Gå til sidens indhold

Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2016-0153
Klageren gjorde blandt andet gældende, at det ikke var berettiget, at stewarden havde anmodet om at se bileltter igen, når han kollega allerede havde set billetterne. Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: ***Der findes ingen regler, som foreskriver, at en billettering kun må ske én gang pr. rejse, og da det er usikkert, om stewarden var klar over, at kollegaen allerede havde kontrolleret deres rejsehjemmel, finder ankenævnet under de givne omstændigheder, hvorefter stewarden tidligere på dagen havde konstateret, at klagerens datter ikke havde haft rejsehjemmel til zone 03 at det ikke var et uproportionalt skridt at anmode om at se hendes rejsehjemmel (i zone 03).Der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes.På baggrund af det oplyste, hvorefter det er uklart, hvorledes kontrolforløbet i øvrigt har været, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt eller chikanøst i kontrolsituationen.***
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2016-0238
Klageren, som var beruset og halv-sovende, måtte selv bære ansvaret for at kunne forevise sit Ungdomskort i kontrolsituationen. Ikke medhold.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2014-0129
Klageren havde glemt sit periodekort og kunne derfor ikke forevise gyldig rejsehjemmel. Klageren fik herefter af kontrolpersonalet på bussen udleveret en Kontrolblanket, hvorpå der stod:”En kontrollør har på vegne Midttrafik konstateret, at du ikke var korrekt billetteret. Derfor får du denne kontrolblanket.Midttrafik behandler oplysningerne på kontrolblanketten og vurderer om der er grundlag for en kontrolafgift. Er det tilfældet modtager du en kontrolafgift på kr. 750,- fra Midttrafik i løbet af få dage.”Ankenævnet fandt, at i et tilfælde som det foreliggende, hvor passageren er uvidende om, hvor-vidt kontrollen i bussen rent faktisk udløser en kontrolafgift, og hvor der i den efterfølgende frem-sendelsesskrivelse fra Midttrafik (opkrævningen af kontrolafgiften) fastsættes en frist for forevis-ning af periodekortet hos Midttrafik/reklamation over kontrolafgiften, må forsendelsesrisikoen på-hvile afsenderen – altså Midttrafik. Klageren gjorde gældende ikke at have modtaget opkrævningen men den efterfølgende rykkerskrivelse. Klageren henvendte sig herefter personligt på rutebil-stationen medbringende sit årskort men fik at vide at han skulle forevise kortet på en af Midttrafiks 2 adresser 2 konkrete dage i en begrænset åbningstid. Klageren var forhindret deri grundet arbejde. Ankenævnet fandt, at Midttrafik ikke var berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften, men skulle ændre denne til et ekspeditionsgebyr på 100 kr., når klageren efter modtagelse af ankenævnets afgørelse foreviste kortet personligt inden for rimelig tid.
30. september 2014 Midttrafik Klager medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2013-0341
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. Klageren medhold.
17. juni 2014 Midttrafik Klager medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2013-0068
Passager foreviste ikke sit gyldige skolekort. Som følge af at der ikke var taget højde for helligdage mellem jul og nytår, at fristoverskridelsen, som ikke havde konsekvenser for Midttrafik var relativ kort samt at der blev givet en rimelig grund til, at kortet først kunne forevises den første weekend, hvor klagerens søn var hjemme fra efterskole, fik klageren medhold.
27. juni 2013 Midttrafik Klager medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2009-0280
Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolsituationen.
5. maj 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2009-0313
Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolaituationen.
5. maj 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2009-0274
Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolsituation. Klagerens forklaring ikke godtgjort.
29. april 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2009-0035
Ikke forevist gyldig rejsehjemmel på perron umiddelbart efter anmodning. Nægtede at forevise klippekort. A
28. oktober 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold