Gå til sidens indhold

Sager vedrørende passagerer under 18 år

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2018-0186
Kontrolafgift på 375 kr. til barn på 1 år og 9 mdr. grundet manglende rejsehjemmel. Klageren medhold, da der ifølge rejsereglerne ikke er hjemmel til, at kunne ophæve en kontrolafgift hos den voksne.
12. december 2018 Metro Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2018-0058
Klageren anmodede om at der blev taget stilling til hvorvidt der for unge mellem 16 og 18 år kan kræves voksenkontrolafgift og om der er tilstrækkelig information om dette.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2010-0034

Manglende stempling af klippekort. Var 13 år.

25. april 2017 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0198
Rejst på børnebillet selv om fyldt 16 år.
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0201
manglede zone mellem 2 stationer.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0264
Rejst på børnebillet selv om fyldt 17 år.
25. april 2017 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0290
Glemt at stemple -slog sin tå
25. april 2017 Sydtrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2009-0308
Rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2010-0089
Ikke billetteret ved indstigning i Århus bybus
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2010-0184
ikke pligt til underretning af forældre/værge
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2016-0177
Klagerens datter, som er islænding, var på besøg i København og kørte for langt med metroen. Klagerens oplysning om datterens alder, manglende danskkundskaber og psykiske sygdom ændrede ikke ved kontrolafgiften.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2016-0055
I den konkrete sag har Metro Service frafaldet kontrolafgiften, hvorfor ankenævnet herefter ikke foretager sig yderligere. Udstedelsen af en voksenkontrolafgift i stedet for en børnekontrolafgift var en åbenlys fejl, som Metro Service har beklaget. Klageren ønskede endvidere en undskyldning fra Metro Service. Ankenævnet kan ikke pålægge en trafikvirksomhed at give en undskyldning til en part og er derfor ikke gået videre ind i behandlingen af dette klagepunkt.
7. november 2016 Metro Klager delvist medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2015-0203
Klagerens datter på 13 år havde købt mobilbillet, men telefonen var gået ud ved kontrollen. Metro Service havde annulleret kontrolafgiften på 375 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr., som klagesagen omhandlede. Parterne gav divergerende oplysninger om det passerede i forbindelse med kontrollen.Således gjorde klageren gældende, at datterens telefon var gået ud, da hun skulle forevise bil-letten, men at hun fik genstartet telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet. Hun fik dog at vide af stewarden, at de ikke havde tid til at vente. De to stewards stod dog blot på perronen efter kontrollen og ventede på det næste tog, hvorfor de nemt havde kunnet se billetten, hvis de øn-skede det.Stewarden anførte derimod, at klagerens datter ikke kunne tænde sin mobil igen og derved ikke kunne fremvise gyldig rejsehjemmel.Nævnet udtalte, at således som sagen forelå oplyst, var det uomtvistet, at klagerens datter på forlangende ikke kunne forevise gyldig billet, således som rejsereglerne foreskriver.Det er ankenævnets opfattelse, at kontrol af passagerers rejsehjemmel i almindelighed - og i en situation som den foreliggende, hvor der er tale om en passager på 13 år - i særdeleshed skal ske med hensynsfuldhed. Heri ligger også, at passageren skal gives tilstrækkelig tid til at fremfinde rej-sehjemmelen.Metro Service skal godtgøre, at kontrolafgifter udstedes på berettiget grundlag.Ankenævnet fandt efter en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder sammenholdt med, at ankenævnet ikke kunne afvise, at klagerens datter genstartede telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet, men at stewarden ikke ville afvente, at hun kunne forevise billetten, at der forelå sådanne særlige forhold, at kontrolafgiften skulle annulleres uden ekspeditionsgebyr.
19. april 2016 Metro Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2014-0300
Metro Services sendte deres afgørelse til klagerens datter, selv om klageren havde klaget på datterens vegne. Kritisabelt
5. maj 2015 Metro Klager delvist medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2013-0059
10-årig foreviste værdidelen af skolekort. Kontrollør burde have noteret ***glemt kort***, således at Midttrafiks procedure ville blive iværksat, hvorefter passageren oplyses om at forevise kortet inden 14 dage. Klageren medhold.
27. juni 2013 Midttrafik Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2012-0419
børnebillet og -klippekort behandles efter samme regler
23. april 2013 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2012-0255
rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2011-0282
rejst på børnebillet selv om om fyldt 16 år, passageren selv ansvarlig for at oplyse alder
26. marts 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2012-0033
rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år. Ankenævnet ikke kompetent til at afgøre om markedsføringsloven er overtrådt.
26. marts 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold