Gå til sidens indhold

Ikke vist kort/billet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2022-0025
Klageren kunne ikke forevise billet i bussen, men indsendte efterfølgende et skærmprint af en DSB-mobilbillet, der også var gyldig til en tilslutningsrejse med bussen på det tidspunkt, hvor klageren rejste. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da mobilbilletten ikke kunne henføres til klageren som dennes personlige billet, idet billetten var købt på en anden persons mobiltelefon, ligesom kvitteringen for billetkøbet var fremsendt til denne anden persons e-mailadresse. Endvidere havde kontrolløren noteret, at klageren i kontrolsituationen sagde, at han havde glemt sit kort. Ankenævnet fastholdt på denne baggrund kontrolafgiften. Ankenævnet pålagde FynBus, at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet, da FynBus i sin 1. instans behandling af sagen ikke havde givet klageren en fyldestgørende og korrekt begrundelse for afgørelsen. Ikke medhold
6. april 2022 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2021-0066
Klageren havde et Erhvervskort, der til og med december 2020 blev leveret som sms til kundens telefon. Men alle Erhvervskortkunder på Sjælland fik i oktober 2020 en SMS om, at Erhvervskort som SMS ville udgå fra december 2020, og at produktet derefter ville overgå til DOT appen. Klageren hjemmearbejdede indtil juni 2021, hvor han rejste med Metroen. Han kunne ikke finde sit Erhvervskort i sms, som han plejede og blev pålagt en kontrolafgift. Denne blev efterfølgende nedsat til 125 kr., da kortet var gyldigt. Ankenævnet fastholdt nedsættelsen med den begrundelse, at det ikke kunne afvises, at klageren havde fået beskeden om DOT-appen, og at han burde have sikret sig at kunne forevise et gyldigt kort, når han efter flere måneders hjemmearbejde skulle rejse igen.
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2021-0005
Kontrolafgift nedsat til 125 kr., fordi klageren ikke kunne forevise sit mobilpendlerkort ved kontrollen. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at dette skyldtes forhold, som Movia og DSB bar ansvaret for. Ikke medhold
5. maj 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2020-0041
Klageren havde dagen inden rejsen modtaget Ungdomskortet med posten, men havde glemt det derhjemme, og fik derfor sin bror til at sende ham et foto af kortet på telefonen, hvilket han viste ved kontrollen. Klageren blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af original rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev efterfølgende nedsat til 125 kr., som klageren ønskede annulleret. Et flertal i ankenævnet fastholdt den nedsatte kontrolafgift, da den manglende forevisning af det originale kort beroede på klagerens eget forhold og ikke på forhold, som DSB kunne gøres ansvarlig for.
23. juni 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2019-0250
Kontrolafgift, som var nedsat til 125 kr. i henhold til reglen om glemt pendlerkort, skulle ikke frafaldes helt. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at den manglende forevisning af pendlerkortet skyldtes tekniske problemer med appen.
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mistet kort/billet 2019-0253
Klageren mistede sit rejsekort Flex undervejs på rejsen og kunne derfor ikke forevise gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som DSB S-tog havde pålagt hende, da et rejsekort Flex er en upersonlig rejsehjemmel, som er gyldig for ihændehaveren.
1. maj 2020 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2020-0012
Klageren havde ikke modtaget sit Ungdomskort med posten, men reagerede ikke derpå, før hun anmodede om udstedelse af et såkaldt "nødkort". Dette skulle udskrives i automaten på Vanløse st.,hvorfor klageren rejste med bussen dertil uden rejsehjemmel. Hun blev ved kontrol i bussen pålagt en kontrolafgift, som Movia efterfølgende nedskrev til 125 kr., da kortet var gyldigt. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse.
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2019-0202
Klageren rejste med bussen uden at kunne forevise sit Ungdomskort, fordi han endnu ikke havde modtaget det fornyede Ungdomskort med posten. Movia nedskrev kontrolafgiften til 125 kr. efter deres regel om glemt pendlerkort, da Ungdomskortet var gyldigt på rejsetidspunktet. Ikke medhold
11. december 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Intet forevist 2019-0134
To kontrolafgifter grundet rejse uden billet. Klageren fornyede ikke sit pendlerkort efter udfasning af papperiodekortet. Klageren ikke medhold
11. september 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2018-0185
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af Ungdomskort på telefonen. Kontrolafgiften blev efterfølgende nedskrevet til et ekspeditionsgebyr på 125 kr., da kortet var gyldigt på kontroltidspunktet. Klageren ønskede ekspeditionsgebyret annulleret. Ankenævnets udtalte, at ”Glemt kort” ordningen kun gælder i DSB-tog, hvilket fremgår, når passageren tilmelder sig ordningen på www.DSB.dk. Da kontrollen foregik i metroen, som ikke er omfattet af reglerne, havde klageren ikke krav på yderligere nedskrivelse.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2018-0121
Afslag på anmodning om aktindsigt (meroffentlighed) samt kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af rejsekort anonymt i kontrolsituationen. Klager kunne ikke finde sit rejsekort. Ankenævnet fandt, at Metroselskabet var berettiget til at fastholde kontrolafgiften på 750 kr., da klager ikke kunne forevise nogen gyldig rejsehjemmel. Afslag på aktindsigt fandtes endvidere berettiget, da Metro Service A/S som et privatretligt selskab ikke kan anses for direkte omfattet af forvaltningslovens regler, hvorfor reglerne om aktindsigt ikke fandt anvendelse.
31. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Intet forevist 2018-0035
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren anførte at billetautomaten på stationen ikke virkede.
18. juni 2018 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2017-0306
Klageren foreviste ikke nogen billet i kontrollen., da han ikke kunne finde den. Upersonlig billet indsendt efterfølgende.
20. april 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Administrationsgebyr for annullering af kontrolafgift 2017-0283
Klageren modtog ikke sit Ungdomskort til tiden, men rejste alligevel to gange, hvor han begge gange blev pålagt en kontrolafgift. Kontrolafgifterne blev efterfølgende nedsat til 125 kr. da kortet var gyldigt på tidspunktet for rejsen.
19. februar 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Medpassager holdt billetten 2017-0305
En gruppe personer var alle sammen checket ind på det samme rejsekort, men 3 af gruppens medlemmer nåede ikke med ind i metroen inden dørene lukkede. De steg derfor på den næste metro, hvor de blev pålagt en kontrolafgift for manglende rejsehjemmel.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt kort / billet 2017-0181
Klageren foreviste ved kontrol en kreditkortkvittering, i stedet for sit Jojo-kort samt "laddningskvitto", da han havde glemt disse derhjemme.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2017-0003
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af billet, som klageren ikke kunne finde ved kontrollen. Efterfølgende indsendelse af bankudskrift fra køb i billetautomat.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Intet forevist 2017-0011
Klageren kunne ikke forevise billet. Ifølge klageren var billetautomaten ude af drift.
19. september 2017 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Medpassager holdt billetten 2017-0090
Blev adskilt fra sin ægtefælle, som havde det rejsekort, hvorpå de begge var checket ind.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt kort / billet 2010-0222
Glemt periodekort. Berettiget krav om nedsættelse til 100 kr. Klageren medhold.
25. april 2017 DSB S-tog
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2011-0137
Ugyldigt klippekort forevist ved kontrol - gyldigt klippekort efterfølgende indsendt. Afgørelse
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2016-0153
Klageren gjorde blandt andet gældende, at det ikke var berettiget, at stewarden havde anmodet om at se bileltter igen, når han kollega allerede havde set billetterne. Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: ***Der findes ingen regler, som foreskriver, at en billettering kun må ske én gang pr. rejse, og da det er usikkert, om stewarden var klar over, at kollegaen allerede havde kontrolleret deres rejsehjemmel, finder ankenævnet under de givne omstændigheder, hvorefter stewarden tidligere på dagen havde konstateret, at klagerens datter ikke havde haft rejsehjemmel til zone 03 at det ikke var et uproportionalt skridt at anmode om at se hendes rejsehjemmel (i zone 03).Der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes.På baggrund af det oplyste, hvorefter det er uklart, hvorledes kontrolforløbet i øvrigt har været, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt eller chikanøst i kontrolsituationen.***
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0201
Klageren indsendte ikke sit pensionist periodekort inden for 14 dages fristen. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0206
Klageren havde glemt sit ungdomskort og indsendte det først da 14-dages fristen var væsentligt overskredet. Ankenævnet finder ikke grundlag for at nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. for glemt kort, da der ikke er indsendt dokumentation for baggrunden for den manglende rettidige indsendelse af ungdomskortet.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0206
Klagerens mobiltelefon var løbet tør for strøm, hvor hans Ungdomskort lå. Han troede at ***glemt-kort-ordningen*** også gjaldt i metroen, hvilket ikke er tilfældet. Da klageren først satte sig i kontakt med Metro Service efter at 14-dages fristen var væsentligt overskredet, var Metro Service berettiget til at fastholde den fulde kontrolafgift.
7. marts 2017 Metro