Om os

Herunder kan du klikke dig ind på underpunkterne
 

Forretningsudvalget

Parterne bag ankenævnet har nedsat et forretningsudvalg i henhold til vedtægterne § 7, stk. 3. Forretningsudvalget er ansvarlig for ankenævnets overordnede drift, udpegning af formand samt påser, at administrationen foregår i overensstemmelse med de revisionsmæssige anbefalinger til bogføring og forretningsgange. 

Forretningsudvalget består af nævnsformanden, sekretariatschefen, en repræsentant fra Forbrugerrådet Tænk, og en repræsentant fra trafikvirksomhederne.

Du kan læse forretningsordnen her

Gældende vedtægter

Klik her

Kompetence

Ankenævnet behandler civilretlige tvister – det vil sige hovedsageligt tvister, der vedrører et økonomisk mellemværende mellem klageren og en trafikvirksomhed i Danmark. Forholdet, som tvisten vedrører, skal være opstået efter den 1. januar 2009 i forbindelse med rejse med kollektiv trafik eller kørsel, der træder i stedet herfor, herunder individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Før ankenævnet kan behandle en klage, skal klageren have rettet skriftlig henvendelse til trafikvirksomheden og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende løsning med dem.

Ankenævnet kan også behandle klager vedrørende rejser til udlandet med kollektiv trafik, solgt af udbydere med sæde i Danmark, eller hvis ankenævnet er nærmere til at behandle sagen end et udenlandsk klagenævn. 

Hvis sagen allerede er afgjort ved dom eller retsforlig, kan man ikke klage til ankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan ikke ankes til en højere administrativ myndighed. Hver af parterne kan dog anlægge sag ved domstolene om den tvist, som sagen vedrører, når ankenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Ledige stillinger

Der er ingen ledige stillinger

 

Om ABTM

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er et uafhængigt, privat ankenævn, godkendt af erhvervsministeren, og er oprettet den 1. februar 2009 i henhold til dagældende lov nr. 456 af 10.juni 2003 om forbrugerklager. CVR nummeret er 32 03 64 73.

Ankenævnet er i medfør af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet artikel 20 anført på en liste som ATB-instans.

Ankenævnet behandler civilretlige tvister – det vil sige hovedsageligt tvister, der vedrører et økonomisk mellemværende mellem klageren og en trafikvirksomhed i Danmark. Ankenævnet kan også behandle klager vedrørende rejser til udlandet med kollektiv trafik, solgt af udbydere med sæde i Danmark, eller hvis ankenævnet er nærmere til at behandle sagen, end et udenlandsk klagenævn.

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til ankenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet, ankenævnet og trafikvirksomheden modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen. Desuden kræves, at du giver udtrykkeligt samtykke til, at der kan blive indhentet, behandlet og opbesvaret elektroniske logs/udskrifter vedrørende dit rejsekort, dine mobilbilletter og -kort, periodekort, kontrolafgift(er) og øvrige relevante kvitteringer.

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt som et led i udøvelsen af vores virksomhed.

Ankenævnets sagsbehandling foregår efter principperne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, og medlemmerne er undergivet tavshedspligt. 

Sammensætning

Ankenævnet består af 5 medlemmer.

Nævnsformanden er landsdommer Tine Vuust indtil den 30. juni 2023, hvorefter dommer Lone Bach Nielsen overtager hvervet pr. 1. juli 2023. Herudover har Forbrugerrådet Tænk og trafikvirksomhederne hver 2 repræsentanter i nævnet.

Ankenævnet er beslutningsdygtigt med 3 medlemmer; nemlig nævnformanden og et medlem fra henholdvis Forbrugerrådet Tænk og trafikvirksomhederne. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemmerne er udpeget af deres respektive organisationer for 3 år ad gangen og kan genudpeges. Nævnsformanden er udpeget af Præsidenten for Københavns Byret efter indstilling fra Den Danske Dommerforening.

Sekretariatet

Der er knyttet et sekretariat til ankenævnet. Sekretariatet besvarer skriftlige og telefoniske henvendelser om en klagesags behandling og om nævnspraksis. Sekretariatet forbereder klagesagerne til brug for ankenævnets behandling, og de deltager på ankenævnets møder uden stemmeret. Endelig udsender sekretariatet de endelige afgørelser til parterne og opdaterer hjemmesiden.

Sekretariatet:

Betina Johansen, sekretariatschef, cand.jur. 

Louise Worre Beuchert, cand.jur.

 

Du kan kontakte sekretariatet på e-mail/contact info: mail@abtm.dk

eller i den telefoniske åbningstid tirsdag kl. 10:00 -11:30 og fredag 09:30-11:30

Trafikvirksomheder, der ikke følger nævnets afgørelser

Der er ingen trafikvirksomheder på listen

Tilsluttede trafikvirksomheder

DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup, www.dsb.dk

Arriva Tog, Drewsensvej 1 A, Postboks 820, 8600 Silkeborg, www.arriva.dk

Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S, www.m.dk

Nordjyllands Trafikselskab, J.F. Kennedys Plads 1 R, 3. sal., Postboks 1359, 9000 Aalborg, www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, www.midttrafik.dk

Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

FynBus, Dannebrogsgade 10, Postboks 359, 5100 Odense C, www.fynbus.dk

Bornholms Trafikselskab, Munch Petersensvej 2, 3700 Rønne, www.bat.dk

Trafikselskabet Movia, Gl. Køge Landevej 3, 2500 Valby, www.movia.dk

Flixbus, Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C