Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomheden medhold

Dato:

7. marts 2017

Selskab:

Metro

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2016-0153

Klagerens 12-årige datter var sammen med moderen blevet pålagt en kontrolafgift, som ikke var blevet udleveret til dem af uafklarede årsager. I et brev stilet til moderen, og som også havde nægtet at forevist sin rejsehjemmel, anførte Metro Service: ”Vi skriver til dig, da din datter, i forbindelse med billetkontrol i Metroen, har modtaget en kontrolafgift, der endnu ikke er blevet betalt, til trods for at betalings- og ankefristen nu er overskredet. Da [din datter] er mindreårig, kan vi imidlertid ikke vide, om [hun] har fortalt dig om billetteringssituationen og vist dig kontrolafgiften. Med dette brev vil vi derfor, som en ekstra service og uden ekstra omkostninger for jer, henlede opmærksomheden på ovenstående kontrolafgift, inden vi igangsætter vor rykkerproce-dure.Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: Imidlertid finder ankenævnet det kritisabelt, at Metro Service i en situation som den foreliggende, hvor kontrollen blandt andet vedrørte en 12-årig passager, ikke straks efter kontrolafgifternes oprettelse i den elektroniske database sendte en udtrykkelig kontrolafgift - i det mindste til klagerens datter med kopi til forældrene/værgerne, således at det stod dem klart, at stewarden havde udfærdiget en kontrolafgift til en umyndig.Den manglende fremsendelse af en udtrykkelig kontrolafgift har i den konkrete sag ikke haft no-gen skadevirkning, da Metro Service den 19. maj 2016 orienterede [moderen] om, at datteren var blevet pålagt en kontrolafgift.. Herefter foretager ankenævnet sig ikke videre men henstiller til Metro Service om at indføre forretningsgange til sikring af, at en sådan automatisk underretning om udstedelse af kontrolafgifter til umyndige finder sted i fremtidige lignende sager.