Gå til sidens indhold

Rejsekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende straks-check-ind 23-0135

Klagerens påstand om, at hun slet ikke rejste med bussen, fordi hun havde for lav saldo til check ind, og derfor steg af med det samme, blev ikke taget til følge af ankenævnet. Saldoen på hendes kort var tilstrækkelig.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0152

Klagerens søn checkede ind 21 sekunder efter bussens ankomst til stoppestedet og gik først forbi chaufføren uden at checke ind.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0295

Klageren havde rejse på sit Rejsekort om formiddagen, hvor saldoen blev for lav til check ind. Han tankede ikke Rejsekort op, inden han skulle rejse om eftermiddagen. Han havde DOT-appen, men troede ikke den gjaldt i busser. Han havde ingen kontanter til at købe billet hos chaufføren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0328

Klageren var træt og glemte at checke ind.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejlberegning af rejsens pris 23-0327

Klageren ønskede, at hans rejse blev beregnet til en lavere pris, svarende til rejse inden for transittid, da forsinkelser med busserne var skyld i, at han ikke kunne følge sin planlagte rejseplan. Ankenævnet fastholdt, at rejserne skulle beregnes som separate rejser.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0188

Klagerens datter passerede check ind kortlæseren i bussen uden at checke sit Rejsekort ind, og hendes veninde gik ind i bussen uden først at have købt og modtaget sin mobilbillet på telefonen. Ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0326

Klageren glemte at checke ind på sit Rejsekort, da han skulle rejse med Metroen og hans pendlerkort var udløbet 2 dage forinden. Ifølge klageren bad stewarden ham om at oplyse CPR-nummer i andre passagerers påhør. Ankenævnet henstillede til, at Metro Service indskærper over for sine medarbejdere, at de overholder Metro Services egen instruks og ikke beder passagerer om at oplyse de sidste 4 cifre i CPR-nummeret, men fastholdt kontrolafgiften, da klageren rejste uden billet.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0195

Klageren glemte at checke ind da hun talte i telefon ved påstigningen, og checkede først ind ved det næste stoppested, hvor der steg kontrollører om bord.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0085

Klageren gik forbi chaufføren på buslinje 250S for at checke sig selv og sin far ind på standeren midt i bussen, som på buslinje 5C. Der er kun mulighed for check ind af flere rejsende med hjælp fra chaufføren på buslinje 250S. Klageren blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift. Parterne gav divergerende forklaringer om det passerede, idet kontrollørerne noterede, at klageren stod stille midt i bussen, da de som de sidste steg ombord. Klageren sagde, at han var på vej op til chaufføren, da kontrollørerne kontaktede ham. Et flertal i ankenævnet fandt, at kontrolafgiften kunne fastholdes, da klageren havde forpasset sin mulighed for check ind ved at gå forbi chaufføren.

13. december 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Vilkår og betingelser 23-0017
Fynbus begærede genoptagelse af den genoptagede og afgjorte sag, hvori ankenævnet havde fastholdt, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 125 kr., men hvor Fynbus ikke skulle betale sagsomkostninger. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse med yderligere kommentarer blandt andet om det forvaltningsretlige princip om forbud mod at sætte skøn under regel.
6. december 2023 FynBus Genoptagelse - afgørelse fastholdt
Manglende straks-check-ind 23-0077
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren, da bussen forlod stoppestedet kl. 16:30:55, at klagerens Rejsekort blev checket ind kl. 16:31:03. Selv om Rejsekortet rent faktisk var checket ind, da kontrolløren satte et kontrolmærke kl. 16:31:26, var Rejsekortet i relation til de Fælles landsdækkende rejseregler ikke gyldigt på kontroltidspunktet. Dette beror på, at Rejsekortet først blev checket ind 8 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet, 40 sekunder efter, at kontrollørerne som de sidste steg om bord ved samme stoppested kl. 16:30:23, samt at klageren satte sig ned, før hun checkede ind, og da det udtrykkeligt er fastlagt i de Fælles landsdækkende rejseregler, at Rejsekort skal checkes ind straks efter påstigning, inden passageren sætter sig ned.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0081
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som var udstedt grundet manglende straks check ind i bussen, men pålagde Movia at godtgøre klagerens udgift til klagegebyret på 160 kr.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0133
Klageren rejste med buslinje 200S, hvor der kun er påstigning via fordøren, og hvor standerne til check ind befinder sig. På trods af dette steg klageren på bussen via midterdørene og var derfor selv ansvarlig for ikke at kunne checke ind straks efter påstigning, således som det kræves i med-før at de Fælles landsdækkende rejseregler. Bussen ankom til stoppestedet kl. 15:57:23, og klageren checkede ind 29 sekunder senere, kl. 15:57:52 og 9 sekunder efter, at kontrollørerne var steget på bussen kl. 15:57:43.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0143
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klagerens søn, da han ikke på tilstrækkelig vis sikrede sig at være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, da han rejste med bussen. Chaufføren kunne ikke bekræfte at være blevet bedt om at checke sønnen med ind på vennens Rejsekort. Ankenævnet kan ikke lægge til grund, at dette beroede på sproglige udfordringer hos chaufføren, således som klageren gjorde gældende.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0146
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da der ikke var checket ind på Rejsekort, inden kontrollen fandt sted. Passageren havde befundet sig i bussen i omkring 3 minutter uden at checke ind, selv om der også var en check ind stander ved midterdøren, hvor hun steg på bussen. Kontrolløren noterede i forbindelse med kontrolafgiftens udstedelse, at passageren sad ned, da de steg ombord, men straks derefter rejste sig.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0147
Klagerens og hans ægtefælles kontrolafgift for manglende check ind af flere rejsende blev fastholdt. Rejsekortnummer fremgik hverken af loggene fra standerne på Metroens område eller på de øvrige standere på Nørreport st. Det er ankenævnets opfattelse, at klageren ikke fulgte den korrekte procedure for check ind af flere rejsende, og han kan ikke have fået lyden for korrekt check ind eller den medfølgende tekst på displayet om ”Voksne: 2” og ”Ok God rejse”.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0227
Klagerens mor er dement og glemmer indimellem at checke ind, når hun rejser med kollektiv transport. Morens Rejsekort har påklistret mærker fra demensforeningen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men tilsluttede sig klagerens opfordring om, at trafikvirksomhederne drøfter problematikken med de relevante patientgruppers foreninger, hvis dette ikke allerede er sket.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0244
Ifølge klageren har hans mor en hjerneskade, og hun var overbevist om, at hun var checket ind. Imidlertid var der for lav saldo til at checke ind på hendes Rejsekort, og ankenævnet fastholdt den udstedet kontrolafgift. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 23-0263
Klageren glemte at forny sin pendlerperiode med et check ind. Ankenævnet fandt, at han selv bar ansvaret for at huske, hvornår hans pendlerperiode udløb. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejsekort 23-0105
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han ikke kunne ikke forevise rejsehjemmel. Ifølge klageren havde han ikke kunnet finde sit Rejsekort og ville stige af ved det næste stoppested. Ikke medhold
18. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 23-0017

Fynbus begærede genoptagelse af den genoptagede og afgjorte sag, hvori ankenævnet havde fastholdt, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 125 kr., men hvor Fynbus ikke skulle betale sagsomkostninger. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse med yderligere kommentarer blandt andet om det forvaltningsretlige princip om forbud mod at sætte skøn under regel.

18. oktober 2023 FynBus Genoptagelse - afgørelse fastholdt
Manglende straks-check-ind 23-0059
Klagerens kontrolafgift for manglende straks-check ind blev fastholdt. hun checkede ind 48 sekunder efter bussen forlod stoppestedet, og 48 sekunder efter den forrige kundes check ind, hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at der havde været kø ved standeren, som klageren gjorde gældende. Movia havde i den indledende sagsbehandling oplyst forkert, at klageren havde befundet sig ombord i 4 stop, før hun checkede ind. Derfor skulle de godtgøre hendes udgift til klagegebyret for at klage til ankenævnet.
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0090
Klagerens veninde checkede først ind 1 minut og 19 sekunder efter bussens afgang fra stoppestedet. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som hun var blevet pålagt for manglende straks check ind. Ikke medhold
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 23-0108
Klagerens far havde stillet sig op ad en check ud stander i bussen og var uden at opdage det blevet checket ud igen 7 sekunder efter, at han havde checket ind, hvorved rejsen var blevet registreret som en "nul-rejse". Ankenævnet fastholdt den udstedte kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekortet. Ikke medhold
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0139
Et flertal i ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som var blevet udstedt til klageren, da han havde taget plads på et sæde i bussen og først herefter havde checket sit Rejsekort ind. Flertallet udtalte, at uanset, at klageren led af fibromyalgi og skulle have handskerne af for at finde sit Rejsekortet frem, bar han selv ansvaret for at have Rejsekortet klar til straks at checke ind, da han steg på bussen. Et mindretal udtalte, at kontrollen efter deres opfattelse skete for hurtigt, og da klageren checkede ind før bussens afgang fra stoppestedet, fandt disse medlemmer på baggrund af sagens helt konkrete omstændigheder, at Movia i sin 1. instans behandling af klagen skulle have frafaldet kontrolafgiften. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. Dissens
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)