Gå til sidens indhold

Manglende Metrotillæg (rejsekort)

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende Metrotillæg (rejsekort) 2022-0168
Ankenævnet genoptog sagens behandling og ophævede sagsomkostningerne til Metro Service, da den oprindelige afgørelse byggede på en fejlagtig antagelse om, at klageren ved aktivering af 30-dages perioden for Rejsekort Pendler Kombi, dermed også havde forudbetalt for Metrorejser, hvilket ikke er tilfældet.
12. april 2023 Metro Genoptagelse - afgørelse omgjort
Manglende Metrotillæg (rejsekort) 23-0011
Klagerens rejste med Rejsekort med S-tog til Nørreport st., hvor han ved en fejl checkede ud i stedet for at foretage et skiftecheck ind til Metroen, som han rejste videre med. Her blev han pålagt en kontrolafgift. Klageren gjorde gældende han rejste i den samme zone efter check ud og dermed havde betalt for rejsen, der fortsatte i zone 01. Ankeævnet fastholdt kontrolafgiften, da der ikke var betalt Metrotillæg.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende Metrotillæg (rejsekort) 2019-0300
Klageren havde ved køb af rejsekort pendler i november 2019 ikke tilvalgt Metrotillæg, da der efter hendes opfattelse havde stået, at det kun gjaldt for rejse med Metro Cityringen (M3), hvilket hun ikke benyttede. Hun var blevet kontrolleret 4-5 gange uden at stewarderne havde bemærket det maglende tillæg, men ved kontrol i Metroen den 5. december 2019 blev hun pålagt en kontrolafgift, fordi alle rejsende med Metroen skal betale Metrotillægget. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften og udtalte: "Klageren kunne ved kontrollen den 5. december 2019 ikke forevise et pendlerkort, hvor der var betalt Metrotillæg på 80 kr., hvilket er en betingelse for at have gyldig rejsehjemmel i Metroen efter den 29. september 2019, hvor Metro-Cityringen åbnede. Kontrolafgiften blev i kontrolsituationen dermed pålagt med rette. Imidlertid finder ankenævnet under hensyn til sagens konkrete omstændigheder, at det var und-skyldeligt, at klageren troede, at hun kunne anvende sit pendlerkort uden Metrotillæg, hvorfor Metro Service skal frafalde kontrolafgiften. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at klageren efter det oplyste var blevet kontrolleret 4-5 gange på det samme periodekort, uden at stewards gjorde hende opmærksom på, at der manglede Metrotillæg, at stewards ved disse kontroller kunne se, at hendes pendlerkort havde gyldighed til den 21. de-cember 2019, hvor passagerernes tilvænningsperiode ville være udløbet, og hun dermed ville blive pålagt en kontrolafgift for manglende gyldig rejsehjemmel, sammenholdt med at det ikke fremgår af det endelige pendlerkort, at der ikke er valgt Metrotillæg. Ankenævnet fin-der, at indførelsen af Metrotillægget indebærer en særlig informationsforpligtelse til passagererne, hvor man ikke udelader en så vigtig oplysning med så vidtrækkende konsekvenser, at man ikke kan rejse med Metroen, hvor man hidtil har kunnet rejse frit inden for pendlerkortets zoner. Uanset at udeladelsen af denne ”ikke-oplysning” kan være valgt ud fra specifikke kommunikati-onsmæssige overvejelser, fremstår det efter ankenævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt tydeligt, at kortet ikke kan anvendes i Metroen, når det samtidigt nederst står anført hvilke zoner, man kan rejse i, fx 01 – 04, som også er zoner, hvori Metroen kører. I klagerens tilfælde står anført ”Vanløse”, hvortil Metroen også kører. Ankenævnet bemærker, at man i stedet kunne skrive ”pendlerkort uden metro”, som man har skrevet ”pendlerkort med metro” (gule bjælke på eksemplet ovenfor). Metro Service skal ikke betale 10.000 i sagsomkostninger til ankenævnet, da klageren overtrådte en for så vidt tydelig regel om at betale Metrotillæg, og da klagerens påstand om, at kunden kun skulle tilvælge aktivt, hvis man ønskede at rejse med Metro-Cityringen (M3), ikke kan lægges til grund."
1. maj 2020 Metro Klager medhold
Manglende Metrotillæg (rejsekort) 2020-0014
Klageren var uopmærksom, da hun grundet driftsforstyrrelser var nødt til at sende sms'er. Hun kørte derfor ind i en zone, som ikke var på pendlerkortet. Metrotillæg var fravalgt, hvilket fremgik tydeligt. Hun blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift for rejse i forkert zone, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften allerede fordi Metrotillægget var fravalgt.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold