Gå til sidens indhold

Personaleadfærd

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Tilkaldelse af politi 2022-0002
Mobilbilletten blev først købt og modtaget på klagerens mobiltelefon, efter metroens afgang fra stationen. Uanset at klageren kunne forevise mobilbilletten til stewarden ved kontrollen, var den i henhold til rejsereglerne ikke gyldig. Det lå uden for ankenævnet kompetence at tage stilling til, om det var et brud på persondatabeskyttelsesreglerne, at politiet, som blev tilkaldt i forbindelse med kontrollen, videregav klagerens CPR-nummer til metrostewarden. Ikke medhold
6. april 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Personaleadfærd 2020-0234
Klageren og hans kæreste ville betale med betalingskort i bussen, som de oplyste at have gjort tidligere. De ikke kunne finde nogen information ved stoppestedet om betaling. Klageren gav forskellige forklaringer, om de havde sat sig efter påstigning, eller om klageren var på vej op til chaufføren. Ankenævnet udtalte, at det aldrig har været muligt at betale med betalingskort i Movias busser og fastholdt kontrolafgifterne. Desuden klage over kontrollørernes adfærd.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Passager sat af bussen 2020-0013
Bussen punkterede og passagererne måtte vente på næste bus, som først gik mere end en time senere. Ankenævnet fandt, at der ikke var givet tilstrækkelig information til passagererne om at kunne tage en taxa efter rejsegarantien og udtalte kritik af Movia. Et flertal i ankenævnet fandt, at Movia ikke kunne pålægges at betale 300 kr. til passageren i erstatning, når hun ikke havde lidt et økonomisk tab. som følge af kritikken skulle Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til nævnet.
23. juni 2020 Movia Klager delvist medhold
Passager sat af bussen 2019-0011
Erstatning for taxaregning på 689 kr. Klageren ønskede beløbet godtgjort, da han ikke kunne checke ind på sit rejsekort i bussen og ikke måtte downloade app'en til at købe billet af chaufføren, som satte ham af bussen.
8. maj 2019 Sydtrafik Trafikvirksomheden medhold
Personaleadfærd 2018-0039
Kontrolafgift fordi passageren manglede en zone på sin billet. Hun påstod at en steward havde rådgivet hende i valget af antal zoner.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Personaleadfærd 2018-0090
Kontrolafgift grundet en for få zoner. Klageren var stadig ombord på metroen, da zonerne skiftede. Ifølge klageren henvendte kontrolløren sig til ham, inden han de nåede sidste station før zoneskiftet. Ifølge klageren stod kontrolløren og diskuterede med klageren, indtil zonen skiftede, og han kunne pålægge ham en kontrolafgift.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2010-0179
Klagerens påstand kunne ikke udelukkende lægges til grund. Kritik af DSB S-tog for manglende indhentelse af udtalelse fra involverede medarbejdere. Afgørelse
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Selskabet havde ikke indhentet udtalelser eller oplysninger 2010-0179
Klagerens påstand kunne ikke udelukkende lægges til grund. Kritik af DSB S-tog for manglende indhentelse af udtalelse fra involverede medarbejdere.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Racisme/diskrimination/chikane 2011-0067
Klagerens påstand om racistisk krænkende adfærd ikke taget til følge.
25. april 2017 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Racisme/diskrimination/chikane 2016-0157
Klageren mente at være blevet diskrimineret på baggrund af sit hørehandicap i forhold til Metro Service inddragelse af dette forhold i sin afgørelse. Ankenævnet finder, at klageren selv har henvist til, at han grundet sit hørehandicap ikke hørte, hvad stewarden sagde. Herefter er det ankenævnets opfattelse, at Metro Service er berettiget til at inddrage dette forhold i deres svar til klageren. Klageren mente også, at stewardens adfærd var kritisabel, ankenævnet finder det ikke godtgjort, at stewarden i situationen handlede på en måde ud over det forventelige. Klageren ikke medhold.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Racisme/diskrimination/chikane 2016-0153
Klageren gjorde blandt andet gældende, at kontrolafgifterne ikke var berettiget, da der allerede var forevist gyldige billetter til stewardens kollega, og at det var chikane, når stewarden også anmodede om at se billetter. Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: ***Der findes ingen regler, som foreskriver, at en billettering kun må ske én gang pr. rejse, og da det er usikkert, om stewarden var klar over, at kollegaen allerede havde kontrolleret deres rejsehjemmel, finder ankenævnet under de givne omstændigheder, hvorefter stewarden tidligere på dagen havde konstateret, at klagerens datter ikke havde haft rejsehjemmel til zone 03 - at det ikke var et uproportionalt skridt at anmode om at se hendes rejsehjemmel (i zone 03). Der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes. På baggrund af det oplyste, hvorefter det er uklart, hvorledes kontrolforløbet i øvrigt har været, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt eller chikanøst i kontrolsituationen.***
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kontrollørens henvendelse til barn 2014-0220
Metro Service var berettiget til at spørge barn på 10 år, som skulle have en kontrolafgift om navn mv.
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2013-0256
Sådan som sagen foreligger oplyst, har ankenævnet ikke fundet belæg for at lægge til grund, at kontrollen af rejsehjemmelen skulle have foregået ved, at stewarden tvang klagerens klient tilbage i metroen.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2013-0340
Således som sagen foreligger oplyst, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt i kontrolsituationen. Metro Service har oplyst, at i henhold til sædvanlig procedure indebærer en klage over en steward, at forholdet undersøges og håndteres internt. Herefter finder ankenævnet ikke grundlag for at rejse yderligere kritik af Metro Services håndtering af klagen over metro stewardens opførelse.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Passager sat af bussen 2013-0384
Henset til den forløbne tid fra den påståede hændelse til klagens indgivelse samt at kontrolafgiften er en gyldig billet med ret til transport til endestationen eller til det stoppested, hvor passageren oplyser at skulle af bussen, og kontrollørens oplysning om, at han ikke smider passagerer af bussen, samt Movias oplysning om, at inddragne klippekort indleveres til Movia, finder ankenævnet, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for at hendes søn blev smidt af bussen, eller at klippekortet skulle være blevet inddraget.
3. april 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Begrundelse for udstedelse af kontrolafgifter 2013-0248
Metro Service skal indskærpe overfor sit kontrolpersonale, at passageren skal have en begrundelse for udstedelsen, hvilket også fremgår at Metro Services egne oplysninger på kontrolafgiften.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefoner, billetter, kort mv. skal afleveres, men må ikke beholdes af kontrolløren 2013-0267
Divergerende oplysninger om hvorledes kontrollen foregik. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har tilsidesat sine beføjelser i den henseende. Kontrolpersonalets beføjelser i forbindelse med kontrol af mobilbilletter er, at de må få mobiltelefonen i hånden, men ikke må beholde mobiltelefonen, efter at billetterne er undersøgt.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Selskabet havde ikke indhentet udtalelser eller oplysninger 2013-0200
Divergerende oplysning om stewards opførelse. Kritisabelt at Metro ikke havde indhentet oplysninger om kontrolsituation efter klagerens første henvendelse. Steward må ikke fratage passager deres kort/mobiltelefon/identitetskort, hvis ikke det sker frivilligt. Skal i stedet noteres på kontrolafgiften.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefoner, billetter, kort mv. skal afleveres, men må ikke beholdes af kontrolløren 2013-0200
Divergerende oplysning om stewards opførelse. Kritisabelt at Metro ikke havde indhentet oplysninger om kontrolsituation efter klagerens første henvendelse. Steward må ikke fratage passager deres kort/mobiltelefon/identitetskort, hvis ikke det sker frivilligt. Skal i stedet noteres på kontrolafgiften.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2013-0074
Efter at klageren var trådt ind i metroen, opdagede han, at han havde glemt at stemple. Kontrolafgiften fastholdt. Spørgsmål om metrosteward havde udsat klageren for frihedsberøvelse måtte afgøres ved en eventuel politianmeldelse. Metro Service pålagt at betale klagerens udgift til klagegebyr, da de ikke havde besvaret klagen over adfærden.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Identifikation af ansatte 2012-0048
Spørgsmål om metrostewards identificering af sig selv.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2011-0247
Anvendelse af pensionistkort i spærretiden, samt klage over kontrollørens adfærd i forbindelse med udstedelse af kontrolafgiften.
26. marts 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefoner, billetter, kort mv. skal afleveres, men må ikke beholdes af kontrolløren 2011-0164
Adfærd ved kontrol. Kontrollør beholdt klippekort. Klageren fik delvist medhold. Metro skal refundere resterende klip.
16. december 2011 Metro Klager delvist medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2010-0310
Ikke grundlag for at lægge klagerens oplysninger til grund.
11. april 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2010-0140
Ikke grundlag for at udtale kritik.
2. september 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold