Gå til sidens indhold

Sagsbehandlingsfejl

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Sagsbehandlingsfejl 2022-0093
Klageren havde sin hund med i Metroen uden at have købt en børnebillet, og uden at have den i en dertil indrettet taske. Der blev derfor udstedt en kontrolafgift på 375 kr. til klageren for manglende billet til hunden, der ikke kunne rejse gratis, medmindre den var i en taske. Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften var ugyldig, da den led formalitetsmangler, fordi stewarden kun havde skrevet " %" på selve kontrolafgiften, som de havde drøftet i ca. 7 minutter, fordi stewarden mente, at klagerens stofnet ikke var en taske i rejsereglernes forstand. Stewarden havde noteret, at klageren havde taget stofposen op af lommen, da han fik øje på stewarden, og først derefter var begyndt at putte hunden i posen. Ankenævnet fandt, at kontrolafgiften ikke led af en formalitetsmangel, og at klageren ved sin klage til Metro Service havde modtaget en skriftlig begrundelse for kontrolafgiften. Men da klageren og stewarden havde diskuteret, hvad der udgjorde en taske, og da stewardens skøn i den henseende ikke nødvendigvis var korrekt, fandt ankenævnet, at Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr for at klage til ankenævnet, og ankenævnet henstillede til Metro Service om at det nærmere skulle defineres i rejsereglerne, hvad der udgør "en dertil indrettet taske".
12. september 2022 Metro Trafikvirksomhed overvejende medhold
Sagsbehandlingsfejl 2020-0144
DSB havde ikke godtgjort, at kontrollen skete om bord på toget, eller på perronen, efter at klageren var steget af toget. Ankenævnet lagde derfor klagerens forklaring til grund om, at hun var blevet kontrolleret allerede oppe for enden af trappen til perronen, og DSB skulle frafalde kontrolafgiften.
9. december 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Klager medhold
Sagsbehandlingsfejl 2017-0166
Klagerens datter havde modtaget 2 kontrolafgifter samt en rykker for en tredje kontrolafgift. Klageren gjorde gældende, at der ikke kunne udskrives kontrolafgifter til personer under 18 år, samt at hun ikke var tilpligtet at betale kontrolafgifterne men i stedet datterens far, hvor datteren havde bopæl på tidspunktet for kontrollen.
20. april 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2016-0153
Klagerens 12-årige datter var sammen med moderen blevet pålagt en kontrolafgift, som ikke var blevet udleveret til dem af uafklarede årsager. I et brev stilet til moderen, og som også havde nægtet at forevist sin rejsehjemmel, anførte Metro Service: ”Vi skriver til dig, da din datter, i forbindelse med billetkontrol i Metroen, har modtaget en kontrolafgift, der endnu ikke er blevet betalt, til trods for at betalings- og ankefristen nu er overskredet. Da [din datter] er mindreårig, kan vi imidlertid ikke vide, om [hun] har fortalt dig om billetteringssituationen og vist dig kontrolafgiften. Med dette brev vil vi derfor, som en ekstra service og uden ekstra omkostninger for jer, henlede opmærksomheden på ovenstående kontrolafgift, inden vi igangsætter vor rykkerproce-dure.Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: Imidlertid finder ankenævnet det kritisabelt, at Metro Service i en situation som den foreliggende, hvor kontrollen blandt andet vedrørte en 12-årig passager, ikke straks efter kontrolafgifternes oprettelse i den elektroniske database sendte en udtrykkelig kontrolafgift - i det mindste til klagerens datter med kopi til forældrene/værgerne, således at det stod dem klart, at stewarden havde udfærdiget en kontrolafgift til en umyndig.Den manglende fremsendelse af en udtrykkelig kontrolafgift har i den konkrete sag ikke haft no-gen skadevirkning, da Metro Service den 19. maj 2016 orienterede [moderen] om, at datteren var blevet pålagt en kontrolafgift.. Herefter foretager ankenævnet sig ikke videre men henstiller til Metro Service om at indføre forretningsgange til sikring af, at en sådan automatisk underretning om udstedelse af kontrolafgifter til umyndige finder sted i fremtidige lignende sager.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2015-254
Klageren, som var ikke-dansktalende, modtog en på dansk, hvori en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens blev annulleret, idet selskabet ikke kunne godtgøre, at pågældende passager havde kørt med metroen. Efterfølgende sendte selskabet en på engelsk til klagerens adresse, hvori hendes kontrolafgift blev fastholdt grundet manglende check-ind på rejsekort. Klageren betalte ikke kontrolafgiften og en rykker blev sendt til klagerens adresse. Klageren gjorde gældende, at hun regnede med, at kontrolafgiften var blevet annulleret, samt at hun ikke havde modtaget selskabets brev med afgørelsen i hendes sag. Ankenævnet udtalte følgende: Metro Services sagsbehandling er ikke omfattet af forvaltningsloven, da Metro Service ikke er en forvaltningsmyndighed.Det er ankenævnets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt Metro Service er bundet af afgørelsen sendt til klageren den 20. august 2015 om annullering af kontrolafgiften vedrørende en anden person, dog skal afgøres efter principperne i de forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter.Tilbagekaldelse af en forvaltningsakt til ugunst for adressaten sker ud fra en afvejning af særligt to hovedhensyn - nemlig hensynet til adressatens berettigede forventninger og hensynet til de mod-stående offentlige interesser i en ophævelse af den oprindelige forvaltningsafgørelse.Således som sagen foreligger oplyst, blev klageren pålagt en kontrolafgift for manglende zone på sit periodekort, som hun udleverede til stewarden, der tog et foto heraf. Klageren anførte sit kon-trolafgiftsnummer i sin klage til Metro Service og beskrev de faktiske forhold som gengivet ovenfor under sagens omstændigheder. Imidlertid modtog hun en vedrørende et andet kontrol-afgiftsnummer, og i afgørelsen statuerede Metro Service, at klageren efter en sammenligning af underskriften ikke ansås for at have rejst med metroen den pågældende dag. Klageren havde dog ikke underskrevet sin klage til Metro Service, hvorfor der ikke var flere underskrifter at sammenlig-ne.På den baggrund og henset til, at spørgsmålet om underskriftens ægthed ikke havde været pro-blematiseret under den hidtidige sagsbehandling, er det ankenævnets opfattelse, at det måtte have været åbenbart for klageren, at Metro Service havde begået en sagsbehandlingsfejl, hvorfor hun ikke berettiget kunne forvente, at afgørelsen vedrørte hende.Metro Service er herefter ikke bundet af afgørelsen i brev af 20. august 2015, som ved en fejl blev sendt til klageren om annullering af en kontrolafgift med et andet nummer end klagerens, og som vedrørte en passager, som påstod ikke at have rejst med metroen.
14. juni 2016 Metro
Sagsbehandlingsfejl 2014-0055
Klageren og dennes mor troede, at det var gratis at rejse fra i samme zone. De blev begge pålagt en kontrolafgift hver. Den omstændighed, at Metro Service begik en sådan åbenbar sagsbehandlingsfejl ved efterfølgende at annullere klagerens mors kontrolafgift, medførte efter ankenævnets opfattelse ikke, at Metro Service derved var forpligtet til også at annullere klagerens kontrolafgift.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2013-0182
Klageren og kæreste stemplede ikke klippekort. Ved anke til selskabet fik kæresten men ikke klageren grundet en åbenbar sagsbehandlingsfejl eftergivet kontrolafgift. Klageren ikke medhold.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold