Gå til sidens indhold

Rejsegaranti og Rejsetidsgaranti

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Rejsegaranti og Rejsetidsgaranti 23-0329

Klageren rejste på en Rejsetidsgarantibillet, som DSB havde udstedt fra en tidligere rejse med forsinkelser. Der opstod forsinkelser på den konkrete rejse, og klageren fik udstedt endnu en Rejsetidsgarantibillet, men klageren ønskede, at DSB skulle udstede en yderligere Rejsetidsgarantibillet, i stedet for den hun havde forspildt på den forsinkede rejse. Ankenævnet gav DSB medhold i deres afvisning af klagerens krav.

7. februar 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning og andet 23-0157
Midttrafik havde begæret genoptagelse af den trufne afgørelse, hvorefter de skulle betale 79,06 kr. til klageren i Rejsegaranti, når han indsendte naboens bils indregistreringsnummer. Naboen havde kørt klageren til arbejde, da bussen udgik, hvilket klageren havde betalt naboen 100 kr. for. Ankenævnet havde imidlertid lagt en ukorrekt præmis til grund for den tidligere afgørelse, som de omgjorde med medhold til Midttrafik, der vil udbetale Rejsegaranti efter statens takster til klagerens nabo, når han søger dette.
6. december 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 23-0246
Klageren fik ikke medhold i sit krav om erstatning af i alt 1.440 kr. for taxakørsel fra Frederikshavn til Aalborg i anledning af, at NT's ekspresbus var fuld og kørte forbi stoppestedet. Ankenævnet lagde vægt på, at det store antal passagerer til ekspresbussen bl.a. skyldtes, at der var sket en personulykke, hvorefter togdriften mellem Frederikshavn og Aalborg blev indstillet, hvorfor der var tale om force majeure, samt at NT indsatte en ekstrabus. NT har udbetalt Rejsegaranti på 350 kr. til klageren.
6. december 2023 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 23-0287
Metroen havde nedbrud i mindre end 30 minutter, hvorfor klageren ikke kunne få dækket sine udgifter til taxa i medfør af Rejsegarantien. Klageren kunne heller ikke få erstattet taxaudgifterne som følge af hans planlægning af rejsen, der ikke tog forbehold for uforudsete hændelser.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejse Refusion 23-0218
Grundet driftsforstyrrelser hos DSB og manglende vejledning på skilte, i højttalerne og på togene kom klageren med et forkert tog, der kørte uden stop til Høje Taastrup i stedet for til København H, hvorfra han skulle have været med S-tog hjem. Klageren blev grundet omvejen 53 minutter forsinket i ankomst og anmodede DSB om en kompensation på 200 kr. DSB tilbød en Rejsetidsgaranti på 25% af rejsens pris, hvilket klageren indbragte for ankenævnet. DSB tilbød først under ankenævnssagen at refundere den merpris, som klageren havde betalt på Rejsekort for omvejen via Høje Taastrup, og ankenævnet fandt derfor, at DSB skulle godtgøre klagerens gebyr for at klage til ankenævnet, men stadfæstede, at DSB kun var forpligtet til at yde 25% godtgørelse i Rejsetidsgaranti.
11. oktober 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 23-0082
Ankenævnet gav ikke klageren medhold i at Midttrafik skulle betale hans taxaregning på 274 kr., fordi Letbanetoget var aflyst grundet et trafikuheld på en anden Letbanestræking. Ankenævnet udtalte: "Det fremgår af Midttrafiks Rejsegaranti, at denne ikke gælder i tilfælde af trafikuheld. Det er ankenævnets opfattelse, at en kollision mellem en bil og et Letbanetog, der blev afsporet, og var årsag til aflysningerne og driftsforstyrrelserne den omhandlede dag, falder inden for denne betegnelse. Klageren er efter disse regler således ikke berettiget til at få godtgjort sine udgifter til taxa. Spørgsmålet er herefter, om Midttrafik på andet grundlag er forpligtet til at erstatte klagerens udgifter. Efter dansk rets almindelige erstatningsregler kræver det for at ifalde et erstatningsansvar, at ska-delidte (klageren) har lidt et tab, at skadevolderen (Midttrafik) har handlet ansvarspådragende, at der er årsagssammenhæng mellem tabet og hændelsen, samt at det var påregneligt for Midttrafik, at der ville opstå et tab for klageren. Egen skyld/accept af risiko hos skadelidte (klageren) kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen. Ankenævnet finder, at en aflysning kan udgøre et selvstændigt erstatningsgrundlag under særlige omstændigheder. Men i den konkrete situation, hvor baggrunden for aflysningen var et trafikuheld, og da der på til-strækkelig måde blev orienteret om aflysningen, samt om hvornår det næste Letbanetog ville afgå, nemlig kl. 14:50, har klageren ikke et berettiget erstatningskrav mod Midttrafik. Klageren har gjort gældende, at det ikke burde have påvirket driften af L1, at uheldet skete på en anden Letbanestrækning og 8 timer tidligere. Hertil bemærker ankenævnet, at det falder uden for ankenævnets virke at bedømme Midttrafiks oprydningsarbejde, hvorfor det af klageren anførte ikke kan føre til et andet resultat
16. august 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ekstraordinære vejrforhold 23-0144
Klageren kunne ikke få medhold i sit krav om at få erstattet en udgift på 1.600 kr. til taxakørsel, han havde haft i forbindelse med Arrivas aflysning af den togafgang, som han skulle have rejst med. Ankenævnet lagde vægt på, at Arriva havde indsat togbusser, hvilket der blev oplyst om over stationens højtaleranlæg.
16. august 2023 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke omfattet af rejsegaranti 2022-0163
Klageren og dennes familie skulle med Letbane fra Kolind - Aarhus H, derfra med DSB-tog til Kastrup Lufthavn for at nå et fly til Oslo. Imidlertid var Letbanen aflyst, og klageren var bange for ikke at kunne nå toget fra Aarhus, hvorfor de ringede efter en taxa. Da denne ikke var kommet efter 10 minutter, og efter det oplyste ville blive yderligere 20 minutter forsinket, valgte klageren at køre i egen bil til Aarhus og parkerede denne i den uge, de var væk. Parkeringsudgiften på 1.616 kr. anmodede klageren derefter Midttrafik om at godtgøre sig, hvilket de afviste. Under ankenævnssagen udbetalte de 159,10 kr. til klageren for kørslen i egen bil. Et flertal i ankenævnet udtalte, at i den konkrete situation, hvor det var særdeles vigtigt for klageren og familie, at de i tide nåede til Aarhus for at tage toget kl. 08:15 til Københavns Lufthavn for at nå et fly, og hvor selv en mindre forsinkelse undervejs på den 54 minutter lange Letbanetur fra Kolind, ville betyde, at de kunne komme i vanskeligheder med at nå togafgang kl. 08:15, at klageren havde en særlig anledning til at sikre sig at planlægge Letbanerejsen derefter. Der er halvtimesdrift på Letbanen, og den næste Letbane afgik planmæssigt kl. 07:30 med ankomst til Aarhus kl. 08:24, hvilket ville være efter togets afgang til København kl. 08:15. Klageren havde dermed undladt at planlægge rejsen med en tilstrækkelig margin til uforudsete hændelser. Videre udtalte de, at Rejsegarantiens dækning af taxaregning skal sikre passageren at kunne komme videre på rejsen i de tilfælde, hvor driftsforstyrrelser hindrer dette, men at det i visse landsdele kan være et problem at få en taxa i tide. En taxa der ikke kommer, forsinker passageren endnu mere, og det kan derfor være en god løs-ning, at passageren får mulighed for at fortsætte rejsen i egen bil, der parkeres. Trafikselskaberne kan derfor overveje at ændre Rejsegarantien, så den også omfatter dokumenterede parkeringsudgifter, eventuelt således, at dækningen begrænses til et beløb, svarende til hvad passageren maksimalt ville være berettiget til at få godtgjort i taxaregning. Et mindretal fandt, at klageren havde planlagt rejsen med tilstrækkelig margin til at skifte mellem transportformerne, og at han efter Rejsegarantiens ordlyd, ville have kunnet tage en taxa til Aarhus, hvorfor Midttrafik skulle godtgøre ham et beløb svarende dertil. Der afsiges kendelse efter flertallets votum
1. november 2022 Midttrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2019-0294
Klageren ankom til Aarhus fra København og skulle videre til Grenaa med Letbanen. Klageren har gjort gældende, at Letbanen kl. 17:45 var udgået og tog en taxa hjem. Midttrafik afviste at refundere taxaregningen, da Letbanen var afgået planmæssigt. Ankenævnet udtalte: Midttrafiks rejsegaranti dækker taxaregning på op til 50 km, hvis Letbanen er mere end 20 minutter forsinket. Klagerens taxatur fra Aarhus til Grenaa var på 63 km. Klageren har gjort gældende, at Letbanen ikke afgik fra Aarhus H kl. 17:45 den 28. november 2019, og Midttrafik har fremlagt tekniske logs fra Letbanens kørsel, hvoraf fremgår, at den ankom til Aarhus H kl. 17:26 og afgik planmæssigt kl. 17:45, hvorefter den kl. 17:53 blev en anelse forsinket illustreret ved den tynde røde linje på grafen. Midttrafik har videre fremlagt data fra aflysninger den pågældende dag, som ikke omfatter afgangen kl. 17:45, men derimod kl. 16:00 og 17:15. På den baggrund har ankenævnet ikke grundlag for at statuere, at afgangen kl. 17:45 var aflyst, som klageren gør gældende. Klageren havde herefter ikke krav på i medfør af Rejsegarantien at tage en taxa til Grenaa, og Midttrafik er berettiget til at afvise hans krav om godtgørelse af taxaregningen.
23. juni 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2019-0201
Metroen havde indstillet driften og personalet uddelte flyers med vejledning om rejsetidsgaranti og taxa. Klageren valgte at leje en Green Mobility-bil, til en billigere pris, end taxaen til samme destination ville have kostet. Metro Service afviste at godtgøre hans udgifter på 112 kr. og ankenævnet udtalte følgende: "Efter ordlyden i Metro Services rejsegaranti dækker de udelukkende udgifter til taxakørsel i medfør af lov om persontransport. Reglerne er formentlig vedtaget på et tidspunkt, hvor taxa var det eneste alternativ, når en passager skulle videre i transporten. Dette er ikke længere tilfældet med markedets nye muligheder for at kunne transportere sig. Det fremgår af rejsegarantien, at taxaen kan tages til det næste stop, hvorfra metroen kører, men i et tilfælde som det foreliggende, hvor der var driftsstop, og rejsen derfor ikke kunne genoptages fra en anden metrostation, lægges det til grund, at klageren – hvis han havde taget en taxi – efter rejsegarantireglerne ville have været berettiget til at få refunderet udgifterne til en taxi op til 300 kr. til sin destination, som efter det oplyste var Lergravsparken Metrostation. Ifølge Dantaxis pris-beregner koster en aftentur på 10 km i København 313 kr. Klageren valgte at tage en Green Mobility-bil til området omkring Lergravsparken Metrostation; en tur som i henhold til den fremlagte kvittering var på 10,6 km og kostede 112 kr. Ankenævnet finder, at klageren under de foreliggende omstændigheder og henset til formålet med rejsegarantien – at hjælpe kunderne videre på rejsen ved driftsforstyrrelser - er berettiget til at få refunderet udgifterne til denne delebil, som kostede mindre, end en taxi ville have kostet i situationen. Ankenævnet bemærker, at det ikke hermed er statueret, at passagerer i alle tilfælde af aktivering af rejsegarantien selv kan vælge transportform til den videre rejse." Metro Service skulle ikke betale 10.000 kr. i sagsomkostninger, da klageren havde overtrådt en for så vidt helt klar regel.
11. december 2019 Metro Klager medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2015-0171
Klagerens taxaregning ikke omfattet af Nordjyllands trafikselskabs rejsegarantiordning, da bussen ifølge GPS-data afgik planmæssigt.
23. februar 2016 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2014-0274
Gay Parade i København medførte omlægninger af busruten, hvilket var annonceret på www.rejseplanen.dk og Movias hjemmeside i god tid. Klageren fik ikke godtgjort udgifter til taxa.
14. januar 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2014-0249
Klagerens taxaregning var ikke omfattet af rejsegarantien.
21. november 2014 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2013-0428
Godtgørelse af taxaregning på 277 kr. i henhold til rejsetidsgarantiordningen. Movia berettiget til at afvise klagerens krav.
17. juni 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke overholdt ansøgingsfristen 2013-0427
Klagerens søn gjorde brug af NT's rejsetidsgodtgørelse den 29. september 2013. Klageren underskrev ansøgning om rejsetidsgaranti den 12. oktober 201 men brevet er først poststemplet den 20. november 201 og derefter sendt til forkert selskab, således at NT først modtog ansøgningen den 4. november 2013. Ansøgningsfrist på 14 dage ikke overholdt.
3. april 2014 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Rejse Refusion 2013-0140
Klageren ikke berettiget til refusion jf. reglerne om Rejsetidsgaranti, idet klageren ikke havde sikret sig DSBs tilsagn om at afholde udgifterne hertil. Ikke grundlag for klagerens krav på 5.000 kr. i erstatning for tort efter dansk rets erstatningsretlige regler.
28. november 2013 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning og andet 2013-0116
Ikke grundlag for at ændre den trufne afgørelse, da formålet med Rejsetidsgarantien er at få foretaget en rejse, man er blevet forhindret i grundet forhold hos Movia/denne operatør.
28. november 2013 Movia Klager medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2013-0116
Movia skal udbetale 807 kr. i Rejsetidsgaranti, da klageren havde en berettiget forventning om at tre personer kunne tage en taxi fra Præstø til Køge.
23. september 2013 Movia Klager medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0432
Klageren søgte om rejsegaranti indenfor fristen men gav muligvis forkerte oplysninger, som han først korrigerede 3 måneder efter Movias afvisning af kravet. Klageren måtte bære risikoen for at sagen ikke længere kunne undersøges og Movia fik medhold i afvisning af kravet.
27. juni 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0384
Taxaregning på 395 kr. kunne ikke kræves godtgjort, da de indsatte togbusser var annonceret i tilstrækkelig god tid og på en tilstrækkelig tydelig måde.
23. april 2013 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0102
Taxaregning på 182 kr. ikke godtgjort, da ikke dokumenteret tilsagn fra personalet, og da næste tog afgik efter 30 minutter. Klageren tillagt rejsetidsgarantigodtgørelse, og godtgørelse for den del af billetten, som ikke blev anvendt grundet taxaturen.
18. september 2012 DSB S-tog Klager delvist medhold
Taxaregning iht. rejsegarantiordningen 2012-0130
Taxaregning på 240 kr. ikke godtgjort. Klageren ikke dokumenteret tilsagn fra personalet til taxa. Togbus indsat inden for en time.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Rejsegarantibillets gyldighedsperiode 2011-0249
Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode.
25. juni 2012 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Rejse Refusion 2012-0013
Klageren berettiget til at tro, at der var givet tilladelse til refusion af taxatur. Klageren medhold.
26. marts 2012 Movia Klager medhold
Klage over forsinkelse 2011-0167
Kompensation for forsinkelse, samt klage over toiletforhold. Klageren medhold.
5. december 2011 DSB Fjern- og Regionaltog Klager delvist medhold