Gå til sidens indhold

Billet/periodekort udløbet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Billet udløbet 23-0161
Klageren og hans ægtefælle, der var turister i København, havde købt to billetter, hvorpå det var trykt på dansk og engelsk, at billetterne var gyldige fra kl. 11:07 til kl. 12:22. Kontrolafgifterne blev udstedt kl. 13:34, hvorfor billetterne var udløbet på det tidspunkt, hvor klageren og ægtefællen steg ombord på Metroen.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Periodekort købt med forkert startdato 23-0271
Klageren skulle på ferie i Danmark og bestilte et Rejsepas på forhånd, men indtastede forkerte gyldighedsdatoer, hvorfor passet ikke var gyldigt, da han rejste en måned efter udløb. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, selv om den printede Rejsepasbillet var på dansk, da det fremgik tilstrækkeligt tydeligt, at billetten var gyldig på datoer i juli måned ved betegnelsen ”4 jul” og ”11 jul”. Klageren havde da også tidligere samme aften bestilt et Rejsepas til de korrekte datoer i august måned til sin rejsefælle.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 23-0123
Klagerens planlagte tog fra Malmø blev aflyst, og han ankom derfor for sent til København i forhold til tidspunktet for udløb af låneperioden på Skånetrafiken periodekort. Klageren burde ikke have forholdt sig passiv og rejse videre med Metroen 20 minutter efter låneperiodens udløb. Selv hvis han havde rejst med den oprindelige togafgang, var der ingen tid til uforudsete hændelser, da låneperioden udløb samme minut, som Metroen ville være ankommet til hans destination. Ankenævnet fastholdt derfor den trufne afgørelse, hvor kontrolafgiften var pålagt med rette.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2022-0181
Klagerens pendlerkort var udløbet, og hun troede, at hun havde købt en fornyelse af perioden, og at der måtte være noget i vejen med appen, når hun ikke havde modtaget noget pendlerkort. Sagens logs viste, at klageren ikke havde forsøgt at købe noget pendlerkort, og de fotos hun havde indsendt, vedrørte en helt anden dag. Kontrolafgiften blev fastholdt.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2022-0173
Klagerens mobilbillet var udløbet 1 time og 11 minutter, før han steg på bussen. Ankenævnet fandt, at det fremgik tydeligt af mobilbilletten, hvornår den udløb. Ikke medhold
15. december 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2022-0176
Klageren glemte at forny sit pendlerkort efter sommerferien. Ikke medhold
15. december 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet/periodekort udløbet 2022-0131
Klageren, der ikke er dansktalende, var på konference i Købehavn, og for at være sikker på at have en gyldig billet, når han skulle til lufthavnen, købte han i god tid en billet i automaten på Rådhuspladsen, og vendte derefter retur til sit hotel for at arbejde nogle timer. Da det tydeligt stod på engelsk på billetten, hvornår den udløb, og da klageren rejste efter dette tidspunkt, fastholdt ankenævnet den kontrolafgift, som han blev pålagt i Metroen.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejste før kortets gyldighed 2021-0145
Klageren rejste på et Ungdomskort, som først var gyldigt 3 dage senere. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det var klagerens eget ansvar at sikre sig, at Ungdomskortet var gyldigt og klar til brug, før hun steg på toget, og da gyldighedsdatoen stod angivet på selve Ungdomskortet. Ikke medhold
8. februar 2022 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2021-0176
Klagerens pendlerkort var udløbet 3 dage før kontrollen, hvilket han ikke var opmærksom på, da han troede, at det blev automatisk fornyet. Ikke medhold
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ungdomskort udløbet 2020-0244
Beløbet til klagerens Ungdomskort kunne ikke trækkes fra hans konto, selv om der efter klagerens udsagn var dækning på kontoen. Ankenævnet bad klageren om at kontakte sin bank om årsagen til dette, men klageren vendte ikke tilbage.
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0219
Uanset at klageren fornyede sit pendlerkort kort tid efter kontrollen, var det ikke gyldigt, da kontrollen fandt sted. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for rejse uden gyldigt pendlerkort.
9. december 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0031
Metro Service havde anmodet om genoptagelse af afgørelsen fra 23. juni 2020. Et flertal i ankenævnet fastholdt den trufne afgørelse med denne begrundelse: "Selv om der ved check ind i bussen den 11. december 2019 om morgenen stod anført på display-et: ”Gyldigt til 11.12.19” eller ”Expire date 11.12.19”, som Metro Service nu har oplyst, finder an-kenævnet, at dette heller ikke kan begrunde en ændret afgørelse. Vi bemærker herved, at sagen ikke har vedrørt usikkerhed om, hvornår pendlerkortet udløb, hvil-ket også var baggrunden for, at klagerens forlovede overførte 605 kr. den 10. december 2019. Sagen vedrører efter vores opfattelse den misinformation, som blev givet ved fornyelsen, om at kortet var ”Gyldigt fra: første check ind inden for sit pendlerområde den 11. december 2019.” På trods af at Metro Service nu har fremlagt en oversigt, der viser, at klagerens forlovedes pend-lerkort stort set hver gang er fornyet 1-2 dage efter udløb, finder vi, at denne oversigt i sig selv ikke indebærer, at klagerens forlovede måtte have været vidende om, at kortet ikke var blevet fornyet ved check ind den 11. december 2019, og at hun så at sige satsede på at rejse gratis, ind-til hun blev kontrolleret. Det bygger vi stadig først og fremmest på, at informationen ”Gyldig fra: første check ind indenfor dit pendlerområde fra 11-12-2019”, som klagerens forlovede har fået, efter hun gennemførte sit køb i rejsekortautomaten, er forkert og vildledende, og at hun har handlet i overensstemmelse med denne information."
28. oktober 2020 Metro Klager medhold (dissens)
Billet/periodekort udløbet 2020-0136
Klageren havde glemt at forny sit pendlerkort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
28. oktober 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2020-0031
Oplysningerne i forbindelse med optankning af pendlerkort i Rejsekortautomaten fandt ankenævnet misvisende og vildledende og annullerede kontrolafgiften med denne begrundelse: "Det fremgår af skærmbillederne fra flow’et, at efter man har bestilt en fornyelse og tanket op samt godkendt købet får en besked om, at perioden er gyldig fra det første check ”fra [datoen for peri-odens udløb]. Men først hvis man på ny lægger rejsekortet i RVM’en, får man oplyst, at check ind skal ske i den nye periode: ”Periode udløb den [sidste dag i perioden]. Bestilt periode kan aktive-res fra den [følgende dag]”. Den første besked er efter ankenævnets opfattelse stærkt vildledende, da datoangivelsen er den sidste dato i den gyldige periode, og først hvis man på ny lægger kortet i RVM, får man at vide, at man først kan aktivere den nye periode dagen efter udløb af den forrige periode. Der er en uoverensstemmelse mellem formuleringerne, hvortil kommer at det savner mening, at man efter at have afsluttet og godkendt optankningen og fjernet sit rejsekort fra automaten igen skulle lægge kortet ind i automaten for at få den klare information om fornyelsen, som er særdeles vigtigt for passagerens mulighed for at sikre sig gyldig rejsehjemmel. På den baggrund var det undskyldeligt, at klagerens forlovede regnede med, at hun havde fornyet perioden ved at checke ind på sidste dato i den gyldige periode – den 11. december 2019 - ved påstigning på bussen. Metro Service skal derfor efter en analogi af reglerne om nedsættelse af kontrolafgiften ved efterfølgende visning af gyldigt periodekort nedsætte kontrolafgiften til 125 kr., da kortet blev aktiveret i forbindelse med rejsen, som således er betalt. Som følge af det anførte skal Metro Service betale sagsomkostninger på 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet, jf. ankenævnets vedtægter § 25, stk. 2….”
23. juni 2020 Metro Klager medhold
Ungdomskort udløbet 2020-0052
Kontrolafgift grundet udløbet Ungdomskort. Den bestilte automatiske fornyelse blev annulleret, fordi klagerens betalingskort var blevet spærret. Klageren modtog både en sms og en e-mail herom.
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet/periodekort udløbet 2019-0245
Klageren foreviste en billet, som var udløbet den forrige dag, da hun var i gang med at bestille en mobilbillet, da Metroen ankom til perronen, og hun steg på for at nå sit fly.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2019-0263
To tyske turister troede, at de kunne købe zonebilletter på forhånd og validere dem senere, når de skulle rejse. Da de senere rejste med Metroen, var billetterne udløbet, hvorfor de hver blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fandt, at de ikke uden at have undersøgt dette nærmere med rette kunne gå ud fra, at reglerne om billetters gyldighed i den kollektive trafik i Danmark svarede til reglerne i deres hjemland.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2019-0142
Metro Service begærede sagen genoptaget, hvilket ankenævnet gjorde og udtalte følgende: "Ved afgørelsen af 11. september 2019 fandt nævnet, at formuleringen i reglerne om brug af rejse-kort i forbindelse med skiftecheck ind, sammenholdt med formuleringen i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2., hvor der gives eksempel på skifte til et andet transportmiddel, fx skift fra tog til bus - se nedenfor, indebar, at tidspunktet for klagernes sidste påstigning skulle beregnes til kl. 7:04, hvor de steg på den første metro. 4 1.3 Sådan anvendes et rejsekort Et rejsekort (herunder med pendler kombi) skal checkes ind ved rejsens start, check-es ind ved ethvert skift af transportmiddel undervejs og checkes ud ved rejsens af-slutning. Det er nødvendigt at checke ind undervejs ved skift af transportmiddel, da skift kan have indflydelse på rejsens pris alt efter rejserute og transportmiddel. Ved returrejser (samme strækning fra A til B og retur) skal kunden checke ind i A og checke ud i B, og ved returrejsen skal kunden checke ind i B og checke ud i A.” …….. ”Hvis du skifter transportmiddel undervejs (fx fra bus til tog, fra tog til metro eller fra et tog til et andet), skal du checke ind, hver gang du skifter. Checker du ud og deref-ter ind igen i samme zone inden for 30 minutter, registrerer rejsekort det som en fortsat rejse. De to rejser kædes derfor sammen til én.” Og ved enkeltbilletter til mere end 9 zoner i Vejledningsdokumentet pkt. 3.2. ”Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, f.eks. skift fra tog til bus [vores fremhævning] i samme re-lation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lej-lighed efter skift.” Ankenævnet medgiver ved en fornyet gennemgang af sagen, at der med de ovennævnte regler menes, at enkeltbilletter skal være gyldige ved enhver omstigning også fra én metrolinje til en anden. Ankenævnet finder dog fortsat, at formuleringerne kan give anledning til tvivl hos passagererne om, hvilke regler de skal iagttage ved beregningen af billettens gyldighed ved omstigning til samme transportmiddel/transportform. I den konkrete sag omsteg klagerne fra en Metro til en anden, som forlod Christianshavn st. kl. 07:16. Passagerernes påstigning er derfor sket før dette tidspunkt. Når dette sammenholdes med, at det på billetterne stod, at de var gyldige til kl. 7:15, hvilket efter ankenævnets opfattelse indebærer, at de er gyldige til kl. 7:15:59, finder ankenævnet, at Metro Service ikke har godtgjort, at klagerne foretog sidste påstigning, efter billetterne udløb. Herefter skal Metro Service frafalde kontrolafgifterne. Med denne præcisering fastholdes afgørelsen, og Metro Service pålægges at betale omkostninger for sagens behandling (10.000 kr. inkl. moms) til ankenævnet, jf. vedtægterne § 25, stk. 2."
11. december 2019 Metro Klager medhold
Fortolkning af regler og andet 2019-0142
2 turister havde købt billet allerede dagen før de skulle med toget til lufthavnen, men sov over sig og var nødt til at tage metroen istedet. Sidste omstigning/påstigning på Metroen, der lukkede dørene kl. 7:16. Klagernes billet udløb kl. 07:15. De blev ved kontrol begge pålagt kontrolafgifter for udløbet rejsehjemmel. Ankenævnet udtalte: "Indledningsvist bemærker ankenævnet, at ifølge ”ringzonesystemet” i DOT’s område har passagerer, der køber en billet med startzone i zone 03, mulighed for at rejse ubegrænset inden for den røde og den turkise farves zonenumre, svarende til zonerne 01, 02, 03 og 04. Hermed er det ankenævnets opfattelse, i modsætning til hvad Metro Service gør gældende, at den foreviste billet zonemæssigt var gyldig til den foretagne rejse med metroen gennem zone 01, 03 og 04. Ankenævnet lægger til grund, at klagerne steg på metroen på Ørestad st. kl. 07:04, imens billet-terne var gyldige. De skiftede derpå metrolinje mod Lufthavnen, som ifølge Metro Service afgik fra Christianshavn st. kl. 07:16 – 1 minut efter billettens udløb kl. 07:15. Det følger af Vejledningsdokumentet for DOTs område, at efter mobilbillettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke skiftes transportmiddel undervejs. Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som et forbud mod at skifte mellem transport-formerne bus, tog og metro, men ikke til samme transportform, når dette foregår i fremadskriden-de retning. Der er ikke grundlag for at stille passagerer med enkeltbilletter købt i automat eller billetsalg anderledes end passagerer med mobilbilletter. Herefter finder ankenævnet, at det afgørende tidspunkt i relation til bedømmelsen af, om billetterne var gyldige ved kontrollen, er, hvornår klagerne steg på metroen på Ørestad st. Efter Metro Services egne oplysninger skete dette kl. 07:04 – altså mens billetterne var gyldige. Herefter var det ikke berettiget at pålægge de to kontrolafgifter til klagerne, og Metro Service skal frafalde disse. Herudover skal Metro Service som tilsluttet selskab betale 10.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til ankenævnet." Afgørelsen blev efterfølgende genoptaget og kan læses på siden her
30. oktober 2019 Metro Klager medhold
Ungdomskort udløbet 2019-0040
Klagerens Ungdomskort skulle have været automatisk fornyet og leveret til hans Ungdomskortapp, men dette ikke skete, fordi han ikke accepterede en prisstigning til kortet, som han modtog oplysning om i en e-mail fra DSB. Ankenævnet fandt, at overskriften til e-mailen, som var ”Opdatering af kortpriser”, ikke indikerede, at den krævede klagerens øjeblikkelige opmærksomhed, og endvidere fremgik det ikke tilstrækkelig tydeligt af selve beskeden, at bestillingen ville blive annulleret, hvis prisændringen ikke blev accepteret. Ankenævnet udtalte, at det ville have været naturligt at orientere om prisstigningen i en push-besked i appen, når Ungdomskortet skulle leveres til denne. Klageren medhold.
19. juni 2019 Metro Klager medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2019-0052
Kontrolafgift grundet udløbet mobilpendlerkort ved kontrollen. Klagerens fornyede kortet lige efter kontrollen.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2019-0066
Klageren fik beskeden: "Ordre behandles", men der var ikke penge nok på betalingskortet til at forny periodekortet. Klageren havde den foregående dag fået en kontrolafgift af samme årsag.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 2019-0092
Kontrolafgift grundet udløbet billet.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2018-0224
Ankenævnet genoptog sagen, da Metro Service gjorde gældende, at afgørelsen var truffet på et forkert grundlag, fordi det fremlagte foto ikke var taget af stewarden, men af klageren. Ankenævnet fastholdt afgørelsen med følgende præcisering:"Ankenævnet lagde i afgørelsen af 6. marts 2019 til grund, at klagerens Jojo-kort var blevet fotograferet af stewarden ved kontrollen. Det fremgår imidlertid af stewardens foto, at han kun fotograferede den side af plasticslippen, hvori der befandt sig en kvittering for betaling af den udløbne periode på Jojo-kortet. Stewarden skrev som begrundelse for kontrolafgiften ”PK Udløbet”, som betyder periodekort udløbet, og stewarden er ikke efterfølgende blevet spurgt om sin erindring om, hvad der blev forevist i kontrolsituationen. Det er efter ankenævnets opfattelse herefter ikke usandsynligt, at stewarden alene fandt det nødvendigt for at begrunde sin kontrolafgift, at han fotograferede den del af slippen, hvori den udløbne kvittering befandt sig. Det er Metro Service anførte om, at man ville have kunnet skimte en flig af Jojo-kortet, hvis det havde været i den anden slip, medfører efter ankenævnets opfattelse ikke, at det dermed kan konstateres som utvivlsomt, at klageren ikke medbragte kortet, eller at kortet ikke befandt sig i slippen. Det kan være, at kortet ikke kom med på billedet, fx fordi stewarden bøjede slippen lidt bagover, hvorved kortet ikke ville være synligt. Klageren har ikke kommenteret Metro Services anmodning om genoptagelse, men hun anførte i sine oprindelige bemærkninger i ankenævnssagen dateret den 5. december 2018 nederst side 1, at hun havde Jojo-kortet på sig tillige med kørekort og bankkort og dermed kunne have vist, at Jojo-kortet i den konkrete sag kunne anses for at være et personligt kort, fordi disse tre kort tilsammen med SMS om kortets aktivering ville vise, hvem hun var, og at kortet var aktivt. På den baggrund finder ankenævnet, at det ikke kan lægges til grund, at klageren ikke foreviste Jojo-kortet. Klageren var i situationen ikke herre over, hvad stewarden valgte at fotografere, og Metro Service er som professionel part nærmest til at dokumentere, hvad der er blevet forevist for stewarden." Da der var tale om en praksisændring skulle Metro Service ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger.
8. maj 2019 Metro Klager medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2018-0138
Nedsat kontrolafgift på 125 kr. pålagt DSB, der ikke leverede et nyt ungdomskort, da betalingen ikke kun trækkes fra betalingskortet. DSB gav ikke meddelelse til klageren, men til klagerens 16-årige søn, hvis e-mail man anmodes om at oplyse ved oprettelsen af aftalen. DSB kunne fastholde den nedsatte kontrolafgift, og ABTM anbefaler, at der gives mulighed for også at sende oplysningerne om manglende betaling til værgen/forælderen.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold