Gå til sidens indhold

Billet udløbet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Billet udløbet 23-0161
Klageren og hans ægtefælle, der var turister i København, havde købt to billetter, hvorpå det var trykt på dansk og engelsk, at billetterne var gyldige fra kl. 11:07 til kl. 12:22. Kontrolafgifterne blev udstedt kl. 13:34, hvorfor billetterne var udløbet på det tidspunkt, hvor klageren og ægtefællen steg ombord på Metroen.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2022-0173
Klagerens mobilbillet var udløbet 1 time og 11 minutter, før han steg på bussen. Ankenævnet fandt, at det fremgik tydeligt af mobilbilletten, hvornår den udløb. Ikke medhold
15. december 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2019-0263
To tyske turister troede, at de kunne købe zonebilletter på forhånd og validere dem senere, når de skulle rejse. Da de senere rejste med Metroen, var billetterne udløbet, hvorfor de hver blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fandt, at de ikke uden at have undersøgt dette nærmere med rette kunne gå ud fra, at reglerne om billetters gyldighed i den kollektive trafik i Danmark svarede til reglerne i deres hjemland.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2019-0142
Metro Service begærede sagen genoptaget, hvilket ankenævnet gjorde og udtalte følgende: "Ved afgørelsen af 11. september 2019 fandt nævnet, at formuleringen i reglerne om brug af rejse-kort i forbindelse med skiftecheck ind, sammenholdt med formuleringen i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2., hvor der gives eksempel på skifte til et andet transportmiddel, fx skift fra tog til bus - se nedenfor, indebar, at tidspunktet for klagernes sidste påstigning skulle beregnes til kl. 7:04, hvor de steg på den første metro. 4 1.3 Sådan anvendes et rejsekort Et rejsekort (herunder med pendler kombi) skal checkes ind ved rejsens start, check-es ind ved ethvert skift af transportmiddel undervejs og checkes ud ved rejsens af-slutning. Det er nødvendigt at checke ind undervejs ved skift af transportmiddel, da skift kan have indflydelse på rejsens pris alt efter rejserute og transportmiddel. Ved returrejser (samme strækning fra A til B og retur) skal kunden checke ind i A og checke ud i B, og ved returrejsen skal kunden checke ind i B og checke ud i A.” …….. ”Hvis du skifter transportmiddel undervejs (fx fra bus til tog, fra tog til metro eller fra et tog til et andet), skal du checke ind, hver gang du skifter. Checker du ud og deref-ter ind igen i samme zone inden for 30 minutter, registrerer rejsekort det som en fortsat rejse. De to rejser kædes derfor sammen til én.” Og ved enkeltbilletter til mere end 9 zoner i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2. ”Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, f.eks. skift fra tog til bus [vores fremhævning] i samme re-lation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lej-lighed efter skift.” Ankenævnet medgiver ved en fornyet gennemgang af sagen, at der med de ovennævnte regler menes, at enkeltbilletter skal være gyldige ved enhver omstigning også fra én metrolinje til en anden. Ankenævnet finder dog fortsat, at formuleringerne kan give anledning til tvivl hos passagererne om, hvilke regler de skal iagttage ved beregningen af billettens gyldighed ved omstigning til samme transportmiddel/transportform. I den konkrete sag omsteg klagerne fra en Metro til en anden, som forlod Christianshavn st. kl. 07:16. Passagerernes påstigning er derfor sket før dette tidspunkt. Når dette sammenholdes med, at det på billetterne stod, at de var gyldige til kl. 7:15, hvilket efter ankenævnets opfattelse indebærer, at de er gyldige til kl. 7:15:59, finder ankenævnet, at Metro Service ikke har godtgjort, at klagerne foretog sidste påstigning, efter billetterne udløb. Herefter skal Metro Service frafalde kontrolafgifterne. Med denne præcisering fastholdes afgørelsen, og Metro Service pålægges at betale omkostninger for sagens behandling (10.000 kr. inkl. moms) til ankenævnet, jf. vedtægterne § 25, stk. 2."
11. december 2019 Metro Klager medhold
Billet udløbet 2019-0092
Kontrolafgift grundet udløbet billet.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2018-0026
To kontrolafgifter grundet udløbne billetter. Passagererne vidste ikke at billetterne havde et udløbstidspunkt. Den ene var nedskrevet til ekspeditionsgebyr på 125 kr. grundet særlige omstændigheder. Begge passagerer var turister.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2017-0085
Klagerens billet var udløbet.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2016-0174
Klagerne, som var turister og skulle overnatte i København 1 nat, købte billetter i lufthavnen til metroen for at komme til hotellet. Samtidigt købte de billetter til den kommende morgen, men disse var udløbet ved kontrollen, hvor de viste alle 4 billetter. Ankenævnet udtalte: I det engelsksprogede købsforløb var der med rød tekst anført følgende passus:“Please note all tickets issued by this ticket vending machine ARE VALIDATED AT THE TIME OF PURCHASE”,hvilket ikke i sig selv er en oplysning om billetternes tidsbegrænsede gyldighed.Ankenævnet finder, at tidsbegrænsningen er en så væsentlig oplysning til kunder, at den burde fremgå under selve købsforløbet, som når kunder anvender DSB billetautomater, eller på selve billetten på engelsk.Henset til de oplysninger, der i øvrigt gives, måtte klagerne have en forventning om, at de ved den røde advarselstekst havde fået de vigtigste oplysninger i forbindelse med selve købet herunder oplysninger om billettens tidsbegrænsede gyldighed og en henvisning til informationstavlen for nærmere oplysning herom.For dansksprogede kunder fremgår oplysningen om billettens tidsbegrænsede gyldighed på selve billetten.Ankenævnet finder således, at Metro Service ikke ved købet gav klagerne tilstrækkelig information om billetternes gyldighed, og at det derfor var undskyldeligt, at klagerne, som anført af dem, reg-nede med, at de ved købet modtog billetter, som var gyldige fra udstedelsen ”validated at the time of purchase”, men uden tidsbegrænsning.Som følge af det anførte sammenholdt med, at ankenævnet modtager et stigende antal klager fra turister/ikke-dansktalende passagerer, som af den ene eller anden grund ikke har købt korrekt billet blandt andet grundet mangelfuld information på engelsk, finder ankenævnet, at Metro Service skal frafalde klagernes kontrolafgifter. Ankenævnet er bevidst om, at der er tale om en ændring i praksis i forhold til afgørelsen 2015-022, hvor en ikke-dansktalende spanier bosiddende i DK havde købt en billet dagen før afrejsen, og hvor nævnet fandt, at informationen på tavlerne på stationerne på engelsk var tilstrækkelig. Ankenævnet henstiller til Metro Service om at genoptage behandlingen af sagen 2015-022, således at udfaldet stemmer overens med nærværende afgørelse. Metro Service skal derfor ikke betale 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet i denne konkrete sag
7. marts 2017 Metro Klager medhold
Billet udløbet 2015-0234
Klageren som var englænder, rejste på udløbet billet. Stewarden anvendte en upræcis begrundelse for udstedelsen af kontrolafgiften. Der blev i sagen afgivet divergerende forklaringer. Klageren ikke medhold.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2016-0098
klagerne var en hollandsk familie på ferie i Danmark. De havde købt en billet om morgenen kl. 9:15 i Lufthavnen, som udløb kl. 10:30 og rejste på samme billet igen om eftermiddagen ved 17-tiden. Ankenævnet udtalte: ***Ved køb af billet i DSB-automater kan kunden ikke gennemføre købet uden først at blive præsenteret for et skærmbillede, hvoraf billetters gyldighedslængde er anført afhængig af antal zoner.Man får valget mellem at købe en ”Dayticket” og en ”Ticket”, og klageren valgte det sidste.En 3-zoners billet er gyldig i 75 minutter fra udstedelsen. På billetterne stod på dansk ”gyldig til 10:30”, og købstidspunktet fremgik endvidere.Ved kontrol i metroen den 29. april 2016 omkring klokken 17:00 foreviste klagerne 4 billetter til 3-zoner, som var købt ca. klokken 9:15 samme morgen.Det er ankenævnets opfattelse, at klagerne ikke med rette kunne tro, at de kunne rejse en hel dag på billetten, når de havde valgt ”Ticket” fremfor ”Dayticket”, eller at de uden at have undersøgt dette nærmere, kunne gå ud fra, at reglerne om billetters gyldighed i Holland fandt umiddelbar anvendelse i den kollektive trafik i Danmark.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2015-0262
Klageren og dennes medrejsende var alle tyskere og på ferie i Danmark. På vej mod lufthavnen købte de hver kl. 13:30 en billet, som var gyldig i 75 minutter fra udstedelsen. Dette fremgik ikke på engelsk ved billetbestillingen. Klagerne spiste derpå en frokost og begav sig nogle timer senere med metroen mod lufthavnen. Da billetterne ikke længere var gyldige, blev de hver pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet gav klagerne medhold i klagen og udtalte følgende: ***I det engelsksprogede købsforløb var der ikke på købstidspunktet en oplysning om billetternes tidsbegrænsede gyldighed. Ankenævnet finder, at det er en så væsentlig oplysning til kunder, at den burde fremgå af selve købsforløbet. Henset til de oplysninger, der i øvrigt gives, måtte kun-derne have en forventning om, at de havde fået alle de relevante oplysninger i forbindelse med selve købet. Oplysningen om tidsgyldighed er under sagens behandling indlagt i købsforløbet. For dansksprogede kunder fremgår oplysningen på selve billetten.Ankenævnet finder således i den konkrette sag, at Metro Service ikke ved købet gav passagererne tilstrækkelig information om billettens gyldighed, og dermed tilpligtes Metro Service at frafalde klagernes kontrolafgifter.***
19. april 2016 Metro Klager medhold
Billet udløbet 2015-0222
Klageren, som er spanier men bosiddende i Danmark, købte dagen før en billet en billetautomat. Hun blev derfor pålagt en kontrolafgift for udløbet rejsehjemmel.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold