Gå til sidens indhold

Underskrifter identiske

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Underskrifter identiske 2021-0083
Der var blevet udstedt en lang række kontrolafgifter til klagerens navn, men 11 af disse kunne han ikke vedkende sig, da han ikke erindrede at have rejst. Han ville dog ikke underskrive en tro- og loveerklæring på, at det ikke var ham, der var blevet pålagt kontrolafgifterne, og han redegjorde ikke for, hvor han i stedet havde befundet sig. Dertil kom, at han ikke indgivet politianmeldelse om misbrug af sin identitet. Ankenævnet fastholdt herefter kontrolafgifterne efter også at have sammenholdt skriften på kvitteringer på kontrolafgifter, som klageren havde accepteret, med de øvrige kontrolafgifter.
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2020-0010
Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren ikke havde rejst med bussen med pågældende dag, og fastholdt kontrolafgiften.
23. juni 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2019-0276
Klageren gjorde gældende, at hun ikke havde rejst med bussen de to gange, hvor der var udskrevet kontrolafgifter i hendes navn. Ankenævnet fandt, at eftersom der var flere sammenfald i underskrifterne, at Midttrafik havde godtgjort, at det var klageren som havde rejst. Hun havde ikke reageret på rykkerskrivelserne sendt til hendes e-boks, hvorfor Midttrafik havde været berettiget til at oversende sagen til inddrivelse i Aarhus Kommune. Deres rykkergebyrer, kan ankenævnet ikke behandle.
1. maj 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2017-0045
Kontrolafgift på 750 kr., som klageren gør gældende ikke er udstedt til ham, da han har været udsat for identitetstyveri.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2014-0188
Underskrifter på identitetskort, tro-og loveerklæring samt kontrolafgifter var efter ankenævnets opfattelse identiske. Metro Service løftet bevisbyrde for at det var klageren, som modtog kontrolafgiften.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2014-0098
Således som sagen forelå oplyst med kopi af underskrift på klagerens pas, kontrolafgiften samt tro-og loveerklæringen, var det ankenævnets opfattelse, at disse tre underskrifter var så tilstrækkeligt identiske, at underskriften på kontrolafgiften måtte anses for at tilhøre klageren. Ankenævnet lagde ved bedømmelsen desuden vægt på, at klageren ikke havde dokumenteret sin oplysning om, at han var hospitalsindlagt den pågældende dag, samt at denne oplysning først var fremkommet under ankenævnssagen. Herefter ansås kontrolafgiften af 13. maj 2013 for manglende billet for pålagt med rette.
22. september 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2013-0363
Klageren gjorde gældende, at to kontrolafgifter ikke var udstedt til ham. Midttrafik skal godtgøre, at kontrolafgifterne blev udskrevet til klageren. Det fremgår af sagen, at passageren ved kontrollerne ikke foreviste gyldig billet og oplyste et cpr-nummer tilhørende klageren, men ikke foreviste dokumentation til bekræftelse af denne oplysning. Midttrafik oplyste, at kontrolløren i sådanne situationer spørger om fødselsdato, år og fornavn.Klageren havde ikke besvaret sekretariatets spørgsmål om, hvorvidt han havde betalt en kontrolafgift fra den 26. januar 2012 - som havde en stort set identisk underskrift med de i sagen omhandlede kontrolafgifter. Klageren havde heller ikke indsendt dokumentation fra sine lærere om at have været i skole på de omhandlede tidspunkter, således som han havde gjort gældende.På den baggrund fandt ankenævnet, at der ikke var grundlag for at konstatere, at det ikke var klageren som rejste med bussen de pågældende dage og her var blevet kontrolleret.Ankenævnet henstillede til Midttrafik om, at der i tilfælde, hvor der ikke forevises legitimation, stilles øvrige kontrolspørgsmål end blot fødselsdato, år og fornavn.
17. juni 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Underskrifter identiske 2014-0056
Passageren udfyldte ved kontrol en blanket med klagerens korrekte CPR-nummer, navn og adresse. Kontrolløren stillede desuden uddybende kontrolspørgsmål. Den ene kontrollør skrev i en note på kontrolafgiften, at kollegaen, med hvem kontrollen blev udført, kendte passageren som værende klageren. Ved den efterfølgende forevisning i Midttrafik af klagerens foto på kørekortet bekræftede pågældende kontrollør dette.Der forelå i sagen flere dokumenter påført klagerens underskrift, herunder pas, kørekort, tro-og loveerklæring fra 2010 samt underskriftsprøve på kopi af en kontrolafgift fra 28. november 2013 - som var en kontrolafgift, klageren havde vedkendt sig og havde betalt. Det fremgik af disse dokumenter, at klageren har meget forskellig måde at skrive sin underskrift på - således var underskriften fra den 28. november 2013 helt forskellig fra underskriften på klagerens pas og kørekort. Og på sidstnævnte dokumenter anførtes efternavn desuden kun med et ”R”.Klageren havde ikke dokumenteret sin oplysning om, at han havde været i København med indsendelse af fx bus- eller togbillet/broafgift.På den baggrund fandt ankenævnet, at Midttrafik i den konkrete sag havde løftet bevisbyrden for, at det var klageren, som modtog kontrolafgiften den 8. november 2013 - men ankenævnet bemærkede, at Midttrafik fremover ved passagerer, som figurerer på den såkaldte ”F-liste” bør tilkalde politiet til identifikationen, uanset om personen kan svare på spørgsmål ud fra CPR-registeret, når der ikke forevises legitimation.
17. juni 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold