Gå til sidens indhold

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Orangebillet 2021-0148
Klageren troede fejlagtigt, at vedtagelsen af "Sommerpakken 2021", der indebar visse gratis færgeruter og udstedelse af 100.000 rejsepas til DSB for 299 kr. i 8 dage i sommerferien, også gjaldt gratis rejse med DSB, hvis man blot først havde købt en billet og efterfølgende annullerede købet. Ifølge klageren var det, hvad han havde fået at vide ved telefoniske at kontakte DSB Kundeservice. Klageren havde fravalgt, at samtalen blev optaget. Klageren rejste derpå uden gyldig billet, da han ved kontrol i toget, viste den billet, som han havde annulleret efterfølgende. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da informationen om rejsepas, og den ekstraordinære mulighed for at annullere Orangebilletter, var tilstrækkelig tydelig.
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0150
Klageren indtastede forkert rejsedato, da han købte to DSB Orange Fri-billetter på DSB's hjemmeside. Han og hustruen blev derfor pålagt hver en kontrolafgift, da de rejste på en anden dato, end deres billetter var gyldige til. Ankenævnet fandt, at kontrolafgifterne var korrekt pålagt, da der gælder særlige vilkår for denne billettype, hvilket klageren blev oplyst om i forbindelse med købet, og da det var klagerens eget ansvar, at kontrollere, at han havde indtastet de korrekte oplysninger. Ikke medhold
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2021-0153
Klageren fik en cykelkontrolafgiften for ikke at have checket sin cykel med ind på rejsekortet. Det kunne ikke lægges til grund, at check-ind-ekstra-standeren ikke virkede. Ikke medhold
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0155
Klageren gjorde gældende, at den mobilbillet, han viste til kontrollørerne, var gyldig på dette tidspunkt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, fordi det fremgik af de tekniske data i sagen, at der ikke var steget passagerer på bussen ved det stoppested, som klageren anførte, men at klagerens billet uanset dette var købt efter bussens afgang fra dette stoppested, hvorfor den ikke var modtaget inden klagerens påstigning, og dermed i relation til rejsereglerne ikke var gyldig, selv om kontrollen skete på et tidspunkt, der lå efter, at klageren havde modtaget billetten.
8. februar 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto 2021-0162
Klageren havde på Rejsekorts hjemmeside bestilt et rejsekort med en tilknyttet tank-op-aftale, som skulle administreres af DSB. Hun benyttede imidlertid ikke det bestilte rejsekort, men da kortet ca. 6 måneder senere kom i kontakt med rejsekortudstyr på Frederiksberg Metrostation, overførte DSB i henhold til tank-op-aftalen et beløb på 300 kr. til rejsekortet. Efterfølgende kunne DSB ikke hæve betaling for optankningen på det betalingskort, som klageren havde tilknyttet til aftalen, fordi hun i mellemtiden havde fået nyt betalingskort. DSB fremsendte derfor to opkrævninger for optankningen til klageren, som hun dog ikke betalte. Herefter overdrog DSB fordringen til inddrivelse via et eksternt inkassobureau. Klageren mente ikke at skylde beløbet på 300 kr. til DSB, da hun ikke havde rejst på rejsekortet. Ankenævnet udtalte, at den omstændighed, at klageren endnu ikke havde benyttet det optankede beløb til at rejse for, ikke kunne fritage hende for forpligtelsen til at betale for optankningen på 300 kr., idet DSB havde overført beløbet til klagerens rejsekort, som hun dermed kunne benytte til fremtidige rejser. DSB havde derfor været berettiget til at overdrage fordringen til inkasso, da klageren ikke betalte for optankningen. Ankenævnet kunne ikke tage stilling til inkassobureauets opkrævning af inkassogebyr, inkassoomkostninger og renter, da dette falder uden for ankenævnets virke.
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2021-0176
Klagerens pendlerkort var udløbet 3 dage før kontrollen, hvilket han ikke var opmærksom på, da han troede, at det blev automatisk fornyet. Ikke medhold
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0005
Klageren havde valgt at købe et pendlerkort til kun 7 zoner, der ikke omfattede zone 01, hvori hun rejste, i stedet for det dyrere pendlerkort til 8 zoner inkl. zone 01. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det var vist tilstrækkeligt tydeligt i købsflow'et, hvilke zoner, kunden køber, men da Metro Service havde begrundet deres kontrolafgift med, at klageren manglede zone 03 på sit peridekort, skulle de godtgøre klagerens udgift til ankenævnets klagegebyr på 160 kr., da det ikke kunne afvises, at den fejlagtige begrundelse var årsag til, at klageren havde anket sagen.
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke gået 4 timer/24 timer efter tank-op 2021-0059
Klageren rejste med bussen, 29 minutter efter hun havde tanket sit rejsekort op via selvbetjeningen på rejsekort.dk. Hun kunne ikke checke ind og blev pålagt en kontrolafgift. Samme skete på en senere rejse samme formiddag. Klageren gjorde gældende, at det ikke kommunikeres tydeligt til kunden, at man skal vente op til 24 timer, før optankningen registreres ved check ind i bus, fordi der benyttes ordet ”bør” i informationen til kunden. Hun medbragte sit pendlerkort og kvittering for betalingen, hvilket burde have været tilstrækkelig dokumentation for at have tanket kortet op. Et flertal i ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter og udtalte: "Det fremgår af Rejsekort Kortbestemmelser, at kortlæserne i busser opdateres ca. en gang i døgnet, hvorfor tank-op via selvbetjeningen bør ske, mindst 24 timer før beløbet skal bruges, når rejsen skal ske med bus. Dette blev også oplyst til klageren i flow’et i selvbetjeningssystemet, da hun bestilte optankningen og i den automatiske e-mail, som rejsekortsystemet sender til kunden efter bestillingen." Desuden udtalte ankenævnet vedrørende kvittering for optankningen, at pendlerkortets gyldighedsperiode først løber fra det første check ind inden for 30 dage. Der er derfor stor risiko for omgåelse, hvis det accepteres, at rejsekortindehavere har gyldig rejsehjemmel ved blot at forevise en bekræftelse på at have bestilt en periode, fordi betalingen for perioden tilbageføres på kundens bankkonto, hvis rejsekortet ikke aktiveres med check ind inden 30 dage. En passager vil dermed kunne spekulere i at undlade at aktivere en gyldighedsperiode til efter en eventuel kontrol. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 125 kr., svarende til, når man havde glemt sit kort, og at det er problematisk for kunder, der kun kan tanke op elektronisk, at de skal vente 24 timer med at rejse.
15. december 2021 FynBus Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0076
Kontrolafgift for køb af sms-billet efter påstigning. Ikke medhold
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0088
Klageren havde ikke tanket sit rejsekort op, hvor saldoen var for lav til check in. Han steg alligevel på bussen. Klageren gjorde gældende, at hvis han på den forrige rejse havde undladt at checke ud og blot havde foretaget et skifte-check ind på returrejsen, ville saldoen ikke have været for lav til at betale for rejsens pris. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at forudbetalingen trækkes fra kortet ved passagerens check ind og er uafhængig af, om passageren agter at foretage en rejse, der koster mindre end den konkrete rejsekortsaldo. Det af klageren anførte om, at han kunne have undladt check ud på Valby st. om formiddagen og dermed ville have kunnet rejse om eftermiddagen, kan ikke føre til et andet resultat, idet en foretaget rejse ifølge rejsereglerne pkt. 1.3. skal afsluttes med check ud. En undladelse af at checke ud for at påbegynde en ny rejse (meget) senere, vil være en omgåelse af denne bestemmelse i rejsereglerne. Hertil kommer at ifølge tabellerne om sammenhængen mellem tid og zoner på rejsekort vil en rejse, der strækker sig tidsmæssigt længere end de zoner, der rejses indenfor, blive beregnet på en særlig måde. I klagerens tilfælde ville hans rejse den 18. maj 2021, ved undladt check ud kl. 11:58, have strakt sig fra første check ind kl. 11:30 til kontroltidspunktet 16:28. Herefter ville den blive beregnet på grundlag af tabellen, svarende til at kunden har rejst i ca. 16 - 17 zoner, prissat til et beløb mellem 107 kr. - 112 kr. Og dette beløb havde klageren ikke på sit rejsekort.
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Hvilket rejsekort blev forevist 2021-0112
Klageren havde et rejsekort flex og et rejsekort personligt, men ingen af disse kort var checket ind, da klageren blev kontrolleret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og kunne ikke lægge klagerens forklaring til grund, om at at han havde forvekslet sine rejsekort, fordi kontrolløren stressede ham.
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Information på engelsk 2021-0113
Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på en DOT Tourist Ticket, der ikke var udfyldt med tid og dato og derfor ikke var gyldig. Klageren gjorde gældende, at han grundet sprogproblemer mellem ham og den svenske sælger ikke forstod andet, end at billetten var gyldig i 3 timer. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at Tourist Ticket er en særlig billet, hovedsageligt beregnet til turister, som navnet angiver. Billetten har gyldighed fra det tidspunkt og dato, som passageren skriver i to hvide felter. Selv om billettens tekst udelukkende er på engelsk, finder ankenævnet, at det måtte fremstå tilstrækkeligt tydeligt for klageren, at de to hvide tomme felter med betegnelserne: ”Date” og ”Start Time” skulle udfyldes, før billetten var gyldig rejsehjemmel.
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0115
Klageren rejste på DSB Orange Printselvbillet i bussen, hvorefter han blev pålagt en kontrolafgift. Ifølge klageren viste han billetten til chaufføren og spurgte, om han kunne køre til stoppestedet Dyssegårdsvej, hvortil chaufføren bad ham tage plads i bussen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at klageren ved køb af billetten havde anført Næstved st. som slutdestination, til en rejse, der imidlertid gik til busstoppestedet Dyssegårdsvej i Næstved. På den Print-Selvbillet, klageren modtog, stod der tydeligt, at billetten ikke var gyldig til andre transportformer som bus, metro, letbane eller lokalbane. Hertil kom, at det på selve billetten stod anført, at den var gyldig til Næstved st. med ankomst kl. 17:29. Klageren kunne derfor ikke med rette kunne gå ud fra, at hans DSB Orange-billet var gyldig til rejse med buslinje 601 efter dette tidspunkt. Ankenævnet tilføjede: "Således som sagen foreligger oplyst, kan ankenævnet ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om han kunne rejse med bussen på sin DSB Orangebillet, hvilket ankenævnet anser for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren. Klageren spurgte efter egne oplysninger, om ”han kunne køre til Dyssegårdsvej”, hvilket med rette kunne opfattes af chaufføren som et spørgsmål om bussens rute, snarere end et spørgsmål om rejsehjemlens gyldighed. Ankenævnet finder derfor, at ansvaret for at forevise gyldig rejsehjemmel fortsat påhvilede klageren".
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0123
Klagerne skulle rejse fra Odense til Københavns Lufthavn med DSB-tog og havde købt Orange Fri-billetter til rejsen. På grund af driftsforstyrrelser besluttede de på Københavns Hovedbanegård at omlægge deres rejserute og rejste således videre fra Hovedbanegården med metroen i stedet for med DSB-toget. I metroen blev de pålagt hver en kontrolafgift for at rejse på DSB Orange Fri-billetter, som ikke er gyldige i metroen. Et flertal i ankenævnet fandt, at Metro Service var berettiget til at fastholde kontrolafgifterne, da det ikke kunne lægges til grund, at DSB-togpersonalet havde oplyst, at klagerne kunne benytte netop deres billettype til andre transportformer, og da de selv havde en særlig forpligtelse til at undersøge, om billetterne gjaldt til den ændrede rejse. Et mindretal i ankenævnet udtalte, at det burde ligge i DOT-samarbejdet at afdæmpe virkningen for passagerer af ekstraordinære situationer, såsom dokumenterede driftsforstyrrelser. Disse medlemmer fandt derfor, at kontrolafgifterne skulle frafaldes. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS
15. december 2021 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2021-0128
Klageren var blevet pålagt en kontrolafgift for ikke at være checket ind på sit rejsekort, og gjorde gældende, at hans synshandicap gør, at han ikke kan læse teksten på kortlæseren. Han stolede derfor udelukkende på kortlæserens lyd for korrekt check ind, som han hørte, inden han steg på metroen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og understregede, at passageren inden check ind eller check ud kan afklare, om den aktuelle kortlæser foretager check ind eller check ud, ved at placere hånden på kortlæseren, der med en stemme angiver ”check ind” eller ”check ud”.
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0135
Klageren var ikke checket ind på det foreviste rejsekort. Ikke medhold
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2021-0137
Kontrolafgift for manglende check-ind. Den omstændighed, at check-ind-standeren frøs, kunne ikke fritage klageren for at sikre sig gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet bemærkede, at der på påstigningsstationen findes flere check-ind-ekstra-standere såvel som rejsekortautomater, hvor klageren kunne have foretaget korrekt check-ind, samt at klageren, uanset at han vidste, at han selv og cyklen ikke var checket ind på rejsekortet, i strid med rejsereglerne steg på metroen uden forinden på anden vis at have sikret sig en gyldig billet. Ikke medhold
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejst på forkert billet/kort) 2021-0144
Kontrolafgift for rejse i metroen med pendlerkort uden metrotillæg. Grundet driftsforstyrrelser valgte klageren at rejse med metroen frem for med S-togslinje C, som hun plejede. Hendes pendlerkort var gyldigt i den zone, som hun rejste i, men gjaldt ikke i metroen, fordi hun ikke havde tilkøbt metrotillæg til pendlerkortet, hvilket hun imidlertid ikke kunne se på selve kortet. Ankenævnet bemærkede, at billetter og kort i DOT’s område som udgangspunkt gælder til den købte periode og det valgte antal zoner og kan benyttes i alle transportformer, og at der med metrotillægget er sket en fravigelse af dette princip, hvilket indebærer en særlig informationsforpligtelse til passagererne. Ankenævnet udtalte videre, at uanset, at billetter sædvanligvis ikke oplyser, hvad de ikke er gyldige til, kan man ikke udelade en så vigtig oplysning om, at man ikke kan rejse med metroen, når man med alle andre former for rejsehjemmel kan rejse frit med alle transportformer inden for de pågældende zoner. Ved at udelade denne oplysning fandt ankenævnet, at det i den konkrete sag ikke havde fremgået tilstrækkelig tydeligt for klageren, at hendes pendlerkort ikke var gyldigt i metroen, hvorfor Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften. KLAGEREN MEDHOLD
15. december 2021 Metro Klager medhold
Systemfejl? 2021-0152
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Klagerens billetkøb i DOT-appen var ikke gennemført, og hun fik beskeden "We received your order but we are waiting for the payment to be approved by the payment provider". Ankenævnet fasthold kontrolafgiften, da det mislykkede købsforsøg skyldtes, at der ikke var dækning for købet på klagerens betalingskort. Ikke medhold
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0147

Kontrolafgift for manglende check-ind. Saldoen på rejsekortet var for lav til, at der kunne foretages check-ind. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren selv var ansvarlig for, at rejsekortet havde den nødvendige saldo til at checke ind. Ikke medhold

15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2021-0042
Klageren blev pålagt en kontrolafgift i en Midttrafik bus, og gjorde efterfølgende gældende, at han havde downloadet Midttrafiks app til billetkøb, men hans telefon løb tør for strøm, og han kunne grundet Covid19 ikke få lov at betale kontant til chaufføren, hvilket måtte sidestilles med, at billetautomaten var ude af drift. Han ville gerne betale rejsens pris. Ankenævnet udtalte, at omstændighederne ikke kan sammenlignes med de tilfælde, hvor en billet-automat har et nedbrud, og det at på tilstrækkelig tydelig vis var kommunikeret til kunderne i Midttrafik, at det grundet Covid19 ikke var muligt i en periode at købe kontantbillet hos chaufføren, og hvis en kontrolafgift skal nedsættes i forbindelse med, at en telefon løber tør for strøm, skal pas-sageren inden påstigning have modtaget mobilbilletten på telefon, hvilket herefter kan undersøges i Back Office.
10. november 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0045
Opkrævning af to kontrolafgifter à 750 kr. var berettiget, da klageren i begge tilfælde ikke havde modtaget mobilbilletten på sin telefon, før han steg på bussen. Ikke medhold
10. november 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0049
Ved at sammenholde log fra tidspunktet for bussens afgang fra stoppestedet, hvor klageren steg på bussen kl. 13:56, og for kontrollørernes påstigning ved et senere stoppested kl. 13:58:06 sammenholdt med log fra mobilbillettens modtagelse på klagerens telefon kl. 13:58:29, overholdt klageren ikke rejsereglerne om at have modtaget mobilbilletten inden sin påstigning på bussen.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0050
Uanset at klageren ikke kunne checke ind på grund af for lav saldo på rejsekortet, forblev hun ombord på bussen. Det var pga. Covid-19-situationen ikke muligt at købe en kontantbillet hos chaufføren, men klageren kunne have oprettet en profil i DOT-appen og købt en billet i appen, hvilket der var informeret om på stoppestedsskiltet. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2021-0055
Klageren bar på to indkøbsposer, da hun steg på bussen, og checkede ind 32 sekunder efter bussens afgang fra stoppestedet, hvorefter hun blev derfor pålagt en kontrolafgift for ikke at have checket ind straks ved ombordstigningen. Et flertal i ankenævnet fandt, uanset at klageren skulle bruge tid til at stille indkøbsposerne fra sig og finde balancen, at hun i den konkrete situation ikke havde overholdt reglen i de fælles landsdækkende rejseregler om, at check-ind i busser skal ske straks efter påstigning. Et mindretal udtalte, at klageren efter deres opfattelse i den konkrete situation, hvor der kun var gået et halvt minut, efter bussen afgik fra stoppestedet, skulle have været givet muligheden for at checke ind under hensyn til, at hun stående ombord på en accelererende bus skulle stille indkøbsposerne fra sig, holde balancen og fremfinde rejsekortet fra sin taske, når hun inden for dette tidsrum havde fået rejsekortet i hånden. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet. DISSENS
10. november 2021 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)