Gå til sidens indhold

Udstedt til rette person

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Den foreviste legitimation tilhørte klageren 23-0086
Klageren hævdede at have været udsat for identitetstyveri, og at det ikke var hende, som havde rejst med Metroen begge gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hendes navn. Ankenævnet lagde vægt på, at sundhedskortet, som klageren indsendte en kopi af og hævdede, at det var et nyt sundhedskort, faktisk var det samme sundhedskort, som blev forevist ved kontrollen i Metroen. Ved den anden kontrol var der blevet forevist en række udløbne billetter i DSB-appen, som kunne spores til klageren konto i appen. Ankenævnet fandt det derfor godtgjort, at det var klageren, som havde rejst i begge tilfælde, hvorfor de fastholdt kontrolafgifterne. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2022-0092
Ankenævnet fandt det godtgjort, at det var klageren, der havde fået pålagt kontrolafgiften, da passageren og klageren har samme fødselsdato, samme tre navne og fødested i Danmark. Der er ifølge Metro Service kun én person med det navn og den fødselsdato i Danmark.
15. juni 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2021-0083
Der var blevet udstedt en lang række kontrolafgifter til klagerens navn, men 11 af disse kunne han ikke vedkende sig, da han ikke erindrede at have rejst. Han ville dog ikke underskrive en tro- og loveerklæring på, at det ikke var ham, der var blevet pålagt kontrolafgifterne, og han redegjorde ikke for, hvor han i stedet havde befundet sig. Dertil kom, at han ikke indgivet politianmeldelse om misbrug af sin identitet. Ankenævnet fastholdt herefter kontrolafgifterne efter også at have sammenholdt skriften på kvitteringer på kontrolafgifter, som klageren havde accepteret, med de øvrige kontrolafgifter.
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2020-0116
Klageren hævdede at han havde været udsat for identitetstyveri og at det ikke var ham, som havde rejst med bussen de 5 gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hans navn. Ankenævnet fandt på baggrund af en sammenligning af skriften på kontrolafgiftskvitteringerne , og forevisningen af identitetspapirer, at det var klageren, som havde rejst.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2020-0127
Klageren hævede, at han var blevet udsat for identitetstyveri, og at det ikke var ham, som havde rejst med hans rejsekort og fået en kontrolafgift den pågældende dag. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren ikke havde spærret rejsekortet og havde tanket det op 7 gange efter kontrolafgiftens udstedelse.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2020-0010
Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren ikke havde rejst med bussen med pågældende dag, og fastholdt kontrolafgiften.
23. juni 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2019-0276
Klageren gjorde gældende, at hun ikke havde rejst med bussen de to gange, hvor der var udskrevet kontrolafgifter i hendes navn. Ankenævnet fandt, at eftersom der var flere sammenfald i underskrifterne, at Midttrafik havde godtgjort, at det var klageren som havde rejst. Hun havde ikke reageret på rykkerskrivelserne sendt til hendes e-boks, hvorfor Midttrafik havde været berettiget til at oversende sagen til inddrivelse i Aarhus Kommune. Deres rykkergebyrer, kan ankenævnet ikke behandle.
1. maj 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2019-0233
Klageren gjorde i første omgang gældende, at de 11 kontrolafgifter ikke var udstedt til ham, da han havde været udsat for identitetstyveri. Under ankenævnssagen accepterede han 4 kontrolafgifter og Movia frafaldt 2. De resterende 5 kontrolafgifter fandt ankenævnet var udstedt til klageren under henvisning til de konkrete omstændigheder ved kontrollerne.
19. februar 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Den foreviste legitimation tilhørte klageren 2019-0167
Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften ikke var udstedt til rette passager. Men ankenævnet udtalte, at da pågældende ikke havde haft mistet sit sundhedskort, og da sundhedskortet beviseligt var blevet scannet ved kontrollen, kunne klageren ikke få medhold.
30. oktober 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at underskrive ***tro- og loveerklæring*** 2018-0108
Klageren kunne muligvis grundet beruselse ikke huske om han var blevet pålagt en kontrolafgift. Modtageren af kontrolafgiften havde oplyst klagerens cpr. nr. Klageren ville ikke underskrive tro- og loveerklæring på at han ikke havde rejst med metroen i det pågældende tidsrum. Det blev dokumenteret at der var betalt for et Ungdomskort for perioden, men først efter fristens udløb.
3. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2017-0162
Ankenævnet fandt ikke grundlag for at betvivle, at det var klagerens søn, som rejste med metroen den pågældende dag, hvor han blev pålagt en kontrolafgift for rejse på en udløbet 24-timers billet. Den omstændighed, at der ved en fejl blev opkrævet et forkert beløb på 750 kr. fremfor 375 kr., medfører ikke, at selve grundlaget for kontrolafgiftens udstedelse er bortfaldet.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2017-0045
Kontrolafgift på 750 kr., som klageren gør gældende ikke er udstedt til ham, da han har været udsat for identitetstyveri.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2009-0185
Klageren anset for at have kørt med Metroen.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke anset for at have kørt med tog/bus/metro 2010-0010
Klageren ikke anset for at have været med bussen.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016-0120
Der var ikke konsistens i klagerens underskrift, men underskriften på kontrolafgiften var identisk med underskriften på en tro- og love erklæring, som klageren havde udfyldt i en tidligere sag. Klageren blev anset for at have kørt med bussen.
7. marts 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016-0086
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da håndskriften på den udfyldte kontrolafgift var identisk med håndskriften på en kontrolafgift som klageren efterfølgende var blevet pålagt og havde enderkendt at have modtaget.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016- 0088
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da han havde udfyldt generalia og besvaret kontrolspørgsmål korrekt.
13. september 2016 Metro
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016-0015
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da Metro Service samme dag, som kontrolafgiften blev udstedt, modtog en anmodning om annullering af kontrolafgiften. Ankenævnet lagde til grund, at denne anmodning var afsendt af klageren.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2015-0059
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da det ved kontrollen fremviste sundhedskort var identisk med det sundhedskort som klageren heletiden havde været i besiddelse af.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2015-0058
Klageren blev anset for at have kørt med metro, da politiet blev tilkaldt og forestod identifikationen.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2014-0188
Underskrifter på identitetskort, tro-og loveerklæring samt kontrolafgifter var efter ankenævnets opfattelse identiske. Metro Service løftet bevisbyrde for at det var klageren, som modtog kontrolafgiften.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2014-0098
Således som sagen forelå oplyst med kopi af underskrift på klagerens pas, kontrolafgiften samt tro-og loveerklæringen, var det ankenævnets opfattelse, at disse tre underskrifter var så tilstrækkeligt identiske, at underskriften på kontrolafgiften måtte anses for at tilhøre klageren. Ankenævnet lagde ved bedømmelsen desuden vægt på, at klageren ikke havde dokumenteret sin oplysning om, at han var hospitalsindlagt den pågældende dag, samt at denne oplysning først var fremkommet under ankenævnssagen. Herefter ansås kontrolafgiften af 13. maj 2013 for manglende billet for pålagt med rette.
22. september 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2013-0363
Klageren gjorde gældende, at to kontrolafgifter ikke var udstedt til ham. Midttrafik skal godtgøre, at kontrolafgifterne blev udskrevet til klageren. Det fremgår af sagen, at passageren ved kontrollerne ikke foreviste gyldig billet og oplyste et cpr-nummer tilhørende klageren, men ikke foreviste dokumentation til bekræftelse af denne oplysning. Midttrafik oplyste, at kontrolløren i sådanne situationer spørger om fødselsdato, år og fornavn.Klageren havde ikke besvaret sekretariatets spørgsmål om, hvorvidt han havde betalt en kontrolafgift fra den 26. januar 2012 - som havde en stort set identisk underskrift med de i sagen omhandlede kontrolafgifter. Klageren havde heller ikke indsendt dokumentation fra sine lærere om at have været i skole på de omhandlede tidspunkter, således som han havde gjort gældende.På den baggrund fandt ankenævnet, at der ikke var grundlag for at konstatere, at det ikke var klageren som rejste med bussen de pågældende dage og her var blevet kontrolleret.Ankenævnet henstillede til Midttrafik om, at der i tilfælde, hvor der ikke forevises legitimation, stilles øvrige kontrolspørgsmål end blot fødselsdato, år og fornavn.
17. juni 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2014-0056
Passageren udfyldte ved kontrol en blanket med klagerens korrekte CPR-nummer, navn og adresse. Kontrolløren stillede desuden uddybende kontrolspørgsmål. Den ene kontrollør skrev i en note på kontrolafgiften, at kollegaen, med hvem kontrollen blev udført, kendte passageren som værende klageren. Ved den efterfølgende forevisning i Midttrafik af klagerens foto på kørekortet bekræftede pågældende kontrollør dette.Der forelå i sagen flere dokumenter påført klagerens underskrift, herunder pas, kørekort, tro-og loveerklæring fra 2010 samt underskriftsprøve på kopi af en kontrolafgift fra 28. november 2013 - som var en kontrolafgift, klageren havde vedkendt sig og havde betalt. Det fremgik af disse dokumenter, at klageren har meget forskellig måde at skrive sin underskrift på - således var underskriften fra den 28. november 2013 helt forskellig fra underskriften på klagerens pas og kørekort. Og på sidstnævnte dokumenter anførtes efternavn desuden kun med et ”R”.Klageren havde ikke dokumenteret sin oplysning om, at han havde været i København med indsendelse af fx bus- eller togbillet/broafgift.På den baggrund fandt ankenævnet, at Midttrafik i den konkrete sag havde løftet bevisbyrden for, at det var klageren, som modtog kontrolafgiften den 8. november 2013 - men ankenævnet bemærkede, at Midttrafik fremover ved passagerer, som figurerer på den såkaldte ”F-liste” bør tilkalde politiet til identifikationen, uanset om personen kan svare på spørgsmål ud fra CPR-registeret, når der ikke forevises legitimation.
17. juni 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at underskrive ***tro- og loveerklæring*** 2013-0386
Klageren gjorde i sin første henvendelse den 19. december 2012 til Metro Service gældende, at han havde været hjemme hele dagen den 6. oktober 2012 - hvor kontrolafgiften var blevet udstedt, hvorfor den ikke kunne være udstedt til ham.Klageren ville imidlertid ikke underskrive tro- og loveerklæring på dette, og han havde under ankenævnssagen ikke fastholdt dette standpunkt, idet han havde ændret sin forklaring til følgende udsagn:”ej heller [har jeg] et minde om at jeg skulle have modtaget den. Det fastholder jeg - jeg er dog som almindeligt menneske ikke ufejlbarlig og kan tage fejl. Det ser ud til at jeg kan vælge mellem at betale en bøde der måske ikke er min, eller underskrive på ***tro og love*** på noget, som jeg kun er 99% overbevist om?””Jeg fastholder stadig behandlingen er urimeligt, og at bøden umiddelbart ikke er min..””Jeg kan ikke svare på noget, på ***tro og love***, at det ikke var mig, når jeg kun er cirka 99% sik-ker. Bøden skulle være fra en periode, som var stresset som aldrig før, og som få før mig må have oplevet.”Når klageren anførte, at han ikke kunne huske, om han var blevet pålagt en kontrolafgift, og ikke ville underskrive på, at han ikke havde rejst med metroen den pågældende dag, tydede dette efter ankenævnets opfattelse på, at klageren rejste med metroen på det pågældende tidspunkt. Dette understøttedes efter ankenævnets opfattelse endvidere af, at der ved kontrollen var blevet oplyst klagerens cpr-nr.Da kontrolafgiften var blevet udstedt på baggrund af glemt periodekort, var den på det foreliggende grundlag pålagt med rette. Ankenævnet anførte, at Metro Service efter denne sags afgørelse burde forevise kvitteringen for klageren og for sekretariatet, uanset at klageren ikke underskriver en tro- og loveerklæring.Ankenævnet bemærker, at selv om underskriften på kvitteringen ikke måtte ligne klagerens, ændrede det ikke ved denne afgørelse, da klageren ikke inden sagens afslutning havde villet underskrive tro- og loveerklæringen.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold