Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0273
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for rejse med Metroen på pendlerkort, hvortil der ikke var tilkøbt metrotillæg, da der var blevet oplyst om metrotillægget i DSB-automaten, da klageren fornyede pendlerkortet.
12. april 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2022-0274
Klageren, som var turist i København, ville købe billet hos chaufføren, men da hun ikke havde nogen kontanter, henviste chaufføren hende til at køre med til et stoppested, hvor hun kunne købe billet med betalingskort. Da bussen efter at have passeret Hovedbanegården ankom til stoppestedet, Værnedamsvej, steg kontrollører ombord, hvorefter klageren blev pålagt en kontrolafgift for at have rejst 6 stoppesteder uden billet. Klageren henvendte sig dagen efter til Movia og anførte, at hun havde talt med chaufføren om billet, at henvendelsen også drejede sig om hendes samtale med kontrolløren, samt at kontrolløren talte med chaufføren, og hun beskrev endvidere udførligt det passerede i forbindelse hermed. Da Movia undlod at sende sagen i høring hos kontrolløren og chaufføren, fandt ankenævnet, at Movia ikke havde tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte klagerens plausible forklaring, hvorfor klageren under disse omstændigheder ikke skulle bære ansvaret for manglende gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet pålagde Movia at frafalde kontrolafgiften og at betale sagsomkostninger for sagens behandling i ankenævnet. Klageren medhold
12. april 2023 Movia Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0279
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Det kunne ikke godtgøres, at klageren fik lov af togpersonalet til at købe en mobilbillet ombord på toget, eller at den manglende modtagelse af mobilbilletten på klagerens mobiltelefon skyldtes fejl i billetappen. Ikke medhold
12. april 2023 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2022-0287
Klageren tankede 200 kr. op på Rejsekortet, checkede ind og -ud igen, og startede forfra på ekstra check ind-standeren, da de var flere med på rejsen, hvorfor der må være en fejl ved systemet, når Rejsekortet ikke var checket ind ved kontrollen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Ankenævnet har fra Metro Service modtaget oplysninger fra Rejsekorthistorikken i back office om denne sags konkrete rejse, som bekræfter oplysningerne på klagerens Rejsekort om, at der ikke var checket ind på kortet på tidspunktet for stewardens kontrol.Ankenævnet har desuden indhentet bagloggen fra den stander, som klageren ifølge det oplyste vendte tilbage til for at checke to voksne ind, efter at hun havde checket ud, fordi hun i første omgang kun havde checket én voksen ind på ekstra check ind-standeren. Ifølge bagloggen opstod der en Error 25, der indebærer, at der på standerens display vises tek-sten: ”Læsefejl – prøv igen”.
12. april 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0298
Klageren ønskede refundering af de 26 kr., han havde betalt for en kørsel med Handicap Flextrafik, og tildeling af en ny tur uden beregning på baggrund af chaufførens opførsel over for klageren. Ankenævnet afviste klagerens krav og udtalte: "Ankenævnet skal afgøre, om klageren skal have refunderet 26 kr. for den kørte tur, og om han derudover skal have tildelt en ny tur uden beregning som følge af chaufførens opførsel. Ankenævnet konstaterer, at turen blev udført i henhold til bestillingen i Flextrafikordningen og blev beregnet derefter. Movia har beklaget klagerens oplevelse af chaufførens opførsel. De eventuelle konsekvenser heraf, er et internt kontraktuelt og ansættelsesretligt anliggende mellem Movia Flextrafik, vognmanden og dennes ansatte chauffør, som det falder uden for ankenævnets virke at bedømme. Som følge af det anførte, er der ikke grundlag for at klageren skal have refunderet sin betaling af 26 kr. for turen. Movia har oplyst, at det ikke er teknisk muligt at udelukke chaufføren fra at køre turen med klageren fremover, og ankenævnet kan ikke pålægge Movia at iværksætte tekniske foranstaltninger til at imødekomme dette ønske fra klageren. De herudover stillede spørgsmål fra klageren til Movia Flextrafik anser ankenævnet for at være besvaret i relevant omfang i forbindelse med nærværende sags partsindlæg, og ankenævnet finder ikke belæg for at klageren skal tildeles en ny tur uden beregning."
12. april 2023 Movia Flextrafik Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2022-0299
Netop som Metroens døre lukkede, kom klageren i tanke om, at han havde glemt at checke ind. Ankenævnet fastholdt den pålagte kontrolafgift
12. april 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 23-0003
Klagerens DSBbillet var ikke gyldig til rejse i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens forklaring kunne ikke lægges til grund.
12. april 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 23-0009
Rejse på Orangebillet i Metroen. Kontrolafgiften blev fastholdt med dissens.
12. april 2023 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende Metrotillæg (rejsekort) 23-0011
Klagerens rejste med Rejsekort med S-tog til Nørreport st., hvor han ved en fejl checkede ud i stedet for at foretage et skiftecheck ind til Metroen, som han rejste videre med. Her blev han pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde gældende han rejste i den samme zone efter check ud og dermed havde betalt for rejsen, der fortsatte i zone 01. Ankeævnet fastholdt kontrolafgiften, da der ikke var betalt Metrotillæg.
12. april 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 23-0013
Klageren havde både sin ægtefælles og sit eget Rejsekort på sig, og han kom i kontrolsituationen til at bytte rundt på dem. Han blev derfor pålagt en kontrolafgift, da ægtefællens Rejsekort ikk var checket ind. Dette klagede han over, og Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr., da de kunne se, at klagerens eget Rejsekort havde været checket ind. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 125 kr., men statuerede, at Metro Service skulle godtgøre klageren hans udgift til at klage på 80 kr.: "Stewarden begrundede kontrolafgiften på den elektroniske indtastning som ”Mgl. check ind” på billettypen Rejsekort, idet klageren foreviste et Rejsekort, der ikke var checket ind. Det er ankenævnets opfattelse, at stewarden ikke var forpligtet til at kommentere over for klageren, at Rejsekortet ikke bar samme navn som hans kørekort, eller til at spørge, om klageren havde en anden rejsehjemmel. Det beroede på klagerens eget forhold, at han tog fejl af Rejsekortene og foreviste det forkerte kort ved kontrollen. Ankenævnet betragter nedskrivningen til 125 kr. som en analog anvendelse af reglen om, at en passager med et gyldigt pendlerkort, der ikke forevises i kontrolsituationen, kan få nedskrevet kontrolafgiften til 125 kr. Metro Service er derfor berettiget til at fastholde den nedsatte kontrolafgift på 125 kr. Imidlertid kan ankenævnet ikke afvise, at sagsbehandlerens ordvalg om misbrug af Rejsekort var en medvirkende årsag til, at klageren indbragte sagen for ankenævnet, hvilket kostede ham et klagegebyr på 80 kr. Reglen om misbrug af Rejsekort bør ikke finde anvendelse, når passageren deler husstand med kortindehaveren og har taget fejl af Rejsekortene. Som følge af det anførte skal Metro Service godtgøre klagerens udgift på 80 kr., der kan modregnes i kontrolafgiften.
12. april 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Handicaptransport 2022-0184

Handicapkørsel, hvor kunden må acceptere op til 150 % omvejskørsel i tid. Klageren kunne ikke få refunderet prisen for turen eller en ny erstatningstur ved at være kommet frem 16 minutter senere end bestilt.

7. marts 2023 Movia Flextrafik Trafikvirksomhed overvejende medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0142
Klagerens datter og veninde steg om bord på bussen via fordøren, men passerede standeren til check ind uden at gøre dette, og de checkede først ind på standeren midt i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne for manglende straks-check ind og udtalte: "I de dagældende Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3 fremgik det, hvornår check ind skulle ske: ” For alle transportmidler, hvor check ind foregår inde i transportmidlet, gælder, at kun-den uden unødigt ophold skal checke ind straks efter påstigning, og inden kunden finder sin plads.” Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som ”ved først givne lejlighed”, hvilket i den konkrete situation indebærer den første check ind-stander, pigerne passerede ved påstigningen. Dette betyder således, at i busser må passageren prioritere at have sit Rejsekort klar inden påstig-ning, så der kan checkes ind straks, når kortlæseren passeres. Pigerne valgte at gå forbi check ind-standeren ved fordøren for at gå ned i bussen og først checke ind ved midterdørene. Kontrolløren noterede, at den ene pige efter at have fået øje på kontrollø-ren først skulle fremfinde Rejsekortet fra sin taske, og den anden pige efter at have vendt sig rundt, fandt sit Rejsekort frem. Herefter kan pigernes check ind ved midterdørene ikke betragtes som ”uden unødigt ophold og straks efter påstigning”, hvilket efter ankenævnets opfattelse i relation til lov om trafikselskaber § 17 29 og de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3. indebærer, at der ikke blev forevist gyldig rejsehjemmel på forlangende, selv om Rejsekortene rent faktisk var checket ind inden kontrollen. Det kan under disse omstændigheder ikke føre til en anden vurdering, at check ind skete samtidigt med, eller inden bussen havde forladt stoppestedet. Herefter blev kontrolafgifterne pålagt med rette. Den omstændighed, at der befinder sig check ind-standere ved alle dørene i bussen, sætter ikke kravet om at checke ind straks efter påstigning ud af funktion. Standernes placering i A-busser sik-rer netop, at en passager kan checke ind straks efter påstigning, uanset om påstigningen sker oppe ved chaufføren eller via en af de to øvrige døre i bussen. Dermed kan passageren opfylde kravet om at checke ind uden unødigt ophold. En passager, som stiger ind i bussen uden samtidigt at checke ind, må derfor selv bære risikoen for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel ved en efterfølgende kontrol. Ankenævnet bemærker, at det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændig-heder, at kontrolafgifterne skal frafaldes. Klageren efterspørger hvilke tilfælde, der falder under betegnelsen ’særlige omstændigheder’, men det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag. Ankenævnet understreger, at kontrollørens subjektive vurdering af, at pigerne ingen intentioner havde om at checke ind, før de fik øje på kontrolløren, ikke er tillagt nogen vægt ved afgørelsen."
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0231
Ifølge klageren checkede datteren ikke ind med det samme, da hun steg på bussen, fordi hun ledte efter sit skolekort, som hun imidlertid havde glemt i skolen, og da de to busstoppesteder lig-ger meget tæt, nåede hun ikke at checke ind, før bussen ankom til busstoppestedet, hvor kontrollører steg ombord. Ifølge Movia blev datterens skolekort først bestilt dagen efter kontrolafgiften. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da check ind var sket for sent.
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0130
Ankenævnet lagde til grund, at klageren var vidende om, at hans pendlerkort var udløbet, og da han havde opholdt sig ombord på bussen i flere minutter og først forsøgte at købe en mobilbillet, da kontrollørerne steg på, fastholdt ankenævnet kontrolafgiften. Ikke medhold
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2022-0170
Klageren købte mobilbillet fra en forkert påstigningszone og efter, at han var steget ombord på bussen. Ikke medhold
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Misforstået information fra rejseplanen.dk / valgte andet rute end forslået af rejseplanen.dk 2022-0178
Efter at have søgt på www.rejseplanen.dk for rejseruter til sin destination, købte klageren en mobilbillet til 4 zoner, men valgte en rejserute, som krævede en 5-zoners billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for manglende zone og bemærkede, at det ikke er afgørende, hvilken zone slutdestinationen ligger i, men hvilke zoner man rejser igennem, idet man i henhold til ringzonesystemet i hovedstaden skal have billet til den "dyreste" zone. Efter ankenævnets opfattelse fremgik det tilstrækkelig tydeligt, hvilke transportmidler, der hørte til de forskellige billetforslag på rejseplanen. Ikke medhold
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0182
Klageren havde flere gange foretaget busrejser, hvor han havde checket ud meget få sekunder efter check ind, hvorved rejserne blev beregnet til 0 kr. Da klagerens Rejsekort efter orientering om at vente med at checke ud, til bussen var ved stoppestedet, hvor han skulle af, og klageren fortsatte med de såkaldte "nul-rejser", sendte Rejsekort Kundecenter ham en advarsel om, at hans Rejsekort kunne blive spærret. Dette skete, og klageren ville ikke betale 50 kr. for et nyt Rejsekort. Ankenævnet fastslog, at det skulle han, da det beroede på hans eget forhold, at kortet var blevet spærret og var blevet spærret med rette.
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2022-0186
Kontrolafgift for at rejse på en Orange Fri Billet, som klageren havde købt til sin udrejse, men som ikke var gyldig til returrejsen. Ikke medhold
8. februar 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2022-0194
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for at rejse med Metroen på et pendlerkort, hvor hun ikke havde betalt metrotillæg. Selv om det ikke fremgik af selve pendlerkortet, at det var uden Metro, fandt ankenævnet, at det fremgik tydeligt af købsflowet, som klageren blev præsenteret for, da hun godt 14 dage forinden købte pendlerkortet, at fravalget af Metro betød, at der ikke var nogen adgang til at benytte Metroen. Ikke medhold
8. februar 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0195
Kontrolafgift for manglende straks check ind. Det kunne ikke lægges til grund, at der var kø til check ind kortlæseren. Ikke medhold
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilprodukter 2022-0202
Klagerens søn var blevet pålagt en kontrolafgift for ikke at forevise gyldig rejsehjemmel i bussen, fordi han ikke nåede at spørge chaufføren om antal zoner, inden kontrollørerne kontaktede ham. Ankenævnet fandt, at sagen ikke var belyst tilstrækkeligt fra Movias side og kunne derfor ikke afvise sønnens forklaring om, at han havde behov for at spørge chaufføren til råds. Når dette sammenholdtes med det tidsmæssige forløb, sønnens alder og Rejseplanens oplysninger i forbindelse med Tour de France, fandt ankenævnet efter en samlet konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, at Movia ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at kontrolafgiften blev pålagt med rette, hvorfor Movia skulle frafalde denne og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Sagen er efterfølgende begæret genoptaget og er under behandling.
8. februar 2023 Movia Klager medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2022-0239
Klageren medtog den forrige kundes kvittering i stedet for sin egen billet fra billetautomaten. Ankenævnet udtalte, at upersonlige billetter kun er gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet, og klagerens efterfølgende indsendelse af bankudskrift, som viste, at hun havde betalt for en billet, kunne derfor efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om hun havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. Ikke medhold
8. februar 2023 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 2022-0252
Ved kontrollen kunne klageren ikke finde sin én-dags billet, men kun kvitteringen på 80 kr., hvorfor hun blev pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt efter sin faste praksis om, at en kvittering for køb af en upersonlig billet ikke kan sidestilles med en billet. Ikke medhold
8. februar 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0034
Midttrafik anmodede om, at sagen blev genoptaget, men ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den allerede trufne afgørelse.
8. februar 2023 Midttrafik Klager medhold
Fortolkning af regler 2022-0094
Sagen vedrører klagerens udgift på 200 kr. til betaling af en bilist, der kørte klageren og ægtefællen til slutdestinationen, fordi de var blevet forsinket undervejs på rejsen med Midttrafik. Rejsen var oprindeligt planlagt til at skulle foregå med bus, letbane og Flexbus. Ankenævnet besluttede den 1. november 2022, at Midttrafik under de helt særlige omstændigheder i sagen, skulle godtgøre klageren de 200 kr. og udtalte: "Ankenævnet finder efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder og henset til formålet med rejsegarantien – at hjælpe kunderne videre på rejsen – at klageren er berettiget til at få re-funderet udgifterne på 200 kr. til betaling af bilens fører for at køre dem til Rude Strand Højskole, når klageren har fremlagt busbilletter og dokumentation for opholdet på højskolen, således at den foretagne rejse den pågældende aften kan anses for tilstrækkeligt godtgjort. Det er ankenævnets opfattelse, at kørslen i situationen kunne sidestilles med taxakørsel og ikke kørsel i egen bil, der afregnes til statens takster. Klageren ville have opfyldt betingelserne for at have fået refunderet en taxaregning fra Odder Busterminal til højskolen, fordi klageren omlagde rejsen til en anden buslinje, sådan som Midttrafik foreslår i rejsegarantireglerne. Klageren begrænsede tilmed eventuelle taxaudgifter ved denne omlægning. Ankenævnet bemærker, at det ikke hermed er statueret, at passagerer i tilfælde af aktivering af rejsegarantien selv kan vælge transportform til den videre rejse. Midttrafik skal godtgøre klagerens udgifter på 200 kr. men skal ikke betale sagsomkostninger til ankenævnet, da klageren overtrådte en for så vidt klar instruks om at benytte en taxa eller egen bil som erstatningstransport." Midttrafik begærede derpå genoptagelse af sagen, fordi klageren ikke ville have kunnet få rejsegaranti til taxa fra Odder Busterminal til slutdestinationen, da rejsegaranti ikke dækker kundens samlede rejse, og klageren kun ville have kunnet få rejsegaranti fra Nyvangsvej/Vestervej til Malling St. Ankenævnet genoptog sagen, og fastholdt afgørelsen med denne præcisering: "Ankenævnet medgiver, som anført i Midttrafiks genoptagelsesbegæring, at der ikke direkte i med-før af Midttrafiks Rejsegaranti var en forpligtelse til at godtgøre klagerens udgift til (videre) transport på den del af rejsen, der skulle have været foretaget med Flexbus fra Malling til Rude Strand – og dermed heller ikke fra Odder til Rude strand. Ankenævnet bemærker dog, at ved søgning på Midttrafiks hjemmeside om busruter, fremkommer buslinje 302, som klageren aflyste, da det undervejs stod klart for ham, at de ikke ville kunne nå busafgangen. Imidlertid finder ankenævnet ud fra en rimelighedsbetragtning på baggrund af sagens samlede omstændigheder, herunder at Midttrafik har medgivet, at klageren ville have været berettiget til at få godtgjort en udgift til taxa fra Aarhus til Malling, hvilket ville have udgjort et større beløb end de omhandlede 200 kr., at Midttrafik skal godtgøre klagerens udgifter på 200 kr. til den transport, der i den konkrete sag viste sig rimelig. Den omstændighed, at klageren i situationen valgte at køre til Odder frem for Malling, indebærer ikke, at klageren derved er afskåret fra at få godtgjort de 200 kr. Ankenævnet bemærker, at Odder kilometermæssigt ligger tættere på Rude Strand end Malling."
8. februar 2023 Midttrafik Klager medhold