Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Ingen billet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ingen billet 23-0216

Klageren havde fået stjålet sin pung med sit Rejsekort flere dage inden rejsen, men steg alligevel om bord på bussen at købe billet hos chaufføren

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0213
Klageren troede fejlagtigt, at fordi hun har beskyttelse i cpr-registret, behøver hun ikke købe billet, når hun rejser med kollektiv transport. Klageren gjorde gældende, at hendes cpr-nummer er blevet misbrugt, men hun foreviste sit pas til identifikation i forbindelse med de 11 kontrolafgifter, som ankenævnet tog stilling til. Kontrolafgifterne blev fastholdt og klageren blev vejledt om et pendlerkort vil være et bedre produkt for hende.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0212

Klageren havde to dage forinden fået stjålet sin pung, og han kunne ikke finde nogen butik til at veksle den seddel, han havde fået af en medkursist, til mønter, og regnede med at kunne købe billet om bord på Metroen. Kontrolafgiften blev fastholdt

6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0207
Klageren er bosiddende i Sverige, studerer i Sverige og arbejder i Helsingør. Han har fået udstedt et Ungdomskort, der ikke dækker zoner ud over 01,03 og 04. Da klageren mener, at det strider mod EU-retten, at hans Ungdomskort ikke er gyldigt til zonerne 01- 99, som hans medstuderendes Ungdomskort, når de har bopæl i København. Klageren vil derfor ikke tilkøbe rejsehjemmel, når han rejser til Helsingør for at arbejde. DSB har ved flere kontroller pålagt kontrolafgifter til klageren, som ankenævnet fastholdt og udtalte, at det henhører under domstolene at bedømme, om Ungdomskortreglerne er udmøntet i strid med EU-retten.
11. oktober 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2022-0271
Klagerens søn blev pålagt en børnekontrolafgift for at rejse uden billet. Ikke medhold
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2022-0147
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Efter et skyderi i Fields, hvor der var gratis adgang til Metroen for at folk kunne komme væk fra området, troede klageren, at hun også dagen efter gratis kunne returnere med Metroen til Fields, da hun skulle afhente sin bil i P-huset. Ikke medhold
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2022-0077
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det på baggrund af tekniske logs kunne lægges til grund, at klageren havde opholdt sig i bussen i mere en 5 minutter uden at skaffe sig gyldig rejsehjemmel.
12. september 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2021-0121
DSB havde over en periode på ca. 18 måneder udstedt i alt 57 kontrolafgifter og sendt 108 rykkerskrivelser til klagerens søns navn. DSB havde overdraget kontrolafgifterne til inddrivelse via Gældsstyrelsen på nær 13, som ankenævnet kunne behandle. Klageren gjorde gældende over for ankenævnet, at hendes søn ikke havde rejst på de 13 ture, idet han havde været derhjemme eller i skole. Ankenævnet udtalte blandt andet: "...der er sendt 20 rykkerskrivelser til klagerens søn, og samlet er sendt i alt 108 rykkerskrivelser til sønnens adresse, uden at DSB har fået nogen af forsendelserne retur. DSB skal godtgøre, at en kontrolafgift er udstedt til rette vedkommende. DSB har oplyst til ankenævnet, at når passageren i forbindelse med en kontrol ikke samtidigt foreviser ID, vil der blive stillet kontrolspørgsmål til passagerens identitet via opslag i CPR-registret. Ankenævnet gengiver af forretningsmæssige årsager ikke, hvilke kontrolspørgsmål, der kan være tale om, men lægger til grund, at dette er sket i de 13 kontroller. Samtlige kontrolblanketter er udfyldt af passageren med det fulde cpr-nr. ..... Klageren har ud for kontrolafgiftsdatoerne den 27. april, 2. maj og 18. maj 2021 anført, at sønnen var i skole. Hertil bemærker ankenævnet, at den 2. maj 2021 var en søndag, hvorfor det har formodningen imod sig uden yderligere dokumentation, at sønnen var i skole denne dag. Klageren har videre gjort gældende, at tidspunkterne for kontrolafgifterne kl. 13:44 og 14:26 er i sønnens skoletid, men hun har ikke kunnet genskabe sønnens skoleskema. Til de øvrige kontrolafgifter, bemærker ankenævnet, at der er tale om tidspunkter mellem kl. 15:09 og kl. 01:50, hvilket må betegnes som værende uden for almindelig skoletid. De snapchats, som klageren har indsendt, er dateret før den 5. april 2021 og er derfor ikke relevante for ankenævnets bedømmelse af de 13 kontrolafgifter, der ligger efter denne dato. Klageren har oplyst, at sønnen altid underskriver sig med både for- mellem- og efternavn. Hertil bemærker ankenævnet, at på begge de underskrevne tro- og loveerklæringer har sønnen kun underskrevet sig med for- og efternavn og altså udeladt mellemnavn. Det af klageren anførte er dermed ikke korrekt eller et validt argument for, at det ikke var sønnen, der udfyldte kontrolblanketterne i toget. Klageren har videre gjort gældende, at de kun har modtaget ét rykkerbrev fra DSB, hvilket var den 10. juni 2021, hvilket er baggrunden for at de først klagede til DSB den 16. juni 2021. DSB har derimod oplyst, at der i alt er fremsendt 108 rykkerbreve til sønnen, uden at de har modtaget nogen forsendelse retur med posten. Ankenævnet finder det usandsynligt, at 107 breve skulle være gået tabt i posten og ikke er kommet frem til klagerens søn. Hertil kommer, at efter klagen til DSB den 16. juni 2021, er der ikke udstedt nogen kontrolafgifter til sønnens navn, på trods af at der i den foregående periode fra den 31. januar 2020 frem til den 11. juni 2021 har været udstedt i alt 57 kontrolafgifter til sønnens navn. Ankenævnet finder dette pludselige ophør i kontrolafgifter, der er næsten sammenfaldende med klagen til DSB, påfaldende. Som følge af det anførte og efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder, finder ankenævnet, at DSB på tilstrækkelig vis har godtgjort, at klagerens søn rejste med toget på de pågældende tidspunkter, hvor der blev udstedt kontrolafgifter. Dette understøttes endvidere af, at klagerens cpr-nr. blev oplyst ved kontrollerne. Ankenævnet tillægger det i den forbindelse afgørende betydning, at der blev stillet kontrolspørgsmål til passagerens identitet. Da kontrolafgifterne blev pålagt på baggrund af manglende forevisning af rejsehjemmel, blev kontrolafgifterne dermed pålagt med rette. Ankenævnet lægger således til grund, at klagerens søn modtog kontrolafgifterne, som han ikke gjorde indsigelse mod, inden DSB i medfør af lov om renter § 9 b sendte rykkerbreve til ham."
8. februar 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0187
Klageren kunne ikke få nedsat kontrolafgiften efter reglerne om glemt pendlerkort, da hans mobilklippekort, som han havde glemt at klippe, ikke kunne sidestilles med et personligt pendlerkort.
9. december 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0121
Klageren har normalt pendlerkort, men havde annulleret dette grundet hjemsendelse som følge af Covid-19udbruddet. Han glemte derfor at købe en billet inden påstigning på Letbanen, da en enkelt dag havde været til møde på sin arbejdsplads.
28. oktober 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2020-0138
Selv om klageren havde sin pung fremme samtidig med, at han foreviste sit ledsagerkort, var dette ikke tilstrækkeligt, da det var klagerens eget ansvar at sige til chaufføren, hvilken billet han ønskede at købe. Ankenævnet fastholdt derfor kontrolafgiften for ikke at kunne forevise en børnebillet sammen med ledsagerkortet.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2019-0235
Klageren havde opdateret sin DOT-app med sit nye betalingskort, men glemte på grund af angst og depression at købe billet. Klageren ikke medhold.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 2019-0177
Kontrolafgift for at rejse uden billet - klageren indsendte efterfølgende et upersonligt City Pass. Klageren ikke medhold
30. oktober 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Andre sager om manglende straksbillettering 2018-0019
Manglende straksbillettering. Billet købt efter kontrollør steg på bussen.
20. april 2018 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Andre sager om manglende straksbillettering 2009-0310
Ganske særlige omstændigheder der burde have medført, at selskabet frafaldt kontrolafgiften.
25. april 2017 Midttrafik Klager medhold
Andre sager om manglende straksbillettering 2011-0030
Ikke foretaget straksbillettering.
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Andre sager om manglende straksbillettering 2011-0051
Ikke foretaget straksbillettering.
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Andre sager om manglende straksbillettering 2012-0031
Manglende straksbillettering.
25. april 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende straksbillettering - klagerens forhold 2015-0229
Klageren var i snak med en medrejsende, derfor kom en anden hen tilrejsekortstanderen før ham. Det er ankenævnets opfattelse, at klageren ikke hargodtgjort, at det manglende check ind af hans rejsekort straks efter påstigningskyldtes, at en anden passager benyttede samme stander. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Metro
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2016-0058
Klageren gjorde gældende at han havde stemplet sit klippekort ved indstigning. Divergerende forklaringer. Efter en samlet bedømmelse af sagens samlede omstændigheder, finder ankenævnet at klageren ikke overholdt Midttrafiks rejsebestemmelser om straksbillettering.
7. november 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2015-0308
Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, divergerende forklaringer. Klagerens forklaring overfor ankenævnet vedrørende, at den manglende straksbillettering skyldtes en afvist mønt ikke lagt til grund, da data fra billetautomat viste, at mønterne blev godkendt ved første indkast.
14. juni 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2016-0013
Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun først købte billetten ved næste stoppested.
14. juni 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende straksbillettering - klagerens forhold 2015-0290
Klageren var indehaver af et mobilperiodekort gyldigt i zonerne 01 - 02 og 33 - men steg på bussen i zone 32. Ankenævnet lagde kontrollørernes uafhængige forklaringer om, at klageren havde passeret chaufføren og check-ind-standeren til grund. Klageren ikke medhold.
19. april 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2015-0228
Klagerens søn pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da han først skulle finde sin klippekort frem efter påstigning. Klageren ikke medhold.
23. februar 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2015-0044
Klagerens datter pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun først stemplede, ved næste stoppested, hvor kontrollørene steg på bussen. Klageren ikke medhold.
23. juni 2015 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold