Gå til sidens indhold

Ungdomskort blev ikke modtaget

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ungdomskort blev ikke modtaget 2014-0120
Klagerens Ungdomskort var udløbet, da han steg om bord på metroen. Kontrolafgiften blev derfor i kontrolsituationen pålagt med rette. Imidlertid skyldtes det en fejl hos DSB, at klageren ikke i tide havde fået tilsendt et Ungdomskort, som var gyldigt på kontroltidspunktet. Klageren indsendte Ungdomskortet efterfølgende. Tre medlemmer udtalte blandt andet at "Klageren sikrede sig ikke, at hans Ungdomskort var gyldigt inden afrejsen (...) og opdagede således ikke, at kortet var udløbet. Klageren rettede derfor heller ikke henvendelse til DSB med henblik på at rykke for det nye Ungdomskort eller få udstedt et midlertidigt kort, således som han gjorde efter kontrolafgiftens udstedelse. Vi finder, at Metro Service som følge af klagerens passivitet er berettiget til at opkræve klageren den nedskrevne kontrolafgift på 100 kr. for manglende forevisning af gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. Da Metro Service under denne sag nedskrev kontrolafgiften til 100 kr. og således ikke fastholdt opkrævningen på 750 kr., er Metro Service ikke berettiget til at fastholde rykkergebyret på 100 kr., som blev opkrævet den 18. februar 2014 på baggrund af manglende rettidig betaling af 750 kr.***. To medlemmer udtalte at ***Uanset at det i selve kontrolsituationen var berettiget at pålægge klageren en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af gyldig rejsehjemmel, er det vores opfattelse, at Metro Service i den efterfølgende sagsbehandling burde have frafaldet kontrolafgiften helt, da det ikke beroede på en fejl hos klageren i form af glemt kort, men hos DSB, at klageren ikke havde fået tilsendt periodekortet i tide til at kunne forevise gyldig rejsehjemmel på rejsen den 27. oktober 2013. Da Metro Service ikke er berettiget til at fastholde kontrolafgiften, skal rykkergebyret også frafaldes."
22. september 2014 Metro Klager medhold (dissens)