Gå til sidens indhold

Andet (principielle spørgsmål)

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Andet (principielle spørgsmål) 2020-0193

Klagen vedrørte Movias blokering i 3 år af klagerens mulighed for at kontakte dem telefonisk, som var hans eneste mulighed, da han er stærkt ordblind. Movia er en offentlig myndighed, som Ankestyrelsen fører tilsyn med, hvorfor ankenævnet afviste klagen grundet manglende kompetence.

9. december 2020 Movia Afvist af ankenævn
Andet (principielle spørgsmål) 2019-0058

Kontrolafgift grundet rejse på ægtefælles personlige rejsekort.

19. juni 2019 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Andet (principielle spørgsmål) 2018-0201

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forevisning af kvittering for afvist billetkøb. Klageren gør gældende, at kontrolafgiften skal nedsættes til 125 kr., således som det er sket for den medrejsende ægtefælle, idet der ellers er tale om forskelsbehandling Indklagede fastholder kontrolafgiften, idet de ikke er bundet af, at de pr. konduite har nedsat ægtefællens kontrolafgift Indledningsvist bemærker ankenævnet, at begge kontrolafgifter på 750 kr. blev pålagt med rette i metroen, da klageren og hans ægtefælle ikke havde billetter til rejsen, fordi købet med betalingskortet var blevet afvist. Ankenævnet har tidligere udtalt, at Metro Services afgørelser ikke er omfattet af forvaltningsloven direkte, men at deres sagsbehandling skal overholde god forvaltningsskik. Metro Service har en administrativ praksis i denne type sager, hvorefter de nedskriver kontrolafgiften, når to eller flere rejsende med familiemæssig tilknytning rejser sammen, og hvis der er tale om to passagerer, fastholdes kontrolafgiften altid fuldtud over for den ene af de rejsende. Om end omstændighederne ved klagerens og ægtefælles rejse var ens, ville en isoleret betragtning af hver enkelt kontrolafgift ikke føre til, at kontrolafgiften skulle nedskrives til 125 kr., idet den administrative afgørelsespraksis med nedsættelse til 125 kr. kun finder anvendelse, når de identiske sager betragtes samlet. Kontrolafgifterne blev begge pålagt med rette, hvorfor Metro Service er berettiget til at fastholde den fulde kontrolafgift til klageren, uanset at de har nedsat ægtefællens kontrolafgift.

12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Andet (principielle spørgsmål) 2017-0218

Klageren søgte indsigt i alle registrerede oplysninger om ham i forbindelse med hans brug af rejsekort. DSB besvarede hans anmodning, men klageren fandt ikke svaret fyldestgørende.

21. december 2017 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold