Gå til sidens indhold

Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 23-0205

Klageren gjorde gældende, at hans telefon var løbet tør for strøm, men loggen viste, at han slet ikke havde gennemført billetkøbet, der i øvrigt skete 2 timer inden hans rejse.

7. februar 2024 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2021-0042
Klageren blev pålagt en kontrolafgift i en Midttrafik bus, og gjorde efterfølgende gældende, at han havde downloadet Midttrafiks app til billetkøb, men hans telefon løb tør for strøm, og han kunne grundet Covid19 ikke få lov at betale kontant til chaufføren, hvilket måtte sidestilles med, at billetautomaten var ude af drift. Han ville gerne betale rejsens pris. Ankenævnet udtalte, at omstændighederne ikke kan sammenlignes med de tilfælde, hvor en billet-automat har et nedbrud, og det at på tilstrækkelig tydelig vis var kommunikeret til kunderne i Midttrafik, at det grundet Covid19 ikke var muligt i en periode at købe kontantbillet hos chaufføren, og hvis en kontrolafgift skal nedsættes i forbindelse med, at en telefon løber tør for strøm, skal pas-sageren inden påstigning have modtaget mobilbilletten på telefon, hvilket herefter kan undersøges i Back Office.
10. november 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2017-0220
To ekspeditionsgebyrer på hver 125 kr. for annullering af kontrolafgifter for manglende forevisning af mobilpendlerkort. Klagerens mobiltelefon var løbet tør for strøm og han kunne derfor ikke vise sit mobilpendlerkort ved kontrol.
19. februar 2018 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2017-0054
Klagerens søn mobil gik ud fra strøm, hvorfor han ikke kunne fremviste sin billet. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2015-0165
Klageren var indehaver af et mobilerhvervskort, som er gyldigt et år. Da hans telefon var løbet tør for strøm ved kontrollen, blevhan pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Klageren anmodede via den elektroniske klageformular til Metro Service om annullering af kontrolafgiften og oplyste fornavn,efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, billettype, kontrolafgiftsnummer,udstedelsesdato, klagebeskrivelse og CPR-nummer. Der var ikke et registreringsfelt,hvor det var krævet, at man oplyste sit telefonnummer.Metro Service anmodede den 27. maj 2015 klageren om at oplyse sit telefonnummer, for at de kunne behandle hans henvendelse. Dette kunne han gøre enten ved at kontakte Metro Service på telefon eller ved atoprette en ny henvendelse via www.m.dk. Slutteligtoplyste de, at oplysningerne skulle være Metro Service i hænde inden 10 dage,idet deres normale rykkerprocedure ellers ville fortsætte. Klageren oplyste ikke sit telefonnummer inden fristensudløb, og den 23. juni 2015 sendte Metro Service ham en betalingspåmindelse medet rykkergebyr på 100 kr. Sagen blev derefter indbragt for ankenævnet, som udtalte følgende:***Det fremgår afde fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at passageren selv skal sikre siggyldig rejsehjemmel, inden rejsen påbegyndes. Klageren havde ved kontrollen et gyldigt SMS-erhvervskort, men han kunne ikke forevise dette, fordi hans mobiltelefonvar løbet tør for strøm. Kontrolafgiften blev derfor i kontrolsituationen pålagt med rette. Klageren anmodede Metro Service inden for klagefristen på 14 dage om annullering af kontrolafgiften og udfyldte alle felter i deres online klageformular: fornavn, efternavn,fødselsdato, e-mailadresse, billettype, kontrolafgiftsnummer, udstedelsesdato,klagebeskrivelse og CPR nummer. Der var intet særskilt felt til udfyldelse af telefonnummer.Det er herefter ankenævnets opfattelse, at klageren med rette kunne forvente, at MetroService havde alle de nødvendige oplysninger til at kunne annullerekontrolafgiften mod klagerens betaling af et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Ankenævnet bemærker, at hvis Metro Service har brug for passagerens telefonnummer for at kunne behandle henvendelsen/klagen, bør dette fremgå af formularen. Uanset at Metro Service anmodede om klagerens telefonnummer, og han først oplyste dette efter at have modtaget en rykkerskrivelse, finder ankenævnet,at Metro Service i den konkrete sag burde have annulleret kontrolafgiften modet ekspeditionsgebyr på 125 kr. efter rejsereglerne pkt. 2.6., idet klageren inden for de første 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse klagede korrekt ved at udfylde den formular, som anvendes ved henvendelse til Metro Service.*** Rykker gebyret skulle tillige frafaldes og Metro Service blev pålagt at betale 10.000 kr. til ankenævnet for tabt sag.
19. april 2016 Metro Klager medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2015-0203
Klagerens datter var pålagt en kontrolafgift på 375 kr., som Metro Service havde annulleret mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Datteren havde modtaget en mobilbillet på telefonen, men denne var gået død, da hun skulle forevise mobilbilletten ved kontrollen.Parterne har givet divergerende oplysninger om det passerede i forbindelse med kontrollen.Således har klageren gjort gældende, at datterens telefon var gået ud, da hun skulle forevise billetten, men at hun fik genstartet telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet. Hun fik dog at vide af stewarden, at de ikke havde tid til at vente. De to stewards stod dog blot på perronen efter kontrollen og ventede på det næste tog, hvorfor de nemt havde kunnet se billetten, hvis de ønskede det.Stewarden har derimod anført, at klagerens datter ikke kunne tænde sin mobil igen og derved ikke kunne fremvise gyldig rejsehjemmel.Ankenævnet udtalte: ***Således som sagen foreligger oplyst, er det uomtvistet, at klagerens datter på forlangende ikke kunne forevise gyldig billet, således som rejsereglerne foreskriver.Det er ankenævnets opfattelse, at kontrol af passagerers rejsehjemmel i almindelighed - og i en situation som den foreliggende, hvor der er tale om en passager på 13 år - i særdeleshed skal ske med hensynsfuldhed. Heri ligger også, at passageren skal gives tilstrækkelig tid til at fremfinde rejsehjemmelen.Metro Service skal godtgøre, at kontrolafgifter udstedes på berettiget grundlag.Ankenævnet finder efter en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder sammenholdt med, at ankenævnet ikke kan afvise, at klagerens datter genstartede telefonen, mens kontrolafgiften blev udskrevet, men at stewarden ikke ville afvente, at hun kunne forevise billetten, at der har foreligget sådanne særlige forhold, at kontrolafgiften skal annulleres uden ekspeditionsgebyr.*** Metro Service blev pålagt et gebyr på 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet.
19. april 2016 Metro Klager medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2014-0337

Klageren kunne ikke forevise mobilperiodekort, da hans mobiltelefon var løbet tør for strøm.

4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2014-0324
Kontrolafgift for manglende billet. Klageren hævede, at hans telefon var løbet tør for strøm, men denne oplysning ændrede han efterfølgende og indsendte et klippekort. Klageren ikke medhold.
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2013-0373
Klageren foreviste ved kontrol en mobiltelefon, der angiveligt var løbet tør for strøm. Mobilbillet bestilt men aldrig modtaget. Klageren var steget på toget inden modtagelse af SMS-billet. Klageren ikke medhold.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2012-0257
Klageren bestilte en sms-billet klokken 16:57:08 og modtog denne på sin mobil klokken 17:02:38. Da kontrolafgiften blev udstedt klokken 16:58:00 modtog klageren først billetten på sin mobil efter kontrolafgiftens udstedelse.Klageren valgte derfor i modstrid med rejsereglerne at stige på metroen, før han havde modtaget sin billet på telefonen.Det af klageren anførte om, at hans telefon var løbet tør for strøm, men at han ved kontrollen tændte den og viste stewarden en billet, hvorefter stewarden skulle have godkendt billetten, kan således ikke anses for godtgjort.
19. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2012-0090
Klagerens påstande ikke godtgjort. Klagede først mere end 12 efter kontrolafgiftens udstedelse.
10. oktober 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2011-0132
Klageren bestilte sin sms-billet efter ombordstigning.
5. december 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2011-0078
Kontrollen foregik i tidsrummet kl. 13:31-13:32 og klageren bestilte først kl. 13:37 en sms-billet.
27. september 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2009-0166
Telefon løb tør for strøm i kontrolsituationen. Klager medhold.
7. december 2009 DSB S-tog Klager delvist medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 2009-0130
Telefon løb tør for strøm. Klager medhold
7. december 2009 DSB S-tog Klager delvist medhold