Gå til sidens indhold

For få zoner

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende zone på periodekort 23-0226
Kontrolafgift for manglende zone på pendlerkort. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ud- og hjemturen ikke samme zoneantal 23-0247
Klageren søgte en rejse fra Bella Center st. via Christianshavn st. til Lufthavnen st. i Rejseplanens app, selv om han planlagde en rejse i modsat retning. Den rejse, som klageren søgte, kræver i henhold til ringzoneprincippet en 2-zoners billet, imens rejsen i modsat retning - fra Lufthavnen st. via Christianshavn st. til Bella Center st., som klageren faktisk skulle rejse, derimod efter ringzoneprincippet kræver en 3-zoners billet. På baggrund af den (fejlagtige) søgning købte klageren en 2-zoners billet og ved kontrol af hans rejsehjemmel i zone 01, blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på en billet, som kun var gyldig til zonerne 03 og 04. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at uagtet at ringzoneprincippet er uigennemsigtigt, var det forsat klagerens eget ansvar at indtaste en søgning i overensstemmelse med den faktisk påtænkte rejserute i Rejseplanens app. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 23-0125
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for at rejse uden for pendlerkortets zoneområde. Klageren var selv ansvarlig for at undersøge sit pendlerkorts gyldighedsområde.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 23-0045
Klageren troede fejlagtigt, at det "med Metro" betød, at han kunne rejse på sit pendlerkort i hele Metroens område (zone 1 - 4) uanset, at han kun havde zone 1 og 2 på sit pendlerkort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for manglende zone på pendlerkortet, da det var oplyst tilstrækkelig tydeligt i købsflowet, at "Med Metro" betød "Adgang til alle metrolinjer indenfor kortets gyldighedsområde" ligesom det stod oplyst på selve pendlerkortet, hvilket zoner det var gyldigt til. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0235
Klageren havde købt et pendlerkort til 6 i stedet for 7 zoner, og dette var ikke gyldigt i zone 01, hvor han blev kontrolleret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Ankenævnet lægger til grund, at klageren ved indtastning af til- og fradestinationerne fik vist tre forskellige rute- og zonemuligheder, idet rejsen kan foretages ad forskellige ruter, der ikke kræver det samme antal zoner eller zonenumre. Der blev allerede på det første billede efter indtastning af destinationerne vist pendlerkort på hen-holdsvis 6 og 7 zoner og med angivelse af de specifikke zonenumre, som det respektive produkt omfattede. Her valgte klageren det billigste pendlerområde med det færreste antal zoner, hvor zone 01 ikke var inkluderet. Ankenævnet bemærker, at de specifikke zoner igen blev vist, når kunden gik videre i bestillings-flow’et ved at klikke på ”Vælg rute”, hvilket var påkrævet for at gå videre i købsprocessen. Her kunne klageren se, at zone 01 ikke var nævnt som en af de 6 zoner, pendlerkortet omfattede. Hvis klageren havde tastet på ”Se ruteforslag”, ville han have kunnet se, at turen til Høje Taastrup i tilfældet med de 6 zoner foregik via Tårnby st., hvorfra toget til Høje Tastrup afgik. Efter ankenævnets opfattelse fremgik zoneforskellen på de tre pendlerkort med tilstrækkelig tydelighed. Herefter beroede den begåede fejl ved valg af pendlerkort på klagerens eget forhold, og Movia er ikke ansvarlig for klagerens manglende gyldige rejsehjemmel til zone 01. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Da der er stor omgåelsesrisiko ved at skulle acceptere kundens rejse på et periodekort uden de korrekte zoner, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet noterer sig, at klageren efter kontrolafgiftens udstedelse købte det korrekte pendler-kort, og ankenævnet går derfor ud fra, at klageren i muligt omfang har fået refunderet det tidligere korts ubenyttede datoer."
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0245
Kontrolafgift for at rejse fra zone 30 på pendlerkort, som kun var gyldigt til zonerne 01 og 02. Ikke medhold
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 23-0003
Klagerens DSBbillet var ikke gyldig til rejse i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens forklaring kunne ikke lægges til grund.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Misforstået information fra rejseplanen.dk / valgte andet rute end forslået af rejseplanen.dk 2022-0178
Efter at have søgt på www.rejseplanen.dk for rejseruter til sin destination, købte klageren en mobilbillet til 4 zoner, men valgte en rejserute, som krævede en 5-zoners billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for manglende zone og bemærkede, at det ikke er afgørende, hvilken zone slutdestinationen ligger i, men hvilke zoner man rejser igennem, idet man i henhold til ringzonesystemet i hovedstaden skal have billet til den "dyreste" zone. Efter ankenævnets opfattelse fremgik det tilstrækkelig tydeligt, hvilke transportmidler, der hørte til de forskellige billetforslag på rejseplanen. Ikke medhold
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2022-0118
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på den foreviste billet. Klageren, som er udlænding, skulle rejse i 4 zoner fra zone 41 til zone 01. Imidlertid købte hun sin 4-zoners billet i DOT-appen med GPS-funktionen slået til, mens hun befandt sig i zone 51, hvorfor billetten blev udstedt til 4-zoner fra zone 51. Derved havde hun ikke gyldig rejsehjemmel til zone 01, hvor hun skulle rejse til. Uanset, at kontrollører i en af Movias busser havde oplyst hende om, at billetten ikke var gyldig til hendes videre rejse, steg hun om til Metroen zone 01 uden at foretage sig yderligere. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som hun blev pålagt i Metroen for at rejse uden gyldig billet.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2022-0059
Klageren rejste ind i zone 01 uden at have billet dertil. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at kontrolløren forhindrede klageren i at stige af bussen, og at klageren af den grund var kørt ind i zone 01.
15. juni 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0062
Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden for pendlerkortets zoner. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren spurgte kontrollørerne, før han steg på bussen, idet kontrollørerne først steg på bussen 3 stoppesteder senere.
15. juni 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0005
Klageren havde valgt at købe et pendlerkort til kun 7 zoner, der ikke omfattede zone 01, hvori hun rejste, i stedet for det dyrere pendlerkort til 8 zoner inkl. zone 01. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det var vist tilstrækkeligt tydeligt i købsflow'et, hvilke zoner, kunden køber, men da Metro Service havde begrundet deres kontrolafgift med, at klageren manglede zone 03 på sit peridekort, skulle de godtgøre klagerens udgift til ankenævnets klagegebyr på 160 kr., da det ikke kunne afvises, at den fejlagtige begrundelse var årsag til, at klageren havde anket sagen.
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2021-0073
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han i stedet for at stige af bussen, fortsatte sin rejse ind i en zone, hvortil hans billet ikke var gyldig. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2021-0086
Klageren, som er nordmand, var ankommet med fly til Københavns Lufthavn, hvorfra hun skulle rejse videre med metroen. Hun konstaterede, at hendes rejsekort var udløbet, og købte derfor billet i billetautomaten. Imidlertid havde hun fået den fejlagtige opfattelse, at der kun krævedes en 2-zoners billet til centrum, og hun blev derfor i metroen pålagt en kontrolafgift for manglende zone, idet der kræves 3-zoner fra lufthavnen til centrum. Ankenævnet fandt, at klageren havde haft tilstrækkelig tydelige muligheder for at vælge den korrekte billet. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig information 2021-0027
Klagen vedrørte kontrolafgift for rejse på et Ungdomskort, der ikke var gyldigt til den rejserute, klageren foretog. Ankenævnet besluttede, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da det ikke var gjort tilstrækkeligt tydeligt for klageren, at det nye Ungdomskort ikke havde samme gyldighed, som det kort, der var udløbet 4 dage tidligere.
30. juni 2021 Lokaltog A/S Klager medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2020-0259
Klageren gjorde gældende, at hun havde søgt vejledning i 7/Eleven om zoner til rejsen, hvorefter sælgeren havde udstedt en billet til hende. Ved efterfølgende kontrol i bussen, manglede der en zone, og klageren blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at det følger af officialprincippet, som er en forvaltningsretlig grundsætning, at myndigheden, der træffer afgørelse, skal tilvejebringe oplysninger, så der kan træffes en materielt korrekt afgørelse. Ved blot at skrive til klageren, at det ikke var muligt at "få bekræftet en eventuel fejl", har Movia ikke godtgjort at have søgt at tilvejebringe sådanne oplysninger fra klageren. Movia baserer desuden deres fastholdelse af kontrolafgiften i ankenævnet på, at klageren ikke har skaffet en erklæring fra DSB om fejl. Ankenævnet fandt, at Movia aldrig havde anmodet klageren om dette. Ankenævnet bemærkede, at Officialprincippet hører til de såkaldte garantiforskrifter, der indebærer, at hvis sagen er utilstrækkeligt oplyst, kan afgørelsen tilsidesættes som ugyldig, eller sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget. Men grundet den forløbne tid fra billetudstedelsen til klagen, fandt ankenævnet, at det var vanskeligt at antage, at Movia ville have fået et brugbart svar, hvis de havde undersøgt sagen. Ankenævnet bemærkede derudover, at ved en hjemvisning af sagen til fornyet behandling i Movia, ville det være usandsynligt, at Movia ville kunne oplyse sagen, og ankenævnet fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften, men ikke skulle betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet.
12. marts 2021 Movia Klager medhold
Manglende zone på periodekort 2020-0268
Skånetrafiksens pendlerkort kan udlånes, men var ikke gyldigt i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens oplysning om, at hun var blevet fejlagtigt vejledt om kortets gyldighed, var udokumenteret og kunne ikke føre til, at hun ikke skulle pålægges en kontrolafgift.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2021-0001
Kontrolafgift for manglende zone på pendlerkort. Ifølge klageren vidste hun ikke, at hun var rejst uden for pendlerkortets zoneområde. Ikke medhold
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2020-0212
Klagerens pendlerkort var ikke gyldigt til zonerne 03 og 04, og han havde endvidere ikke metrotillæg til pendlerkortet, da han rejste med metroen fra Nørreport st. til Lufthavnen st., som ligger i zone 04. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for rejse i zone 04 uden billet.
9. december 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tilstrækkelig information 2020-0157
Klageren og to medrejsende, som var turister i København, havde købt for få zoner til deres rejse til lufthavnen. Et flertal i ankenævnet fastholdt alle 3 kontrolafgifter, da de fandt, at informationen på billetautomaten var tilstrækkelig tydelig, og da de 3 turister endvidere ved deres ankomst havde købt det korrekte antal zoner til rejsen fra lufthavnen til Københavns centrum. DISSENS
28. oktober 2020 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Utilstrækkelig information 2019-0300
Genoptagelsessag. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med disse præciseringer: Ankenævnet fastholder den trufne afgørelse af 1. maj 2020. Ankenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at ansvaret for at være i besiddelse af korrekt rej-sehjemmel som udgangspunkt påhviler passageren (forbrugeren), men ansvaret for at kommuni-kere til forbrugeren, hvilken rejsehjemmel pågældende har købt, påhviler den erhvervsdrivende, som udbyder produktet (trafikvirksomhederne). I hvert fald i startfasen må så væsentlig en ændring – at billetten ikke kan anvendes til alle trans-portmidler i de zoner, den er købt til - kommunikeres meget tydeligt til forbrugeren. Da det på det endelige produkt på klagerens telefon ikke fremgik, at Metrotillæg var fravalgt, således som det fremgår, når metrotillæg er tilvalgt, og når dette fravalg har den vidtrækkende konsekvens, at man bliver pålagt en kontrolafgift ved rejse i Metroen, finder ankenævnet, at ansvaret for den korrekte rejsehjemmel ikke påhvilede klageren i denne situation. Dette gælder også, selvom klageren i købssituationen overså information herom. Ankenævnet bemærker, at det vil være god kundeservice, hvis det fremgår af det endelige pendlerkort, når der ikke er valgt Metrotillæg, i stedet for kun når der er valgt Metrotillæg, hvilket kan gøres med formuleringen ”uden Metrotillæg”. I den afgørelse som Metro Service nævner (2020-0014), hvor kontrolafgiften blev fastholdt, , så passagerens pendlerkort således ud med et tydeligt ”nej” til om kortet var gyldigt i Metroen. Ankenævnet finder derfor, at afgørelsen 2020-0014 ikke strider mod afgørelsen i nærværende sag 2019-0300, da det tydeligt fremgik på selve pendlerkortet, at kortet ikke var gyldigt til Metroen (hvide pil). Derfor kunne den sag afgøres med en ”allerede-fordi”- begrundelse. Vedrørende ankenævnets undladelse af at pålægge Metro Service at betale sagsomkostninger i nærværende sag 2019-0300, bemærkes det, at selve reglen om Metrotillæg var tydelig, men at kommunikationen til kunden (klageren) ikke var det, hvilket bevirkede, at kontrolafgiften i kontrol-situationen var berettiget, men efterfølgende skulle være frafaldet.
23. juni 2020 Metro Klager medhold
Utilstrækkelig information 2019-0300
Klageren havde købt pendlerkort uden Metrotillæg, fordi hun troede, at dette kun gjaldt rejse med den nye Metro-cityring. Ankenævnet fandt informationen på pendlerkortet utilstrækkelig og annullerede kontrolafgiften. Metro Service begærede genoptagelse af sagen.
1. maj 2020 Metro Klager medhold
Manglende zone på periodekort 2019-0160
Klageren måtte på grund af strejke omlægge sin sædvanlige rejserute. Hun kunne ikke med rette forvente, at hendes periodekort gjaldt til den væsentligt ændrede rejserute. DISSENS
30. oktober 2019 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende zone på periodekort 2019-0075
Kontrolafgift grundet rejse i zone uden for rejsekort pendlers gyldighedsområde.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2018-0269
Kontrolafgift grundet rejse i en zone, hvortil hendes periodekort ikke var gyldigt. Klageren ønsker, at hun måtte omlægge den vanlige rejse grundet strejke hos DSB.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold