Gå til sidens indhold

Chaufføren udstedt billetten/spurgt chaufføren

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Chauffør nikkede 2018-0181
Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af tillægsbillet til 1 zone. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret, da det ikke var tydeligt at se på billetten, at den kun var gyldig sammen med anden rejsehjemmel. Klageren købte en billet i zone 02, som kun var gyldig i 1 zone i tillæg til anden rejsehjemmel. Han blev kontrolleret i zone 01, og allerede fordi han rejste i 2 zoner på en billet til 1 zone, blev kontrolafgiften pålagt med rette. Hertil kommer, at en tillægsbillet kun gyldig med anden billet eller kort, idet man som minimum skal købe billet til 2 zoner i den kollektive trafik.
12. december 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2017-0289
Manglende gyldig billet. Klageren gjorde gældende at han havde fået lov af chaufføren til at købe en mobilbillet efter påstigning. Ved kontrollen fremviste klager et rejsekort der ikke var checket ind. Klageren havde over for kontrolløren ikke oplyst at han havde fået tilladelse af chaufføren. Der var ikke registreret forsøg på køb af mobilbillet.
20. april 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2017-0131
Således som sagen herefter foreligger oplyst, har klageren ikke fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at buschaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ikke fik udstedt en korrekt billet til 3 zoner. Den omstændighed, at der gik ca. 4 uger, før chaufføren blev spurgt om antal zoner, indebærer i den konkrete sag ikke, at hans svar ikke kan tillægges betydning.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2013-0165
Klageren ikke på tilstrækkelig vis godtgjort, at han spurgte chaufføren, idet han i kontrolsituationen ikke gjorde dette gældende.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettering 2013-0247
Klageren købte billet til 4 zoner på turen ud. På vejen hjem har klageren oplyst at hun bad om en billet til Hovedstadsområdet, hvorefter hun modtog en billet til 3 zoner. Idet klageren undrede sig over antal af zoner, burde hun havde reageret. Klageren bærer derfor selv ansvaret for den manglende zone.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Chauffør svarede 2014-0012
Ved indstigning i bussen spurgte klageren chaufføren, om kortet var OK, hvilket chaufføren svarede ja til. På kontrolafgiften var anført ***kort udløbet***, og der var sat kryds ud fra ***nej*** ved ***Har kunden spurgte chaufføren af denne bus*** samt ***har kontrolløren spurgt chaufføren af denne bus***. Klageren havde underskrevet kontrolafgiften. Klageren ikke medhold.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettering 2014-0358
Klageren fik udstedt billet til 1 zone, i stedet for 3 zoner. Klageren så ikke på billetten. Ikke medhold.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klageren spurgte chaufføren, som burde have hjulpet 2016-0150
Ankenævnet udtalte: ***Når en passager ved påstigning spørger chaufføren, om bussen kører til en nærmere angiven destination på bussens rute samtidig med, at passageren foreviser sin rejsehjemmel, er det ankenævnets opfattelse, at chaufføren bør betragte dette som en forespørgsel om, hvorvidt kunden på den foreviste rejsehjemmel kan rejse til den pågældende destination. Dette gælder i hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor passageren var mindreårig og foreviste et skolekort. Ankenævnet finder herefter, at chaufførens manglende eller fejlagtige vejledning i den foreliggende situation medfører, at ansvaret for klagerens søns manglende gyldige rejsehjemmel ikke skal placeres hos klageren, men hos operatøren v/Movia, som udbyder af bustransporten.*** Sammenholdt med, at Movia ikke kunne dokumentere, at passageren havde fået lejlighed til at tage stilling til det ”nej”, som kontrolløren taster ind i systemet vedrørende passagerens forespørgsel hos chaufføren, og da Movia heller ikke på anden måde med tilstrækkelig sikkerhed havde godtgjort, at kontrolløren i kontrolsituationen stillede spørgsmål herom til klagerens søn, skulle kontrolafgiften frafaldes og Movia betale 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet.
6. december 2016 Movia Klager medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2015-0164
Klageren, som var turist, rejste fra delezone 01/02 til Lufthavnen st. og fik i bussen udstedt en 2 zoners billet istedet for en 3 zoners billet. Ikke godtgjort, at chaufføren blev forespurgt om korrekt billettering.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Chauffør oplyste forkert antal zoner? 2014-0238
Klageren spurgte chaufføren om antal zoner. Den rejserute, som klageren oplyste at have spurgt chaufføren til råds om, stemte ikke overens med den faktisk foretagende rute. Klageren forvekslede Ørestad st. med Øresund st. Ikke medhold.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klageren ville forlade bussen 2014-0298
Der foreligger divergerende oplysninger om det passerede. Klageren har oplyst, at hun spurgte chaufføren, om hun måtte stå og vente på at hendes mobilbillet gik igennem, hvortil chaufføren ifølge klageren svarede ***nej, Movia er her***, hvorefter klageren ville forlade bussen. Ifølge Unwire havde klageren på intet tidspunkt den dag bestilt en mobilbillet på sin telefon. Ikke medhold.
4. maj 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Den gule streg 2014-0298
Der foreligger divergerende oplysninger om det passerede. Klageren har oplyst, at hun spurgte chaufføren, om hun måtte stå og vente på at hendes mobilbillet gik igennem, hvortil chaufføren ifølge klageren svarede ***nej, Movia er her***, hvorefter klageren ville forlade bussen. Ifølge Unwire havde klageren på intet tidspunkt den dag bestilt en mobilbillet på sin telefon. Ikke medhold.
4. maj 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0363
Klagerens datter havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning på bussen, da denne ikke blev bekræftet inden for tidsrammen. Fik klageren lov til at stige ombord af chaufføren? Ikke medhold.
4. maj 2015 Movia
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0262
Klageren havde ikke SMS-billet, havde ifølge klagere fået lov af chaufføren til at stige på uden. Klager ikke på tilstrækkelig vis godtgjort, at han spurgte chaufføren, da han ikke gjorde dette gældende i kontrolsituationen.
14. januar 2015 Movia
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0165
Klagerens periodekort var gyldigt ved påstigning. Klagerens spørgsmål om bussen kørte til Ejby Industrivej burde chaufføren ikke opfatte som en direkte anmodning om at hjælpe med billettering. Dette skal passageren udtrykkeligt anmode om.
21. november 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0101
Der foreligger divergerende oplysninger fra parterne om, hvorvidt klageren spurgte chaufføren, om hun skulle stemple klippekortet. Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger, finder ankenævnet imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at klageren har dokumenteret at have spurgt chaufføren, om hun skulle stemple, og at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens an-visninger til hende om at gå videre ned i bussen. Ankenævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for, at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ved kontrollen foreviste et klippe-kort, som ikke var stemplet med tilstrækkeligt antal zoner.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Den gule streg 2014-0128
Klageren spurgte chaufføren om bussen kørte til Gentofte Hospital, hvilket denne bekræftede. Klageren havde normalt periodekort, men havde blandt andet på grund af hospitalsindlæggelse ikke fornyet dette. Da hun skulle spørge chaufføren om vej, glemte hun at stemple og kom først i tanke om det, da hun var nået lidt ned i bussen, hvorefter hun vendte om, men blev pålagt en kontrolafgift af en kontrollør. Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger fandt ankenævnet ikke grundlag for at statuere, at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens forhold, og at chaufføren skulle bære ansvaret for, at klageren gik forbi klippemaskinen oppe ved indgangsdøren uden at stemple og derfor ved kontrollen ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet bemærkede, at det af Movia anførte om at passere den gule streg ikke kunne anvendes som hjemmel til at udstede kontrolafgifter for manglende billet.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Chauffør nikkede 2014-0017
Klageren steg på bussen og stemplede ved indstigningen ét klip for ægtefællen og datteren. Klageren viste et andet 3-zoners klippekort til chaufføren som nikkede til ham. Efter at have opdaget at hans ur var 1 time bagud, gik han op for at stemple. Imidlertid var 4 kontrollører netop stået på bussen, og da klageren forsøgte at stemple, holdt en af kontrollørerne hånden over stempelmaskinen og forhindrede klageren i at stemple. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2013-0190
Klageren søgte oplysninger om zoneantal for kort og billetter, men havde selv periodekort. Divergerende oplysninger om, hvad klageren spurgte chaufføren om. Klageren ikke løftet bevisbyrden for, at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ikke fik korrekt billet.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt 2011-0102
Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold.
26. marts 2012 Movia Klager medhold
Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt 2011-0188
Sms-systemet ude af drift. Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold.
26. marts 2012 Movia Klager medhold
Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt 2011-0204
Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold.
26. marts 2012 Movia Klager medhold
Klageren spurgte chaufføren, som burde have hjulpet 2011-0101
Chauffør burde have hjulpet med korrekt billettering, idet klageren spurgte til specifik adresse. Klageren medhold.
6. februar 2012 Movia Klager medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2011-0114
Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren.
6. februar 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2011-0175
For få zoner. Tilkøbsbillet ikke gyldig. Klageren oplyste ikke ved kontrol, at hun havde spurgt chaufføren.
5. december 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold