Gå til sidens indhold

Ingen rejsehjemmel

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fortolkning af rejseregler (cykler, hunde mv.) 23-0310

Hundekontrolafgift på 375 kr. Ankenævnet fandt, at det fremgår tilstrækkelig tydeligt af rejsereglerne, at små hunde kun kan medbringes gratis, hvis de under hele rejsen er anbragt i en dertil indrettet taske, og da klageren ikke havde købt en børnebillet til sin lille hund, som hun sad med på skødet, blev kontrolafgiften fastholdt.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0213
Klageren troede fejlagtigt, at fordi hun har beskyttelse i cpr-registret, behøver hun ikke købe billet, når hun rejser med kollektiv transport. Klageren gjorde gældende, at hendes cpr-nummer er blevet misbrugt, men hun foreviste sit pas til identifikation i forbindelse med de 11 kontrolafgifter, som ankenævnet tog stilling til. Kontrolafgifterne blev fastholdt og klageren blev vejledt om et pendlerkort vil være et bedre produkt for hende.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0212

Klageren havde to dage forinden fået stjålet sin pung, og han kunne ikke finde nogen butik til at veksle den seddel, han havde fået af en medkursist, til mønter, og regnede med at kunne købe billet om bord på Metroen. Kontrolafgiften blev fastholdt

6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0207
Klageren er bosiddende i Sverige, studerer i Sverige og arbejder i Helsingør. Han har fået udstedt et Ungdomskort, der ikke dækker zoner ud over 01,03 og 04. Da klageren mener, at det strider mod EU-retten, at hans Ungdomskort ikke er gyldigt til zonerne 01- 99, som hans medstuderendes Ungdomskort, når de har bopæl i København. Klageren vil derfor ikke tilkøbe rejsehjemmel, når han rejser til Helsingør for at arbejde. DSB har ved flere kontroller pålagt kontrolafgifter til klageren, som ankenævnet fastholdt og udtalte, at det henhører under domstolene at bedømme, om Ungdomskortreglerne er udmøntet i strid med EU-retten.
11. oktober 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2022-0271
Klagerens søn blev pålagt en børnekontrolafgift for at rejse uden billet. Ikke medhold
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2022-0248
Passageren er flygtning fra Ukraine og kendte ikke til det danske billetsystem, og dengang hun kom til Danmark, var transporten gratis. Derfor steg hun på toget uden først at købe en billet, da hun regnede med at kunne købe hos kontrolløren. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, der blev udstedt til passageren 5 måneder efter hendes ankomst til Danmark.
12. april 2023 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2022-0186
Kontrolafgift for at rejse på en Orange Fri Billet, som klageren havde købt til sin udrejse, men som ikke var gyldig til returrejsen. Ikke medhold
8. februar 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2022-0147
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Efter et skyderi i Fields, hvor der var gratis adgang til Metroen for at folk kunne komme væk fra området, troede klageren, at hun også dagen efter gratis kunne returnere med Metroen til Fields, da hun skulle afhente sin bil i P-huset. Ikke medhold
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2022-0057
Ankenævnet fandt det godtgjort, at Rejsekortsystemet i bussen havde nedbrud, og at dette indebar, at klagerens datter ikke kunne checkes med ind på venindens Rejsekort. Men da datteren ventede i 2 minutter efter bussens afgang, og 50 sekunder efter kontrollører var steget om bord, med at bestille en mobilbillet, som hun havde fortalt chaufføren, at hun ville, fandt et flertal i ankenævnet, at hun havde handlet for passivt, og at kontrolafgiften var blevet pålagt med rette. Men da sagsbehandlingen hos Movia havde været mangelfuld og fejlbehæftet, skulle Movia godtgøre klagerens udgifter til klagegebyr til ankenævnet. Et mindretal fandt, at sagsbehandlingen hos Movia var så fejlbehæftet og mangelfuld, at kontrolafgiften efter en samlet bedømmelse skulle frafaldes. Det blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
12. september 2022 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Ingen billet 2022-0077
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det på baggrund af tekniske logs kunne lægges til grund, at klageren havde opholdt sig i bussen i mere en 5 minutter uden at skaffe sig gyldig rejsehjemmel.
12. september 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2022-0121
Klageren havde kun kontanter, hvorfor han ikke kunne købe billet i togstationens billetautomat, som kun tog imod betalingskort. Da han heller ikke kunne købe billet hos chaufføren i den togbus, som på grund af sporarbejde var indsat som erstatning for toget, steg han ombord uden billet. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgift på 1.000 kr. Et mindretal i ankenævnet var enige i, at Arriva havde været berettiget til at pålægge klageren en kontrolafgift, men fandt, at denne skulle nedsættes til 750 kr. Der blev truffet afgørelse efter med stemmeflertallet.
12. september 2022 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Ingen billet 2021-0121
DSB havde over en periode på ca. 18 måneder udstedt i alt 57 kontrolafgifter og sendt 108 rykkerskrivelser til klagerens søns navn. DSB havde overdraget kontrolafgifterne til inddrivelse via Gældsstyrelsen på nær 13, som ankenævnet kunne behandle. Klageren gjorde gældende over for ankenævnet, at hendes søn ikke havde rejst på de 13 ture, idet han havde været derhjemme eller i skole. Ankenævnet udtalte blandt andet: "...der er sendt 20 rykkerskrivelser til klagerens søn, og samlet er sendt i alt 108 rykkerskrivelser til sønnens adresse, uden at DSB har fået nogen af forsendelserne retur. DSB skal godtgøre, at en kontrolafgift er udstedt til rette vedkommende. DSB har oplyst til ankenævnet, at når passageren i forbindelse med en kontrol ikke samtidigt foreviser ID, vil der blive stillet kontrolspørgsmål til passagerens identitet via opslag i CPR-registret. Ankenævnet gengiver af forretningsmæssige årsager ikke, hvilke kontrolspørgsmål, der kan være tale om, men lægger til grund, at dette er sket i de 13 kontroller. Samtlige kontrolblanketter er udfyldt af passageren med det fulde cpr-nr. ..... Klageren har ud for kontrolafgiftsdatoerne den 27. april, 2. maj og 18. maj 2021 anført, at sønnen var i skole. Hertil bemærker ankenævnet, at den 2. maj 2021 var en søndag, hvorfor det har formodningen imod sig uden yderligere dokumentation, at sønnen var i skole denne dag. Klageren har videre gjort gældende, at tidspunkterne for kontrolafgifterne kl. 13:44 og 14:26 er i sønnens skoletid, men hun har ikke kunnet genskabe sønnens skoleskema. Til de øvrige kontrolafgifter, bemærker ankenævnet, at der er tale om tidspunkter mellem kl. 15:09 og kl. 01:50, hvilket må betegnes som værende uden for almindelig skoletid. De snapchats, som klageren har indsendt, er dateret før den 5. april 2021 og er derfor ikke relevante for ankenævnets bedømmelse af de 13 kontrolafgifter, der ligger efter denne dato. Klageren har oplyst, at sønnen altid underskriver sig med både for- mellem- og efternavn. Hertil bemærker ankenævnet, at på begge de underskrevne tro- og loveerklæringer har sønnen kun underskrevet sig med for- og efternavn og altså udeladt mellemnavn. Det af klageren anførte er dermed ikke korrekt eller et validt argument for, at det ikke var sønnen, der udfyldte kontrolblanketterne i toget. Klageren har videre gjort gældende, at de kun har modtaget ét rykkerbrev fra DSB, hvilket var den 10. juni 2021, hvilket er baggrunden for at de først klagede til DSB den 16. juni 2021. DSB har derimod oplyst, at der i alt er fremsendt 108 rykkerbreve til sønnen, uden at de har modtaget nogen forsendelse retur med posten. Ankenævnet finder det usandsynligt, at 107 breve skulle være gået tabt i posten og ikke er kommet frem til klagerens søn. Hertil kommer, at efter klagen til DSB den 16. juni 2021, er der ikke udstedt nogen kontrolafgifter til sønnens navn, på trods af at der i den foregående periode fra den 31. januar 2020 frem til den 11. juni 2021 har været udstedt i alt 57 kontrolafgifter til sønnens navn. Ankenævnet finder dette pludselige ophør i kontrolafgifter, der er næsten sammenfaldende med klagen til DSB, påfaldende. Som følge af det anførte og efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, finder ankenævnet, at DSB på tilstrækkelig vis har godtgjort, at klagerens søn rejste med toget på de pågældende tidspunkter, hvor der blev udstedt kontrolafgifter. Dette understøttes endvidere af, at klagerens cpr-nr. blev oplyst ved kontrollerne. Ankenævnet tillægger det i den forbindelse afgørende betydning, at der blev stillet kontrolspørgsmål til passagerens identitet. Da kontrolafgifterne blev pålagt på baggrund af manglende forevisning af rejsehjemmel, blev kontrolafgifterne dermed pålagt med rette. Ankenævnet lægger således til grund, at klagerens søn modtog kontrolafgifterne, som han ikke gjorde indsigelse mod, inden DSB i medfør af lov om renter § 9 b sendte rykkerbreve til ham."
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Divergerende oplysninger 2021-0092
Klageren skulle med toget, men da han ankom til stationen, opdagede han, at han havde glemt sit rejsekort derhjemme. Ifølge klageren så han en bus med kontrollører i, som han steg på, og spurgte kontrollørerne, om han lige måtte køre med nogle stop hjem efter sit rejsekort, men de svarede ikke, og da bussen kørte, udskrev de en kontrolafgift til ham. Movia har gjort gældende, at kontrollørerne sad bag i bussen og så klageren stige om bord, uden at han foretog sig yderligere. Han tog hverken kontakt til chaufføren eller kontrollørerne. Bussen forlod stoppestedet kl. 09:49:08, og kontrollørerne begyndte kontrollen 20 sekunder senere, hvor klageren spurgte, om han lige måtte køre med et par stop. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig information / fejlagtige oplysninger? 2020-0232
Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Klageren er vant til at rejse med S-toget, hvor det er gratis at tage sin cykel med i toget, og han troede, at de samme regler gjaldt i metroen. Ankenævnet fandt det tilstrækkelig oplyst, at der kræves cykelbillet for at medtage en cykel i metroen. Ikke medhold
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0187
Klageren kunne ikke få nedsat kontrolafgiften efter reglerne om glemt pendlerkort, da hans mobilklippekort, som han havde glemt at klippe, ikke kunne sidestilles med et personligt pendlerkort.
9. december 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0121
Klageren har normalt pendlerkort, men havde annulleret dette grundet hjemsendelse som følge af Covid-19udbruddet. Han glemte derfor at købe en billet inden påstigning på Letbanen, da en enkelt dag havde været til møde på sin arbejdsplads.
28. oktober 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0138
Selv om klageren havde sin pung fremme samtidig med, at han foreviste sit ledsagerkort, var dette ikke tilstrækkeligt, da det var klagerens eget ansvar at sige til chaufføren, hvilken billet han ønskede at købe. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for ikke at kunne forevise en børnebillet sammen med ledsagerkortet.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2020-0105
Fynbus hævede pr. 18. maj 2020 kontrolafgiften fra 750 kr. til 1.200 kr., efter af dette var blevet vedtaget af FynBus' bestyrelse den 15. maj 2020. Forøgelsen blev annonceret via en pressemeddelelse, på informationsskærmene i busserne og i Odense Banegårdscenter samt ved opslag på FynBus’ hjemmeside under punktet ”Nyheder”. Herudover havde FynBus efter anvisning fra transportministeren indført forbud mod kontant betaling. Klageren rejste den 29. maj 2020 med bussen og skulle betale kontant. Han blev pålagt en kontrolafgift på 1.200 kr. ved en efterfølgende kontrol, fordi han ikke havde nogen rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at FynBus på baggrund af Corona-situationen og transportministerens anbefaling havde FynBus, et berettiget grundlag for at ophøre med at modtage kontant betaling, og at klageren, der i 7 minutter efter påstigningen havde forholdt sig passiv og ikke forsøgt at kontakte chaufføren, hvor han kunne være blevet vejledt i at købe en mobilbillet, skulle betale en kontolafgift. Flertallet fandt videre, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 750 kr., da stigningen til 1.200 kr. ikke var annonceret minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. Et mindretal fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes blandt andet fordi Fynbus ikke annoncerede suspenderingen af det kontante billetsalg uden på bussen, hvorfor brugere, der ikke jævnligt besøger Fynbus’ hjemmeside eller sociale medier, har haft vanskelig adgang til den relevante information, inden de træder ind i bussen. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet, og FynBus blev pålagt at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der henvises til selve afgørelsen for den nærmere begrundelse og ordlyd.
9. september 2020 FynBus Klager delvist medhold
Ingen rejsehjemmel 2020-0059
Kontrolafgift grundet rejse uden billet. Ifølge klageren havde han mistet sin pung. Ikke medhold
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede der kunne købes billet om bord 2020-0075
Klagerens søn var turist i Danmark og talte eller forstod ikke dansk eller engelsk, og han regnede med at kunne købe billet efter påstigning.
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Engelsk information tilstrækkelig? 2019-0274
Klageren og hans kollegaer, der alle var på forretningsrejse til DK, skulle med metroen til lufthavnen fra Nørreport st., men kunne ikke finde nogen billetautomater eller personale og forsøgte at downloade en billet-app. Men da der i det samme kom en metro og da de var i tidsnød for at nå deres fly, steg de om bord uden billetter. De blev kontrolleret straks derefter og blev alle pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne og bemærkede, at der var tydelig skiltning på engelsk på glasdørene om, at man ikke måtte stige om bord uden billetter, men anbefalede at det overvejes, om det kan skiltes tydeligere, hvor man kan købe billetter.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0278
Da klagerens mobiltelefon brød sammen, blev hun vejledt af DOT's Kundeservice til at annullere sit gyldige pendlerkort og derefter købe et nyt i DOT-appen på den nye mobiltelefon, hvilket imidlertid ikke lykkedes for hende. Hun steg derfor på bussen uden at have gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet fandt på baggrund af en udtalelse fra DOT's kundeservicemedarbejder, at vejledningen til klageren i den konkrete situation var forkert, fordi den betød, at klageren mistede 8 dage på sit pendlerkort samt resten af dagen, den 7. november 2019, i forhold til en overførsel/gendannelse af pendlerkortet i appen på den nye telefon. Ankenævnet bemærkede, at hvis klageren ikke havde kontaktet DOT Kundeservice den pågældende morgen og efter vejledning fået annulleret pendlerkortet, men i stedet for var steget på bussen uden at kunne forevise pendlerkortet, ville klageren i henhold de fælles landsdækkende rejseregler have været berettiget til at få nedsat kontrolafgiften til 125 kr., når det blev konstateret, at klageren havde haft et gyldigt pendlerkort på kontroltidspunktet. Ankenævnet bemærkede endvidere, at uanset at pendlerkortet efter DOT’s regler blev ugyldigt straks efter refunderingen kl. 08:16:56, havde klageren faktisk betalt for den pågældende dag, idet det gebyr, som efter det oplyste skal betales for at få refunderet resten af kortets periode, efter ankenævnets opfattelse må anses for at være de 8 dage, som ikke refunderes. Ankenævnet fandt herefter på ovenstående baggrund, uanset at klageren, da hun steg på bussen, var klar over, at hun ikke havde gyldig rejsehjemmel, at der i denne konkrete sag havde foreligget sådanne helt særlige omstændigheder, at Movia i sin efterfølgende behandling af sagen, skulle have nedsat kontrolafgiften til 125 kr. KLAGEREN MEDHOLD
1. maj 2020 Movia Klageren overvejende medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2019-0297
Klagerens 16-årige søn troede at købet af Ungdomskortet var gennemført, men det var kun selve bestillingen. Midttrafik skulle nedsætte kontrolafgiften til 125 kr., da informationen til kunden i købsflow'et var misvisende og mangelfuld.
1. maj 2020 Midttrafik Klageren overvejende medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2020-0026
Klagerens periode var udløbet 2 måneder tidligere, før han rejste med bussen og ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde over for ankenævnet gældende, at han var på stærk psykofarmaka, der gør, at han glemmer. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 2019-0153
Klageren blev pålagt en kontrolafgift for ikke at have billet. Hun gjorde gældende, at hun henset til sine helbredsmæssige problemer efter en blodprop ikke havde haft adgang til at købe rejsehjemmel på rimelige vilkår. Ankenævnet udtalte, at klageren selv måtte bære ansvaret for ikke at have gyldig rejsehjemmel, og at det ligger uden for ankenævnets kompetence at tage stilling til, hvilke billetprodukter der tilbydes af trafikselskaberne. Ankenævnet henstiller dog til, at der udbydes produkter til alle passagertyper, og at der også er et produktudbud til handicappede.
19. februar 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold