Gå til sidens indhold

Rykkergebyrer

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 23-0249
Klageren rejste med Metroen på en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig rejsehjemmel i busser, Letbaner og Metro. Her blev han pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt. Da klageren hele tiden havde afvist at ville betale kontrolafgiften, ville Metro Service ikke være berettiget til at opkræve rykkergebyrer, hvilket følger af lov om renter ved forsinket betaling § 9b, stk. 1.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2022-0149
Klageren var pålagt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for manglende rettidig betaling af en cykelkontrolafgift. Klageren gjorde gældende, at han ikke havde modtaget Metro Services afgørelse i sin in-boks, og at hans spam-filter bliver slettet efter 30 dage. Under den indledende sagsbehandling frafaldt Metro Service det ene rykkergebyr, og ankenævnet fastholdt det resterende, da klageren havde siddet den første rykkerskrivelse overhørigt uden at kontakte Metro Service. Der er med afgørelsen ikke taget principielt stilling til, om en besked anses for at være "kommet frem", når den er endt i modtagerens spamfilter. Metro Service har efter afgørelsen oplyst, at kunden i forbindelse med indtastning af klagen på www. får meddelelse om at huske at checke sit spamfilter, inden browseren lukkes.
15. december 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 2022-0172
Klagerens søn kunne ikke finde sit Ungdomskort i DOT-appen, fordi han havde fået ny telefon og ikke havde opdateret appen derefter. Han blev pålagt en kontrolafgift, som Movia efterfølgende nedsatte til 125 kr., da de kunne se, at han havde haft et gyldigt Ungdomskort på kontroltidspunktet. Sønnen korresponderede via e-mail med Movia, der fastholdt de 125 kr., uden at sætte en fornyet betalingsfrist eller at henvise til den allerede meddelte frist. Movia sendte efterfølgende 2 rykkerskrivelser på 100 kr. til sønnens E-boks. Et flertal i ankenævnet fastholdt den nedsatte kontrolafgift, men statuerede, at de to rykkergebyrer skulle frafaldes. Movia skulle ikke betale sagsomkostninger, da de havde fået medhold i hovedspørgsmålet om opkrævning af kontrolafgiften. Et mindretal fandt, at informationen om at opdatere appen ikke var tilstrækkelig tydelig og fandt at kontrolafgiften skulle frafaldes sammen med rykkergebyrerne. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
15. december 2022 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0144
Klageren og hans hustru købte to billetter i Metroens billetautomat, men de medtog kun den ene billet, som de troede gjaldt for dem begge. Klageren blev herefter pålagt en kontrolafgift for at rejse uden gyldig rejsehjemmel. Ikke medhold
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Betalingspåmindelse modtaget 2022-0054
Ankenævnet fandt det tilstrækkelig godtgjort, at klageren fik udleveret et girokort ved kontrollen, og endvidere var klageren ikke i tvivl om, at han var blevet pålagt en kontrolafgift. Metro Service var derfor berettiget til at pålægge deres betalingspåmindelse et rykkergebyr på 100 kr.
15. juni 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rykkergebyrer 2021-0181
Klageren rejse uden billet i bussen. Ankenævnet fandt det tilstrækkelig godtgjort, at det var klageren, som havde rejst, og fastholdt kontrolafgiften. Ikke medhold
6. april 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forældelse 2012-0098
Rykkerskrivelse sendt efter 14 måneder. Ikke anset for at være for sent under de givne omstændigheder. Dissens
6. oktober 2021 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Uberettiget at videresende sagen 2021-0021
Klageren havde glemt at indtaste sit nye betalingskort i Rejsekortsystemet, hvorfor der var tanket 300 kr. op på hans rejsekort i henhold den indgåede optankningsaftale. Klageren betalte ikke beløbet til at begynde med, og sagen blev oversendt et inkassobureau. Betalingen udeblev fortsat og fordringen blev overdraget til udenretlig inkasso. Klageren betalte de 300 kr., men der udestod et beløb på ca. 600 kr., som klageren indbragte for ankenævnet. Da ankenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til inkassofirmaets inkassoomkostninger, blev klagen afvist, idet ankenævnet udtalte, at det havde været berettiget at sende sagen til inkassobureauet.
30. juni 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Afvist af ankenævn
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2020-0065
Kontrolafgift grundet manglende check-ind, da klageren kun havde checket sin hund ind, men ikke sig selv. Klageren betalte ikke, og Metro Service sendte et rykkergebyr på 100 kr. Dette blev heller ikke betalt.
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2019-0264
Klageren rejste på en tillægsbillet på én zone, hvorfor han blev pålagt en kontrolafgift for at mangle en zone, da man minimum skal have rejsehjemmel til to zoner. Den omstændighed, at klageren troede, at han havde købt den rette billettype kunne ikke ændre på, at kontrolafgiften var pålagt med rette.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2019-0054
To rykkergebyrer à 100 kr. grundet forsinket betaling af to kontrolafgifter.
19. juni 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2018-0190
Genoptagelsessag. Rykkergebyr godkendt.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2018-0125
Tre kontrolafgifter og 6 rykkergebyrer. Klageren påstod, at han ikke havde modtaget svar fra Metro Service, men dette blev ikke lagt til grund.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2018-0190
Kontrolafgift på 750 kr. da klageren ikke havde downloaded sit fornyede Ungdomskort til app’en samt et rykkergebyr på 100 kr., da klageren ikke overholdt 14-dagesfristen. Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. og fastholdt rykkergebyret, hvilket ankenævnet statuerede skulle frafaldes. Metro Service anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, hvilket ankenævnet imødekom og omgjorde afgørelsen, idet Metro Service ikke efter rejsereglerne var forpligtet til at nedsætte kontrolafgiften. Efter renteloven kan rykkergebyrer kun opkræves, når rykkerskrivelsen er fremsendt med rimelig grund.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2018-0182
Klage over kontrolafgift på 375 kr. for manglende check ind af klagerens hund og klage over stewardens adfærd. Klageren fik ikke medhold, da check ind ville have fremgået af displayet med et 1-tal ud for ikonet med en voksen og et 1-tal ud for ikonet for en hund. Desuden ville standeren vise teksten ”1 voksen, 1 hund, ok – god rejse”. Ankenævnet bemærkede, at Metro Service havde beklaget klagerens dårlige oplevelse i forbindelse med kontrollen.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2017-0308
Klageren overholdt ikke betalingsfristen for kontrolafgiften, og Metro Service sendte en rykkerskrivelse, som klageren påstod, hun ikke havde modtaget. Et par dage senere betalte hun kontrolafgiften, men ikke rykkergebyret på 100 kr. Nogle dage senere modtog hun et yderligere rykkergebyr, men først 8 dage efter dateringen. Hun anførte derfor, at hvis hun havde modtaget den første rykkerskrivelse, ville denne formentlig først være nået frem, efter at hun havde betalt kontrolafgiften, og hun mente derfor ikke, at hun skulle betale de to rykkergebyrer. Dette fik hun ikke medhold i.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2018-0033
Rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger i forbindelse med automatisk optankning af 300 kr. på klagerens rejsekort. Klageren påstod, at han først blev gjort bekendt med kravet og rykkerskrivelserne, da han modtog inkassovarslet på sin nye adresse, at han ikke havde modtaget nogen mail, at han ikke længere boede på den gamle adresse, hvortil faktura og rykkergebyrer var blevet sendt, og at han pga. ferie og travlhed ikke kunne gøre noget ved kravet, før efter der var blevet pålagt inkassoomkostninger. Dette fik han ikke medhold i.
18. juni 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2017-0278
Klageren nægtede at modtage kontrolafgiften, men var fortsat ansvarlig for at betale rettidigt, hvilket han ikke gjorde. Metro Service var berettiget til at sende et rykkergebyr på 100 kr.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Betalingspåmindelse modtaget 2017-0044
Spørgsmål om Metro Services afgørelse og rykkerbreve var kommet frem til klageren. Klageren fik ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Betalingspåmindelse modtaget 2016-0287
Klageren var i gang med at købe et mobilklippekort på sin telefon, da han steg på metroen. Dette var ikke tids nok, og han blev pålagt en kontrolafgift. Metro Service kunne fastholde kontrolafgiften og var endvidere berettiget til at opkræve et rykkergebyr, da klageren ikke anførte noget nyt i sin anden henvendelse, men derimod oplyste, at han ville kontakte en advokat, hvilket han heller ikke gjorde.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 2016-0165
Afgørelsen eller kopi af denne om fastholdelse af kontrolafgift blev ikke sendt til klagerens repræsentant, og da klageren ikke kunne forstå dansk, var Metro Service ikke berettiget til at sende en rykkerskrivelse med et rykkergebyr.
6. december 2016 Metro Klager delvist medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2016-0126
Klageren havde indgået en afdragsordning på betaling af en kontrolafgift i 3 rater. Afdragsordningen var pålagt et gebyr på 75 kr. Klageren mislogholdt aftalen, og Metro Service var berettiget til at sende hende en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. Selv om klageren derefter betalte hele kontrolafgiften, var Metro Service berettiget til at anse hele aftalen for misligholdt, og kunne derfor opkræve 100 kr. + 3x25 i rategebyrer, i alt 175 kr. af klageren.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold