Gå til sidens indhold

Kontrolafgifter

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Kontrolafgifter 23-0209
Klagerne var på ferie i København og havde købt et Copenhagen Card Discovery, der i kortets gyldighedsperiode giver adgang til rejse i zonerne 01-99, herunder rejse til og fra lufthavnen "Airport transport". Klagerne regnede med, at formuleringen indebar, at de kunne rejse retur til lufthavnen, selv om kortets gyldighedsperiode var udløbet. De blev derfor hver pålagt en kontrolafgift på 750 kr., hvilket de indbragte for ankenævnet. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne, fordi klagerne ikke uden at undersøge dette nærmere var berettiget til at regne med at kunne rejse på et kort, hvorpå der stod, at det var udløbet.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Kontrolafgifter 23-0017
Klageren overførte beløbet for en ny periode på sit Ungdomskort og gik derefter ned for at rejse med Letbanen. Da beløbet endnu ikke var modtaget i Rejsekortsystemet, kunne klageren ikke checke ind og aktivere en ny periode, fordi der ikke var forløbet 5 timer siden overførslen. Klageren blev straks efter påstigning pålagt en kontrolafgift, og den efterfølgende dag aktiverede han perioden ved et check ind. Gyldighedsperioden ligger fast uanset, hvornår den aktiveres, og Fynbus godtgøres af staten for den fulde periode. Ankenævnet traf afgørelse om at kontrolafgiften skulle nedskrives til 125 kr. efter en analogi af reglerne om glemt gyldigt periodekort. Fynbus anmodede om genoptagelse, da der ville være risiko for omgåelse. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med den ændring, at Fynbus ikke skulle betale sagsomkostninger til ankenævnet, da klageren havde siddet en for så vist tydelig regel overhørig om at vente 5 timer med check ind.
11. oktober 2023 FynBus Klager medhold
Kontrolafgifter 23-0123
Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på et lånt Skånetrafiken periodekort efter udløb af låneperioden kl. 14:46. Klageren gjorde gældende, at toget var 10 minutter forsinket i afgangen fra Malmø C, hvorfor han ikke nåede at afslutte Metrorejsen inden udløbet af låneperioden. Ankenævnet gav ham ikke medhold og udtalte: "På baggrund af klagerens oplysning om, at hans tog afgik omkring kl. 14:12 samt togets afgangstider på Rejseplanen.dk fra Malmø C mod København H, lægger ankenævnet til grund, at klagerens togs planmæssige afgang den 6. april 2023 rettelig var kl. 14:13. Af Rejseplanen.dk fremgår det, at dette tog ankommer til København H kl. 14:49 ved en planmæs-sig afvikling af trafikken. Det fremgår af Skånetrafikens Rejseregler pkt.3.8. gengivet overfor, at et udlånt periodekort skal være gyldigt på alle tidspunkter af rejsen, indtil passageren stiger af sidste gang. Allerede fordi låneperioden udløb kl. 14:46, hvilket var inden klagerens ankomst til København H – også med en planmæssig afvikling af trafikken - var pendlerkortet ikke længere gyldigt til den efterfølgende del af rejsen med Metro, der lå efter kl. 14:46. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette, og ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes."
16. august 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgifter 2013-0169
Nedsættelse af kontrolafgift afvist, idet Metro med hjemmel i loven har fastsat kontrolafgift til 750 kr. for passagerover 16 år, som i kontrolsituation ikke kan forevise gyldig rejsehjemmel.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgifter 2012-0046
For få zoner/forkert startzone. Sms-billet.
25. juni 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold