Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomheden medhold

Dato:

8. februar 2023

Selskab:

Movia

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2022-0142

Klagerens datter og veninde steg om bord på bussen via fordøren, men passerede standeren til check ind uden at gøre dette, og de checkede først ind på standeren midt i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne for manglende straks-check ind og udtalte: "I de dagældende Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3 fremgik det, hvornår check ind skulle ske: ” For alle transportmidler, hvor check ind foregår inde i transportmidlet, gælder, at kun-den uden unødigt ophold skal checke ind straks efter påstigning, og inden kunden finder sin plads.” Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som ”ved først givne lejlighed”, hvilket i den konkrete situation indebærer den første check ind-stander, pigerne passerede ved påstigningen. Dette betyder således, at i busser må passageren prioritere at have sit Rejsekort klar inden påstig-ning, så der kan checkes ind straks, når kortlæseren passeres. Pigerne valgte at gå forbi check ind-standeren ved fordøren for at gå ned i bussen og først checke ind ved midterdørene. Kontrolløren noterede, at den ene pige efter at have fået øje på kontrollø-ren først skulle fremfinde Rejsekortet fra sin taske, og den anden pige efter at have vendt sig rundt, fandt sit Rejsekort frem. Herefter kan pigernes check ind ved midterdørene ikke betragtes som ”uden unødigt ophold og straks efter påstigning”, hvilket efter ankenævnets opfattelse i relation til lov om trafikselskaber § 17 29 og de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3. indebærer, at der ikke blev forevist gyldig rejsehjemmel på forlangende, selv om Rejsekortene rent faktisk var checket ind inden kontrollen. Det kan under disse omstændigheder ikke føre til en anden vurdering, at check ind skete samtidigt med, eller inden bussen havde forladt stoppestedet. Herefter blev kontrolafgifterne pålagt med rette. Den omstændighed, at der befinder sig check ind-standere ved alle dørene i bussen, sætter ikke kravet om at checke ind straks efter påstigning ud af funktion. Standernes placering i A-busser sik-rer netop, at en passager kan checke ind straks efter påstigning, uanset om påstigningen sker oppe ved chaufføren eller via en af de to øvrige døre i bussen. Dermed kan passageren opfylde kravet om at checke ind uden unødigt ophold. En passager, som stiger ind i bussen uden samtidigt at checke ind, må derfor selv bære risikoen for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel ved en efterfølgende kontrol. Ankenævnet bemærker, at det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændig-heder, at kontrolafgifterne skal frafaldes. Klageren efterspørger hvilke tilfælde, der falder under betegnelsen ’særlige omstændigheder’, men det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag. Ankenævnet understreger, at kontrollørens subjektive vurdering af, at pigerne ingen intentioner havde om at checke ind, før de fik øje på kontrolløren, ikke er tillagt nogen vægt ved afgørelsen."