Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Dato:

14. juni 2016

Selskab:

Metro

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2015-254

Klageren, som var ikke-dansktalende, modtog en på dansk, hvori en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens blev annulleret, idet selskabet ikke kunne godtgøre, at pågældende passager havde kørt med metroen. Efterfølgende sendte selskabet en på engelsk til klagerens adresse, hvori hendes kontrolafgift blev fastholdt grundet manglende check-ind på rejsekort. Klageren betalte ikke kontrolafgiften og en rykker blev sendt til klagerens adresse. Klageren gjorde gældende, at hun regnede med, at kontrolafgiften var blevet annulleret, samt at hun ikke havde modtaget selskabets brev med afgørelsen i hendes sag. Ankenævnet udtalte følgende: Metro Services sagsbehandling er ikke omfattet af forvaltningsloven, da Metro Service ikke er en forvaltningsmyndighed.Det er ankenævnets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt Metro Service er bundet af afgørelsen sendt til klageren den 20. august 2015 om annullering af kontrolafgiften vedrørende en anden person, dog skal afgøres efter principperne i de forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter.Tilbagekaldelse af en forvaltningsakt til ugunst for adressaten sker ud fra en afvejning af særligt to hovedhensyn - nemlig hensynet til adressatens berettigede forventninger og hensynet til de mod-stående offentlige interesser i en ophævelse af den oprindelige forvaltningsafgørelse.Således som sagen foreligger oplyst, blev klageren pålagt en kontrolafgift for manglende zone på sit periodekort, som hun udleverede til stewarden, der tog et foto heraf. Klageren anførte sit kon-trolafgiftsnummer i sin klage til Metro Service og beskrev de faktiske forhold som gengivet ovenfor under sagens omstændigheder. Imidlertid modtog hun en vedrørende et andet kontrol-afgiftsnummer, og i afgørelsen statuerede Metro Service, at klageren efter en sammenligning af underskriften ikke ansås for at have rejst med metroen den pågældende dag. Klageren havde dog ikke underskrevet sin klage til Metro Service, hvorfor der ikke var flere underskrifter at sammenlig-ne.På den baggrund og henset til, at spørgsmålet om underskriftens ægthed ikke havde været pro-blematiseret under den hidtidige sagsbehandling, er det ankenævnets opfattelse, at det måtte have været åbenbart for klageren, at Metro Service havde begået en sagsbehandlingsfejl, hvorfor hun ikke berettiget kunne forvente, at afgørelsen vedrørte hende.Metro Service er herefter ikke bundet af afgørelsen i brev af 20. august 2015, som ved en fejl blev sendt til klageren om annullering af en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens, og som vedrørte en passager, som påstod ikke at have rejst med metroen.