Gå til sidens indhold

Hvornår er man passager

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Hvornår er man passager 2010-0164
Anset for at være rejsende selv om klageren befandt sig på perronen for at stemple.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Hvornår er man passager 2014-0003
Det fremgår af Metro Services rejseregler, at passageren skal have gyldig billet eller kort inden påstigning samt i forbindelse med udstigning på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, idet der ellers kan udstedes en kontrolafgift. Ankenævnet finder, at denne formulering naturligt må forstås således, at i hvert fald når man har passeret trinbrættet og er trådt om bord på metroen, kan man med rette antages at have til hensigt at modtage en transportydelse, hvorfor man er at betragte som passager, også selv om man af den ene eller anden grund efterfølgende måtte beslutte at forlade metroen igen uden at have modtaget denne ydelse. Klageren blev pålagt en kontrolafgift, efter at han havde været om bord på metroen uden billet. Det af klageren anførte om, at han alene var inde i metroen for at kysse sin kæreste farvel, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet har ved afgørelsen herom lagt vægt på stewardens notat, hvorefter klageren hoppede af metroen, da han fik øje på stewarden, samt oplysningen om, at klagerens kæreste hoppede med klageren af på Forum st. Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold