Gå til sidens indhold

Chauffør godkendte billet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Chauffør godkendte billet 2016-0087
DISSENS. Klageren gjorde gældende, at applikationen selv havde slået ***autofornyelse*** af periodekort fra. Et flertalt i ankenævnet udtalte: ***Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 29. marts 2016 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da hans periodekort var udløbet den 26. marts 2016. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.Ifølge det oplyste får kunden ved autofornyelse en notifikation 6 dage før kortets udløb, og kunden vil få en ny notifikation hver dag, indtil dagen før sidste gyldighedsdato, med en påmindelse om at fortage et download af det nye periodekort. Først når der er foretaget download og hermed et køb, vil kunden modtage en kvitteringsmail på den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Klageren har 16 gange foretaget køb af periodekort i applikation, og 6 af disse er sket med auto-fornyelse på forskellige tidspunkter afhængigt af, om der ville være en fordel ved at undlade at betale for nogle dage. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren er en rutineret og aktiv bruger af applikationen, som i 10 perioder har været uden autofornyelse og har et indgående kendskab til proceduren ved at slå autofornyelse til og fra.Det er videre oplyst, at når kunden enten slår autofornyelse til eller fra, sendes en e-mail til den e-mail-adresse, som kunden har oplyst.Op til periodekortets udløb den 26. marts 2016 modtog klageren ikke notifikationer om, at han skulle huske at downloade sit periodekort, idet autofornyelse var frameldt den 13. marts 2016. Derfor foretog han heller ikke den aktive handling, som påkræves ved at åbne applikationen og foretage download af periodekortet. Ydermere modtog han heller ikke den kvitteringsmail, som i de foregående tre måneder, når han havde foretaget download af periodekortet, hvilket han burde have undret sig over og have reageret på.De tre forrige autofornyelser var i øvrigt alle sket den 25. eller 26. i måneden, hvorfor klageren efter ankenævnets opfattelse burde have været særlig opmærksom på, om periodekortet var ud-løbet en af disse datoer i marts 2016.På baggrund af det anførte er det vores opfattelse, at klageren selv og ikke Metro Service bærer ansvaret for, at hans periodekort ikke var blevet fornyet, inden han steg ombord på metroen den 29. marts 2016.Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne om at kunne forevise gyldigt periodekort ved kontrollen, hvorfor ankenævnet finder, at der ikke er grund-lag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering.Vi finder det dog kritisabelt, at Metro Service under den indledende sagsbehandling ikke anmodede om de logs fra Nets, som kunne have dokumenteret, om der var sendt mail til klageren den 13. marts 2016 i forbindelse med, at autofornyelse fra slået fra.***
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Chauffør godkendte billet 2015-0210
Klageren rejste på mobilperiodekort dagen før gyldighedsdatoen.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Chauffør godkendte billet 2014-0161
Kontrolafgift for forevisning af mobilperiodekort, som først var gyldigt 2 dage senere.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Chauffør godkendte billet 2012-0029
SMS-billet ikke bekræftet inden for tidsfristen. Klagrens forklaring om at chaufføren godkendte billeten ikke lagt til grund
18. september 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold