Gå til sidens indhold

Rejst på andens personlige rejsekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Rejst på andens personlige rejsekort 2021-0068
Klageren datter blev pålagt en kontrolafgift for at rejse på sin fars rejsekort personligt, hvilket ikke er tilladt i henhold til rejsereglerne, da der optjenes rabat på denne type rejsekort. Det var ikke godtgjort, at datteren havde fået oplyst af FynBus' Kundeservice, at hun gerne måtte rejse på sin fars rejsekort. Ikke medhold
15. september 2021 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2020-0181
Klagerens søn var blevet pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. for at rejse på sin mors personlige rejsekort, hvilket efter rejsekortreglerne ikke er tilladt. FynBus var berettiget til at fastholde en kontrolafgift, men skulle nedsætte denne til 750 kr. Ankenævnet udtalte, at de fælles landsdækkende rejseregler var gældende i forholdet mellem FynBus og klagerens søn. Uanset, at FynBus havde annonceret den forhøjede kontrolafgift på sin hjemmeside, i busserne og i pressen, fremgik det ikke af de fælles landsdækkende rejseregler, at der gjaldt særlige takster for FynBus, hvorefter taksten i de fælles landsdækkende rejseregler på 750 kr. var gældende.
9. december 2020 FynBus Klageren overvejende medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2019-0195
Metro Service anmodede om genoptagelse af sagen, som blev afgjort den 30.oktober 2019, hvor nævnet fastslog, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften. Ankenævnet udtalte følgende i genoptagelsessagen: "I DOT’s område, hvor der ikke optjenes eller ydes rabat på rejsekort, rejser en passager på et rejsekort personligt til samme pris som på et rejsekort FLEX og et rejsekort anonymt. Et rejsekort personligt må derfor antages alene at have den funktion, at hvis kortet mistes, kan kortet ikke misbruges af tredjemand, hvis pågældendes identitet kontrolleres i en kontrolsituation. Men i en situation som den i sagen foreliggende, hvor indehaveren af et rejsekort personligt er med på rejsen og er indforstået med, at rejsekortet anvendes som rejsehjemmel for tredjemand, kan det efter ankenævnets overbevisning udelukkes, at der er tale om misbrug af rejsekortet. Man opnår ikke en større rabat ved at have et personligt rejsekort, men man hindres til gengæld efter rejsereglerne i at have nogen med på kortet uden også selv at være checket ind, uanset at man anden gyldig rejsehjemmel ud over rejsekortet. Ankenævnet finder på den baggrund at håndhævelsen af reglen om, at den først indcheckede passager på rejsekort personligt altid uden undtagelse er indehaveren selv, ikke er tilstrækkelig saglig og rimelig. Ankenævnet finder videre, at der under de foreliggende omstændigheder ikke er det fornødne grundlag for at sondre mellem et rejsekort personligt og et rejsekort flex. På et rej-sekort flex ville klagerens mor have rejst til samme pris, som på svigerdatterens personlige rejse-kort. Ankenævnet finder derfor, at Metro Service ikke har mistet penge ved, at de to typer rejsekort sidestilles på den konkrete rejse, fordi der isoleret set blev betalt korrekt pris for rejsen. Ankenævnet medgiver, at der er tale om en praksisændring i forhold til den tidligere afgørelse 2018-0142, og ankenævnet har heller ikke pålagt Metro Service at betale sagsomkostninger. Ankenævnet bemærker, at det fortsat er berettiget at pålægge kontrolafgiften i selve kontrolsituationen, hvor kortholderen medbringer en rejseledsager, som ikke er checket med ind på det personlige rejsekort, selv om kortholderen foreviser anden gyldig rejsehjemmel, og at det først er i back office, at selskabet skal foretage en bedømmelse af, om de konkrete omstændigheder inde-bærer, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet bemærker videre, at nærværende afgørelse alene finder anvendelse på rejser i DOT-området, hvor der ikke optjenes eller ydes rabat på rejsekort."
11. december 2019 Metro Klageren overvejende medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2019-0195
Passageren rejste på sin svigerdatters personlige rejsekort, og svigerdatteren havde sit eget pendlerkort til de samme zoner, som de rejste i. Ankenævnet fandt, at det i kontrolsituationen var berettiget at udstede en kontrolafgift, men at Metro Service skulle frafalde denne i den efterfølgende sagsbehandling, da der var betalt korrekt pris for rejsen: "Det fremgår tydeligt af de regler, som regulerer passagerens brug af rejsekort personligt, at den, som først er checket ind, altid er kortindehaveren selv. Herefter havde klagerens mor ikke gyldig rejsehjemmel, når der kun var checket én voksen ind på det personlige rejsekort tilhørende klagerens ægtefælle, og kontrolafgiften blev dermed i selve kontrolsituationen pålagt med rette. Imidlertid fremgår det af sagen, at klagerens ægtefælle selv havde et gyldigt pendlerkort til zonerne 01 og 02, og hun havde således via pendlerkortet betalt korrekt pris for sin rejse. Hvis der i en situation som den foreliggende stilles krav om, at en passager, som har sin egen gyldige rejsehjemmel, også skal checke sig ind på sit personlige rejsekort udover en medrejsende, vil der reelt blive betalt for tre passagerer, nemlig én på pendlerkort og to på rejsekort. I den konkrete sag blev der betalt for én voksen på rejsekort og én voksen på pendlerkort – altså den korrekte pris i kroner for klagerens mor og klagerens ægtefælle. Herefter er det ankenævnets opfattelse, at Metro Service skal frafalde kontrolafgiften på 750 kr. Det fremgår af rejsekorthistorikken, at der ved skift fra S-tog til metroen ikke blev foretaget et skiftecheck ind, således som de Fælles Landsdækkende Rejseregler foreskriver. Når der ikke fore-tages skiftecheck ind, kan passageren blive pålagt en kontrolafgift på 10 kr. Da klagerens mor havde gyldig rejsehjemmel ved at være checket ind på rejsekortet, men ikke foretog et skiftecheck ind, kan Metro Service pålægge hende en kontrolafgift på 10 kr. For så vidt angår klagen over stewardens adfærd bemærker ankenævnet, at klageren ikke næv-nede noget i klagen til Metro Service og først nævnte dette i sin anden henvendelse til ankenævnet. Da Metro Service endvidere har undskyldt, hvis de følte sig truet, finder ankenævnet ikke an-ledning til at foretage sig yderligere. Ankenævnet bemærker, at selv om der i rejsereglerne er bestemmelser om, at et rejsekort per-sonligt kan inddrages, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug, og at et muligt misbrug anmeldes til politiet, vil der i en sag som den foreliggende, hvor der er tale om familiemedlemmer, som rejser sammen, efter ankenævnets opfattelse ikke være belæg for at statuere begrundet mis-tanke. Det er derfor uhensigtsmæssigt og kan være kritisabelt, hvis en steward af egen drift oplyser om mulige strafferetlige konsekvenser/strafferammen ved misbrug af et rejsekort. For så vidt angår sagsomkostninger til ankenævnet, frafaldes disse, idet der for så vidt var tale om klare rejseregler, som klagerens mor sad overhørig.
30. oktober 2019 Metro Klageren overvejende medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2019-0060
Kontrolafgift for at rejse på sin mors personlige rejsekort. Klageren ikke medhold.
11. september 2019 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2018-0195
I genoptagelsessagen fastholdt ankenævnet den trufne afgørelse og præciserede: "Metro Service anfører, at deres billetterende personale ikke må foretage en nærmere sagsbehand-ling i forbindelse med kontrol af rejsehjemmeler. I afgørelsen af 12. december 2018 udtalte ankenævnet da også, at det i selve kontrolsituationen var berettiget, at stewarden pålagde kontrolafgiften efter at have konstateret, at sønnen efter ord-lyden i bestemmelserne om personlige rejsekort ikke havde gyldig rejsehjemmel. Metro Service har i genoptagelsesanmodningen henvist til udtalelsen fra DOT, hvori det gøres gældende, at der ikke kan skelnes mellem rejser med eller uden optjening af rabat, idet trafikvirksomhederne ønsker ensartede regler for passagererne, uanset om der rejses i Takst Vest eller i DOT’s område. Til dette bemærker ankenævnet, at der allerede er individuelle forskelle mellem de forskellige transportformer. Således må man fx medtage cykler gratis i S-tog, men ikke i metroen, som der-udover har spærretid for cykler. Spærretiden for passagerer med pensionistkort varierer også, alt efter om man rejser med bus/metro eller S-tog. Ankenævnet finder på den baggrund, at der ikke er tilstrækkeligt belæg for argumentationen om, at der til gavn for passagererne skal være ensartethed mellem landsdelene, og at der herefter ikke kan være forskel i reglerne for rejse på personligt rejsekort. Det er et forvaltningsretligt princip, at afgørelsesmyndigheden ikke må sætte skøn under regel. Dette betyder, at afgørelsesmyndigheden som udgangspunkt har pligt til at skønne konkret og individuelt, i tilfælde hvor den er tillagt en skønsmæssig beføjelse. Alle relevante omstændigheder skal inddrages i afvejningen, og forvaltningen kan som udgangspunkt ikke opstille en fast regel og følge den i alle tilfælde. En vejledende hovedregel må imidlertid gerne opstilles, men det er et krav, at denne hovedregel ikke må administreres således, at skønnet reelt afskæres. Forvaltningen skal derfor have for øje, at der kan være omstændigheder, der skal lede til et andet resultat end den opstillede hovedregels resultat. Uanset at Metro Service ikke er omfattet af forvaltningsloven direkte, finder ankenævnet, at de som afgørelsesorgan skal overholde de forvaltningsretlige principper for god sagsbehandlingsskik. Der kan argumenteres for, at der med de eksplicitte bestemmelser om forbud mod at rejse på en andens personlige rejsekort, ikke er tillagt afgørelsesmyndigheden en skønsmæssig beføjelse, men heroverfor står hensynet til, at afgørelsesmyndigheden udviser en vis saglighed og rimelighed, når det skal besluttes, om en kontrolafgift skal fastholdes, hvilket er ikke tilfældet, når der beviseligt er betalt den korrekte pris for den pågældende rejse. At træffe beslutning om, at kontrolafgiften skal frafaldes, indebærer således ikke en ignorering af rejsereglerne og kortbestemmelserne, som Metro Service gør gældende, men derimod en sagsbehandling, som er i overensstemmelse med de forvaltningsretlige forskrifter.Afgørelsen af 12. december 2018 fastholdes herefter med den ovennævnte præcisering. Kontrolafgiften skal frafaldes, men Metro Service skal ikke betale 10.000 kr. i omkostninger for tabt sag i ankenævnet, da der er tale om en praksisændring."
6. marts 2019 Metro Klager medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2018-0161
Indgivelse af politianmeldelse for bedrageri mod klageren ved rejse på sin ægtefælles rejsekort. Sydtrafik var ikke uden en egentlig sagsbehandling berettiget til at indgive politianmeldelse mod klageren.
17. december 2018 Sydtrafik Klager medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2018-0195
Klagerens søn havde ved en fejl rejst på klagerens rejsekort på Sjælland, hvor der ikke optjenes eller gives rabat på rejsekortrejser. Ankenævnet statuerede, at kontrolafgiften skulle frafaldes med følgende begrundelse: "Det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler, at rejsekortindehaveren altid skal være checket ind på de rejser, hvor et personligt rejsekort benyttes som rejsehjemmel til flere passagerer. Derudover vil den første, der checker ind på et rejsekort personligt, altid være at regne for kortindehaveren selv. Da klagerens søn havde anvendt klagerens personlige rejsekort, var det derfor berettiget, at han blev pålagt en kontrolafgift i kontrolsituationen. Ankenævnet har noteret sig svaret fra DOT, men finder dog, at der i bedømmelsen af pålagte kon-trolafgifter på baggrund af rejse på en andens personlige rejsekort må foretages en individuel sagsbehandling i trafikvirksomheden, når det bedømmes, om en kontrolafgift skal fastholdes. I en sag som den foreliggende finder ankenævnet, at kontrolafgiften efter en sådan sagsbehandling burde have været frafaldet. Der er herved navnlig lagt vægt på, at sønnen ved en fejl havde taget sin mors rejsekort, og der således ikke var tale om et bevidst mønster, og at trafikvirksom-heden ikke har lidt noget tab, da der var betalt for rejsen og ikke optjenes rabat ved kørsel på Sjælland. Det bemærkes, at det under sagsbehandlingen kunne klarlægges, hvor den pågældende passager havde checket rejsekortet ud, og at der i et sådant tilfælde ikke ses at være omgåelsesrisiko, idet flere passagerer ikke uden risiko for en kontrolafgift kan rejse på kortet, uden at alle er checket ind. Da der er tale om en praksisændring, skal Metro Service ikke betale 10.000 kr. i omkostninger for tabt sag i ankenævnet."
12. december 2018 Metro Klager medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2018-0206
Klagen vedrørte en kontrolafgift på 750 kr. for rejse på ægtefællens personlige rejsekort pendler samt inddragelse og spærring (konfiskering) af kortet. Klager ønskede kontrolafgiften annulleret. Ankenævnet lagde vægt på, at det af Rejsekort Kortbestemmer og Kortbestemmelser for Pendlerkort fremgår, at et rejsekort pendler kun kan anvendes som rejsehjemmel for kortets ejer. Andre kan ikke checkes ind på kortet. Dette vilkår accepterer indehaveren af rejsekortet ved køb af rejsekort pendler. Klageren foreviste ved kontrollen den 11. september 2018 sin ægtefælles rejsekort pendler, hvorfor klageren ifølge rejsekortsbestemmelser pkt. 1.6 og de fælles landsdækkende rejseregler pkt. 2.7.1 ikke havde gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fandt derfor, at Fynbus var berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Fynbus skulle dog godtgøre udgifterne til et nyt rejsekort pendler til klagerens ægtefælle.
12. december 2018 FynBus Trafikvirksomhed overvejende medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2017-0070
Klageren rejste med sin ægtefælle. Klageren havde selv et periodekort, men det havde hans kone ikke. Han foretog check ind på sit personlige rejsekort, som rejsehjemmel for sin kone.
19. september 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2017-0048
Klageren rejste ved en fejl på sin kones personlige rejsekort. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2016-0202
Klagerens mor rejste på klagerens personlige rejsekort, mens klageren rejste på sit periodekort på samme strækning. Klageren medhold, da rejsekort rejseregler og rejsekort kortbestemmelser ikke var samstemmende.
7. marts 2017 Metro Klager medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2016-0205
Klagerens datter havde ved en fejltagelse medbragt sin kærestes personlige rejsekort. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2016-0251
Klageren rejste på sin mors personlige rejsekort. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2015-0257
Klageren rejste på sin ægtefælles personlige rejsekort, uden at denne var checket ind på rejsekortet, eller var med på rejsen. H modtog en kontrolafgift, og rejsekortet blev inddraget. Klageren fik ikke medhold, men ankenævnet udtalte kritik af Metros procedure ved inddragelse af rejsekortet i sager som den foreliggende.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2015-0226
Klageren rejste på sin fars personlige rejsekort, uden at faren var checket ind på dette.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på andens personlige rejsekort 2015-0097
Klageren rejste på venindes personlige rejsekort og modtog en kontrolafgift. Klageren anmodede om annullering af kontrolafgiften og gjorde gældende, at veninden havde krav på refusion af rejsens pris. Klageren fik ikke medhold.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold