Gå til sidens indhold

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Børneklippekort /børnebillet 2022-0191
Klageren og hendes veninde rejste på børnebilletter, selv om de begge var fyldt 18 år. Ikke mehold
15. december 2022 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0207
Klageren købte et pendlerkort i Skånetrafikens app, hvor han valgte Islands Brygge Metrostation, som destination og derfor regnede med, at kortet ville blive udstedt med Metrotillæg. Dette var imidlertid ikke tilfældet, og klageren blev pålagt en kontrolafgift i Metroen. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften, da informationen i appen ikke var tydelig nok, hvilket vejede tungere end generelle handelsbetingelser, og at der er en særlig oplysningsforpligtelse i forbrugerforhold om tungtvejende forhold.
15. december 2022 Metro Klager medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0217
Klageren søn checkede først ind i bussen 7 minutter efter, at den var kørt fra stoppestedet, og samtidig med at kontrollører ved et efterfølgende stoppested steg ombord på bussen. Ikke medhold
15. december 2022 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0237
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende aktivering af fornyelse af perioden på Rejsekort Pendlerkort efter udløb af den forrige gyldighedsperiode. Klageren opfattede sms'en med udløbsdatoen, som den dato han skulle tanke Rejsekortet op og begynde en ny periode med check ind, hvilket han gjorde. Men da aktivering af en ny periode først kan ske, når den forrige periode er udløbet, hvilket først var den følgende dag, havde klageren mod forventning ikke gyldig rejsehjemmel ved en kontrol dagen efter udløbsdatoen. Ankenævnet besluttede, at Metro Service skulle nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. grundet manglende tydelig information til kunden. Ankenævnet udtalte bl.a.: "Kort efter klageren var blevet pålagt kontrolafgiften den 27. oktober 2022, foretog han check ind på sit Rejsekort, hvorefter den nye pendlerperiode blev aktiveret pr. 27. oktober 2022. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, herunder at klageren kun har været uden gyldigt periodekort den 26. oktober 2022, finder ankenævnet, at Metro Service skal nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. efter en analogi af reglen om nedsættelse af kontrolafgiften ved efterfølgende fornyelse af et i en hverdag udløbet periodekort. En eventuel risiko for omgåelse kan ikke føre til en anden vurdering, og da der er lagt vægt på, at informationen har været for dårlig, er det ankenævnets opfattelse, at en bedre information kan rette op på dette. Det anbefales, at teksten til kunden i sms’en og i Rejsekortautomaten ændres til fx: ”Udløb 25. oktober kl. 23:59, hvorefter en ny periode kan aktiveres.” Ankenævnet finder også, at informationen og vejledningen i sms’en til kunderne kan være klarere, fx med en formulering som ”til og med” vedrørende datoen for kortets udløb, eller med angivelse af klokkeslæt: ”udløb dato kl. 23:59:59”.
15. december 2022 Metro Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0151
Klageren og hendes kæreste steg på bussen i den tro, at den anden havde et Rejsekort, som de begge kunne checke ind på. Men de fandt ud af, at ingen af dem havde medbragt noget kort, og de begyndte derfor at bestille sms-billetter. Disse blev modtaget på telefonen, men de blev hver pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at have modtaget billetterne, der var bestillt fra en forkert startzone, inden påstigning. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne og udtalte, at klageren burde have sikret sig inden påstigning, at de havde medbragt det Rejsekort, som de agtede at betale for transporten med.
3. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0034
På en rejse mellem Vejle st. i Sydjylland og Aarhus i Midtjylland checkede klageren ind på Vejle st. med et Rejsekort Anonymt, som var indstillet til lokale rejser med en forudbetaling på 70 kr. Da det er en betingelse for at benytte Rejsekort Anonymt til rejser mellem landsdelene, at kortet indstilles til en høj forudbetaling på 600 kr., foretog rejsekortsystemet et automatisk check ud af Rejsekortet, da det kom i kontakt med en kortlæser i en bus i Aarhus. Ved en efterfølgende kontrol i bussen blev klageren pålagt en kontrolafgift for ikke at være checket ind. Ankenævnet fandt, at der i den konkrete sag havde foreligget sådanne helt særlige omstændigheder, at Midttrafik i sin behandling af sagen i 1. instans skulle have frafaldet kontrolafgiften. Ankenævnet lagde vægt på, at klageren forsøgte at lave et korrekt skifte check ind, hvorved hun blev automatisk checket ud af rejsekortsystemet, og at hun ved dette check ud betalte den fulde pris på 118 kr. for rejsen, idet prisen for at rejse det sidste stykke til stoppestedet nærmest hendes bopæl var den samme, samt at det kunne lægges til grund, at klageren ikke skulle rejse længere end til sin bopæl i Åbyhøj, at hun dermed isoleret set havde betalt den fulde pris for rejsen. Endvidere fandt ankenævnet, at der ikke var risiko for omgåelse af reglen om at omstille Rejsekortet med en højere forudbetaling. Klageren medhold
1. november 2022 Midttrafik Klager medhold
Refusion af udgift til billet, telefonregning, frimærker 2022-0058
Klageren skiftede adresse, der indebar, at hans Ungdomskort skulle overgå fra blive leveret af DSB til at blive produceret og leveret af Midttrafik. Dette fik klageren ikke meddelt til Ungdomskort på den korrekte måde, fordi han forstod oplysningerne på hjemmesiden således, at han kunne vente med at bestille et nyt til det gamle udløb. Imidlertid betød dette, at Midttrafik ikke fik meddelelse om at skulle levere et Ungdomskort til klageren, der derfor i en periode på 12 dage, måtte købe dagsbilletter for at komme til sin uddannelse. Udgifterne til disse billetter anmodede klageren DSB om at godtgøre sig, hvilket de afviste med en besvarelse, der ikke tog stilling til klagerens anbringender i relevant omfang. Et flertal i ankenævnet fandt herefter, at DSB skulle godtgøre klagerens udgift til at klage til ankenævnet. DSB skulle ikke godtgøre klagerens udgifter til billetter, da han havde begået en fejl i bestillingen af Ungdomskortet. Et mindretal fandt, at oplysningerne på Ungdomskorts hjemmeside var misvisende i en sådan grad, at DSB skulle godtgøre klagerens udgifter til billetter og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
1. november 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
For lav saldo 2022-0082
Klageren gjorde gældende, at han var checket ind i bussen på vennens Rejsekort sammen med vennen. Der var imidlertid ikke nogen registrering af check ind på kortet, og klageren blev ved kontrol af sin rejsehjemmel pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Saldoen til check ind af flere rejsende på kortet, var desuden for lav. Under ankenævnssagen oplyste Midttrafik, at loggen viste, at Rejsekortet var ført 2 gange forbi standeren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men klageren begærede sagen genoptaget, da de ikke havde kørt Rejsekortet forbi standeren 2 gange. Rejsekort datamanager oplyste på forespørgsel, at loggen viste, at ekstra check ind-standeren var blevet aktiveret, men der var ikke valgt to voksne med piletasterne. Midttrafik besluttede at frafalde kontrolafgiften baseret på en fornyet vurdering af de tekniske logs.
1. november 2022 Midttrafik Klager medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2022-0093
Klageren rejste med Metroen med en hund, som stewarden så ikke var i en taske. Da klageren fik øje på stewarden, tog han en stofpose op af lommen og begyndte at sætte hunden deri. Klageren blev pålagt en kontrolafgift til hunden for ikke at have købt billet til den, når den ikke var i en taske. ifølge klageren blev der diskuteret med stewarden om, hvad der skal til at kvalificere en taske, hvis det ikke var en stofpose med hank, som var beregnet til hunden. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på baggrund af stewardens oplysninger, men Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr, da det ikke kunne afvises, at baggrunden for klagen var, at stewarden havde diskuteret med klageren om, hvilken tasketype, man skulle benytte, men når dette ikke var specificeret i rejsereglerne, var stewardens skønsudøvelse ikke nødvendigvis korrekt. Ankenævnet henstillede, at der kommer klarere regler.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende Check ind 2022-0097
Klageren rejste med sin mor, der skulle checke ind på sit eget Rejsekort. De mente at have hørt et bip og troede, at alt var i orden. ved en efterfølgende kontrol viste det sig, at moren ikke var checket ind, og hun blev pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at moren efter det oplyste har Alzheimers.
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejst på forkert billet/kort 2022-0107
Klageren har siden 2019 haft et handicap ledsagerkort, der indebærer, at han kan rejse på børnebillet. Klageren troede, at han kunne rejse gratis, og blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Klageren indsendte videoer til ankenævnet, der skulle dokumentere, at han ofte fik lov af chaufførerne til at stige om bord ved kun at vise ledsagerkortet. Ankenævnet udtalte, at klageren ofte havde påbegyndt billetkøb, som ikke blev gennemført, hvilket dokumenterede, at han var vidende om at skulle købe børnebillet sammen med ledsagerkortet. Ankenævnet udtalte videre, at chaufførerne ikke udfører systematisk kontrol, og ifølge Midttrafik ikke kan vejlede kunder om billetter og kort, men skal oplyse, at kunden skal kontakte Midttrafik. Ankenævnet bemærkede dog, at der ikke var overensstemmelse mellem de Fælles landsdækkende rejseregler og Midttrafiks rejseregler på dette punkt, idet chauffører kan give vejledning på forespørgsel ifølge de landsdækkende rejseregler, og anbefalede en præcisering i reglerne. Klageren gjorde gældende, at når det var en børnebillet, han manglede, skulle han kun betale en børnekontrolafgift. Dette afviste ankenævnet, da kontrolafgiften følger personen og ikke den manglende rejsehjemmel.
1. november 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0112
Klageren er født i 1946 og havde fået hjælp af sit barnebarn til at installere DOT-appen på sin telefon. Hun var ikke bekendt med reglen om, at mobilbilletter skal være modtaget på telefonen, inden påstigning på bussen, og satte sig derfor på et sæde, hvorefter hun begyndte at købe en billet. Hun blev ved en efterfølgende kontrol pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne, da det er en af de helt grundlæggende og længe eksisterende regler i den kollektive transport, at mobilbilletter skal være modtaget på telefonen, inden kunden stiger om bord, fordi der ved denne billetform ellers vil være store omgåelsesmuligheder og på baggrund af ankenævnets hidtidige faste praksis. Videre udtalte ankenævnet: "Ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes, men ankenævnet anbefaler parterne bag DOT-appen, som Movia er en del af, at det ligesom ved køb af sms-billetter oplyses tydeligt til kunden i købsflow’et, fx ved en pop-up besked, at kunden ikke skal begynde rejsen, før billetten er modtaget på mobilen. Beskeden kan også fremgå af selve billetten, som fx i Midttrafiks billetapp, hvor det både fremgår af købsflow og af selve billetten, at denne ikke er gyldig til Arriva og DSB-tog. Midttrafik har desuden faste speaks i bussen, der orienterer passagererne om, at mobilbilletter skal være modtaget på telefonen inden påstigning."
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2022-0118
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på den foreviste billet. Klageren, som er udlænding, skulle rejse i 4 zoner fra zone 41 til zone 01. Imidlertid købte hun sin 4-zoners billet i DOT-appen med GPS-funktionen slået til, mens hun befandt sig i zone 51, hvorfor billetten blev udstedt til 4-zoner fra zone 51. Derved havde hun ikke gyldig rejsehjemmel til zone 01, hvor hun skulle rejse til. Uanset, at kontrollører i en af Movias busser havde oplyst hende om, at billetten ikke var gyldig til hendes videre rejse, steg hun om til Metroen zone 01 uden at foretage sig yderligere. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som hun blev pålagt i Metroen for at rejse uden gyldig billet.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0126
Der gælder for alle Metroens linjer et lovbestemt krav om, at der skal betales et metrotillæg til billetprisen. Kort tid efter, at klageren havde købt et DSB pendlerkort og havde fravalgt at betale metrotillægget på 60 kr., rejste han med Metroen i en af pendlerkortets gyldighedszoner, men uden at købe en tillægsbillet til pendlerkortet. Ved kontrol ombord på Metroen blev han derfor pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at have betalt metrotillægget. Ankenævnet udtalte, at det som udgangspunkt ikke kan lægges passageren til last, at den pågældende ikke er opmærksom på, at pendlerkortet ikke er gyldig til rejser med metroen i de zoner, som pendlerkortet omfatter, når det ikke fremgår af selve pendlerkortet, at det er købt uden metrotillæg. I den konkrete sag fandt et flertal af ankenævnets medlemmer imidlertid, at klageren burde have været bevidst om, at han ikke havde adgang til at rejse med Metroen på pendlerkortet uden at betale et tillæg, når han kun 13 dage forinden aktivt havde fravalgt at betale metrotillægget og havde valgt en pendlerrute til Ørestaden uden Metro, hvortil han også kunne have valgt en rute med Metroen. Disse medlemmer fastholdt derfor kontrolafgiften. Et mindretal fandt, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften mod klagerens betaling af prisen for en tilkøbsbillet på 12 kr. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Spærring af rejsekort 2022-0132
Klageren havde et Rejsekort Flex, som han flere gange havde glemt at checke ud. Advarselsmailen om spærringen blev sendt til ægtefællens e-mail, og klageren var dermed ikke vidende om, at Rejsekortet var blevet spærret, da han skulle med bussen. Klageren gjorde gældende, at dørene i bussen var lukkede, da han fandt ud af det, og han forsøgte straks at købe en mobilbillet. Imidlertid kunne han ved kontrol 5 minutter senere ikke forevise nogen billet, og blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne, da 5 minutter var for lang tid at forholde sig passiv uden at skaffe sig gyldig rejsehjemmel.
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2022-0133
Klageren skulle rejse med en ven på klagerens Rejsekort Anonymt, men klageren fulgte ikke fremgangsmåden på ekstra check-ind standeren, og ved en efterfølgende kontrol, var der kun registreret check ind af 1 voksen. Det viste sig, at der desuden ikke var tilstrækkelig saldo på kortet til check ind af 2 voksne, der kræver 140 kr. i forudbetaling. Klageren blev pålagt en kontrolafgift og foreviste sit kørekort til identifikationen. Efterfølgende gjorde klageren gældende, at det var hans Rejsekort, som han tankede op, hvorfor han havde haft gyldig rejsehjemmel i situationen. Dette kunne ankenævnet ikke give ham ret i, da et Rejsekort Anonymt ikke er tilknyttet nogen specifik person, og derfor kunne det være klagerens medrejsende, der var checket ind den pågældende dag, og ikke klageren. Desuden havde klageren ikke fået besked på standeren om, at der var 2 voksne, men kun 1, og desuden var der ikke tilstrækkelig saldo, hvorfor kontrolafgiften til klageren blev fastholdt.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0137
Der gælder for alle Metroens linjer et lovbestemt krav om, at der skal betales et metrotillæg til billetprisen. Omkring 6 uger efter, at klageren havde købt et DSB pendlerkort og havde fravalgt at betale metrotillægget på 60 kr., rejste han med Metroen i en af pendlerkortets gyldighedszoner, men uden at købe en tillægsbillet til pendlerkortet. Ved kontrol ombord på Metroen blev han derfor pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at have betalt metrotillægget. Et flertal i ankenævnet udtalte, at det som udgangspunkt ikke kan lægges passageren til last, at den pågældende ikke er opmærksom på, at pendlerkortet ikke er gyldig til rejser med metroen i de zoner, som pendlerkortet omfatter, når det ikke fremgår af selve pendlerkortet, at det er købt uden metrotillæg. I den konkrete sag fandt disse medlemmer imidlertid, at klageren burde have været bevidst om, at han på en rejse uden for sin sædvanlige pendlerrute ikke havde adgang til at rejse med Metroen på pendlerkortet uden at betale et tillæg, når han kun ca. halvanden måned forinden aktivt havde fravalgt at betale metrotillægget, og disse medlemmer fastholdt derfor kontrolafgiften. Et mindretal fandt, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften mod klagerens betaling af prisen for en tilkøbsbillet på 12 kr. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejsekort (rejst på forkert kort) 2022-0140
Klageren havde ikke læst mailen fra Rejsekort om, at sønnens Rejsekort Pendler Barn skulle ændres til Voksen, når sønnen fyldte 16 år. Ca. 1 måned efter sønnens fødselsdag, forlængede faderen pendlerkortet i 100 dage - stadig med kundetypen Barn. Sønnen blev ved en efterfølgende kontrol pålagt en kontrolafgift på 1.000 kr., som ankenævnet fastholdt. Ankenævnet udtalte, at det er et kendt fænomen, at mails ryger i spamfilter og slettes, og at vigtig information skal sendes via E-boks, hvis afsenderen vil være sikker på, at modtageren får denne. Informationen om at ændre kundetype er ikke tydelig nok, når det angår de delt unge, fra de er 15 år, kan oprette sig som bruger af et Rejsekort. Men da faderen i det konkrete tilfælde administrerede sønnens Ungdomskort, havde han som voksen andre forudsætninger for at forstå informationen om reglerne.
1. november 2022 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0144
Klageren og hans hustru købte to billetter i Metroens billetautomat, men de medtog kun den ene billet, som de troede gjaldt for dem begge. Klageren blev herefter pålagt en kontrolafgift for at rejse uden gyldig rejsehjemmel. Ikke medhold
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2022-0147
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Efter et skyderi i Fields, hvor der var gratis adgang til Metroen for at folk kunne komme væk fra området, troede klageren, at hun også dagen efter gratis kunne returnere med Metroen til Fields, da hun skulle afhente sin bil i P-huset. Ikke medhold
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Pensionistkort i spærretiden 2022-0156
Klageren rejste med bussen på et pensionist pendlerkort, hvor han blev pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde gældende, at klokken var 08:59, da han steg ombord, og 9:00, da han blev kontrolleret, og at beregningen skal ske fra kontroltidspunktet. Der er spærretid i busser på hverdage fra kl. 7:00-9:00, når man rejser på et pensionist pendlerkort. Ankenævnet indhentede GPS fra bussen, der forlod stoppestedet kl. 8:58:53, hvorfor klageren var steget ombord i spærretiden, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0161
Klagerens søn blev pålagt en kontrolafgift for ikke at checke ind straks, da han steg på bussen. Sønnen passerede check ind kortlæseren og satte sig på et sæde, før han checkede sit Rejsekort ind. Ikke medhold
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke omfattet af rejsegaranti 2022-0163
Klageren og dennes familie skulle med Letbane fra Kolind - Aarhus H, derfra med DSB-tog til Kastrup Lufthavn for at nå et fly til Oslo. Imidlertid var Letbanen aflyst, og klageren var bange for ikke at kunne nå toget fra Aarhus, hvorfor de ringede efter en taxa. Da denne ikke var kommet efter 10 minutter, og efter det oplyste ville blive yderligere 20 minutter forsinket, valgte klageren at køre i egen bil til Aarhus og parkerede denne i den uge, de var væk. Parkeringsudgiften på 1.616 kr. anmodede klageren derefter Midttrafik om at godtgøre sig, hvilket de afviste. Under ankenævnssagen udbetalte de 159,10 kr. til klageren for kørslen i egen bil. Et flertal i ankenævnet udtalte, at i den konkrete situation, hvor det var særdeles vigtigt for klageren og familie, at de i tide nåede til Aarhus for at tage toget kl. 08:15 til Københavns Lufthavn for at nå et fly, og hvor selv en mindre forsinkelse undervejs på den 54 minutter lange Letbanetur fra Kolind, ville betyde, at de kunne komme i vanskeligheder med at nå togafgang kl. 08:15, at klageren havde en særlig anledning til at sikre sig at planlægge Letbanerejsen derefter. Der er halvtimesdrift på Letbanen, og den næste Letbane afgik planmæssigt kl. 07:30 med ankomst til Aarhus kl. 08:24, hvilket ville være efter togets afgang til København kl. 08:15. Klageren havde dermed undladt at planlægge rejsen med en tilstrækkelig margin til uforudsete hændelser. Videre udtalte de, at Rejsegarantiens dækning af taxaregning skal sikre passageren at kunne komme videre på rejsen i de tilfælde, hvor driftsforstyrrelser hindrer dette, men at det i visse landsdele kan være et problem at få en taxa i tide. En taxa der ikke kommer, forsinker passageren endnu mere, og det kan derfor være en god løs-ning, at passageren får mulighed for at fortsætte rejsen i egen bil, der parkeres. Trafikselskaberne kan derfor overveje at ændre Rejsegarantien, så den også omfatter dokumenterede parkeringsudgifter, eventuelt således, at dækningen begrænses til et beløb, svarende til hvad passageren maksimalt ville være berettiget til at få godtgjort i taxaregning. Et mindretal fandt, at klageren havde planlagt rejsen med tilstrækkelig margin til at skifte mellem transportformerne, og at han efter Rejsegarantiens ordlyd, ville have kunnet tage en taxa til Aarhus, hvorfor Midttrafik skulle godtgøre ham et beløb svarende dertil. Der afsiges kendelse efter flertallets votum
1. november 2022 Midttrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0038
Klageren købte først mobilbillet efter bussen var afgået fra stoppestedet. Ikke medhold
12. september 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0055
Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, som klageren påstod, at han havde fået lov af chaufføren til at stige på bussen, selv om han ikke havde modtaget mobilbilletten på sin telefon. Når bussens GPS blev sammenholdt med billetloggen, kunne man se, at klageren først havde bestilt billetten efter sin påstigning.
12. september 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold