Gå til sidens indhold

Klageren spurgte chaufføren, som burde have hjulpet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Klageren spurgte chaufføren, som burde have hjulpet 2016-0150
Ankenævnet udtalte: ***Når en passager ved påstigning spørger chaufføren, om bussen kører til en nærmere angiven destination på bussens rute samtidig med, at passageren foreviser sin rejsehjemmel, er det ankenævnets opfattelse, at chaufføren bør betragte dette som en forespørgsel om, hvorvidt kunden på den foreviste rejsehjemmel kan rejse til den pågældende destination. Dette gælder i hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor passageren var mindreårig og foreviste et skolekort. Ankenævnet finder herefter, at chaufførens manglende eller fejlagtige vejledning i den foreliggende situation medfører, at ansvaret for klagerens søns manglende gyldige rejsehjemmel ikke skal placeres hos klageren, men hos operatøren v/Movia, som udbyder af bustransporten.*** Sammenholdt med, at Movia ikke kunne dokumentere, at passageren havde fået lejlighed til at tage stilling til det ”nej”, som kontrolløren taster ind i systemet vedrørende passagerens forespørgsel hos chaufføren, og da Movia heller ikke på anden måde med tilstrækkelig sikkerhed havde godtgjort, at kontrolløren i kontrolsituationen stillede spørgsmål herom til klagerens søn, skulle kontrolafgiften frafaldes og Movia betale 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet.
6. december 2016 Movia Klager medhold
Klageren spurgte chaufføren, som burde have hjulpet 2011-0101
Chauffør burde have hjulpet med korrekt billettering, idet klageren spurgte til specifik adresse. Klageren medhold.
6. februar 2012 Movia Klager medhold
Klageren spurgte chaufføren, som burde have hjulpet 2010-0035
Chauffør burde have hjulpet med korrekt billettering, klageren medhold.
28. juni 2010 Movia Klager medhold