Gå til sidens indhold

Troede der kunne købes billet om bord

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Troede der kunne købes billet om bord 2022-0248
Passageren er flygtning fra Ukraine og kendte ikke til det danske billetsystem, og dengang hun kom til Danmark, var transporten gratis. Derfor steg hun på toget uden først at købe en billet, da hun regnede med at kunne købe hos kontrolløren. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, der blev udstedt til passageren 5 måneder efter hendes ankomst til Danmark.
12. april 2023 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2020-0105
Fynbus hævede pr. 18. maj 2020 kontrolafgiften fra 750 kr. til 1.200 kr., efter af dette var blevet vedtaget af FynBus' bestyrelse den 15. maj 2020. Forøgelsen blev annonceret via en pressemeddelelse, på informationsskærmene i busserne og i Odense Banegårdscenter samt ved opslag på FynBus’ hjemmeside under punktet ”Nyheder”. Herudover havde FynBus efter anvisning fra transportministeren indført forbud mod kontant betaling. Klageren rejste den 29. maj 2020 med bussen og skulle betale kontant. Han blev pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. ved en efterfølgende kontrol, fordi han ikke havde nogen rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at FynBus på baggrund af Corona-situationen og transportministerens anbefaling havde FynBus, et berettiget grundlag for at ophøre med at modtage kontant betaling, og at klageren, der i 7 minutter efter påstigningen havde forholdt sig passiv og ikke forsøgt at kontakte chaufføren, hvor han kunne være blevet vejledt i at købe en mobilbillet, skulle betale en kontolafgift. Flertallet fandt videre, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 750 kr., da stigningen til 1.200 kr. ikke var annonceret minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes blandt andet fordi Fynbus ikke annoncerede suspenderingen af det kontante billetsalg uden på bussen, hvorfor brugere, der ikke jævnligt besøger Fynbus’ hjemmeside eller sociale medier, har haft vanskelig adgang til den relevante information, inden de træder ind i bussen. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet, og FynBus blev pålagt at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der henvises til selve afgørelsen for den nærmere begrundelse og ordlyd.
9. september 2020 FynBus Klager delvist medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2020-0075
Klagerens søn var turist i Danmark og talte eller forstod ikke dansk eller engelsk, og han regnede med at kunne købe billet efter påstigning.
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2019-0035
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren troede, at billetter kunne købes ombord.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2018-0282
Kontrolafgifter til to turister, der ikke var dansktalende, da de ikke kunne finde billetautomaten og troede, at man kunne købe billetter ombord. De forblev på metroen i 6 stop.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2018-0145
To kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet manglende billet. Ægteparret kunne ikke finde en billetautomat men steg alligevel ombord på metroen, da de troede, at de kunne købe billet ombord. Ægteparret kunne ved kontrollen den 9. juni 2018 ikke forevise nogen rejsehjemmel, og kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette. Det er passagerers eget ansvar at sikre sig gyldig rejsehjemmel inden ombordstigning på metroen, hvilket også er skiltet på engelsk ved perrondørene og på tavlen på selve perronen. Selv efter at klagerne konstaterede, at der ikke var billetautomater i selve metroen, forblev de om bord yderligere 6 stop uden billet.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2018-0016
Klageren fremviste en udløbet billet. Han troede at han kunne købe billet om bord på metroen.
20. april 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2017-0005
Klageren og hans ægtefælle troede at man kunne købe billet om bord på metroen, da de ikke kunne finde en billetautomat på perronen. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2016-0263
klageren som var turist rejste fra Nørreport st. På stationen ledte de forgæves efter en billetautomat, hvorfor de troede de kunne købe billetter om bord på metroen. Klageren kunne hurtigt have konstateret, at billetter ikke kunne købes om bord.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2016-0190
Klagerne, som var turister, forsøgte at købe billet i en rejsekortautomat, som ikke udsteder billetter. Ankenævnet fandt, at skiltning og mulighed for køb af billetter på Nørreport st. var tilstrækkelig tydelig til at klagerne burde have set disse.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2015-0221
Klageren, som var turist, troede der kunne købes billet ombord på metroen. Klageren ikke medhold.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2015-0169
Klageren, som var amerikaner, troede der kunne købes billet ombord på metroen. Klageren ikke medhold.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2014-0280
Klageren havde tidligere købt pensionistbillet på bussen. Automaten i den pågældende bus kunne ikke udstede en sådan. Klageren spurgt chauffør til råds. Klageren medhold.
5. maj 2015 Midttrafik Klager medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2014-0266
Klagerens datter troede, at der kunne stemples klippekort i metroen, da hun ikke kunne se stempleautomaten på stationen. Klager ikke medhold.
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2014-0219
Klageren og hans døtre, som alle var turister, ankom med elevator fra Kgs Nytorv og så ikke piktogram i elevator om, at billetter skulle købes en etage over perron-niveau. De steg om bord uden billetter, da de ikke kunne finde automaten på perronen. Et flertal i ankenævnet fandt, at de burde været steget af metroen ved første stop efter de opdagede, at de ikke kunne købe billetter om bord. De blev kontrolleret flere stop senere. Kontrolafgifterne fastholdt.Dissens
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2014-0080
Klageren og hans medrejsende steg om bord på Metroen uden billet, da de ifølge det oplyste ikke havde kunnet finde information om billetkøb på Nørreport st. og derfor fejlagtigt troede, at man kunne købe billetter om bord på Metroen.Klageren og hans medrejsende kunne imidlertid konstatere, at der ikke var mulighed for at købe billet om bord på Metroen. De burde derfor ikke været blevet om bord på Metroen, men skulle være steget ud for at billettere. Klagerne undlod dette og blev i stedet på metroen 6 stop, hvor de blev kontrolleret efter Femøren st. Det var således korrekt i kontrolsituationen, at Metrostewarden pålagde dem hver en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af gyldig rejsehjemmel.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2014-0103
Klageren troede der kunne købes billet ombord. Prøvede efterfølgende uden held at købe en mobilbillet. Ikke medhold.
22. september 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2014-0023
Klagerens børn på henholdsvis 15 og 18 år stod på metroen uden billet. Klageren gjorde gældende, at børnene troede, at de kunne købe billet ombord samt at den ældste led af dyslexi (ordblindhed). Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2013-0295
Klageren tog elevatoren ned til perrondækket, kunne ikke finde billetautomat og troede derfor at han kunne købe billet hos stewarden om bord. Blev i toget efter at han havde konstateret, at der ikke kunne købes billet ombord. Metro Service henstilles til i selve elevatoren at markere, hvor passagerer skal stige ud for at billettere.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold