Gå til sidens indhold

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2021-0057
Klageren havde købt billet i Midttrafik-appen, som ikke er gyldig til rejse i Arrivas tog, og han blev derfor pålagt en kontrolafgift. Den lød på 1.000 kr., idet Arriva pr. 1. marts 2021 har forhøjet kontrolafgiftsbeløbet fra det tidligere gældende beløb på 750 kr. Ankenævnet fandt, at det var tilstrækkeligt oplyst i købsflowet og på selve billetter, at den ikke gjaldt i Arriva-toget. Et flertal fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at nedsætte kontrolafgiften. Et mindretal udtalte, at kontrolafgiften burde nedsættes til 750 kr., da det er en helt urimelig forhøjelse af kontrolafgiftsbeløbet, som kan indebære, at kontrolafgiftens størrelse ikke står i et rimeligt forhold til den forseelse, som passageren har begået, og som i denne sag vedrørte et beløb på ca. 100 kr. DISSENS
10. november 2021 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2021-0058
Ankenævnet genoptog sagen og stadfæstede den tidligere afgørelse med den ændring, at Metro Service ikke skulle betale sagsomkostninger. Både klageren og Metro Service fremlagde fotos af, hvorledes appen så ud i oktober 2021. Versionerne var ikke identiske. Ankenævnet udtalte blandt andet følgende: Klageren kan ikke dokumentere, hvorledes appen så ud på tidspunktet for hans tilkøb den 2. juni 2021, men han gør gældende, at den ikke så ud, som Metro Service har påstået, og har til støtte herfor fremlagt teksten på den opdaterede app fra sin telefon den 6. oktober 2021, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med anden billet. Heroverfor står Metro Services oplysning om, at appen blev ændret den 20. april 2021, og at de udelukkende kan genskabe købsforløb, hvor der står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med pendlerkort. Det er efter genoptagelsen fortsat ikke muligt for ankenævnet at se, hvorledes appen så ud den 2. juni 2021, hvor klageren købte sin billet, og denne tvivl må komme klageren til gode. Ankenævnet finder derfor fortsat, at det var undskyldeligt, at klageren på baggrund af teksten i sin version af appen om, at tilkøbsbillet kun er gyldig med anden billet, regnede med, at hans tilkøbs-billet på 1 zone til - en på tidspunktet gyldig Orangebillet - ville være gyldig til rejse i zone 03 i metroen. Kontrolafgiften på 750 kr. skal derfor frafaldes. Ankenævnet henviser til den tidligere begrundelse om, at der også kan ske tilkøb til et pendlerkort, der ikke er gyldig i metroen, hvorved tilkøbsbilletten på 1 zone vil gælde som metrotillæg. Ankenævnet har ved afgørelsen ikke statueret, at en Orangebillet i sig selv er gyldig i metroen, og Metro Services argumentation derom, har ikke tilført nye oplysninger til sagen. Ankenævnet bemærker, at klageren med sin nuværende viden ikke fremover vil kunne anvende tilkøbsbillet til 1 zone til en Orangebillet i metroen.
10. november 2021 Metro Klageren overvejende medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2021-0061
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Ifølge klageren var han stresset og glemte at checke ind. Ikke medhold
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0072
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Det kunne ikke lægges til grund, at der havde været fejl på rejsekortudstyret. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2021-0073
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han i stedet for at stige af bussen, fortsatte sin rejse ind i en zone, hvortil hans billet ikke var gyldig. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0078
Klageren havde købt en DSB Orangebillet fra Odense til Kbh. H, men rejste videre på billetten i S-toget. Her blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr., som DSB senere nedsatte til 125 kr., fordi proisen for billetten med korrekt S-togsdestination ville have kostet det samme. Ankenævnet fastholdt, at DSB kunne kræve 125 kr., fordi den fejl, som klageren begik ved ikke at indtaste korrekt endestation, er et forhold, som DSB ikke kan gøres ansvarlig for.
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2021-0083
Der var blevet udstedt en lang række kontrolafgifter til klagerens navn, men 11 af disse kunne han ikke vedkende sig, da han ikke erindrede at have rejst. Han ville dog ikke underskrive en tro- og loveerklæring på, at det ikke var ham, der var blevet pålagt kontrolafgifterne, og han redegjorde ikke for, hvor han i stedet havde befundet sig. Dertil kom, at han ikke indgivet politianmeldelse om misbrug af sin identitet. Ankenævnet fastholdt herefter kontrolafgifterne efter også at have sammenholdt skriften på kvitteringer på kontrolafgifter, som klageren havde accepteret, med de øvrige kontrolafgifter.
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2021-0084
Klagerens oplysninger stemte ikke overens med de elektroniske logs fra bussens GPS og sønnens rejsekort. Kontrolafgiften for manglende straks check, der blev udstedt 27 sekunder efter bussen havde forladt stoppestedet, blev derfor fastholdt, idet klageren ikke udfoldede rimelige bestræbelser på at blive checket ind på sønnens rejsekort.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Vilkår og betingelser 2021-0089
Klagerens rejsekort var blevet spærret grundet en række manglende check ud. For at tage klageren af spærrelisten, stillede DSB som betingelse, at han betalte prisen for tre af rejserne, hvorpå der ikke var checket ud. Klageren ville ikke betale hele dette beløb, fordi han ikke ikke havde rejst så langt med toget, som DSB antog, fordi han fx kørte i bil med venner på visse strækninger. Ankenævnet fastslog, at DSB var berettiget til at kræve, at klageren betalte for rejserne og utalte: Fordi det beroede på klagerens fejl, at han ikke huskede at checke ud på de omhandlede rejser, er det op til klageren at godtgøre, at han reelt ikke foretog rejser til de destinationer, der er registreret på hans rejsekort. Klageren har ikke fremlagt nogen dokumentation for at have rejst på anden måde end med toget, og ankenævnet finder efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, herunder at klageren vedrørende rejsen den 27. maj 2021 har anført, at han kun rejste til Slagelse, selv om hans rejsekort rent faktisk blev kontrolleret ved Hadsten i Jylland, at klageren ikke har godtgjort sit påståede rejsemønster.
10. november 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Divergerende oplysninger 2021-0092
Klageren skulle med toget, men da han ankom til stationen, opdagede han, at han havde glemt sit rejsekort derhjemme. Ifølge klageren så han en bus med kontrollører i, som han steg på, og spurgte kontrollørerne, om han lige måtte køre med nogle stop hjem efter sit rejsekort, men de svarede ikke, og da bussen kørte, udskrev de en kontrolafgift til ham. Movia har gjort gældende, at kontrollørerne sad bag i bussen og så klageren stige om bord, uden at han foretog sig yderligere. Han tog hverken kontakt til chaufføren eller kontrollørerne. Bussen forlod stoppestedet kl. 09:49:08, og kontrollørerne begyndte kontrollen 20 sekunder senere, hvor klageren spurgte, om han lige måtte køre med et par stop. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende Check ind 2021-0097
Klageren ankom forsinket med færgen fra Sverige til Frederikshavn, hvorfra han skulle videre med toget hjem. Ifølge klageren nåede han kun lige at springe på toget og nåede derfor ikke at checke ind. Men da der var en time til næste afgang, var hans intention at checke ind på næste station. Klagerens rejsekort blev kontrolleret en time senere, hvor han blev han pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt.
10. november 2021 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 2021-0098
Den 29. juli 2021 kl. 13:40 overførte klageren 489 kr. til sit rejsekort pendler i en rejsekortautomat. Han aktiverede imidlertid ikke perioden ved at foretage et check ind, inden han den 31. juli 2021 steg om bord i Metroen, hvor han blev pålagt en kontrolafgift. Senere samme aften den 31. juli 2021 foretog klageren et check, hvilket aktiverede den efterfølgende 30-dages gyldighedsperiode. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
10. november 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0108
Klageren indtastede start- og slutdestination (metrostation - DSB station) i DSB billet-appen, som derefter kom op med en række billetforslag. Klageren købte en Orange DSBbillet og overså, at der i købsflow'et blev oplyst, at billetten ikke var gyldig på den del af rejsen, der foregik med metroen, og hun læste heller ikke de særlige vilkår, der stod anført for billetten, inden hun godkendte handelsbetingelserne og købet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
10. november 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forældelse 2012-0098
Rykkerskrivelse sendt efter 14 måneder. Ikke anset for at være for sent under de givne omstændigheder. Dissens
6. oktober 2021 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2021-0004
Klageren købte en 2-zoners sms-billet med startzone 01, men påbegyndte sin rejse i zone 02. Da sms-billetter skal købes til den startzone, hvor man faktisk påbegynder rejsen, blev han ved kontrol i bussen pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at kontrolafgiften i selve kontrolsituationen blev pålagt med rette, men ankenævnet fandt, at Movia skulle have frafaldet kontrolafgiften i sin efterfølgende behandling af sagen, da der i den konkrete situation ikke var nogen omgåelsesrisiko, og da billetten isoleret set var gyldig i den pågældende zone. KLAGEREN MEDHOLD
15. september 2021 Movia Klager medhold
Orangebillet 2021-0028
Klageren og ægtefællen rejste med bussen på DSB Orange mobilbilletter, som ægtefællen viste til chaufføren ved påstigning, mens hun spurgte, om de kunne rejse på togbilletten. Når man køber en almindelig DSB standardbillet, er gyldigheden et døgn fra kl. 04.00, men der vil alligevel også stå tid og sted for togets afgang, selv om kunden kan anvende billetten til, med bus eller metro, at rejse hen til billettens afgangstid- og sted. Dette er ikke tilfældet med DSB Orangebilletter. Ved en efterfølgende kontrol i bussen blev de hver pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte: "Det fremgår af de fælles landsdækkende rejseregler, at chaufføren kan give vejledning om billet-ten på passagerens forespørgsel. Når passageren spørger chaufføren, overgår ansvaret for, at billetten er gyldig til rejsen, som udgangspunkt til chaufføren. Klagerens ægtefælle viste telefonen til chaufføren, mens hun spurgte, om de kunne rejse på tog-billetten. Det er uvist om hun kun foreviste QR-koden eller hele billetten, men chaufføren har udtalt, at han valgte, at ”lade tvivlen komme kunden til gode.” Ankenævnet lægger med den nævnte udtalelse til grund, at chaufføren gav tilladelse til, at kunden kunne rejse på den foreviste rejsehjemmel. Som følge af det anførte er det ankenævnets opfattelse, at Movia efter at have fået forelagt disse oplysninger, burde have frafaldet kontrolafgifterne. Efter sagens udfald skal Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, jf. vedtæg-terne § 25, stk. 2. Movia anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, men overholdt ikke 30 dages fristen i vedtægterne § 22, stk.3, hvorfor dette blev afvist.
15. september 2021 Movia Klager medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0036
Der var ikke registreret et check-ind på rejsekortet. Klageren havde lige tanket op og mente at have hørt ok-lyden. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Personalebillet 2021-0037
Klageren havde som DSB-ansat fået udstedt et Frikort, som kun gælder til tog. Klageren blev derfor pålagt en kontrolafgift ved rejse på kortet i bus. Klageren gjorde gældende, at kontrolløren først godkendte frikortet, men efter 2 stop skiftede mening og kom tilbage og pålagde ham en kontrolafgift. Kontrollørens forklaring underbyggede ikke denne forklaring. Ankenævnet udtalte, at DSB-ansatte anmodes om, at søge nærmere info på DSB’s intranet, når de får tilsendt et Frikort. "Hvis klageren havde undersøgt sit togkorts gyldighed ved at læse på DSB’s intranet, ville han tydeligt have kunnet læse, at kortet ikke kan benyttes til busrejser. Imidlertid undlod klageren dette, fordi han ifølge det oplyste regnede med, at formuleringen på togkortets forside om gyldighed til ”Alle DSB og Arriva strækninger” indbefattede busrejser med Arriva som busoperatør...... Parterne har givet divergerende forklaringer om det passerede, men efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, finder ankenævnet at måtte lægge kontrollørens forklaring til grund om, at han ikke først godkendte klagerens togkort, og efter to stop skiftede mening. Ankenævnet kan ikke afvise, at klageren muligvis har forstået kontrollørens ageren således, at klageren uden at risikere en kontrolafgift kunne afvente, at kontrolløren forhørte sig hos en kollega om togkortets gyldighed. Men uanset om en sådan misforståelse var tilfældet, finder ankenævnet i den konkrete sag, at ansvaret for, at klageren havde gyldig rejsehjemmel, ikke var overgået til Movia, og kontrolafgiften til klageren blev dermed pålagt med rette. Ankenævnet bemærker, at klageren selv valgte at stige ind ad bussens midterdør, frem for ad fordøren, hvor han med det samme kunne have spurgt chaufføren til råds om togkortets gyl-dighed, inden bussen forlod stoppestedet."
15. september 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2021-0053
Klagerens rejsekort blev checket ud nede på perronen kort efter indcheckning på en etage ovenover. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at det skyldtes tekniske fejl, men i stedet at klageren, mens hun ventede på toget, formentlig uden at vide det, har befundet sig så tilstrækkeligt tæt på check ud-standeren, at hendes Rejsekort er blevet checket ud. Kontrolafgiften blev fastholdt.
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2021-0054
Klageren havde købt billet i Midttrafik-appen, som ikke er gyldig til rejse i Arrivas tog, og han blev derfor pålagt en kontrolafgift. Den lød på 1.000 kr., idet Arriva pr. 1. marts 2021 har forhøjet kontrolafgiftsbeløbet fra det tidligere gældende beløb på 750 kr. Ankenævnet fandt, at det var tilstrækkeligt oplyst i købsflowet og på selve billetter, at den ikke gjaldt i Arriva-toget. Et flertal fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at nedsætte kontrolafgiften. Et mindretal udtalte, at kontrolafgiften burde nedsættes til 750 kr., da det er en helt urimelig forhøjelse af kontrolafgiftsbeløbet, som kan indebære, at kontrolafgiftens størrelse ikke står i et rimeligt forhold til den forseelse, som passageren har begået, og som i denne sag vedrørte et beløb på ca. 100 kr. DISSENS
15. september 2021 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Orangebillet 2021-0058
Klageren var blevet pålagt en kontrolafgift grundet rejse i metroen på tilkøbsbillet (1 zone) til DSB Orangebillet, og gjorde gældende over for ankenævnet, at ifølge reglerne skal tilkøbsbilletten købes, mens grundbilletten er gyldig, og det gjorde han om bord på DSB-toget, mens Orangebilletten var gyldig. Den 17. januar 2021 ændrede DOT reglerne, så det ikke længere var gyldigt at rejse på tilkøbsbillet til andet end pendlerkort ellers om metrotillæg. fremover skulle passageren købe en almindelig 2 zoners billet. Men i klagerens app stod anført, at tilkøbsbilletter kun er gyldige med sammen med anden billet. Blandt andet derfor annullerede ankenævnet kontrolafgiften og besluttede, at Metro Service skulle betale sagsomkostninger. Afgørelsen blev efterfølgende begæret genoptaget, og ankenævnet traf en fornyet afgørelse, som også kan læses her på siden.
15. september 2021 Metro Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0062
Klageren modtog først mobilbilletten på sin telefon mere end tre minutter efterpåstigning, og kontrolafgiften blev fastholdt. Det kunne ikke lægges til grund, at tiderne på de tekniske logs ikke passede. Kontrollørerne så klageren købe billet, efter de var steget om bord.
15. september 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2021-0064
Klagerens datter glemte at checke ind, da hun steg om bord på bussen, og kom først i tanke om det 3 minutter senere. Hun opfyldte dermed ikke rejsereglerne om at checke ind straks efter påstigning, hvorfor kontrolafgiften var pålagt med rette. Den omstændighed, at klagerens datter var 16 år, kunne ikke føre til et andet resultat.
15. september 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2021-0066
Klageren havde et Erhvervskort, der til og med december 2020 blev leveret som sms til kundens telefon. Men alle Erhvervskortkunder på Sjælland fik i oktober 2020 en SMS om, at Erhvervskort som SMS ville udgå fra december 2020, og at produktet derefter ville overgå til DOT appen. Klageren hjemmearbejdede indtil juni 2021, hvor han rejste med Metroen. Han kunne ikke finde sit Erhvervskort i sms, som han plejede og blev pålagt en kontrolafgift. Denne blev efterfølgende nedsat til 125 kr., da kortet var gyldigt. Ankenævnet fastholdt nedsættelsen med den begrundelse, at det ikke kunne afvises, at klageren havde fået beskeden om DOT-appen, og at han burde have sikret sig at kunne forevise et gyldigt kort, når han efter flere måneders hjemmearbejde skulle rejse igen.
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2021-0068
Klageren datter blev pålagt en kontrolafgift for at rejse på sin fars rejsekort personligt, hvilket ikke er tilladt i henhold til rejsereglerne, da der optjenes rabat på denne type rejsekort. Det var ikke godtgjort, at datteren havde fået oplyst af FynBus' Kundeservice, at hun gerne måtte rejse på sin fars rejsekort. Ikke medhold
15. september 2021 FynBus Trafikvirksomheden medhold