Gå til sidens indhold

Manglende Check ind

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
For lav saldo 23-0295

Klageren havde rejse på sit Rejsekort om formiddagen, hvor saldoen blev for lav til check ind. Han tankede ikke Rejsekort op, inden han skulle rejse om eftermiddagen. Han havde DOT-appen, men troede ikke den gjaldt i busser. Han havde ingen kontanter til at købe billet hos chaufføren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0328

Klageren var træt og glemte at checke ind.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0326

Klageren glemte at checke ind på sit Rejsekort, da han skulle rejse med Metroen og hans pendlerkort var udløbet 2 dage forinden. Ifølge klageren bad stewarden ham om at oplyse CPR-nummer i andre passagerers påhør. Ankenævnet henstillede til, at Metro Service indskærper over for sine medarbejdere, at de overholder Metro Services egen instruks og ikke beder passagerer om at oplyse de sidste 4 cifre i CPR-nummeret, men fastholdt kontrolafgiften, da klageren rejste uden billet.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0143
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klagerens søn, da han ikke på tilstrækkelig vis sikrede sig at være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, da han rejste med bussen. Chaufføren kunne ikke bekræfte at være blevet bedt om at checke sønnen med ind på vennens Rejsekort. Ankenævnet kan ikke lægge til grund, at dette beroede på sproglige udfordringer hos chaufføren, således som klageren gjorde gældende.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0147
Klagerens og hans ægtefælles kontrolafgift for manglende check ind af flere rejsende blev fastholdt. Rejsekortnummer fremgik hverken af loggene fra standerne på Metroens område eller på de øvrige standere på Nørreport st. Det er ankenævnets opfattelse, at klageren ikke fulgte den korrekte procedure for check ind af flere rejsende, og han kan ikke have fået lyden for korrekt check ind eller den medfølgende tekst på displayet om ”Voksne: 2” og ”Ok God rejse”.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0227
Klagerens mor er dement og glemmer indimellem at checke ind, når hun rejser med kollektiv transport. Morens Rejsekort har påklistret mærker fra demensforeningen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men tilsluttede sig klagerens opfordring om, at trafikvirksomhederne drøfter problematikken med de relevante patientgruppers foreninger, hvis dette ikke allerede er sket.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0244
Ifølge klageren har hans mor en hjerneskade, og hun var overbevist om, at hun var checket ind. Imidlertid var der for lav saldo til at checke ind på hendes Rejsekort, og ankenævnet fastholdt den udstedet kontrolafgift. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 23-0263
Klageren glemte at forny sin pendlerperiode med et check ind. Ankenævnet fandt, at han selv bar ansvaret for at huske, hvornår hans pendlerperiode udløb. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 23-0108
Klagerens far havde stillet sig op ad en check ud stander i bussen og var uden at opdage det blevet checket ud igen 7 sekunder efter, at han havde checket ind, hvorved rejsen var blevet registreret som en "nul-rejse". Ankenævnet fastholdt den udstedte kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekortet. Ikke medhold
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ud i stedet for check-ind /check ud i stedet for skifte-check-ind 23-0174
Det var i selve kontrolsituationen korrekt at pålægge en kontrolafgift til klageren for at forevise et Rejsekort, der ikke var checket ind. Imidlertid fandt ankenævnet, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften i den konkrete sag skulle frafaldes. Ankenævnet udtalte: "Ankenævnet har ved afgørelsen heraf særligt lagt vægt på, at kontrolafgiften blev udstedt til Nørrebro st., hvor klageren oplyste at skulle rejse til. Nørrebro st. ligger i zone 02, hvorfor klagerens rejse alene foregik i zonerne 01 og 02. Prisen for rejse inden for disse 2 zoner er 15,60 kr., og prisen blev betalt ved klagerens check ind inden den første påstigning. Ved klagerens check ind på Skjolds plads st. (Metro) og check ud på Østerport st. blev rejsens pris beregnet til 15,60 kr. Der var betalt Metrotillæg, og der blev ved klagerens fortsatte rejse ikke rejst prismæssigt videre, end der allerede var betalt for den første del af hans metrorejse fra Skjolds Plads – Østerport st. Metro Service har dermed ikke en manglende billetindtægt for klagerens sidste del af metrorejsen. Det er et forvaltningsretligt princip, at afgørelsesmyndigheden ikke må sætte skøn under regel. Dette betyder, at afgørelsesmyndigheden som udgangspunkt har pligt til at skønne konkret og in-dividuelt, i tilfælde hvor den er tillagt en skønsmæssig beføjelse. Alle relevante omstændigheder skal inddrages i afvejningen, og afgørelsesmyndigheden kan som udgangspunkt ikke opstille en fast regel og følge den i alle tilfælde. En vejledende hovedregel må imidlertid gerne opstilles, men det er et krav, at denne hovedregel ikke må administreres således, at skønnet reelt afskæres. Afgørelsesmyndigheden skal derfor have for øje, at der kan være omstændigheder, der skal lede til et andet resultat end den opstillede ho-vedregels resultat. Uanset at Metro Service ikke er omfattet af forvaltningsloven direkte, finder ankenævnet, at de som afgørelsesorgan skal overholde de forvaltningsretlige principper for god sagsbehandlingsskik. Der kan argumenteres for, at der med de eksplicitte bestemmelser om, at Rejsekort skal være checket ind ved kontrol, ikke er tillagt afgørelsesmyndigheden en skønsmæssig beføjelse, men heroverfor står hensynet til, at afgørelsesmyndigheden udviser en vis saglighed og rimelighed, når det skal besluttes, om en kontrolafgift skal fastholdes. Det er således ankenævnets opfattelse, at det skal inddrages, når der de facto er betalt den korrekte pris for den pågældende rejse."
11. oktober 2023 Metro Klager medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0203
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren, da check ind ikke var registreret i back office.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0019
Klageren kunne ikke checke ind på sit Rejsekort pga. for lav saldo. Mere end 2 minutter efter det mislykkede forsøg på check ind - og efter kontrollører var steg på bussen - gik hun i gang med at bestille en mobilbillet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
16. august 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0100
Klagerens forklaring om, at de havde bedt buschaufføren checke 2 rejsende ind, blev ikke lagt til grund, da kontrolløren havde spurgt chaufføren, der ikke kunne bekræfte dette.
16. august 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0159
Klageren var selv ansvarlig for, at hans cykel ikke var checket med ind på Rejsekortet, da det vises på kortlæserens display, hvilke kundetyper, der er blevet checket ind, samt antallet af hver kundetype, når flere checkes ind på samme Rejsekort. Cykelkontrolafgiften på 250 kr. blev fastholdt.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende Check ind 23-0170
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for manglende check ind, fordi dette ikke fremgik af Rejsekorthistorikken
16. august 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2022-0243
Klagerens Rejsekort var ikke checket ind ved kontrol, og kontrolafgiften blev fastholdt.
14. juni 2023 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 2022-0267
Klageren checkede ikke ind på sit Pendlerkort, da han steg på bussen, og derved blev den nye pendlerperiode, som han havde bestilt, ikke aktiveret. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, klageren blev pålagt, da nye pendlerperioder altid skal aktiveres med et check ind, og da der endvidere altid skal checkes ind på Pendlerkort i busser. Ikke medhold
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2022-0292
Klageren gjorde gældende, at hun forsøgte at checke ind på en stander i bussen, men da dette ikke kunne lade sig gøre, benyttede hun den anden check ind-stander, som gav hende "ok-lyden". Ved en efterfølgende kontrol var der ikke checket ind på hendes Rejsekort, og hun blev pålagt en kontrolafgift. Denne fastholdt ankenævnet med den begrundelse, at det fremgår af Rejsekorthistorikken, at klageren anvendte sit Rejsekort på en tidligere rejse samme dag som kontrolafgiftens udstedelse, og løbende i perioden optil, hvorfor klagerens Rejsekort ikke var fejlbehæftet. Den eller de kortholdere, der forsøgte at checke ind på den ene stander i de angivne 23 sekunder lykkedes ikke dermed, og fik i samme forbindelse besked på displayet om at holde Rejsekortet hen til Det Blå Punkt. Men herudover checkede standerne i alt 19 Rejsekort ind ved det stoppested, hvor klageren steg på bussen, hvorfor ankenævnet lagde til grund, at det har været muligt at checke ind, og at standerne ikke var fejlbehæftede.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 23-0017
Klageren havde overført penge til Rejsekort Ungdomskort, men ventede ikke de krævede 5 timer, inden han forsøgte at checke ind for at rejse med Letbanen i Odense. Ankenævnet nedsatte den kontrolafgift, han blev pålagt for manglende gyldigt periodekort, til 125 kr. efter en analogi om reglen om nedsættelse af kontrolafgift på baggrund af efterfølgende indsendelse af gyldigt periodekort på kontroltidspunktet. Fynbus blev pålagt 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Ankenævnet udtalte følgende: "Således som sagen foreligger oplyst, kan ankenævnet, trods klagerens oplysning om det modsatte, ikke lægge til grund, at klageren hørte lyden for korrekt check ind den 30. december 2022 kl. 14:40 ved stoppestedet Cortex Park, idet loggen fra standeren viser, at kortet var ”disabled”. Dette indebærer, at displayet oplyser til brugeren, at Rejsekortet ikke er aktivt, og Rejsekortet bliver dermed ikke checket ind. Dette skyldes, at der i tog og Letbane kan gå op til 5 timer, før en kundes online-betaling overføres til Rejsekortsystemet, hvorefter Rejsekortet ved check ind aktiverer en pendlerperiode. Dette oplyses til kunden i bestillingsflow’et, som vist ovenfor. Klageren havde 30 minutter inden rejsen betalt for en ny periode, hvilken betaling endnu ikke var overført til Rejsekortsystemet, og han steg på Letbanen, selv om han ikke kan have hørt lyden for korrekt check ind, eller kan have set teksten ”OK, god rejse”. Det fremgår af loggen ovenfor, at klagerens Ungdomskort den 30. december 2022 stod anført som ”under produktion”, hvilket betyder, at perioden endnu ikke er aktiv. Kontrolafgiften til klageren den 30. december 2022 blev dermed i selve kontrolsituationen pålagt med rette, idet perioden endnu ikke var aktiveret ved et check ind. Imidlertid aktiverede klageren pendlerperioden ved check ind den 31. december 2022, og perio-dens længde forblev uændret til den 27. januar 2023. Fynbus har oplyst, at ifølge handelsbetingelserne for Ungdomskort er der ingen fortrydelsesret, når man har overført beløbet, og Fynbus bliver kompenseret af staten for den fulde periode, uanset hvornår i perioden kunden aktiverer kortet. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren betalte beløbet på 395 kr. for en gyldighedsperiode fra den 29. december 2022 – 27. januar 2023, selv om perioden først blev aktiveret fra hans check ind den 31. december 2022. På den baggrund finder ankenævnet, at Fynbus skal nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. efter en analog anvendelse af reglen om efterfølgende forevisning af et gyldigt pendlerkort. Ankenævnet bemærker, at der ikke er risiko for omgåelse, fordi det var berettiget i kontrolsituationen at udstede en kontrolafgift. Ankenævnet understreger, at kunder med et almindeligt pendlerkortprodukt på Rejsekort, der aktiveres i fortløbende i 30 dage, ikke vil være omfattet af den ovenstående betragtning."
14. juni 2023 FynBus Klager medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0039
Klageren var ikke checket ind på sit Rejsekort. Ankenævnet fandt, at klagerens anbringende om, at hun er neurodivergent, ikke kunne ændre på, at hun selv bar ansvaret for at være korrekt checket ind på Rejsekortet, før hun steg ombord på Metroen. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende Check ind 23-0052
Klageren gjorde gældende, at hans Rejsekort var checket ind og indsendte et foto af indcheckningen. Det fremgik imidlertid af fotoet, at det var taget efter, at kontrolafgiften var blevet pålagt klageren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 23-0061
På grund af travlhed checkede klageren ikke sit Rejsekort med Pendler Kombi ind, før han steg på Metroen, hvorved hans nye pendlerperiode ikke blev aktiveret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og bemærkede, at klageren havde modtaget en sms-påmindelse om at aktivere sin nye pendlerperiode næste gang han rejste, og da det endvidere er et krav, at der altid checkes ind på Rejsekort med Pendler Kombi. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0063
Klageren fik en kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekort. Hun regnede med, at hun havde checket ind, da hun så ikonet 1 voksen på check ind ekstra standeren. Imidlertid fremgik det af optagelser fra en sådan check ind-stander, at der ikke gives lyden for korrekt check ind eller teksten ”OK- god rejse” ved en ekspedition som den, klageren foretog, hvorfor ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0078
Klageren havde været til eksamen og var glad, hvorfor hun glemte at checke ind.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2022-0287
Klageren tankede 200 kr. op på Rejsekortet, checkede ind og -ud igen, og startede forfra på ekstra check ind-standeren, da de var flere med på rejsen, hvorfor der må være en fejl ved systemet, når Rejsekortet ikke var checket ind ved kontrollen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Ankenævnet har fra Metro Service modtaget oplysninger fra Rejsekorthistorikken i back office om denne sags konkrete rejse, som bekræfter oplysningerne på klagerens Rejsekort om, at der ikke var checket ind på kortet på tidspunktet for stewardens kontrol.Ankenævnet har desuden indhentet bagloggen fra den stander, som klageren ifølge det oplyste vendte tilbage til for at checke to voksne ind, efter at hun havde checket ud, fordi hun i første omgang kun havde checket én voksen ind på ekstra check ind-standeren. Ifølge bagloggen opstod der en Error 25, der indebærer, at der på standerens display vises tek-sten: ”Læsefejl – prøv igen”.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold