Gå til sidens indhold

Rejst i spærretiden

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Pensionistkort i spærretiden 23-0204
Kontrolafgift for at rejse på et deltidspensionistkort i spærretiden. Ifølge klageren lider hun af hukommelsesbesvær og huskede ikke tiden. Ikke medhold
6. december 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2022-0156
Klageren rejste med bussen på et pensionist pendlerkort, hvor han blev pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde gældende, at klokken var 08:59, da han steg ombord, og 9:00, da han blev kontrolleret, og at beregningen skal ske fra kontroltidspunktet. Der er spærretid i busser på hverdage fra kl. 7:00-9:00, når man rejser på et pensionist pendlerkort. Ankenævnet indhentede GPS fra bussen, der forlod stoppestedet kl. 8:58:53, hvorfor klageren var steget ombord i spærretiden, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Tilstrækkelig information 2022-0037
Klageren rejste i DOT's zone 70 i spærretiden mellem kl. 7-9, fordi hun ikke var vidende om, at spærretiderne var ændret pr. 17. januar 2021 til at gælde hele DOT's geografiske område og ikke kun visse zoner. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, fordi det fremgår på selve pensionistkortet, at passageren skal huske spærretider, og at man kan læse mere om spærretider på dinoffentligetransport.dk. Derudover fremgår spærretiderne af Vejledningsdokumentet, der supplerer de Fælles Landsdækkende Rejseregler i DOT’s område. I en pressemeddelelse fra august 2020 blev de kommende ændringer beskrevet, og det blev op-lyst, at der ville blive givet besked til passagererne i god tid inden ikrafttræden. Der blev annonceret i Helsingør Dagblad for at informere passagerer i nærområdet. Det fremgår af de foldere, der blev uddelt i pap-kort format til pensionistkortkøberne, og af folderne, som var tilgængelige på stationer og salgssteder, at disse blev trykt i oktober 2020, hvorfor annonceringen af ændringerne skete flere måneder, inden ændringerne trådte i kraft, og bestemmelsen i rejsereglernes pkt. 18, om at væsentlige ændringer skal offentliggøres mindst 1 måned inden ikrafttræden, var dermed overholdt. Klageren var nærmest til at forhøre sig på salgsstedet ved købet af pensionistkortet den 21. juli 2021, om reglerne fortsat var uændrede, både på baggrund af, at det tydeligt står på kortet, at kunden skal huske spærretider, og på baggrund af corona-nedlukning, hvor klageren i en længere periode ikke havde benyttet kollektiv transport til sit arbejde. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da skærpelsen i gyldighedsområdet ikke var nævnt som en ændring, passageren skulle være opmærksom på, i forhold til de tidligere Fælles Landsdækkende Rejseregler. Klageren har oplyst, at hun ikke fik udleveret en papfolder i pensionistkortformat i forbindelse med fornyelse af sit kort den 21. juli 2021, på trods af at der var tale om et kort til DOT Øst, der var omfattet af de nye regler, og på trods af at der for mange passagerers vedkommende havde været tale om en længerevarende pause i køb/fornyelse af rejsehjemmel grundet manglende rejse med kollektiv transport under corona-nedlukningen. Derfor påhvilede der en pligt for trafikvirksomhederne til at informere den enkelte kunde om skærpelsen i gyldighedsområdet i forbindelse med det konkrete salg/fornyelse af et pensionistkort i DOT’s område - også efter ½ års forløb siden ikrafttræden. Den omstændighed, at der har været foldere på stationer og i salgssteder, ændrer ikke ved denne vurdering."
6. april 2022 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Pensionistkort i spærretiden 2018-0277
Kontrolafgift grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Klageren gør gældende, at hun var i god tro, fordi hun ikke var klar over, at der er spærretid i Metroen.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2017-0158
Rejste i spærretiden på pensionistkort. Ægtefællen oplyste at fejlen fra hans side skyldtes hans demens.
9. november 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2016-0295
Klageren rejste på sit pensionistkort i spærretiden. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2016-0275
Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykler i spærretiden 2015-0246
Klageren købte en cykelbillet og medbragte sin cykel i metroen i spærretiden, hvorfor han modtog en cykelkontrolafgift.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykler i spærretiden 2015-0311
Klageren, som er engelsktalende, købte en cykelbillet, men blev pålagt en kontrolafgift for at medbringe sin cykel i metroen i spærretiden. Ankenævnet fandt, at spærretiden var tilstrækkeligt skiltet overfor ikke-dansksprogede. Klageren ikke medhold.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykler i spærretiden 2015-0155
Kontrolafgift på 100 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for at rejse med cykel i spærretiden. Klagerens påstand om, at han steg på metroen efter 17.30 ikke taget til følge. Da kontrolafgiften blev påbegyndt 17.22 og politiet blev tilkaldt klokken 17.28. Det beroede på klagerens egne forhold, at han ikke var bekendt med indsigelses- og betalingsfristen, da han nægtede at modtage kontrolafgiften, hvor af denne fremgik. Klageren henvist til at indgive politianmeldelse vedrørende påstand om erstatning for uberettiget tilbageholdelse, idet spørgsmålet falder udenfor ankenævnets virke.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2015-0070
Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden.
23. juni 2015 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Cykler i spærretiden 2014-0291
Kontrolafgift på 100 kr. for at rejse med cykel i metroen i spærretiden. Cykelbillet købt via mobiltelefon gav ikke meddelelse om spærretid for cykler. Ankenævnet fandt at information herom, som gives i højttalere og på displays på perronen, var tilstrækkelig tydelig, men opfordrede til, at der oplyses om evt. spærretid på mobilbilletten.
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2014-0151
Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden.
21. november 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2014-0223
Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2014-0240
Klagerne blev pålagt to kontrolafgifter for at rejse med pensionistkort i spærretiden. Ikke medhold.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykler i spærretiden 2013-0410
Cykelkontrolafgift på 100 kr. for at medtage cykel i metroen i spærretiden. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2013-0471
Rejst på pensionistkort i spærretiden mellem kl. 07:00 og 09:00.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2013-0222
Tre medlemmer udtaler: På baggrund af udtalelse fra DSB kan det ikke lægges til grund, at kunden i alle tilfælde ved oprettelse af pensionistkort får oplyst, at der gælder begrænsning i kortets gyldighed. To medlemmer udtaler: At ukendskab til rejsereglerne ikke almindeligvis medfører, at passagerens ansvar for at have gyldig kort eller billet derved ophører, fordi klageren kunne have indhentet information om spærretiden på Metro Services hjemmeside.
27. januar 2014 Metro
Påstigningstidspunktet 2013-0157
Klagerens påstand om påstigning inden kl. 07.01 blev ikke taget til følge. Klageren bar bevisbyrden for, at hendes klage over kontrolafgiften var kommet rettidigt frem til modtageren. Metro var derfor berettiget til at fastholde rykkergebyrer, som var blevet pålagt.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykler i spærretiden 2013-0217
Klageren købte cykelbillet stemplet kl. 17:15 og valgte at stige på metroen med sin cykel, selvom det tydeligt fremgik at cykler ikke kunne medtages i perioden 15:30 - 17:30.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2013-0228
Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden mellem kl. 07 og 09 på en hverdag.
28. november 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Skift af transportmiddel 2013-0105
Skift af transportmiddel efter kl. 7:00.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Deltidskort 2012-0399
Deltidskort anvendt uden for gyldighedstidspunktet.
23. april 2013 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Tilstrækkelig information 2012-0256
Rejst med cykel i spærretiden. Tilstrækkelig information om spærretid for cykler.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykler i spærretiden 2012-0256
Rejst med cykel i spærretiden. Tilstrækkelig information om spærretid for cykler.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold