Gå til sidens indhold

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
For lav saldo 2021-0069
Klageren gjorde gældende, at hun havde checket to personer ind på + standeren. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at klageren foretog den korrekte indtastning til check ind af to voksne på + standeren, fordi det ikke er tilstrækkeligt blot at taste på + knappen og holde kortet til det blå punkt. Brugeren skal derudover vælge den kundetype og antal, som ønskes med på rejsen ud over kortholderen. Hvis klageren havde foretaget de korrekte skridt, ville hun have fået advarsels-lyden og tekst om for lav saldo. Kontrolafgiften blev fastholdt.
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0075
Der var ikke registreret et check-ind på klagerens rejsekort. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0079
Klageren havde købt en DSB Orangebillet mellem to DSB-stationer, selv om hun skulle med bussen noget af vejen. Ankenævnet udtalte, at hvis klageren ved købet i DSB-appen havde indtastet rejsens faktiske destinationsstoppested med bussen, ville hun have fået et andet købsflow, end hun gjorde ved indtastning af to de to DSB-stationer. Det ville blive vist med rød tekst at billetten ikke var gyldig til den del af ruten, der foregik med bus. Desuden oplyses kunden i købsflow’et om, at der gælder særlige vilkår/regler. Det var ankenævnets opfattelse, at klageren ikke med rette kunne gå ud fra, at hendes DSB Orange-billet var gyldig til rejse med bus. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at klageren ved påstigningen spurgte chaufføren direkte, om hun kunne rejse med bussen på DSB Orangebilletten. Ankenævnet anser dette for et krav ifølge rejsereglerne punkt 2.4, hvis chaufføren skal vejlede kunden, og ansvaret for kundens gyldige rejsehjemmel skal overgå til chaufføren.Ankenævnet fandt derfor, at ansvaret for at vise gyldig rejsehjemmel fortsat påhvilede klageren, jf. selvbetjeningsprincippet i de Fælles landsdækkende Rejseregler og fastholdt kontrolafgiften.
15. september 2021 Sydtrafik Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2021-0086
Klageren, som er nordmand, var ankommet med fly til Københavns Lufthavn, hvorfra hun skulle rejse videre med metroen. Hun konstaterede, at hendes rejsekort var udløbet, og købte derfor billet i billetautomaten. Imidlertid havde hun fået den fejlagtige opfattelse, at der kun krævedes en 2-zoners billet til centrum, og hun blev derfor i metroen pålagt en kontrolafgift for manglende zone, idet der kræves 3-zoner fra lufthavnen til centrum. Ankenævnet fandt, at klageren havde haft tilstrækkelig tydelige muligheder for at vælge den korrekte billet. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Rejst på forkert billet/kort 2020-0214

Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, og gør gældende, at hendes Øresundskort er købt i Sverige og er gyldig til de zoner, hvori Metroen kører, og at hun blev kontrolleret flere gange, uden at stewarderne sagde noget om, at hun manglede et Metrotillæg Indklagede fastholder kontrolafgiften

23. august 2021 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Ekstraordinære vejrmæssige forhold 2021-0017
Grundet voldsomt uvejr annoncerede Neptunbus på deres hjemmeside, at afgangen kl. 18 var flyttet til kl. 16. Desuden blev der sendt en sms på polsk til kunderne om dette. Klagerens børn ventede ved stoppestedet omkring det oprindelige afgangstidspunkt, hvorefter de gik ind på hjemmesiden og så beskeden om, at afgangen var flyttet. De forlod herefter stoppestedet. Imidlertid gennemførte Neptunbus den pågældende tur alligevel, hvorfor de afviste at betale klagerens udgift til de billetter, som børnene ikke havde kunnet benytte. Ankenævnet fandt, at Neptunbus skulle refundere beløbet til klageren, da beskeden om den ændrede afgangstid blev sendt på polsk, at oplysningen på Neptunbus’ hjemmeside ikke blev fjernet efter kl. 16, selv om afgangen kl. 18 blev gennemført, at chaufføren kunne have sendt en sms, da han ikke lykkedes med at fange klagerens datter på telefonen, og endeligt at klagerens børn handlede i overensstemmelse med deres tabsbegrænsningspligt ved at sørge for at nå deres fly til Polen.
30. juni 2021 Neptunbus APS Klager medhold
Uberettiget at videresende sagen 2021-0021
Klageren havde glemt at indtaste sit nye betalingskort i Rejsekortsystemet, hvorfor der var tanket 300 kr. op på hans rejsekort i henhold den indgåede optankningsaftale. Klageren betalte ikke beløbet til at begynde med, og sagen blev oversendt et inkassobureau. Betalingen udeblev fortsat og fordringen blev overdraget til udenretlig inkasso. Klageren betalte de 300 kr., men der udestod et beløb på ca. 600 kr., som klageren indbragte for ankenævnet. Da ankenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til inkassofirmaets inkassoomkostninger, blev klagen afvist, idet ankenævnet udtalte, at det havde været berettiget at sende sagen til inkassobureauet.
30. juni 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Afvist af ankenævn
Vilkår og betingelser 2021-0026
Klageren ville omstille sit Rejsekort Flex til Pensionist, hvilket ikke kan lade sig gøre. Dette kan kun ske ved Rejsekort Personligt. Klageren benyttede en anden email, end den hun havde indtastet i Rejsekortsystemet og modtog ikke oplysningen herom. Da sagsbehandleren i første omgang havde lukket sagen ved en fejl, blev klageren tilbudt at opnå pensionistrabatten for rejser i perioden frem til beskeden om at købe et Rejsekort Personligt. Dette ville klageren ikke acceptere og ønskede at få rabatten på alle rejser indtil ankenævnet havde truffet afgørelse i sagen. Ankenævnet frifandt Metro Service for klagen og udtalte blandt andet følgende: "Om end det kan virke forvirrende for kunden, at man indtaster en e-mailadresse i henvendelsesformularen og modtager autosvar på denne adresse, men får tilsendt det endelige svar til den (anden) e-mail, man oprindeligt har oplyst til Rejsekortsystemet, finder ankenævnet, at Rejsekort Kundecenter, der foretager sin sagsbehandling via kundedatabasen og et tilknyttet journalsystem, og hvorfra kundernes e-mails hentes pr. automatik, ikke har begået fejl ved at sende beskeden til klagerens @hotmail-adresse, som hun selv var forpligtet til at ændre, men ikke havde gjort. Ankenævnet har ikke grundlag for at afgøre, om klageren modtog mailen eller ej. Ankenævnet finder det dog misvisende, at det er muligt i formularen til Rejsekort Kundecenter at up-loade dokumenter om tilkendelse af førtidspension, når det andre steder på www.rejsekort.dk står anført, at førtidspensionister skal ringe til Rejsekort Kundecenter for at ændre kundetype."
30. juni 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig information 2021-0027
Klagen vedrørte kontrolafgift for rejse på et Ungdomskort, der ikke var gyldigt til den rejserute, klageren foretog. Ankenævnet besluttede, at kontrolafgiften skulle frafaldes, da det ikke var gjort tilstrækkeligt tydeligt for klageren, at det nye Ungdomskort ikke havde samme gyldighed, som det kort, der var udløbet 4 dage tidligere.
30. juni 2021 Lokaltog A/S Klager medhold
Refusion af taxaregning 2021-0029
Klageren havde inden klagen til ankenævnet fået udbetalt 300 kr. i rejsegaranti til en taxaregning på 408 kr. i anledning af en brandalarm i metroen, der indstillede driften. Klageren havde taget en taxa direkte til hospitalet, og ikke til den metrostation, hvor han skulle være steget om til S-tog. Klageren fik ikke medhold i kravet om at få erstatning for de resterende 108 kr. til taxaregningen, da en brandalarm ikke udgør et erstatningsgrundlag efter de almindelige erstatningsregler.
30. juni 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2021-0034
Klageren troede, at hendes Orange DSB Print Selvbillet gjaldt til den specifikke Metro, som var nævnt på side 2 i hendes billet, benævnt Din Rejseplan". Hun blev pålagt en kontrolafgift, da Orange DSBbillet ikke er gyldig i Metroen. Et flertalt i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det fremgik i købsflowet og på selve billetten, at den ikke kunne anvendes. Et mindretal fandt, at det ud fra de anvendte formuleringer var undskyldeligt, at klageren regnede med, at billetten kunne anvendes.
30. juni 2021 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Check-ind af flere rejsende 2021-0038
Klagerens søn var steget på bussen ad midterdøren med en kammerat, der checkede sit rejsekort ind, mens han råbte op til chaufføren "Han rejser med mig på kortet". Check ind af flere rejsende kræver bistand fra buschaufføren , og da klagerens søn ved en efterfølgende kontrol ikke var checket ind på kammeratens rejsekort, blev han pålagt en kontrolafgift. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontroalfgiften, da drengene intet gjorde for at få checket flere ind, tværtimod checkede kammeraten sig selv ind, som når han rejser alene, i stedet for at gå op til chaufføren, der kunne checke dem ind. Drengene var de nærmeste til at kende deres alder og til at vide, om de var checket ind tidligere på rejsen, hvorfor chaufføren ikke havde grund til at reagere på, at de ikke kom op til hende. Et mindretal i ankenævnet udtalte: "Vi finder herefter, at chaufføren i den konkrete situation, hvor kortholderen henvendte sig direkte til hende nede fra opstigningsdøren med oplysning om, at klagernes søn rejste med ham på kortet, burde have reageret, idet et check ind af flere rejsende kun kan ske med hjælp fra chaufføren. Når chaufføren i stedet for gav en ”tommelfinger op”, finder vi, at det var undskyldeligt, at drengene herefter regnede med, at de ikke skulle foretage sig yderligere for at have gyldig rejsehjemmel. Uanset at chaufføren ikke måtte udføre en egentlig kontrol, kunne hun havde spurgt dem, om de allerede var checket ind begge to, fordi hun ellers skulle bistå dem hermed."
30. juni 2021 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Fejl på Rejsekortstander 2021-0046
Klageren gjorde gældende, at alle 3 standere var i uorden, og at hun ikke havde tid til at løbe ned i den anden ende af perronen. Ingen standere var fejlmeldte og klagerens Rejsekort virkede senere på rejsen, hvorfor dette heller ikke kunne være fejlbehæftet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
30. juni 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0047
Klagerens rejsekort var ikke registreret checket ind. Det kunne ikke lægges til grund, at klageren havde hørt lyde for korrekt check ind, da hverken standerne eller selve rejsekortet var defekt.
30. juni 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0184
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Ikke medhold
5. maj 2021 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 2020-0208
Klageren rejste med Fynbus på en DSB Orange billet, som ikke er gyldig til busrejser, og som derudover først var gyldig en time senere. Klageren gjorde gældende, at hun var blevet vejledt af DSB, og at buschaufføren 14 dage tidligere havde godkendt samme billettype. Fynbus burde efter officialprincippet have undersøgt dette nærmere, men da den manglende sagsbehandling ikke havde betydning for sagens udfald, førte det ikke til, at afgørelsen var ugyldig.
5. maj 2021 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 2020-0238
Klageren steg via bagdøren på buslinje 350S, hvor der ikke er frit flow, og hun kunne derfor ikke checke sit Rejsekort ind dér, men begav sig op igennem bussen for at checke ind. Inden hun nåede dette, blev hun mødt af kontrollører, og blev pålagt en kontrolafgift. Movia nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. under ankenævnssagen. Ankenævnet gav klageren medhold og udtalte følgende: "Det fremgår af de elektroniske logs, at bussen ankom til stoppestedet Nørrebro st. kl. 09:15:09, hvor klageren forsøgte at checke sit Rejsekort ind på en check ud-stander bag i bussen kl. 09:15:25. Bussen forlod stoppestedet kl. 09:15:59. Ankenævnet finder, at klageren på tilstrækkelig vis har underbygget sin forklaring om, at hun ikke allerede befandt sig i bussen, da den ankom til stoppestedet Nørrebro st., hvor kontrollørerne steg om bord. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren steg om bord ved samme stoppested som kontrollørerne, hvis påstigning blev logget til at være sket kl. 09:15:26, altså 1 sekund efter, at klagerens Rejsekort var i kontakt med standeren. Ankenævnet hæfter sig ved, at Movia i deres første svar til klageren, hvor de fastholdt kontrolafgiften, påpegede, at kontrollørteamet havde noteret, at de ikke havde observeret nogen stige på ad bagdøren. Dette udsagn står i modstrid med loggen fra check ud-standeren, der underbygger klagerens oplysninger om at have forsøgt at checke ind ved bagdøren i forbindelse med sin påstigning. Det kan i mange sager være at afgørende betydning, hvad kontrollørerne noterer i forbindelse med kontrollen, og man bør kunne have tiltro til, at kontrollørernes udsagn bygger på observationer i overensstemmelse med det faktiske hændelsesforløb. Dette tyder det i imidlertid ikke på her. Ankenævnet bemærker, at for en almindelig passager i København, som både ser A-busser, 5Cbusser og andre busser i bybilledet, er de førstnævnte ikke særlige busser med særlig udvidet mulighed for indstigning ad alle døre. Når hertil kommer, at det som følge af corona-restriktioner i flere længerevarende perioder ikke har været tilladt eller muligt at stige ind ad fordøren i samtlige busser, sammenholdt med, at det ikke er skiltet ved bagindgangene, når disse ikke må benyttes, var det undskyldeligt, at klageren regnede med at kunne stige ind ad bagdøren på bus 350S. Det lægges til grund, at klageren, straks hun konstaterede, at det ikke var muligt at checke ind ved bagdøren, begav sig op gennem bussen for at finde en stander til check ind. Ankenævnet finder på denne baggrund, at Movia ikke burde have nedsat kontrolafgiften til 125 kr., men burde have frafaldet kontrolafgiften helt. Herefter skal Movia, der under ankenævnssagen fastholdt en kontrolafgift på 125 kr., betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet.
5. maj 2021 Movia Klager medhold
Mobilbilletter applikation 2020-0240
Klageren havde købt et mobilpendlerkort, og regnede med, at fordi han i sin telefons indstillinger havde trykket "Tillad notifikationer" under Midttrafiks app, at han ville modtage en notifikation, når pendlerkortet skulle fornyes. Imidlertid kræver det, at brugeren inde i selve Midttrafiks egen app trykker "Tillad meddelelser", for at være tilmeldt denne service. Klageren rejste på et pendlerkort, der var udløbet 8 dage forinden, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
5. maj 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Rejsekort (rejst på forkert kort) 2020-0248
Klageren, som var voksen, rejste på et rejsekort flex, der var indstillet til kundetypen "barn". Ikke medhold
5. maj 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2020-0255
Klageren glemte at checke ind ved påstigning på bussen, men ville ikke gå til standeren grundet Covid19-restriktioner, da han opdagede det. Ved hans afstigning stod der kontrollører på fortovet, som bad om at se billetter. Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften var ugyldig, fordi han ikke havde fået udleveret kontrolblanketten i kontrolsituationen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som var blevet sendt til klagerens E-boks dagen efter kontrollen.
5. maj 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2020-0258
Da klageren og hendes kæreste steg på bussen, kunne klageren ikke checkes med ind på kærestens rejsekort, fordi han allerede havde checket ind. Ankenævnet udtalte, at klagerens forklaring om, at hun troede, at hun var checket ind, og at chaufføren havde bekræftet dette, i den konkrete sag ikke kunne tilsidesættes. Ankenævnet lagde vægt på, at der blev begået fejl af chaufføren i forbindelse med parrets check-ind, og endvidere blev der begået fejl af kontrolløren i forbindelse med kontrollen. Ankenævnet fandt derfor, at kontrolafgiften skulle frafaldes.
5. maj 2021 Movia Klager medhold
Taxaregninger og hotel 2020-0269
Klageren var ikke berettiget til at få sine udgifter til taxakørsel og en ny togbillet godtgjort af Movia, da han selv var ansvarlig for at planlægge sin rejse med en margin på mere end 3 minutter til at skifte fra bussen til toget.
5. maj 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2021-0005
Kontrolafgift nedsat til 125 kr., fordi klageren ikke kunne forevise sit mobilpendlerkort ved kontrollen. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at dette skyldtes forhold, som Movia og DSB bar ansvaret for. Ikke medhold
5. maj 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2021-0007
Klageren regnede med, at han som tidligere var tilmeldt automatisk fornyelse og betaling for sit Ungdomskort, og da kortet ikke dukkede op med posten, antog han, at det, som så ofte før, var forsinket. Han rejste uden rejsehjemmel to dage i træk og blev begge gange pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter, og udtalte: "Ungdomskort med posten leveres under normale omstændigheder til kunden nogle dage inden gyldighedsstart. Da klageren ikke, som han ellers plejede, modtog det bestilte Ungdomskort inden gyldighedsstarten den 1. oktober 2020, kontaktede han ikke DSB, men forholdt sig passivt indtil den 2. oktober 2020, hvor han ringede til DSB Ungdomskort uden at træffe nogen, der kunne hjælpe ham. Klageren undersøgte heller ikke sin bankkonto for at se, om der var trukket betaling for et pend-lerkort, og han har ikke som led i tilmeldingen indtastet sit kort- eller kontonummer, hvorfra beløbet skulle trækkes. Om end det var vildledende, at klageren stod som ”tilmeldt” i ”Glemt kortordningen” med et pendlerkort, som ikke længere var gyldigt, og klageren derfor ikke kunne benytte ordningen, bemærker ankenævnet, at ordningen er tænkt som en hjælp til de passagerer, der undervejs på rejsen finder ud af, at de har glemt rejsehjemmelen derhjemme, og ikke til passagerer, der, ligesom klageren, på forhånd besluttede sig for at ville bringe ordningen i anvendelse, fordi han ikke havde modtaget noget kort. Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at ikke-dansktalende kunder er mere afhængige af den mundtlige vejledning fra Kundecenteret, når hjemmesiderne er på dansk. Ankenævnet finder derfor, at medarbejdernes vejledning bør indeholde omtale og guide til valg af betalingsmetode, fordi dette er særledes væsentligt, når manglende betaling fører til, at kortet ikke leveres.
5. maj 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0011
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort, da kortets saldo var for lav til at checke ind. Ikke medhold
5. maj 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold