortlæseren i bussen uden at checke sit Rejsekort ind, og hendes veninde gik ind i bussen uden først at have købt og modtaget sin mobilbillet på telefonen. Ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0195

Klageren glemte at checke ind da hun talte i telefon ved påstigningen, og checkede først ind ved det næste stoppested, hvor der steg kontrollører om bord.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0085

Klageren gik forbi chaufføren på buslinje 250S for at checke sig selv og sin far ind på standeren midt i bussen, som på buslinje 5C. Der er kun mulighed for check ind af flere rejsende med hjælp fra chaufføren på buslinje 250S. Klageren blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift. Parterne gav divergerende forklaringer om det passerede, idet kontrollørerne noterede, at klageren stod stille midt i bussen, da de som de sidste steg ombord. Klageren sagde, at han var på vej op til chaufføren, da kontrollørerne kontaktede ham. Et flertal i ankenævnet fandt, at kontrolafgiften kunne fastholdes, da klageren havde forpasset sin mulighed for check ind ved at gå forbi chaufføren.

13. december 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende straks-check-ind 23-0077
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren, da bussen forlod stoppestedet kl. 16:30:55, at klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 16:31:03. Selv om Rejsekortet rent faktisk var checket ind, da kontrolløren satte et kontrolmærke kl. 16:31:26, var Rejsekortet i relation til de Fælles landsdækkende rejseregler ikke gyldigt på kontroltidspunktet. Dette beror på, at Rejsekortet først blev checket ind 8 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet, 40 sekunder efter, at kontrollørerne som de sidste steg om bord ved samme stoppested kl. 16:30:23, samt at klageren satte sig ned, før hun checkede ind, og da det udtrykkeligt er fastlagt i de Fælles landsdækkende rejseregler, at Rejsekort skal checkes ind straks efter påstigning, inden passageren sætter sig ned.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0081
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som var udstedt grundet manglende straks check ind i bussen, men pålagde Movia at godtgøre klagerens udgift til klagegebyret på 160 kr.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0133
Klageren rejste med buslinje 200S, hvor der kun er påstigning via fordøren, og hvor standerne til check ind befinder sig. På trods af dette steg klageren på bussen via midterdørene og var derfor selv ansvarlig for ikke at kunne checke ind straks efter påstigning, således som det kræves i med-før at de Fælles landsdækkende rejseregler. Bussen ankom til stoppestedet kl. 15:57:23, og klageren checkede ind 29 sekunder senere, kl. 15:57:52 og 9 sekunder efter, at kontrollørerne var steget på bussen kl. 15:57:43.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0146
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da der ikke var checket ind på Rejsekort, inden kontrollen fandt sted. Passageren havde befundet sig i bussen i omkring 3 minutter uden at checke ind, selv om der også var en check ind stander ved midterdøren, hvor hun steg på bussen. Kontrolløren noterede i forbindelse med kontrolafgiftens udstedelse, at passageren sad ned, da de steg ombord, men straks derefter rejste sig.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0059
Klagerens kontrolafgift for manglende straks-check ind blev fastholdt. hun checkede ind 48 sekunder efter bussen forlod stoppestedet, og 48 sekunder efter den forrige kundes check ind, hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at der havde været kø ved standeren, som klageren gjorde gældende. Movia havde i den indledende sagsbehandling oplyst forkert, at klageren havde befundet sig ombord i 4 stop, før hun checkede ind. Derfor skulle de godtgøre hendes udgift til klagegebyret for at klage til ankenævnet.
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0090
Klagerens veninde checkede først ind 1 minut og 19 sekunder efter bussens afgang fra stoppestedet. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som hun var blevet pålagt for manglende straks check ind. Ikke medhold
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0139
Et flertal i ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som var blevet udstedt til klageren, da han havde taget plads på et sæde i bussen og først herefter havde checket sit Rejsekort ind. Flertallet udtalte, at uanset, at klageren led af fibromyalgi og skulle have handskerne af for at finde sit Rejsekortet frem, bar han selv ansvaret for at have Rejsekortet klar til straks at checke ind, da han steg på bussen. Et mindretal udtalte, at kontrollen efter deres opfattelse skete for hurtigt, og da klageren checkede ind før bussens afgang fra stoppestedet, fandt disse medlemmer på baggrund af sagens helt konkrete omstændigheder, at Movia i sin 1. instans behandling af klagen skulle have frafaldet kontrolafgiften. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. Dissens
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende straks-check-ind 23-0016
Klagerens datter checkede først ind 25 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet. Der var ikke kø til kortlæseren, som anført af klageren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
16. august 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0304
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klagerens søn for at have checket ind i hvert fald 23 sekunder efter påstigning, idet ankenævnet udtalte: "Ankenævnet lægger til grund, at klagerens søn steg på bussen ved stoppestedet Elverhøjen, der ligger tættest på bopælen, og finder det på baggrund af kontrollørens notat i umiddelbar forbindelse med kontrollen tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke var usikkerhed om, hvor sønnen var steget om bord. På baggrund af de elektroniske logs, der er til rådighed i sagen, fremgår det, at bussen ankom til stoppestedet Elverhøjen kl. 15:57:13 og forlod dette kl. 15:57:45, efter at kontrollørerne var steget om bord. Kontrollørerne har logget dette til at være sket kl. 15:57:24. Movia har oplyst, at kontrollører stiger på bussen som de sidste, og det må derfor lægges til grund, at klagerens søn var steget på bussen inden dette tidspunkt. Klagerens søns Rejsekort blev checket ind kl. 15:57:47, og kontrolløren satte et kontrolmærke 2 sekunder derefter, kl. 15:57:49. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klagerens søn var ombord på bussen i i hvert fald 23 se-kunder, inden han checkede ind. Et tidsrum på 23 sekunder er i den henseende for lang tid, jf. de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3., hvorefter det gælder, at når check ind foregår inde i transportmidlet, skal kunden uden unødigt ophold checke ind straks efter påstigning, og inden kunden finder sin plads. Ankenævnet har tidligere defineret, at udgangspunktet må være, at ”uden unødigt ophold” forstås som ved førstgivne lejlighed og den første stander, som kunden passerer ved påstigning. Kunden skal have Rejsekortet klar i hånden."
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0002
Klagerens Rejsekort havde for lav saldo til check ind. Klageren var om bord på bussen mellem 30-35 sekunder uden at gøre noget. Selv om kontrol inden busafgang kunne kontrolafgiften fastholdes.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0010
Klagerens Rejsekort havde for lav saldo til check ind. Klageren var om bord på bussen i mere end 30 sekunder uden at stige af bussen. Selv om kontrol inden busafgang kunne kontrolafgiften fastholdes.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0202
Movia anmodede om at sagen blev genoptaget for så vidt angik pålæggelse af sagsomkostninger på 10.000 kr. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den allerede trufne afgørelse.
12. april 2023 Movia Genoptagelse - afgørelse fastholdt
Manglende straks-check-ind 2022-0233
Klageren rejste med bus 250S, hvor han steg ind ad midterdøren, fordi han ikke vidste, at der kun kunne checkes ind oppe ved fordøren. Han blev pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt med denne begrundelse: "Klageren havde rejst med buslinje 250S flere gange inden kontrolafgiftens udstedelse, hvorfor ankenævnet lægger til grund, at klageren var eller burde være vidende om, at der ikke befinder sig check ind-standere ved andre døre end bussens fordør, fordi der i ikke er frit flow i S-busser. Passagererne skal stige ind ad fordøren og ud af de andre døre. Ifølge kontrollørens notat fra kontrolsituationen, befandt klageren sig siddende i bussen, da kon-trollørerne steg om bord. Når dette sammenholdes med, at kontrollørerne steg om bord som de sidste kl. 14:54:05, og klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 14:54:14, lægger ankenævnet til grund, at klageren, trods hans oplysning om det modsatte, enten var steget på bussen tidligere end Hovedbanegården uden at checke ind, eller at han efter påstigning via bussens midterdør fandt en plads, men fik øje på kontrollørerne og derpå rejste sig og checkede ind."
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0244
Divergerende forklaringer om, hvor og hvorvidt klageren checkede ind straks efter påstigning. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte følgende: Således som sagen foreligger oplyst med de tekniske logs blandt andet fra klagerens Rejsekorthistorik, lægger ankenævnet til grund, at klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 18:41 ved bussens bagdør. Ankenævnet kan ikke lægge til grund, at klageren checkede sit Rejsekort ind straks efter påstigning, der enten skete via bussens fordøre eller midterdøre, når hendes Rejsekort først blev checket ind ved bagdøren. Hun passerede således enten en eller to check ind-standere efter påstigning uden at checke ind." Og videre: "Den omstændighed, at klagerens Rejsekort var checket ind på tidspunktet for kontrollen, der skete omkring kl. 18:42, indebærer ikke, at klageren dermed havde gyldig rejsehjemmel i relation til rejsereglernes krav om straks-check ind." Movia skulle imidlertid godtgøre klagerens godtgøre klagerens udgift til at klage til ankenævnet, fordi Movia havde skrevet til klageren, at hendes Rejsekort slet ikke var checket ind, og selv om klageren svarede, at dette ikke passede, fastholdt Movia, at Rejsekortdata viste dette, og hvis klageren ikke var enig, måtte hun klage til ankenævnet.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0250
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Klagerens udsagn om, at der var kø til check ind kortlæseren, stred imod den tekniske log fra kortlæseren, som viste, at det seneste check ind før klagerens var sket 25 sekunder tidligere. Ikke medhold
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0261
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Kontrollørerne observerede, at klageren sad i bussen og checkede ind, da han så dem. Ikke medhold
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0142
Klagerens datter og veninde steg om bord på bussen via fordøren, men passerede standeren til check ind uden at gøre dette, og de checkede først ind på standeren midt i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne for manglende straks-check ind og udtalte: "I de dagældende Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3 fremgik det, hvornår check ind skulle ske: ” For alle transportmidler, hvor check ind foregår inde i transportmidlet, gælder, at kun-den uden unødigt ophold skal checke ind straks efter påstigning, og inden kunden finder sin plads.” Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som ”ved først givne lejlighed”, hvilket i den konkrete situation indebærer den første check ind-stander, pigerne passerede ved påstigningen. Dette betyder således, at i busser må passageren prioritere at have sit Rejsekort klar inden påstig-ning, så der kan checkes ind straks, når kortlæseren passeres. Pigerne valgte at gå forbi check ind-standeren ved fordøren for at gå ned i bussen og først checke ind ved midterdørene. Kontrolløren noterede, at den ene pige efter at have fået øje på kontrollø-ren først skulle fremfinde Rejsekortet fra sin taske, og den anden pige efter at have vendt sig rundt, fandt sit Rejsekort frem. Herefter kan pigernes check ind ved midterdørene ikke betragtes som ”uden unødigt ophold og straks efter påstigning”, hvilket efter ankenævnets opfattelse i relation til lov om trafikselskaber § 17 29 og de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3. indebærer, at der ikke blev forevist gyldig rejsehjemmel på forlangende, selv om Rejsekortene rent faktisk var checket ind inden kontrollen. Det kan under disse omstændigheder ikke føre til en anden vurdering, at check ind skete samtidigt med, eller inden bussen havde forladt stoppestedet. Herefter blev kontrolafgifterne pålagt med rette. Den omstændighed, at der befinder sig check ind-standere ved alle dørene i bussen, sætter ikke kravet om at checke ind straks efter påstigning ud af funktion. Standernes placering i A-busser sik-rer netop, at en passager kan checke ind straks efter påstigning, uanset om påstigningen sker oppe ved chaufføren eller via en af de to øvrige døre i bussen. Dermed kan passageren opfylde kravet om at checke ind uden unødigt ophold. En passager, som stiger ind i bussen uden samtidigt at checke ind, må derfor selv bære risikoen for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel ved en efterfølgende kontrol. Ankenævnet bemærker, at det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændig-heder, at kontrolafgifterne skal frafaldes. Klageren efterspørger hvilke tilfælde, der falder under betegnelsen ’særlige omstændigheder’, men det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag. Ankenævnet understreger, at kontrollørens subjektive vurdering af, at pigerne ingen intentioner havde om at checke ind, før de fik øje på kontrolløren, ikke er tillagt nogen vægt ved afgørelsen."
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0231
Ifølge klageren checkede datteren ikke ind med det samme, da hun steg på bussen, fordi hun ledte efter sit skolekort, som hun imidlertid havde glemt i skolen, og da de to busstoppesteder lig-ger meget tæt, nåede hun ikke at checke ind, før bussen ankom til busstoppestedet, hvor kontrollører steg ombord. Ifølge Movia blev datterens skolekort først bestilt dagen efter kontrolafgiften. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da check ind var sket for sent.
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0195
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Det kunne ikke lægges til grund, at der var kø til check ind kortlæseren. Ikke medhold
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0078
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Ikke medhold
15. december 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold