Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende Check ind 23-0170
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for manglende check ind, fordi dette ikke fremgik af Rejsekorthistorikken
16. august 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 23-0187
Klageren ønskede, at ankenævnet annullerede kontrolafgiften, og gjorde gældende, at han efter indtastning af Lufthavnen st. som startdestination i DSBs billetapp fik forelagt muligheden for at købe en Orangebillet, der lignede de andre billetter med undtagelse af prisen. Han overså den lille orange trekant i købsflow’et. Ugen inden købte han i samme DSB-app en billet, der var gyldig til en Metrostrækning. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Klageren indtastede afgangs- og ankomstdestinationen, hvorunder han i det efterfølgende købs-flow ved valg af Orangebillet, fik oplyst, at billetten ikke var gyldig til den del af rejsen, der foregik med Metro, og ved en pop-upbesked fik oplyst, at de særlige vilkår for billetten blandt andet var, at den ikke gjaldt i Metroen. Klageren fik efter valg af Orangebilletten udstedt en billet gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Her stod det anført på engelsk, at billetten kun var gyldig til DSB, NJ og Arriva. Ankenævnet har tidligere udtalt, at det giver god mening, at kunden tilbydes Orangebilletter, selv om disse ikke er gyldige til hele den rejse, der indtastes, fordi der kan være mange penge at spare på togrejsen ved denne billettype, selv om der skal købes en yderligere separat billet. Således som købsflow’et og den endelige billet er udformet, er det vores opfattelse, at kunden gø-res tilstrækkeligt opmærksom på, at Orangebilletten ikke er gyldig til den del af rejsen, der foregår med Metro. Vi finder derfor, at klageren ikke med rette kunne regne med, at han kunne rejse med Metroen til Nørreport st. på en billet, der var gyldig fra Nørreport st. til Holbæk st. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren har handlet bevidst, og vi finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Vi konstaterer dog, at sager vedrørende rejse på Orangebilletter udgør en ikke-ubetydelig andel af sagsmængden, hvilket sandsynligvis beror på et stigende udbud af disse billetter, som ikke længere kræver, at rejsen krydser Storebælt. Vi har derfor behov for at understrege nødvendigheden af, at der gives tydelige oplysninger til kunden om tungtvejende forhold, der gælder for det udbudte produkt, særligt når konsekvensen kan være en kontrolafgift på 750 kr. Vi anbefaler derfor, at DSB overvejer, om billettens begrænsede anvendelsesområde kan gøres endnu tydeligere for kunden under hensyntagen til, at købet foregår på en mobiltelefonskærm."
16. august 2023 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
16. august 2023 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Bevisbyrderegler 23-0158
Klageren gjorde gældende, at de var 3 voksne på rejsen, men Metro Services steward mente, at der var 4 voksne, og udstedte en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af rejsehjemmel. Ankenævnet fandt, at Metro Service ikke havde løftet bevisbyrden for deres påstand om antal rejsende, idet stewarden ikke på tilstrækkelig vis sikrede sig eller dokumenterede, hvor mange voksne rejsende, der var i selskabet ved at gå ned i togvognen og forhøre sig om, hvem der rejste sammen. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften.
16. august 2023 Metro Service Klager medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2022-0243
Klagerens Rejsekort var ikke checket ind ved kontrol, og kontrolafgiften blev fastholdt.
14. juni 2023 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2022-0262
Klageren tastede ved en fejl startzonen på en 2-zoners mobilbillet som 3 i stedet for 2, som var den zone, hun rejste fra. Et flertal i ankenævnet fastholdt den kontrolafgift på 750 kr., klageren var blevet pålagt, da det beroede på hendes egen fejl, at hun godkendte en forkert startzone i bestillings-flowet, og da den fejlagtige indtastning gav klageren mulighed for at rejse i zone 4, hvilket hun ikke havde kunnet med en 2-zoners billet fra zone 2. Et mindretal fandt, at det var uproblematisk at lægge til grund, at der var tale om en tastefejl, da klageren skulle rejse til DR-Byen st. i zone 1, og derfor havde betalt den rette pris for det antal zoner, hun rejste i.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 2022-0267
Klageren checkede ikke ind på sit Pendlerkort, da han steg på bussen, og derved blev den nye pendlerperiode, som han havde bestilt, ikke aktiveret. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, klageren blev pålagt, da nye pendlerperioder altid skal aktiveres med et check ind, og da der endvidere altid skal checkes ind på Pendlerkort i busser. Ikke medhold
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Refusion af pendlerkort, klippekort og billetter 2022-0269
Klagerens mobiltelefon løb tør for strøm, så han kunne ikke forevise den billet, han havde købt til kr. Stewarden rådgav ham om at købe en ny billet, fordi han skulle rejse videre med tog efter Metrorejsen. Metro Service nedsatte efter følgende kontrolafgiften til på 125 kr., da de kunne se i loggen, at der var købt en billet, men de ville ikke godtgøre klagerens udgift til køb af den yderligere billet. Ankenævnet fastslog, at Metro Service kunne fastholde den nedsatte kontrolafgift og at vejledningen fra stewarden havde været korrekt, da klagerens kontrolafgift ikke kunne bruges som billet til rejse med DSB.
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2022-0271
Klagerens søn blev pålagt en børnekontrolafgift for at rejse uden billet. Ikke medhold
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2022-0292
Klageren gjorde gældende, at hun forsøgte at checke ind på en stander i bussen, men da dette ikke kunne lade sig gøre, benyttede hun den anden check ind-stander, som gav hende "ok-lyden". Ved en efterfølgende kontrol var der ikke checket ind på hendes Rejsekort, og hun blev pålagt en kontrolafgift. Denne fastholdt ankenævnet med den begrundelse, at det fremgår af Rejsekorthistorikken, at klageren anvendte sit Rejsekort på en tidligere rejse samme dag som kontrolafgiftens udstedelse, og løbende i perioden optil, hvorfor klagerens Rejsekort ikke var fejlbehæftet. Den eller de kortholdere, der forsøgte at checke ind på den ene stander i de angivne 23 sekunder lykkedes ikke dermed, og fik i samme forbindelse besked på displayet om at holde Rejsekortet hen til Det Blå Punkt. Men herudover checkede standerne i alt 19 Rejsekort ind ved det stoppested, hvor klageren steg på bussen, hvorfor ankenævnet lagde til grund, at det har været muligt at checke ind, og at standerne ikke var fejlbehæftede.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2022-0300
Klageren havde flere Rejsekort og spærrede et forkert, og det kort, hun havde mistet blev automatisk tanket op 11 gange, uden at klageren reagerede. Da det beroede på hendes eget forhold, at hun spærrede det forkerte kort og ikke checkede sine mails og Rejsekorthistorik, hvoraf hun kunne se optankningerne, kunne hun ikke få pengene retur af DSB med hvem hun havde tank-op-aftalen.
14. juni 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2022-0304
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klagerens søn for at have checket ind i hvert fald 23 sekunder efter påstigning, idet ankenævnet udtalte: "Ankenævnet lægger til grund, at klagerens søn steg på bussen ved stoppestedet Elverhøjen, der ligger tættest på bopælen, og finder det på baggrund af kontrollørens notat i umiddelbar forbindelse med kontrollen tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke var usikkerhed om, hvor sønnen var steget om bord. På baggrund af de elektroniske logs, der er til rådighed i sagen, fremgår det, at bussen ankom til stoppestedet Elverhøjen kl. 15:57:13 og forlod dette kl. 15:57:45, efter at kontrollørerne var steget om bord. Kontrollørerne har logget dette til at være sket kl. 15:57:24. Movia har oplyst, at kontrollører stiger på bussen som de sidste, og det må derfor lægges til grund, at klagerens søn var steget på bussen inden dette tidspunkt. Klagerens søns Rejsekort blev checket ind kl. 15:57:47, og kontrolløren satte et kontrolmærke 2 sekunder derefter, kl. 15:57:49. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klagerens søn var ombord på bussen i i hvert fald 23 se-kunder, inden han checkede ind. Et tidsrum på 23 sekunder er i den henseende for lang tid, jf. de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.4.3., hvorefter det gælder, at når check ind foregår inde i transportmidlet, skal kunden uden unødigt ophold checke ind straks efter påstigning, og inden kunden finder sin plads. Ankenævnet har tidligere defineret, at udgangspunktet må være, at ”uden unødigt ophold” forstås som ved førstgivne lejlighed og den første stander, som kunden passerer ved påstigning. Kunden skal have Rejsekortet klar i hånden."
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0002
Klagerens Rejsekort havde for lav saldo til check ind. Klageren var om bord på bussen mellem 30-35 sekunder uden at gøre noget. Selv om kontrol inden busafgang kunne kontrolafgiften fastholdes.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0010
Klagerens Rejsekort havde for lav saldo til check ind. Klageren var om bord på bussen i mere end 30 sekunder uden at stige af bussen. Selv om kontrol inden busafgang kunne kontrolafgiften fastholdes.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 23-0017
Klageren havde overført penge til Rejsekort Ungdomskort, men ventede ikke de krævede 5 timer, inden han forsøgte at checke ind for at rejse med Letbanen i Odense. Ankenævnet nedsatte den kontrolafgift, han blev pålagt for manglende gyldigt periodekort, til 125 kr. efter en analogi om reglen om nedsættelse af kontrolafgift på baggrund af efterfølgende indsendelse af gyldigt periodekort på kontroltidspunktet. Fynbus blev pålagt 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Ankenævnet udtalte følgende: "Således som sagen foreligger oplyst, kan ankenævnet, trods klagerens oplysning om det modsatte, ikke lægge til grund, at klageren hørte lyden for korrekt check ind den 30. december 2022 kl. 14:40 ved stoppestedet Cortex Park, idet loggen fra standeren viser, at kortet var ”disabled”. Dette indebærer, at displayet oplyser til brugeren, at Rejsekortet ikke er aktivt, og Rejsekortet bliver dermed ikke checket ind. Dette skyldes, at der i tog og Letbane kan gå op til 5 timer, før en kundes online-betaling overføres til Rejsekortsystemet, hvorefter Rejsekortet ved check ind aktiverer en pendlerperiode. Dette oplyses til kunden i bestillingsflow’et, som vist ovenfor. Klageren havde 30 minutter inden rejsen betalt for en ny periode, hvilken betaling endnu ikke var overført til Rejsekortsystemet, og han steg på Letbanen, selv om han ikke kan have hørt lyden for korrekt check ind, eller kan have set teksten ”OK, god rejse”. Det fremgår af loggen ovenfor, at klagerens Ungdomskort den 30. december 2022 stod anført som ”under produktion”, hvilket betyder, at perioden endnu ikke er aktiv. Kontrolafgiften til klageren den 30. december 2022 blev dermed i selve kontrolsituationen pålagt med rette, idet perioden endnu ikke var aktiveret ved et check ind. Imidlertid aktiverede klageren pendlerperioden ved check ind den 31. december 2022, og perio-dens længde forblev uændret til den 27. januar 2023. Fynbus har oplyst, at ifølge handelsbetingelserne for Ungdomskort er der ingen fortrydelsesret, når man har overført beløbet, og Fynbus bliver kompenseret af staten for den fulde periode, uanset hvornår i perioden kunden aktiverer kortet. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren betalte beløbet på 395 kr. for en gyldighedsperiode fra den 29. december 2022 – 27. januar 2023, selv om perioden først blev aktiveret fra hans check ind den 31. december 2022. På den baggrund finder ankenævnet, at Fynbus skal nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. efter en analog anvendelse af reglen om efterfølgende forevisning af et gyldigt pendlerkort. Ankenævnet bemærker, at der ikke er risiko for omgåelse, fordi det var berettiget i kontrolsituationen at udstede en kontrolafgift. Ankenævnet understreger, at kunder med et almindeligt pendlerkortprodukt på Rejsekort, der aktiveres i fortløbende i 30 dage, ikke vil være omfattet af den ovenstående betragtning."
14. juni 2023 FynBus Klager medhold
Utilstrækkelig information om køb af SMS-billet / ved brug af applikation 23-0030
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for ikke at have købt nogen billet inden påstigning. klageren gjorde gældende, at han ikke kunne få Langå frem som destination i Arrivas app, og at Arriva må have erkendt problemet, for de har efterfølgende ændret appens funktionalitet, så søgefeltet nu aktiveres automatisk. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med den begrundelse, at klageren steg ombord på toget uden billet, fordi han regnede med at nå at købe en billet inden afgang. Dermed overholdt han ikke rejsereglerne, og kontrolafgiften blev pålagt med rette. Ankenævnet bemærkede, at selv om klageren måtte have lykkedes med at købe en billet i appen efter påstigning, ville Arriva stadigvæk have været berettiget til at pålægge ham en kontrolafgift for ikke at have modtaget billetten på telefonen inden påstigning. Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren bevidst har søgt at und-drage sig at betale for rejsen, og da en efterfølgende ændring af Arrivas app til et mere bruger-venligt design, ikke indebærer, at der på kontroltidspunktet forelå sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal annulleres, fastholdes denne.
14. juni 2023 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 23-0037
På en rejse med Metroen foreviste klageren et pendlerkort, hvortil der ikke var købt metrotillæg. Ankenævnet vurderede, at klageren var bevidst om, at han ikke kunne benytte sit pendlerkort til rejse med Metroen uden at betale tillæg, og fastholdt kontrolafgiften. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0039
Klageren var ikke checket ind på sit Rejsekort. Ankenævnet fandt, at klagerens anbringende om, at hun er neurodivergent, ikke kunne ændre på, at hun selv bar ansvaret for at være korrekt checket ind på Rejsekortet, før hun steg ombord på Metroen. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 23-0045
Klageren troede fejlagtigt, at det "med Metro" betød, at han kunne rejse på sit pendlerkort i hele Metroens område (zone 1 - 4) uanset, at han kun havde zone 1 og 2 på sit pendlerkort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for manglende zone på pendlerkortet, da det var oplyst tilstrækkelig tydeligt i købsflowet, at "Med Metro" betød "Adgang til alle metrolinjer indenfor kortets gyldighedsområde" ligesom det stod oplyst på selve pendlerkortet, hvilket zoner det var gyldigt til. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0049
Mobilbilletten blev først modtaget på klagerens telefon efter hans påstigning om ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med denne begrundelse: "Ifølge de Fælles landsdækkende rejseregler pkt. 4.2.2. skal mobilbilletter være modtaget på mobiltelefonen, inden passageren stiger ombord på transportmidlet. Det har i den relation ikke betydning, om billetten på tidspunktet for en efterfølgende kontrol måtte kunne fremvises på telefonen. Bussen forlod stoppestedet kl. 15:29:14, hvor klageren steg ombord, og han modtog billetten på sin telefon kl. 15:31:20 efter at have påbegyndt bestillingen kl. 15:30:54. Klageren havde derfor i relation til rejsereglerne ikke gyldig billet ved den efterfølgende kontrol, selv om han kunne foreviste billetten til kontrollørerne, fordi han ikke havde modtaget billetten, inden han steg ombord, og kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette."
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende Check ind 23-0052
Klageren gjorde gældende, at hans Rejsekort var checket ind og indsendte et foto af indcheckningen. Det fremgik imidlertid af fotoet, at det var taget efter, at kontrolafgiften var blevet pålagt klageren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 23-0061
På grund af travlhed checkede klageren ikke sit Rejsekort med Pendler Kombi ind, før han steg på Metroen, hvorved hans nye pendlerperiode ikke blev aktiveret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og bemærkede, at klageren havde modtaget en sms-påmindelse om at aktivere sin nye pendlerperiode næste gang han rejste, og da det endvidere er et krav, at der altid checkes ind på Rejsekort med Pendler Kombi. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0063
Klageren fik en kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekort. Hun regnede med, at hun havde checket ind, da hun så ikonet 1 voksen på check ind ekstra standeren. Imidlertid fremgik det af optagelser fra en sådan check ind-stander, at der ikke gives lyden for korrekt check ind eller teksten ”OK- god rejse” ved en ekspedition som den, klageren foretog, hvorfor ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Rejst på forkert billet/kort 23-0067
Klageren tog grundet et betydeligt synshandicap den forrige kundes kvittering i automaten, fordi han troede, det var hans billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Klageren har ifølge det oplyste et betydeligt synshandicap, der gjorde det umuligt for ham at læse, hvad der stod på den lap papir, han tog i automaten. Det ankenævnets opfattelse, at klageren er den nærmeste til at tage de hjælpemidler i anven-delse, det måtte kræve for, at han kunne sikre sig en gyldig billet, hvorfor ansvaret for, at klage-ren kunne forevise en gyldig billet i kontrolsituationen, ikke var overgået til Metro Service, men påhvilede klageren. Herefter, og da en upersonlig kontantbillet kun er gyldig for ihændehaveren, der foreviser billetten ved kontrol, kan kvittering for køb af billet efter ankenævnets faste praksis ikke kan træde i stedet for en forevisning af billetten. På den baggrund blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det kan ikke føre til et andet resultat, at klageren har en særlig ordning med Skånetrafiken som følge af sit synshandicap."
14. juni 2023 Metro Service Trafikvirksomheden medhold